Общ отдел

- 1 -

Б/014.3:221.06/К 96, С/014.3:221.06/К 96ЦБ 112948

Кънчева, Стефка Петрова

   Библеистика - Стар завет : Период. изд. [на Св. Синод на Българската православна църква и богословските факултети в страната] : Библиогр. указ. /  Състав. Стефка Кънчева ; С предг. от състав.  . - В. Търновo : Фабер, 2012 . - 46 с. ; 22 см . -  (Библейска библ. ; 8)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Православен богословски фак. Проект Научноизслед. колегиум Biblica et Patristica 2009 - 2011. - Именен показалец.

   ISBN 978-954-400-701-1 

  

Сист. No: 94385

- 2 -

Ч/001(420)(092)/П 78ЦБ 112993

Лозев, Камен Димитров

   Философия на науката : Попериански лекции / Камен Лозев ; С предисл. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2015 . - 152 с. ; 22 см

   Библиогр. след отд. лекции.

   ISBN 978-619-152-722-9 

  

Сист. No: 94434

- 3 -

Б/027.53(497.2)/Д 99, Ч/027.53(497.2)/Д 99ЦБ 112937

Дякович, Борис Иванов

   Исторически преглед на Народната библиотека и на Музея в Пловдив до Съединението : Фототип. изд. по случай 150 г. от рождението на Борис Дякович (1868 - 1937) / Борис Дякович . - Фототип. изд. . - Пловдив : Нар. библ. Иван Вазов, 2018 . - 45 с. : с табл., 1 л. : портр. ; 21 см

   Текст на стар правопис. - Фототип. изд.: Пловдив : Нар. библ. Иван Вазов, 1906.

   ISBN 978-954-9546-99-6 

  

Сист. No: 94374

- 4 -

Б/025.8/Н 25, П/025.8/Н 25, Ч/025.8/Н 25ЦБ 112874
 Народна библ. Иван Вазов. Методичен отд. Пловдив 

   Сборник с методически указания и консултации /  Състав. и предг. Стефка Илиева . - Пловдив : Нар. библ. Иван Вазов, 2018 . - 100 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Нар. библ. Иван Вазов - Пловдив в помощ на библиотеките)

   Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр. с. 99.

   ISBN 978-619-7473-00-1 

  

Сист. No: 94303

- 5 -

С/016:008/E 78ЦБ 112980

Eskenazi, Jacques

   Jews in the Bulgarian hinterland : An annotated bibliogr. /  Comp. by Jacques Eskenazi, Alfred Krispin ; Introd. Emmy Barouh ; Transl. from the bulg. orig. Alfred Krispin . - Sofia : Intern. Centre for Minority Studies and Inter. Rel, 2002 ([София : Симолини]) . - 660 p. ; 24 cm . -  (Judaica Bulgarica)

   

   ISBN 954-8872-44-7 

  

Сист. No: 94419

Философия. Психология

- 6 -

П/141.33/В 19ЦБ І 12005

Вангелов, Петър Аспарухов

   Новата реформация /  Състав. и авт. П. А. Вангелов . - София : Виделина, 1999 ([София] : АСИ) . - 84 с. ; 14 см

   Библиогр. с. 79 - 82.

   ISBN 954-8925-16-8 

  

Сист. No: 94360

- 7 -

П/159.923/Р 52ЦБ 112939

Реншоу, Бен

   Тайните на щастието : 100 сигурни начина да го постигнем / Бен Реншоу ; Прев. от англ. Дора Янева ; Ред. Любомир Кюмюрджиев . - [София] : Изток-Запад, 2004 . - [206] с. ; 20 см . -  ([Поредица] Ориентири)

   

   ISBN 954-321-002-0 

  

Сист. No: 94376

- 8 -

Ч/141.31/Ч 89ЦБ 113040

Човекът за продан / for sale  : Филос.-антропологични и аксиологични измерения /  Състав. Нонка Богомилова . - София : Акад изд. Проф. Марин Дринов, 2016 . - 215 с. ; 20 см

   Загл. и на англ. ез.: The "for sale" man ; Авт. на статии: И. Стъпова, Т. Батулева, А. Николова, Й. М. Георгиев, Л. Сазонова ; Имената на авт. отбелязани на с. 212 - 214. - Съдържа и биогр. данни за авт. отбелязани на с. 212 - 214. - Изд. на БАН. Институт за изследване на обществата и знанието. - Библиогр. след отд. гл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-322-868-3 (Изд. на БАН)

  

Сист. No: 94487

- 9 -

П/174:34(497.2)/Р 27, Ч/174:34(497.2)/Р 27ЦБ 112924

Раймундов, Петър Илиев

   Етични въпроси при изпълнение на службата на съдия, прокурор и следовател : Конституционни изисквания за почтеност, независимост и безпристрастност : [Моногр.] / Петър Раймундов ; С предг. от авт.  . - София : Нова звезда, 2017 . - 256 с. ; 21 см

   Съдържа и Рец. на моногр. на д-р П. Раймундов Етични въпроси при изпълнение... / М. Славова. - Библиогр. с. 253 - 254.

   ISBN 978-619-198-069-7 

  

Сист. No: 94355

- 10 -

П/159.922.7/М 87ЦБ 113001

Монтанаро, Силвана Куатроки

   Да разбираме децата : Значението на първите три години от живота / Силвана Куатроки Монтанаро ; Прев. от англ. Десислава Чешмеджиева-Стойчева ; Консултант Диана Манова . - [София] : Асеневци, 2018 . - 222 с. ; 22 см

   Възприетата форма на името на прев. Десислава Чешмеджиева-Стойчева е Десислава Стоянова Чешмеджиева.

   ISBN 978-619-7356-45-8 

  

Сист. No: 94442

- 11 -

П/141.33/Х 49ЦБ 112933

[Хиляда] 1000 свещени формули  : Иисус Христос, Беинса Дуно /  Състав., обясн. и уводна студия Петър Аспарухов Вангелов . - София : Пропелер, 2017 ([София] : Диджитал принт експрес) . - 248 с., 1 л. : портр. ; 24 см

   Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Формулите - същност, значение, видове и приложение / П. А. Вангелов.

   ISBN 978-954-392-338-0 

  

Сист. No: 94367

Религия

- 12 -

Кр/281.962(497.23)(091)/Д 60ЦБ 112873

Димов, Недялко

   Джамията-църква в Узунджово [Хасковско] : Края на XVI в. - 1906 - 2007 г. / Недялко Димов . - Хасково : [Изд. авт.], 2011 ([Хасково] : [Графопринт]) . - 144 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Транслитерираното име на авт. отбелязано в библиогр. каре. - Библиогр. с. 142.

   ISBN 954-28-19-02-1 ! 

  

Сист. No: 94302

- 13 -

Ч/22.01/И 38ЦБ 112949

Изворът на живота  : Сб. с докл. от семинари на Библейския колегиум, проведени в гр. Несебър, дек. 2009 и 2010 г. /  Състав. Стефка Кънчева ; С предг. от състав.  ; Ред. кол. Славчо Вълчанов ... [и др.] . - София : Библейски колегиум, 2011 (В. Търново : Фабер) . - 332 с. ; 22 см

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: И. Димитров, С. Влайков ; Пълното име на ред. Славчо Вълчанов е Славчо Вълчанов Славов ; Възприетата форма на името на ред. Иван Димитров е Иван Желев. - Текст и на англ., макед. ез. - Съдържа докл. от: А. Маринова, Г. Шавулев, Г. Георгиевски, Д. Пенков, И. Димитров, К. Славчева, Н. Шиваров, П. Георгиев, Р. Грозданоски, С. Влайков, С. Кънчева, Т. Стойчев, Я. Драгомирова. - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-400-617-4 (Фабер)

  

Сист. No: 94386

- 14 -

П/213/В 19ЦБ 112929

Вангелов, Петър Аспарухов

   Космическият разум се намесва / Петър А. Вангелов . - София : Пропелер, 2013 ([София] : Миг принт) . - 104 с. : с факс., портр. ; 21 см

   В кн. означено ч. 1. - Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 97 - 101. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-392-163-8 

   ISBN 978-954-163-8 ! 

  

Сист. No: 94363

- 15 -

Ч/281.962(091)/Л 95ЦБ 112945

Любенова, Лизбет

   По пътя на българската духовност : Т. 1 - 3 / Лизбет Любенова . - София : За буквите - О писменехь, 2014 - 2017 ([София] : Пре принт БГ) . - 24 см

   

   Т. 1. Изследвания по църковна история /  С предг. от авт.   . - 2014 . - 496 с.

   Кор. загл.: Изследвания по църковна история. - С бел. под линия ; Библиогр. след отд. статии.

   ISBN 978-619-185-011-2  (т. 1)

  

Сист. No: 94382

- 16 -

Ч/281.962(091)/Л 95ЦБ 112946

Любенова, Лизбет

   По пътя на българската духовност : Т. 1 - 3 / Лизбет Любенова . - София : За буквите - О писменехь, 2014 - 2017 ([София] : Пре принт БГ) . - 24 см

   

   Т. 2. Охридски митрополит Борис . - 2014 . - 576 с.

   Кор. загл.: Охридски митрополит Борис. - С бел. под линия ; Библиогр. с. 538 - 574.

   ISBN 978-619-185-122-5  (т. 2)

  

Сист. No: 94383

- 17 -

Ч/281.962(091)/Л 95ЦБ 112947

Любенова, Лизбет

   По пътя на българската духовност : Т. 1 - 3 / Лизбет Любенова . - София : За буквите - О писменехь, 2014 - 2017 ([София] : Пре принт БГ) . - 24 см

   

   Т. 3. Между драмата на две епохи : Варненски и Преславски митрополит д-р Йосиф /  С увод от авт.   . - 2017 . - 496 с.

   Кор. загл.: Между драмата на две епохи. - С бел. под линия ; Библиогр. с. 454 - 468.

   ISBN 978-619-185-267-3  (т. 3)

  

Сист. No: 94384

- 18 -

Ч/24/Т 64ЦБ 113038

Тодорова, Паулина Иванова

   Духовно ориентирана психологична помощ и подкрепа / Паулина Тодорова ; С предг.  . - София : Авангард Прима, 2016 ([София] : БПС) . - 378 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Загл. и на англ. ез.: Spiritually oriented psychological assistance and support. - Рез. на англ. ез. / Прев. Б. Ружекова-Рогожерова ; Библиогр. с. 354 - 377 и под линия.

   ISBN 978-619-160-586-6 

  

Сист. No: 94485

- 19 -

П/284(94)(092)/В 89ЦБ 112912

Вуйчич, Ник

   Неудържим : Невероятната сила на вярата и духа / Ник Вуйчич ; Прев. от англ. Кристина Димитрова . - София : Вакон, 2018 . - 244 с., 4 л. : цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7300-36-9 

  

Сист. No: 94341

- 20 -

П/22/П 74ЦБ 112953

Попмаринов, Димитър и др.

   Свещеното писание : Херменевтика - богослужение - диалог : Сборник / Димитър Попмаринов, Павлин Събев, Стефка Кънчева . - София : Фонд. Покров Богородичен ; Омофор, 2018 . - 324 с. ; 21 см

   Имената на авт. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-2972-62-4 (Омофор)

  

Сист. No: 94389

- 21 -

Ч/248/R 19ЦБ 112981

Ramon, Amnon

   Around the holy city : Christian tourist routes between Jerusalem, Bethlehem and Jericho / Amnon Ramon ; Photogr. Nati Shohat ... [et al.] . - Jerusalem : The Jerusalem Institute for Israel Studies, 2000 . - 128 p. : col. ill. ; 23 cm

   Други фотогр.: Dubi Tal, Moni Haramati, Amnon Ramon. - Библиогр. с. 126 - 127.

   ISBN 033-8681 

  

Сист. No: 94420

Обществени науки

- 22 -

Ч/323.13/Б 92ЦБ 112978
 Българска православна църква. Светия синод 

   Гласове в защита на гражданското общество : Протоколи на Светия Синод на Българската православна църква по еврейския въпрос (1940 - 1944) /  Състав. Албена Танева, Ваня Гезенко . - София : Гал-Ико, 2002 . - 136 с. ; 22 см

   Изд. на Център за Евр. изследвания при Софийски унив.

   ISBN 954-768-004-8 

  

Сист. No: 94417

- 23 -

П/329.14(497.2)(091)(092)/Г 33, Ч/329.14(497.2)(091)(092)/Г 33ЦБ 112904

Генчев, Димитър Тодоров

   Първоапостолите на идеала : Щрихи към портр. на Д. Благоев, Н. Габровски, Г. Кирков, Г. Георгиев, К. Раковски, В. Благоева, С. Балабанов, Г. Бакалов, Р. Аврамов, Я. Сакъзов, Х. Кабакчиев, А. Маймункова / Димитър Генчев ; Предг. Александър Лилов . - София : Фонд. Ново време ; Хр. Ботев, 2006 ([Плевен : Е. А.]) . - 168 с. : с порт. ; 24 см

   

   ISBN 954-445-916-2 (Хр. Ботев)

   ISBN 978-954-445-916-1 (Хр. Ботев)

  

Сист. No: 94333

- 24 -

П/323.12/Д 92ЦБ 112984

Дубова, Лариса Леонидовна и др.

   Опыт беды и выживания : Судьба евреев Болгарии в годы Второй мировой войны / Лариса Дубова, Георгий Чернявский . - София : Акад. изд. им. проф. Марина Дринова, 2007 . - 428 с., 12 л. : ил., факс. ; 25 см

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-322-171-4 (Акад изд. Проф. Марин Дринов)

  

Сист. No: 94423

- 25 -

Д/372.851(076)(075.2)/М 39ЦБ 113041

Математически състезания 4. - 7. клас  / Диана Раковска ... [и др.] ; С предг. от авт.  . - 4. доп. изд. . - София : Регалия 6, 2007 ([София] : Унискорп) . - 248 с. : с черт. ; 24 см

   Други авт.: И. Тонов, К. Банков, Т. Витанов, Т. Тонова, Ч. Лозанов.

   ISBN 978-954-745-115-5 

  

Сист. No: 94488

- 26 -

Ч/372.36(075.8)/Б 18ЦБ 112985

Балабанова, Мариана Асенова

   Методика на обучението по чужд език в детската градина : Технология на началната чуждоезикова комуникация : [Учебник за ВУЗ] / Мариана Балабанова ; С въвед. [от авт.]  . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2010 . - 264 с. : с цв. ил., табл. ; 25 см

   Съдържа и Диагностика на готовност за изучаване на англ. ез. (входно ниво) : Анкета-интервю ; Нагледни материали ; Примерно год. разпределение по прогр. за 1-ва (5 - 7 г.) и 2-ра (6 - 8 г.) год. на обучение, 2 занимателна седмица ; Кратък тезаурус (осн. понятия) в методиката на преподаване на англ. ез. - Рез. на бълг., англ. ез. ; Библиогр. с. 209 - 217.

   ISBN 978-954-680-670-3 

  

Сист. No: 94424

- 27 -

П/351.75:343.1(497.2)(094.4)/Б 92ЦБ 112941
 България. Закони и др. п. 

   Наказателно-процесуален кодекс : Сб. нормат. актове : 2 10 C1 . - 11. изд. . - София : Сиби, 2010 ([София] : Симолини) . - 416 с. : с табл. ; 19 см . -  (Поредица Джобни изд.)

   Списък на многостранни междунар. актове, по които РБългария е страна ; Списък на двустранни договори за правна помощ по наказателни дела, по които РБългария е страна ; Закон за електронните съобщения : Извлечение ; Тълкувателни решения по прилагането на НПК/2005 г. ; Справ. на законите, с които е изменян и допълван Наказателно-процесуалният кодекс. - Информ. към 13.05.2010 г. - Съдържа и Закон за специалните разузнавателни средства ; Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство ; Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест ; Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателства ; Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции ; Закон за правна помощ ; Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

   ISBN 978-954-730-648-6 

  

Сист. No: 94378

- 28 -

П/351.75:343.1(497.2)(094.4)/Б 92ЦБ 112944
 България. Закони и др. п. 

   Наказателен кодекс : Сб. нормат. актове : 2 10 C02 . - 11. изд. . - София : Сиби, 2010 ([София] : Симолини) . - 352 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни изд.)

   Справ. на законите, с които е изменян и допълван Наказателният кодекс. - Информ. към 27 апр. 2010 г. - Съдържа: Наказателен кодекс (НК) ; Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните : В сила от 15. 09. 2009 ; Закон за амнистия от 2009 г. : Обнародван, ДВ, бр. 26 от 7. 04. 2009 г. ; Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна (Списък държавна тайна) ; Списък на вещите, принадлежащи на осъдения, които не подлежат на конфискация съгласно чл. 45, ал. 2 от Наказателния кодекс (Списък вещи).

   ISBN 978-954-730-647-9 

  

Сист. No: 94379

- 29 -

Ч/323.1(439=867)/Г 97ЦБ 113034

Гърдев, Костадин Веселинов

   Българската общност в Унгария след 1944 г. / Костадин Гърдев ; С предг. [от авт.]  . - София : Гутенберг, 2013 ([София] : Дайрект сървисиз) . - 92 с., [8] л. : ил., факс. ; 22 см

   Кн. се изд. с подкрепата на Унг. култ. институт в София към Институт Балаши - Будапеща. - Библиогр. и бел. под линия.

   ISBN 978-619-176-011-4 

  

Сист. No: 94477

- 30 -

Ч/371.12.07/К 86ЦБ 112987

Костов, Илия Георгиев

   Иновационни подходи в дейността на педагогическите съвети : Монография / Илия Георгиев Костов ; С увод [от авт.]  . - Русе [т. е. Плевен] : Медиатех, 2014 (Русе : Русенски унив. Ангел Кънчев) . - 173 с. : с табл., сх., цв. диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 148 - 154.

   ISBN 978-619-7071-50-4 

  

Сист. No: 94426

- 31 -

Ч/342(494)/Ц 28ЦБ 113035

Цачевски, Венелин Тодоров

   Швейцария: демокрация на бъдещето / Венелин Цачевски ; С предг. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2014 . - 480 с. : с портр., к., табл. ; 24 см

   Съдържа и За авт. - Текст и на англ. ез. - Рез. на англ. и бълг. ез.

   ISBN 978-619-152-426-6 

  

Сист. No: 94478

- 32 -

Ч/371.32(497.2)/Д 60ЦБ 112988

Димова, Даниела Миткова и др.

   Индивидуалната философия на учителя за обучението : Изследване на вярванията на учителите за обучение в прехода / Даниела Димова, Райна Захариева ; С въвед.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015 . - 136 с. : с тал., диагр. ; 21 см

   Съдържа и рец. от К. Гетова, П. Митева. - Библиогр. с. 111 - 113.

   ISBN 978-954-07-4009-6 

  

Сист. No: 94427

- 33 -

Ч/338.43/М 45ЦБ 113032
 Международен научен форум "Аграрната икономика в подкрепа на земеделието". София. 2014 

   Аграрната икономика в подкрепа на земеделието : Междунар. научен форум, 28 - 29 окт. 2014, София /  Подготовка на материали и науч. ред. Димитър Николов ... [и др.] . - София : Институт по аграр. икономика, 2015 (София : Авангард Прима) . - 230 с. : с табл., графики, диагр. ; 21 см

   Други ред.: П. Йовчевска, Б. Иванов. - Съдържа материали от: Д. Николов, М. Анастасова-Чопева, М. Младенова, И. Боевски, Д. Тотева, Д. Цвяткова, А. Саров, Е. Иванов, Е. Иванова, Н. Котева, Р. Попов, Н. Маламова, П. Йовчевска, Д. Митова, Б. Иванов, М. Младенова, К. Кънева, П. Кировски, А. Саров, Х. Башев, А. Митов, Р. Попов, Н. Маламова, Е. Соколова, В. Стойчев, А. Джоджова, А. Вжохалска, А. Шикорска, Б. Букс, Б. Иванов, П. Кировски, Д. Митова. - Рез. на бълг., англ. ез. ; Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-8612-08-1 

  

Сист. No: 94474

- 34 -

Ч/336.76/В 27ЦБ 113037

Васов, Стоян Свиленов

   Пътят на дилъра / Стоян Васов ; С предг. [от авт.]  . - [Варна] : [Психоанализа], [2016] ([София] : [Скала]) . - 129 с. : с ил. ; 24 см

   Съдържа и Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 2. - Речник с. 126 - 128.

   ISBN 978-619-7303-00-1 

  

Сист. No: 94484

- 35 -

П/330.16/Г 28ЦБ 113026

Гейдж, Ранди

   Луд гений : Манифест за предприемачи / Ранди Гейдж ; Прев. [от англ. ез.] Красимира Матева . - София : Анхира, 2016 ([София] : Алианс Принт) . - 236 с. ; 20 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-2929-44-4 

  

Сист. No: 94468

- 36 -

П/329(497.2)БКП(091)/А 58ЦБ 112902

Алтънков, Никола Георгиев

   История на БКП (1919 - 1989) / Никола Г. Алтънков . - София : Факел, 2018 ([София] : Изток-Запад) . - 864 с. ; 25 см

   Библиогр. с. 831 - 861.

   ISBN 978-954-411-254-7 

  

Сист. No: 94331

- 37 -

П/37.018.1/Б 38ЦБ 112914

Берман, Робин

   Мрази ме сега, за да ми благодариш по-късно / Робин Берман ; С въвед. от авт.  ; Прев. [от англ.] Диляна Георгиева . - [София] : A&T Publishing, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 272 с. ; 20 см

   Авт. отговорност отбелязана на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-7430-07-3 (АйТи Пъблишинг)

  

Сист. No: 94342

- 38 -

Кр/32(497.2)/Е 64, П/32(497.2)/Е 64ЦБ 112858

Енев, Енчо

   На гребена на новините : Блогът на Е. Енев / Енчо Енев . - София : Захарий Стоянов, 2018 ([София] : Миг принт) . - 528 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-09-1258-5 

  

Сист. No: 94286

- 39 -

П/358.119(430)(091)/К 40ЦБ 112905

Кариус, Ото

   "Тигри" в калта : 502-ри батальон тежки танкове между Нарва и Дюнабург / Ото Кариус ; С предг. от авт.  ; Прев. [от нем.] Георги Рачев . - [София] : Прозорец, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 336 с. : с ил., портр. ; 20 см . -  (Поредица Хроника)

   

   ISBN 978-954-733-968-2 

  

Сист. No: 94334

- 40 -

П/32(47+57)(091)(092)/М 67ЦБ 113014

Минчева, Дафинка

   Управление чрез страх / Дафинка Минчева . - София : Еуниката, 2018 . - 160 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 159 и под линия.

   ISBN 978-619-7080-19-3 (Eunicata)

  

Сист. No: 94455

- 41 -

Ч/327(497.2:4)/П 90ЦБ II 7080

Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз  : 1 ян. - 30 юни 2018 . - Б. м., [2018] . - 48, 44 с. : с цв. ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 94352

- 42 -

П/316.62:681.324/С 76ЦБ 112903

Стивънс-Давидовиц, Сет

   Всички лъжат : Как интернет разкрива тайните на човешката природа / Сет Стивънс-Давидовиц ; Прев. от англ. Деница Попова . - София : Вакон, 2018 . - 280 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7300-38-3 

  

Сист. No: 94332

- 43 -

П/338.48-6:2/I 85, Ч/338.48-6:2/I 85 
 Israel 

   Piligrim's Map of the Holy Land : Карта . - [Kiryat Yam] : Blustein maps&More ltd., 2013 . - 1 л. : мнцв., отпеч. двустранно ; 98x34 см, сгъната до 17х11 см

   Изд. на Министерство на туризма на Израел (кат. N 333-13/1). - Условни знаци: Населени места ; Граници ; Столица ; Магистрала ; Основен път ; Главен път ; Път ; Железен път и др. - Азб. показалец на геогр. имена. - Съдържа: Туристическа к. на Израел. - 1:470 000, туристическа карта на Назарет, християнска к. на Светите земи, Галилейско езеро - к., Стария град на Йерусалим - к.

  

Сист. No: 94433

- 44 -

П/342.56(497.2)(091)/T 35, Ч/342.56(497.2)(091)/T 35ЦБ II 7082

[Ten] 10 years Inspectorate to the Supreme Judicial Council - Republic of Bulgaria (2008 - 2018)  /  Comp. by Ani Parmaksizyan . - Sofia : Inspectorate to the Supreme Judicial Cl, 2018 . - 120 с. : ill. ; 30 см

   Авт. на статии: Т. Точкова, Т. Дренска, О. Герджиков, Я. Стоилов, А. Еленков, Д. Вълчев, П. Раймундов, М. Михайлова, П. Пенев. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-91030-1-2 

  

Сист. No: 94359

- 45 -

П/342.56(497.2)(091)/Д 45, Ч/342.56(497.2)(091)/Д 45ЦБ II 7081

[Десет] 10 години Инспекторат към Висшия съдебен съвет - Република България (2008 - 2018)  /  Състав. Ани Пармаксизян . - София : Инспекторат към Висшия съдебен съвет, 2018 . - 120 с. : с цв. ил., портр. ; 30 см

   Авт. на статии: Т. Точкова, Т. Дренска, О. Герджиков, Я. Стоилов, А. Еленков, Д. Вълчев, П. Раймундов, М. Михайлова, П. Пенев. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-91030-0-5 

  

Сист. No: 94357

Математика. Естествени науки

- 46 -

Ч/502:631/635(035)/Н 26ЦБ 113024

Наръчник по биологично земеделие  / Стойчо Каров ... [и др.] ; Под ред. на Христина Янчева . - Пловдив : [ВАП], 2008 ([Пловдив] : [Макрос]) . - 128 с. : с табл., диагр., цв. ил. ; 24 см

   Други авт.: С. Делчева, Ж. Терзиев, Т. Колев, Р. Андреев, Р. Иванова, Н. Панайотов, П. Митов, Л. Иванова, Д. Брайков, П. Киров, С. Ангелова, Х. Янчева, Т. Христов. - Изд. на Аграр. унив. - Пловдив, Асоц. за биол. земеделие Екофарм, Фонд. за биол. земеделие Биоселена, М-во на земеделието и промишлеността по проект Прогр. за развитие на биологичното земеделие в България. - Библиогр. с. 115.

   ISBN 978-954-9806-76-2 [Лакс Бук]

  

Сист. No: 94465

- 47 -

Ч/530.145(075.8)/М 97ЦБ 113023

Мърваков, Димитър Йорданов

   Статистическа физика : Лекции / Димитър Мърваков ; С предг. от авт.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 280 с. : с черт. ; 24 см . -  (Унив. библ. ; N 511)

   Библиогр. с. 277 - 279.

   ISBN 978-954-07-3790-4 

  

Сист. No: 94464

Приложни науки. Техника

- 48 -

Ч/628.518:539.16/А 64ЦБ 112995

Ангелов, Валентин Цветанов и др.

   Защита при ядрен и радиационен тероризъм / Валентин Ангелов, Татяна Хаджиева, Георги Василев ; Обща ред. Георги Василев . - София : Тита консулт, 2007 ([София] : СД Мари-90 ГГ) . - 250 с. : с табл. ; 24 см

   Загл. и на англ. ез.: Response to radiological terrorism. - Пълното име на третия авт. е Георги Василев Георгиев. - Съдържа и Термини и определения ; Химични елементи, символи, атомни тела. - Рез. на бълг. и англ. ез. ; Библиогр. с. 239 - 241.

   ISBN 978-954-9381-14-6 

  

Сист. No: 94436

- 49 -

Ч/65.01(075.8)/И 21ЦБ 113042

Иванов, Иван

   Основи на управлението : Уч. помагало за дистанционно обучение / Иван Иванов . - [Пловдив] : [ИМН], 2010 ([Пловдив] : Студио Пиксел) . - 104 с. ; 20 см

   Изд. на Европ. колеж по икономика и управл. - Пловдив, Прогр. Дистанционно обучение. - Библиогр. с. 6.

   ISBN 954-317-041-Х 

  

Сист. No: 94489

- 50 -

Ч/621.833.001.63/П 91ЦБ 112992

Проектиране на зъбни предавки с използване на междуосови параметрични блокиращи контури  : Параметрични контури на предавките, геометрически изчисления / Петър Ненов ... [и др.] ; Под ред. на П. Ненов . - [Плевен] : Медиатех, 2015 ([Русе] : Русенски унив.) . - 126 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Други авт.: Б. Калоянов, Е. Ангелова, В. Върбанов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 126. - Библиогр. с. 122 - 125.

   ISBN 978-619-207-038-0 

  

Сист. No: 94432

- 51 -

Ч/628.1/.3/И 21ЦБ 112990

Иванов, Славен Йорданов

   Водопроводни мрежи : Проектиране и оразмеряване : [Учебник за ВУЗ] / Славен Й. Иванов . - София : Звезда, 2017 ([София] : [Симолини]) . - 288 с. : с ил., табл., диагр. ; 25 см

   Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 235 - 238. - Рез. на бълг. и англ. ез.

   ISBN 978-954-8697-73-6 

  

Сист. No: 94430

Медицина

- 52 -

П/618/М 13ЦБ 112859

Магий, Сюзън и др.

   Книга на бременната : Обратно броене : Девет месеца практически съвети, полезни напътствия, споделени истини / Сюзън Магий ; Съвмeстно с Кара Накисбенди ; Предг. Кара Накисбенди ; Прев. [от англ. ез.] Елка Виденова . - София : Пан, 2016 . - 368 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-660-775-1 

  

Сист. No: 94288

- 53 -

Кр/616.8-089(497.2)(092)/П 76, П/616.8-089(497.2)(092)/П 76ЦБ 112878

Саранеделчев, Стефан Дечков

   Живот отдаден на пациента : За старозагорския неврохирург д-р Кънчо Попов / Стефан Саранеделчев ; С въвед. от авт.  . - Ст. Загора : Палмира, 2017 . - 104 с. : ил., портр. ; 21 см

   Библиогр. с. 102.

   ISBN 978-954-9376-51-7 

  

Сист. No: 94308

- 54 -

П/612.015/В 88ЦБ 113027

Всичко, което трябва да знаем за холестерола  /  Състав. Александра Танева . - София : Scorpio, 2018 . - 96 с. ; 24 см . -  (Поредица Здраве, дълголетие, естествено оздравяване)

   

   ISBN 978-954-775-9 (Скорпио)

  

Сист. No: 94469

Селско стопанство

Изкуство

- 55 -

Ч4/730.071.1(497.2)(092)/Ч 31ЦБ II 7077

Георги Чапкънов - Чап  : [Албум] /  Текст Краси Алексиева ; Състав. Краси Алексиева, Сим Алексиев ; Фотогр. Дечо Йотовски, Бени Кръстев ; Прев. [на англ.] Радослава Сенгалевич . - Пловдив : [Ракурси], 2016 . - 1 албум (144 с.) : с цв. ил., факс. ; 30 см

   Сведения за авт. отговорност отбелязани в библиогр. каре. - Изд. на Галерия Възраждане, Пловдив. - Съдържа и Интервю с проф. Георги Чапкънов / Интервюто взе Татяна Цанкова.

   ISBN 978-954-8852-62-3 

  

Сист. No: 94285

- 56 -

Ч4/784.4.071.2(497.2)(092)(0:82-32)/Б 23ЦБ 113043

Хайтова, Елена Николаева

   Сама сред звездите : Повест за космическата певица Валя Балканска / Елена Хайтова ; Прев. Надя Косева ... [и др.] . - 3. доп. изд. . - Смолян : Зеа-Принт, 2016 . - 109 с. : 8 л. : цв. ил., портр. ; 20 см

   Други прев.: Н. Косева, Д. Бечева, К. Симеонова, Ц. Пашова, Г. Фотева ; Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Текст и на англ., рус., фр., нем. ез.

   ISBN 954-9507-28-9 

  

Сист. No: 94490

- 57 -

П/792.2.071.2/П 24ЦБ 112910

Ковачев, Пенчо

   Всенародният любимец Георги Парцалев и проклятието да си гей в България / Пенчо Ковачев . - София : Труд, 2018 (Благоевград : Смилков) . - 95 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 93.

   ISBN 978-954-398-571-5 

  

Сист. No: 94339

Спорт. Игри

- 58 -

П/797.214(035)/Д 91ЦБ 113044

Дръж под око  : Наръчник за родителя /  Състав. Антон Налбантов ... [и др.] . - София : Бълг. червен кръст, 2015 ([София] : [Скала принт]) . - 54 с. : с ил. ; 22 см

   Други състав.: М. Антова, Б. Захариев ; Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Бълг. червен кръст. Водноспасителна служба.

  

Сист. No: 94491

- 59 -

Ч/796.015/М 74ЦБ 112986

Михайлов, Михаил Любомиров и др.

   Теория и методика на спортната тренировка : Ръководство за семинарни упражнения / Михаил Михайлов, Христо Андонов ; Науч. ред. Даниела Дашева . - [София] : [Болид], 2016 (София : Болид Инс) . - 144 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 138 - 140.

   ISBN 978-954-397-194-0 

  

Сист. No: 94425

Езикознание

- 60 -

Ч/809.24/М 92ЦБ 112977

Москона, Исак Моис

   Език, бит и душевност на балканските евреи / Исак Москона ; Състав. [и предг.] Давид Коен . - София : Шалом, 2004 ([София] : Бълг. нац. телевизия) . - 280 с. : с к. ; 24 см

   Поговорки, пословици и максими на ез. на балканските евреи джудезмо ; Преводи на текстове от джудезмо на български ез. ; Фамилни имена на балкански евреи ; Собствени имена на български евреи. - Именни показалци, геогр. показалец.

   ISBN 954-8200-22-8 

  

Сист. No: 94413

- 61 -

Ч/808.67-54/Г 37ЦБ 112989

Георгиева, Цветелина Николова

   Иновационни процеси в българската именна префиксация / Цветелина Георгиева ; С увод [от авт.]  . - София : Авангард Прима, 2013 ([София] : БПС) . - 256 с. : със сх. ; 21 см

   Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. Проф. Любомир Андрейчин. - Азб. показалец ; Библиогр. с. 235 - 254.

   ISBN 978-619-160-145-5 

  

Сист. No: 94428

- 62 -

Ч/803.0(072)/С 13ЦБ 112994

Савова, Елена Славчева

   Художествените текстове в обучението по немски език като чужд / Елена Савова ; С увод  . - София : Фараго, 2015 . - 396 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 353 - 395.

   ISBN 978-619-206-014-5 

  

Сист. No: 94435

Литературознание

- 63 -

Ч/82-1.01/В 19ЦБ 112927

Вангелов, Петър Аспарухов и др.

   Кратко пособие на поета / Петър А. Вангелов, Аспарух П. Вангелов ; Предг. Петър Аспарухов Вангелов . - София : Пропелер, 2013 (([София] : Миг Принт) . - 216 с. ; 21 см

   Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 207 - 210.

   ISBN 978-954-392-209-3 

  

Сист. No: 94361

- 64 -

П/886.7(092)(047.53)/Д 71ЦБ 112955

Дойнов, Николай Георгиев

   Сборник интервюта : [Сборник] /  Авт.-състав. Николай Дойнов . - София : АТЛ-50, 2017 . - 146 с. : с факс. ; 20 см

   Кор. загл.: Интервюта ; Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-7194-18-0 

  

Сист. No: 94391

- 65 -

Ч/830(092)/Х 45ЦБ 112935

Блажев, Калоян

   Херман Хесе по пътя към божественото единство / Калоян Блажев ; [Встъп. думи] Елица Дубарова . - [Русе] : Авангард принт, 2018 . - 216 с. ; 21 см

   Съдържа и За Калоян Блажев in memoriam / Е. Дубарова. - Библиогр. с. 203 - 212.

   ISBN 978-954-337-341-3 

  

Сист. No: 94372

- 66 -

Ч/830(497.2)(092)/С 62ЦБ 112856

България и немскоезичният свят: транскултурни взаимодействия  : Сб. в чест на проф. Емилия Стайчева : [Докл. от юбил. науч. сесия, проведена на 1 дек. 2016 г. и тържествен форум по случай 25-год. от създаването на на Австр. библ. д-р Волфганг Краус в СУ Св. Климент Охридски, проведен на 2 юни 2016 г.] /  Състав. Ренета Килева-Стаменова, Мая Разбойникова-Фратева ; [Предг.] Ренета Килева-Стаменова, Иво Панов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 224 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

   Възприетата форма на името на състав. Майа Разбойникова-Фратева е Мая Разбойникова-Фратева. - Текст и на нем. ез. - Съдържа докл. от: Н. Чернокожев, М. Ендрева, Н. Бурнева, М. Разбойникова-Фратева, С. Бойчева, И. Попов, М. Влашки, Р. Килева-Стаменова, Д. Кирова, А. Димова, Б. Парашкевов, Б. Мирчев, Г. Котанек, М. Грубер, П. М. Филипи. - Информ. за авт. с. 219 - 222. - Библиогр. с. 13 - 21, след някои докл. и под линия.

   ISBN 978-954-07-4397-4 

  

Сист. No: 94282

Българска художествена литература

- 67 -

П/886.7-193.2/Р 28ЦБ 112965

Райнова, Донка

   Какво от това : Епиграми и тям подобни / Донка Райнова ; Худож. Ивайло Нинов . - [София] : Стършел, 2004 ([София : София принт]) . - 144 с. : с ил. ; 20 см

   Името на худож. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 954-8134-20-9 

  

Сист. No: 94401

- 68 -

П/886.7-193.2/Р 28ЦБ 112966

Райнова, Донка

   Карай да върви : Епиграми, епитафии и тям подобни / Донка Райнова ; Худож. Ивайло Нинов . - [София] : Стършел, 2009 ([София : Летера]) . - 100 с. : с ил. ; 20 см

   Името на худож. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-8134-26-2 

  

Сист. No: 94402

- 69 -

Ч4/886.7-2/Д 87ЦБ 113021

Драматургия Аскеер 2011  : Номинации за съвр. бълг. драматургия /  Състав. Милен Миланов ; Предг. Георги Лозанов ... [и др.] ; Ред. кол. Георги Каприев ... [и др.] . - София : Фонд. А'Аскеер, 2011 ([София] : Изток-Запад) . - 207 с. : с ил. ; 20 см . -  (Библ. за съвр. бълг. драматургия Аскеер)

   Съдържа пиесите: Лалугер / А. Урумов ; Паякът / Д. Димитров, Й. Славейков ; Тест / Е. Рахнев. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. ; Други авт. на предг.: Ю. Дачев, М. Новков, Г. Каприев ; Други ред.: М. Миланов, Н. Вандов.

   ISBN 978-954-8649-08-7 

  

Сист. No: 94462

- 70 -

П/886.7-1/Д 71ЦБ 112954

Дойнов, Николай Георгиев

   Нови стаи : Стихове / Николай Дойнов ; Ил. А. Н. Врабчев . - [София] : Бълг. писател, 2012 . - 58 с. : с ил. ; 21 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-443-926-2 

  

Сист. No: 94390

- 71 -

П/886.7-32/К 89ЦБ 112909

Красин, Христо Красимиров

   Вълчан войвода и златото на Рим : [Повест] / Христо Красин . - [София] : Сатори Ко, 2012 . - 120 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8501-17-0 

  

Сист. No: 94338

- 72 -

П/886.7-32/Б 56ЦБ 112972

Божилова, Петя Иванова

   Авторът и Автора / Петя Божилова . - София : Сдружение ХуЛите, 2014 ([София] : [Симолини]) . - 136 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7068-11-5 

  

Сист. No: 94407

- 73 -

П/886.7-1/Д 71ЦБ 112956

Дойнов, Николай Георгиев

   Жената като естетика : Поезия / Николай Дойнов ; Ил. А. Н. Врабчев . - София : Пан, 2014 . - 84 с. : с ил. ; 21 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-660-389-0 

  

Сист. No: 94392

- 74 -

П/886.7-193.2/Р 28ЦБ 112969

Райнова, Донка

   Таратор : Епиграми и тям подобни / Донка Райнова . - София : Стършел, 2014 ([Пловдив] : [Летера]) . - 112 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8134-33-0 

  

Сист. No: 94404

- 75 -

П/886.7-193.2/Р 28ЦБ 112968

Райнова, Донка

   Черно на бяло : Сатира / Донка Райнова . - София : Стършел, 2015 ([София] : [Диджитал принт експрес]) . - 72 с. ; 20 см

   Съдържа: Черно на бяло : Епиграми и тям подобни 1970 - 2000 г. ; Бяло на черно : За белите нощи след черните дни : Лирика 1950 - 1970 г.

   ISBN 978-954-8134-38-5 

  

Сист. No: 94403

- 76 -

Ч/886.7-4/М 32ЦБ 112863

Марков, Георги Иванов

   Ходенето на българина по мъките : Есета / Георги Марков ; Състав., ред., бел. Тони Николов . - София : Фонд. Комунитас, 2016 ([София] : Д. Благоев) . - 356 с. : с факс. ; 21 см

   В кн. означено ч. 3. - Съдържа и Георги Марков - живот в дати. - Именен показалец .

   ISBN 978-619-224-000-4 

  

Сист. No: 94292

- 77 -

Д/886.7-93-31/В 15ЦБ 112975

Вазов, Иван Минчов

   Под игото : Пълен текст : Над 4200 непознати думи, изрази и понятия са пояснени... / Иван Вазов ; Състав., комент. и бел. Нели Стефанова . - [София] : Византия, 2017 . - 320 с. ; 24 см . -  (Българска класика)

   

   ISBN 978-619-7314-06-9 

  

Сист. No: 94411

- 78 -

П/886.7-8/В 19ЦБ 112931

Вангелов, Петър Аспарухов

   Страници от дневника на новия век : Поезия и проза / Петър А. Вангелов . - 2. доп. изд. . - София : Пропелер, 2017 (София : Диджитал Принт Експрес) . - 152 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Съдържа и Светлината в душите на хората прониква със зазоряването на утрото / С. Друмешка ; Борец за мир / К. Димитрова ; За авт.

   ISBN 978-954-392-420-2 

  

Сист. No: 94365

- 79 -

П/886.7-992/Д 49ЦБ 112974

Джамбазов, Николай Василев

   С "Тангра" срещу вятъра : [Пътепис] / Николай Джамбазов . - Пловдив : Арт Нитон, 2017 . - 336 с. : с ил., к., факс. ; 24 см

   С биогр. данни за авт.

   ISBN 978-954-347-072-3 (Нитон Медия)

  

Сист. No: 94409

- 80 -

Ч4/886.7-2/Д 87ЦБ 113019

Драматургия Аскеер 2017  : Номинации за съвр. бълг. драматургия /  Състав. Милен Миланов ; Предг. Георги Лозанов ... [и др.] ; Ред. кол. Георги Каприев ... [и др.] . - София : Фонд. А'Аскеер, 2017 ([София] : Изток-Запад) . - 215 с. : с ил. ; 20 см . -  (Библ. за съвр. бълг. драматургия Аскеер)

   Съдържа пиесите: Добре дошли в България / З. Каменова, Г. Димитрова ; Спасителят / К. Топалов ; Пробен срок / Н. Гундеров. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. ; Други авт. на предг.: Ю. Дачев, М. Новков, Г. Каприев ; Други ред.: М. Миланов, Н. Вандов.

   ISBN 978-954-8649-14-8 

  

Сист. No: 94460

- 81 -

П/886.7-341/П 50, РЦАв/886.7-341/П 50ЦБ І 12006

Пешев, Цветан Йорданов

   Коза ли е, риба ли е или Моят живот с каднудите / Цветан Пешев ; Худож. Ивайло Нинов . - 2. попр. и доп. изд. . - [София] : Ханлин, 2017 ([София] : [Димитър Попов]) . - 272 с. : с ил., факс. ; 18 см

   Кор. загл.: Коза ли е, риба ли е. - Именен показалец.

   ISBN 978-619-90249-2-8 (Hanlin)

  

Сист. No: 94368

- 82 -

П/886.7-31/Р 27ЦБ 113015

Райков, Димо Петков

   Франция, разреши да те обичаме! : Писмо до Президента от бълг. емигранти : Роман / Димо Райков . - София : Потайниче, 2017 . - 288 с. ; 21 см

   Съдържа и Българинът в чужбина - диагноза или синдром : Думи на литературния критик / К. Еленков ; Изд. Потайниче представя Д. Райков. - Библиогр. с. 283.

   ISBN 978-954-2965-44-2 

  

Сист. No: 94456

- 83 -

П/886.7-1/Б 56ЦБ 112971

Божилова, Петя Иванова

   Родина джобен формат : Лирика / Петя Божилова ; Худож. Рая Христова . - София : Сдружение ХуЛите, 2018 ([София] : [Симолини]) . - 72 с. : с ил. ; 21 см

   Името на худож. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-7068-25-2 

  

Сист. No: 94406

- 84 -

П/886.7-1/В 19ЦБ 112930

Вангелов, Петър Аспарухов

   Красота и благоговение : Лирика и лироепос / Петър А. Вангелов . - 2. доп. изд. . - София : Новата цивилизация, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 136 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа и Поетично цвете от културата на Новата цивилизация / А. Панчев.

   ISBN 978-619-7470-00-0 

  

Сист. No: 94364

- 85 -

Кр/886.7-32/К 66, П/886.7-32/К 66ЦБ 112882

Клисурова, Олга Атанасова

   Цвят от глухарче : Разкази / Олга Клисурова ; Худож. Милен Вълчев . - Ст. Загора : СНЦ Пътуващите кн. на Ст. Загора, 2018 . - 73 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-90893-5-4 

  

Сист. No: 94312

- 86 -

Ч/886.7-192/К 99ЦБ 112991

Кючуков, Христо Славов

   Към ромския песенен фолклор : Уч. помагало / Христо Кючуков ; Прев. [от ромски ез.] Мустафа Алиев . - В. Търново : Фабер, 2018 . - 300 с. : с портр. ; 24 см

   Биогр. данни за Мустафа Алиев (Мануш Романов): с. 5 - 6.

   ISBN 978-619-00-0710-4 

  

Сист. No: 94431

- 87 -

Кр/886.7-1/Р 16ЦБ 112876

Радомирова, Христина

   Напук на всички невъзможности : Стихове и фотография / Христина Радомирова ; Фотогр. Георги Неделчев ; С увод от авт. и фотогр.  . - Б. м. : [Изд. авт.], [2018] . - 32 с. : с цв. фотогр. ; 20 см

   

  

Сист. No: 94305

- 88 -

П/886.7-31/Р 27ЦБ 113013

Райкова, Венета Руменова

   Скандал : [Роман] / Венета Райкова . - София : Enthusiast, 2018 ([София] : Ропринт) . - 376 с. ; 21 см

   Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг.

   ISBN 978-619-164-282-3 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 94454

- 89 -

ДТ/886.7-31/Р 97ЦБ 113002

Ръженкова, Силвия

   Изпитът : [Роман] / Силвия Ръженкова ; Худож. на ил. Весела Кучева . - София : Потайниче, 2018 . - 208 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2965-53-4 

  

Сист. No: 94443

- 90 -

П/886.7-1/D 69ЦБ 112957

Dojnov, Nikolaj Georgiev

   Diesen Abend, eine andere Nacht / Nikolaj Dojnov ; Ubers. aus dem Bulg. Simona Beshkova . - Potsdam : Waschhaus, 2014 . - 62 p. : Ill. ; 21 cm

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

  

Сист. No: 94393

Чужда художествена литература

- 91 -

П/820(73)-31/Л 84ЦБ 112918

Лоуел, Елизабет

   Невинна като грях : Роман / Елизабет Лоуел ; Прев. от англ. Пепа Стоилова . - Пловдив : Хермес, 2010 (Хасково : Полиграфюг) . - 351 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   

   ISBN 978-954-26-0898-1 

  

Сист. No: 94348

- 92 -

П/820(73)-31/Р 70ЦБ 112919

Робъртс, Нора

   Наслада в смъртта : Роман / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Валентина Атанасова-Арнаудова . - Пловдив : Хермес, 2012 (Хасково : Полиграфюг) . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1131-8 

  

Сист. No: 94349

- 93 -

П/892.45-31/Г 87ЦБ 112923

Гросман, Давид

   Ще бягаш ли с мен? : [Роман] / Давид Гросман ; Прев. от англ. Галина Величкова . - София : Алтера, 2013 . - 340 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9757-86-6 

  

Сист. No: 94354

- 94 -

П/820(73)-31/Б 32ЦБ 112920

Бекет, Мейси

   Спомни си : [Роман] / Мейси Бекет ; Прев. [от англ. ез.] Весела Динолова . - София : Art Eternal, 2014 ([София] : [Алианс принт]) . - 287 с. ; 21 см

   Кн. 2 от сагата за братята Дюмон.

   ISBN 978-619-191-033-5 (Арт Етърнал)

  

Сист. No: 94350

- 95 -

П/820(73)-31/Д 50ЦБ 112913

Джеймс, Джули

   Закони на привличането : [Роман] / Джули Джеймс ; Прев. [от англ. ез.] Маргарита Спасова . - София : СББ Медия, 2014 ([София] : Ропринт) . - 216 с. ; 20 см . -  (Кол. Love bestsellers)

   Кн. се разпространява със сп. Cosmopolitan.

   ISBN 978-954-399-085-6 

  

Сист. No: 94343

- 96 -

П/820(73)-31/Б 32ЦБ 112921

Бекет, Мейси

   Ще си мой : [Роман] / Мейси Бекет ; Прев. [от англ. ез.] Весела Динолова . - София : Art Eternal, 2015 ([София] : [Скала принт]) . - 287 с. ; 21 см

   Кн. 1 от сагата за братята Дюмон.

   ISBN 978-619-191-109-7 (Арт Етърнал)

  

Сист. No: 94351

- 97 -

П/892.45-31/Г 87ЦБ 112976

Гросман, Давид

   Червената нишка : [Роман] / Давид Гросман ; Прев. от англ. Галина Величкова . - София : Алтера, 2015 ([Хасково] : Полиграфюг) . - 716 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7217-02-5 

  

Сист. No: 94412

- 98 -

П/820-312.4/У 30ЦБ 112996

Уеър, Рут

   В тъмната гора : Роман / Рут Уеър ; Прев. от англ. Гриша Атанасов . - Пловдив : Хермес, 2016 ([София] : Алианс Принт) . - 303 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   

   ISBN 978-954-26-1609-2 

  

Сист. No: 94437

- 99 -

П/820(73)-312.9/Л 83ЦБ 112875

Лорънс, Марк

   Войната на Червената кралица : [Роман] : Кн. 1 - / Марк Лорънс ; Прев. [от англ. ез.] Иван Иванов . - [София] : Бард, 2016 - ([София] : Алианс Принт) . - 21 см

   

   Кн. 3. Колелото на Осхайм . - 2018 . - 464 с.

   

   ISBN 978-954-655-863-3  (кн. 3)

  

Сист. No: 94304

- 100 -

П/886.3-311.6/Б 26ЦБ 112999

Бартол, Владимир

   Аламут : [Роман] / Владимир Бартол ; Прев. от словен. Александра Ливен, Георги Стойчев . - София : Paradox, 2017 . - 484 с. ; 21 см . -  (Кол. Елит XXI)

   Съдържа и Няколко думи за прев.

   ISBN 978-954-553-216-0 (Парадокс)

  

Сист. No: 94440

- 101 -

ДТ/820(73)-31/Г 82ЦБ 112932

Грийн, Джон Майкъл

   Вината в нашите звезди : [Роман] / Джон Грийн ; Прев. [от англ. ез.] Анна Стоева . - [2. изд.] . - София : Егмонт, 2017 (Добрич : Фолиарт) . - 288 с. ; 22 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-95427-2129-1 

  

Сист. No: 94366

- 102 -

П/894.362-2/Д 49ЦБ 112862

Джавид, Гусейн

   Шейда : Пиеса в пет действия / Гусейн Джавид ; [Предг.] Гюлбениз Бабаханлъ ; Прев. от азерб. София Шигаева . - Баку, 2017 . - 68 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Къща музей Гусейн Джавид [към] Нац. акад. на науките на Азербайджан и Слав. унив. в Баку. - Съдържа и Прочут представител на епохата на романтизма в Азербайджан / Г. Бабаханлъ.

   ISBN 978-9952-8207-0-6 

  

Сист. No: 94291

- 103 -

П/894.362-2/Д 49ЦБ 112864

Джавид, Гусейн

   Марал : Трагедия в четири действия / Гусейн Джавид ; [Предг.] Гюлбениз Бабаханлъ ; Прев. от азерб. ез. Момчил Шопов, Жанет Николова . - Баку, 2017 . - 68 с. ; 20 см

   Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Къща музей Гусейн Джавид към Нац. акад. на науките на Азербайджан, Център за азерб. ез. и култура към СУ Св. Климент Охридски и Слав. унив. в Баку. - Съдържа и От прев. ; Животът и творчеството на Гусейн Джавид / Г. Бабаханлъ.

   ISBN 978-9952-28-363-1 

  

Сист. No: 94293

- 104 -

П/894.35-31/И 79ЦБ 112967

Йозпетек, Ферзан

   Истанбул Червен : [Роман] / Ферзан Йозпетек ; Прев. от итал. Паулина Мичева . - София : Колибри, 2017 ([София] : Инвестпрес) . - 143 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0098-7 (Colibri)

  

Сист. No: 69410

- 105 -

П/820(73)-31/К 54ЦБ 113033

Кинг, Лили

   Еуфория : [Роман] / Лили Кинг ; Прев. от англ. Ана Пипева . - София : Изток-Запад, 2017 . - 232 с. ; 22 см . -  (Сер. [Красноглед])

   

   ISBN 978-619-01-0145-1 

  

Сист. No: 94475

- 106 -

П/894.362(082)/С 96ЦБ 112860

Съвременна литература от Азербайджан  /  Прев. Боян Ангелов ... [и др.] . - София : Бълг. писател, 2017 ([Благоевград] : [Бон]) . - 330 с. ; 21 см

   Други прев.: Д. Христов, И. Николова, И. Есенски, Н. Попова ; Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Съдържа произведения от: А. Керим, М. Араз, М. Ягув, В. Самедоглу, И. Исмаилзаде, А. Салахзаде, Р. Ровшан, С. Рустамханли, З. Фахри, В. Б. Одер, З. Ягуб, А. Мирсеид, А. Кюр, Р. Бехруди, С. Сарван, А. Енисей, Л. Алиева, Гисмет, Ю. Самедоглу, Ф. Керимзаде, Анар, Шахмар, Елчин, С. Назирли, К. Абдула, А. Масуд, Н. Абдулрахманли, Е. Башкечид.

   ISBN 978-619-204-112-0 

  

Сист. No: 94289

- 107 -

П/839.3-31/А 13ЦБ 112917

Абдола, Кадер

   Salam, Европа! : [Роман] / Кадер Абдолах ; Прев. от нидерл. Николина Сиракова . - София : Панорама, [2018] ([София] : Дайрект сървисиз) . - 344 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9655-88-9 

  

Сист. No: 94347

- 108 -

П/820-31/А 15ЦБ 113008

Абъркромби, Джо

   Половин война : [Роман] / Джо Абъркромби ; Прев. от англ. Александър Ганчев . - София : Колибри, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 399 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Разбито море ; Кн. 3)

   

   ISBN 978-619-02-0219-6 (Colibri)

  

Сист. No: 94449

- 109 -

ДТ/820(73)-312.9/Б 26ЦБ 112950

Бардуго, Лий

   Жената-чудо : Вестител на войната : [Роман] / Лий Бардуго ; Прев. от англ. Явор Недев . - София : Ciela, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 400 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2666-8 (Сиела)

  

Сист. No: 94387

- 110 -

П/820-31/Б 26ЦБ 112868

Барнет, Лора

   Варианти на нас : [Роман] / Лора Барнет ; Прев. от англ. Елена Лорънс . - София : Orange books, 2018 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 472 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-171-065-2 (Ориндж Букс)

  

Сист. No: 94297

- 111 -

П/850-31/Г 18ЦБ 112867

Галдино, Диего

   Вечерно кафе в Рим : [Роман] / Диего Галдино ; Прев. [от итал.] Теодора Голиванова . - София : Кръгозор, 2018 (София : Алианс Принт) . - 256 с. ; 21 см

   Кн. е продълж. на Сутрешно кафе в Рим.

   ISBN 978-954-771-402-1 

  

Сист. No: 94296

- 112 -

П/820(94)-31/Г 79ЦБ 113018

Грейси, Ан

   Щастието на Дейзи : [Роман] / Ан Грейси ; Прев. [от англ. ез.] Мариана Христова . - София : Kalpazanov, 2018 . - 372 с. ; 20 см . -  (Сестрите Чанс ; Кн. 4)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-17-0325-0 (Калпазанов)

  

Сист. No: 94459

- 113 -

П/820(73)-31/Д 50ЦБ 113010

Джеймс, Джули

   Най-сексапилният мъж : [Роман] / Джули Джеймс ; Прев. [от англ. ез.] Виолета Ненова . - София : Ибис, 2018 ([София] : Симолини) . - 292 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-250-2 

  

Сист. No: 94451

- 114 -

П/820(73)-31/Д 50ЦБ 112896

Джеймс, Моника

   Танцът на пеперудата : [Роман] / Моника Джеймс ; Прев. от англ. ез. Анелия Янева . - София : Анишър Егмонт, 2018 (София : Ропринт) . - 432 с. ; 21 см

   [Анишър - импринт на Егмонт].

   ISBN 978-954-27-2152-9 (Егмонт България)

  

Сист. No: 94325

- 115 -

П/820(73)-31/Д 52ЦБ 112908

Джукхадар, Дженифър Зейнеб

   Карта от звезди и сол : [Роман] / Дженифър Зейнеб Джукхадар ; Прев. от англ. ез. Красимира Абаджиева . - София : Анишър Егмонт, 2018 (София : Ропринт) . - 267 с. ; 21 см

   С бел. на авт. - [Анишър - импринт на Егмонт].

   ISBN 978-954-27-2187-1 (Егмонт България)

  

Сист. No: 94337

- 116 -

П/820(73)-312.4/Д 53ЦБ 112895

Дивър, Джефри Уилдс

   Имитаторът : [Роман] / Джефри Дивър ; Прев. [от англ. ез.] Марин Загорчев . - София : Ера, 2018 ([София] : Експертпринт) . - 420 с. ; 20 см . -  (Ератрилър)

   

   ISBN 978-954-389-477-2 

  

Сист. No: 94324

- 117 -

П/820(94)-312.4/Е 55ЦБ 112884

Елтън, Бен

   Известен и мъртъв : [Роман] / Бен Елтън ; Прев. от англ. Ангел Ангелов . - София : Ciela, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 384 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2613-2 (Сиела)

  

Сист. No: 94314

- 118 -

П/894.35-311.6/И 88ЦБ 112997

Ирепоглу, Гюл

   В градините с лалета сянката ми броди : [Ист. роман] / Гюл Ирепоглу ; Прев. от тур. Айтян Делихюсеинова, Азиз Шакир-Таш . - София : Paradox, 2018 . - 308 с. ; 24 см . -  (Кол. Елит XXI)

   Кн. е изд. със съдействието на Проект TEDA на Министерството на културата и туризма на Република Турция.

   ISBN 978-954-553-206-1 (Парадокс)

  

Сист. No: 94438

- 119 -

П/894.541-31/К 53ЦБ 112898

Кету, Катя

   Нощна пеперуда : Роман / Катя Кету ; Прев. от фин. Росица Цветанова . - София : ICU, 2018 . - 384 с. ; 21 см . -  (Поредица По пътя ; 1)

   Съдържа и За прев.

   ISBN 978-619-7153-36-1 (АйСиЮ)

  

Сист. No: 94327

- 120 -

П/820(417)-31/К 53ЦБ 112869

Кийс, Мариан

   Ваканция от брака : [Роман] / Мариан Кийс ; Прев. [от англ. ез.] Елена Чизмарова . - [София] : Бард, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 560 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-861-9 

  

Сист. No: 94298

- 121 -

ДТ/820(73)-322.4/К 54ЦБ II 7085

Кинг, Стивън и др.

   Шоу на ужаса : Адаптация по едноименния филм на Джордж А. Ромеро, по сценарий на Стивън Кинг : [Комикс] / Стивън Кинг, Джордж А. Ромеро ; Ил. Бърни Райтсън ; Худож. на корицата Джак Кеймън ; Прев. [от англ. ез.] Иван Атанасов . - София : Изток-Запад, 2018 (София : Изток-Запад) . - 64 с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-619-01-0290-8 

  

Сист. No: 94410

- 122 -

П/820(73)-31/К 63ЦБ 112889

Клейборн, Кейт

   Късметът на начинаещия : [Роман] / Кейт Клейборн ; Прев. [от англ. ез.] Вера Паунова . - София : Ибис, 2018 (Симолини) . - 287 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-242-7 

  

Сист. No: 94319

- 123 -

П/820(73)-312.4/К 84ЦБ 112870

Конъли, Майкъл

   Два вида истина : [Роман] / Майкъл Конъли ; Прев. [от англ. ез.] Иван Златарски . - [София] : Бард, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 416 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-655-858-9 

  

Сист. No: 94299

- 124 -

П/820(73)-31/К 93ЦБ 113031

Куан, Кевин

   Луди богаташи : [Роман] / Кевин Куан ; Прев. от англ. ез. Кристина Георгиева . - София : Анишър Егмонт, 2018 (София : Ропринт) . - 496 с. ; 21 см

   [Анишър - импринт на Егмонт].

   ISBN 978-954-27-2208-3 (Егмонт България )

  

Сист. No: 78981

- 125 -

П/839.7-312.4/Л 25ЦБ 112897

Ларшон, Оса

   Слънчева буря : [Роман] / Оса Ларшон ; Прев. от швед. Радослав Папазов . - [София] : Емас, [2018] . - 352 с. ; 20 см . -  (Сер. Криминале ; 34)

   

   ISBN 978-954-357-364-6 

  

Сист. No: 94326

- 126 -

П/839.7-312.4/Л 41ЦБ 112866

Лекберг, Камила

   Вещицата : [Роман] / Камила Лекберг ; Прев. от швед. Любомир Гиздов . - София : Колибри, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 646 с. ; 22 см . -  (Съвр. трилъри)

   

   ISBN 978-619-02-0224-0 (Colibri)

  

Сист. No: 94295

- 127 -

П/820(73)-312.4/Л 54ЦБ 112892

Ливайн, Пол

   Кофти късмет : [Роман] / Пол Ливайн ; Прев. [от англ. ез.] Венцислав Божилов . - [София] : Бард, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 352 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   

   ISBN 978-954-655-862-6 

  

Сист. No: 94321

- 128 -

П/840-31/Л 94ЦБ 112959

Льогардиние, Жил

   Дотук с издънките : [Роман] / Жил Льогардиние ; Прев. от фр. Анета Тошева . - Пловдив : Хермес, 2018 (София : Алианс Принт) . - 335 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1831-7 

  

Сист. No: 94395

- 129 -

П/820-312.4/М 19ЦБ 113004

Макинтош, Клеър

   Игра на лъжи : [Роман] / Клеър Макинтош ; Прев. [от англ.] Коста Сивов . - София : Ciela, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 364 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2664-4 (Сиела)

  

Сист. No: 94445

- 130 -

П/820(73)-31/М 19ЦБ 112901

Маклейн, Пола

   Любов и разруха : Роман / Пола Маклейн ; Прев. от англ. Надя Баева . - София : Обсидиан, 2018 (В. Търново : Абагар) . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-456-9 

  

Сист. No: 94330

- 131 -

П/820(73)-31/М 23ЦБ 113017

Малой, Ейми

   Перфектната майка : Роман / Ейми Малой ; Прев. [от англ. ез.] Катя Перчинкова . - [София] : Бард, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-867-1 

  

Сист. No: 94458

- 132 -

П/882-312.4/М 31ЦБ 112888

Маринина, Александра

   Лични мотиви : [Роман] / Александра Маринина ; Прев. от рус. Здравка Петрова . - Пловдив : Хермес, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 340 с. ; 20 см

   Александра Маринина - псевд. на Марина Анатолиевна Алексеева.

   ISBN 978-954-26-1827-0 

  

Сист. No: 94318

- 133 -

П/820(73)-32/М 34ЦБ 113006

Мартин, Джордж Р. Р.

   Нощен летец : Разкази и новели / Джордж Р. Р. Мартин ; Прев. [от англ.] Юлиян Стойнов, Милко Стоименов . - София : Бард, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 304 с. ; 21 см

   Съдържа: Нощен летец ; Свръхконтрол ; Уикенд във военна зона ; И седем по нивга не убивай човек ; Нито пъстроцветните огньове на звездния пръстен ; Песен за Лиа. - Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-866-4 

  

Сист. No: 94447

- 134 -

П/820(73)-31/М 36ЦБ 113016

Марч, Мегън

   Греховна империя : [Роман] / Мегън Марч ; Прев. от англ. ез. Гергана Дечева . - София : Уо Егмонт, 2018 (София : Инвестпрес) . - 271 с. ; 20 см . -  (Книги за любов. Без предразсъдъци : Романтика и еротика)

   Кн. 3 от [поредица за Маунт]. - [Уо - импринт на Егмонт].

   ISBN 978-954-27-2171-0 (Егмонт България)

  

Сист. No: 94457

- 135 -

П/820-31/М 79ЦБ 112871

Мойс, Джоджо

   Все още аз : Роман / Джоджо Мойс ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян . - Пловдив : Хермес, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 447 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   

   ISBN 978-954-26-1835-5 

  

Сист. No: 94300

- 136 -

П/860-31/М 87ЦБ 112887

Монфорт, Ванеса

   Жените, които купуват цветя : [Роман] / Ванеса Монфорт ; Прев. от исп. Мариана Китипова . - София : Изток-Запад, 2018 ([София] : Изток-Запад) . - 368 с. ; 22 см . -  (Сер. Красноглед)

   

   ISBN 978-619-01-0286-1 

  

Сист. No: 94317

- 137 -

ДТ/820(73)-312.9/М 89ЦБ 112926

Морган, Кас

   [Стоте] 100-те : [Роман] / Кас Морган ; Прев. [от англ. ез.] Мариана Христова . - София : Ибис, 2018 ([София] : Симолини) . - 283 с. ; 20 см

   Кас Морган - псевд. на Малори Кас.

   ISBN 978-619-157-236 

  

Сист. No: 94358

- 138 -

П/820(73)-31/Ф 57ЦБ 112900

О'Нан, Стюарт

   На запад от залеза. Скот Фицджералд - забранената му любов и Златната ера на Холивуд : [Романизована биогр.] / Стюарт О'Нан ; Прев. от англ. Росица Тодорова . - София : Плеяда, 2018 ([София] : Симолини 94) . - 320 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-409-388-4 

  

Сист. No: 94329

- 139 -

П/820(73)-31/О-96ЦБ 112877

Оукли, Колийн

   Достатъчно близо : [Роман] / Колийн Оукли ; Прев. от англ. Мая Ненчева . - [София] : Прозорец, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 416 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-733-969-9 

  

Сист. No: 94306

- 140 -

П/820(73)-31/П 28ЦБ 112891

Патерсън, Джеймс

   Откуп : Роман / Джеймс Патерсън ; Прев. от англ. Гриша Атанасов . - Пловдив : Хермес, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 271 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 978-954-26-1833-1 

  

Сист. No: 94320

- 141 -

П/820(73)-31/П 28ЦБ 112962

Патерсън, Джеймс и др.

   Магазинът : [Роман] / Джеймс Патерсън, Ричард Дилало ; Прев. от англ. Коста Сивов . - София : Ciela, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 240 с. ; 21 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-28-2658-3 (Сиела)

  

Сист. No: 94398

- 142 -

П/820(71)-312.4/П 34ЦБ 112970

Пени, Луиз

   Измамна светлина : [Роман] / Луиз Пени ; Прев. [от англ. ез.] Нели Лозанова, Калина Лазарова . - София : СофтПрес, 2018 ([Добрич] : ФолиАрт) . - 416 с. ; 20 см . -  (Разследванията на инспектор Гамаш)

   

   ISBN 978-619-151-440-3 

  

Сист. No: 94405

- 143 -

П/820(73)-31/Р 66ЦБ 112998

Ричмънд, Мишел

   Брачният пакт : [Роман] / Мишел Ричмънд ; Прев. от англ. Елена Павлова . - София : Изток-Запад, 2018 (София : Изток-Запад) . - 440 с. ; 22 см . -  (Сер. Красноглед)

   

   ISBN 978-619-01-0241-0 

   ISBN 619-01-0241-7 

  

Сист. No: 94439

- 144 -

П/820(73)-31/Р 70ЦБ 112960

Робъртс, Нора

   Горчиво небе : Роман / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Диана Кутева . - Пловдив : Хермес, 2018 (София : Алианс Принт) . - 414 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1832-4 

  

Сист. No: 94396

- 145 -

ДТ/820(73)-312.9/Р 89ЦБ 112934

Ру, Маделин

   Къщата на фуриите : [Роман] / Маделин Ру ; Прев. от англ. Гергана Минкова . - София : Orange books, 2018 ([София] : Pulsio print) . - 416 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-171-061-4 (Ориндж Букс)

  

Сист. No: 94370

- 146 -

П/820(73)-312.4/С 18ЦБ 112964

Сандфорд, Джон

   Заровени жертви : [Роман] / Джон Сандфорд ; Прев. от англ. Деян Кючуков . - София : Колибри, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 368 с. ; 20 см . -  (Съвр. трилъри)

   Джон Сандфорд - псевд. на Джон Роузел Камп.

   ISBN 978-619-02-0192-2 

  

Сист. No: 94400

- 147 -

П/820(73)-312.4/С 36ЦБ 113009

Силва, Даниъл

   Къщата на шпионите : Роман / Даниъл Силва ; Прев. от англ. Елена Кодинова . - Пловдив : Хермес, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 431 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   

   ISBN 978-954-26-1834-8 

  

Сист. No: 94450

- 148 -

П/820(73)-31/С 76ЦБ 112961

Стийл, Даниел

   Сериалът : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ. ез.] Елена Чизмарова . - [София] : Бард, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-864-0 

  

Сист. No: 94397

- 149 -

П/820(73)-312.4/С 96ЦБ 112899

Съливан, Матю Дж.

   Полунощ в книжарница "Блестящи идеи" : [Роман] / Матю Дж. Съливан ; Прев. [от англ. ез.] Калина Лазарова . - София : СофтПрес, 2018 ([Добрич] : ФолиАрт) . - 304 с. ; 20 см . -  (Хит трилър)

   

   ISBN 978-619-151-432-8 

  

Сист. No: 94328

- 150 -

П/839.7-312.4/С 97ЦБ 113000

Сьодерберг, Александер

   Добрият вълк : [Роман] / Александер Сьодерберг ; Прев. от швед. Стела Джелепова . - София : Колибри, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 368 с. ; 22 см . -  (Съвр. трилъри)

   Трета част на трилогията за Софи Бринкман.

   ISBN 978-619-02-0272-1 (Colibri)

  

Сист. No: 94441

- 151 -

П/820(73)-31/Т 37ЦБ 112880

Тауълс, Еймър

   Един аристократ в Москва : [Роман] / Еймър Тауълс ; Прев. от англ. Любомир Николов-Нарви . - София : Изток-Запад, 2018 ([София] : Изток-Запад) . - 496 с. ; 22 см . -  (Сер. Красноглед)

   

   ISBN 978-619-01-0213-7 

  

Сист. No: 94310

- 152 -

П/820-312.4/Т 98ЦБ 113020

Тюдор, К. Дж.

   Тебеширения човек : [Роман] / К. Дж. Тюдор ; Прев. от англ. Деян Кючуков . - София : Колибри, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 311 с. ; 20 см . -  (Съвр. трилъри)

   

   ISBN 978-619-02-0194-6 (Colibri)

  

Сист. No: 94461

- 153 -

П/820-312.4/У 30ЦБ 113005

Уеър, Рут

   Жената в каюта 10 : Роман / Рут Уеър ; Прев. от англ. Гриша Атанасов . - [Пловдив] : Хермес, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 320 с. ; 20 см . -  (Мегаселър)

   

   ISBN 978-954-26-1773-0 

  

Сист. No: 94446

- 154 -

П/820(94)-31/У 40ЦБ 112881

Уилямс, Пип

   Едно лято в Италия : [Роман] / Пип Уилямс ; Прев. от англ. Надя Златкова . - София : Ciela, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 268 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2654-5 (Сиела)

  

Сист. No: 94311

- 155 -

П/840-31/Ф 66ЦБ 112886

Фоенкинос, Давид

   Загадката на Анри Пик : [Роман] / Давид Фоенкинос ; Прев. от фр. Георги Ангелов . - София : Колибри, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 244 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. европ. проза)

   

   ISBN 978-619-02-0257-8 (Colibri)

  

Сист. No: 94316

- 156 -

ДТ/820(73)-31/Х 25ЦБ 112942

Хан, Джени

   С обич, завинаги, Лара Джийн : [Роман] / Джени Хан ; Прев. [от англ. ез.] Силвия Желева . - София : Ибис, 2018 . - 278 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Teen)

   Кн. е продълж. на P. S. Все още те обичам.

   ISBN 978-619-157-244-1 

  

Сист. No: 94380

- 157 -

П/820-312.4/Х 25ЦБ 113011

Хана, Софи

   Мистерията с трите четвърти : [Роман] / Софи Хана ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева . - София : Ера, 2018 ([София] : Експертпринт) . - 272 с. ; 20 см . -  (Агата Кристи)

   

   ISBN 978-954-389-481-9 

  

Сист. No: 94452

- 158 -

П/820-31/Х 96ЦБ 112885

Хънтър, Кас

   И аз съм Рейчъл : [Роман] / Кас Хънтър ; Прев. [от англ. ез.] Владимир Полеганов . - София : Кръгозор, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 359 с. ; 21 см

   Кас Хънтър е псевдоним на писателката Роузи Фиоре.

   ISBN 978-954-771-397-0 

  

Сист. No: 94315

Детска художествена литература

- 159 -

Д/886.7-93-32/Б 36ЦБ 112861

Белчева, Цвета Бойкова

   Аз искам да бъда 2 : 8 истории за приятелството и разни други неща / Цвета Белчева ; Ил. Радостина Пенева . - София : Цвета Белчева, 2015 . - 62 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-90488-0-1 

  

Сист. No: 94290

- 160 -

Д/820(73)-93-97/Д 55ЦБ 113045

Дилън, Сали Пиърсън

   Майкъл пита "Защо?" / Сали Пиърсън Дилън ; Прев. от англ. Мария Кирилова . - София : Нов живот, 2015 . - 82 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-719-252-2 

  

Сист. No: 94492

- 161 -

ДТ/830-93-34/Г 83ЦБ 112951

Грим, Вилхелм и др.

   Детски и домашни приказки /  Събр. от Братя Грим [Вилхелм и Якоб] ; Прев. от нем. ез. с предг. Слави Ганев ; Ил. Артър Ракъм, Лудвиг Емил Грим . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Deja Book, 2017 ([В. Търново] : Абагар) . - 832 с. : с ил., портр. ; 22 см

   Съдържа и Приказка за двама братя, живели един живот / С. Ганев ; Значението на детските приказки ; За детските вярвания ; Биогр. данни за ил.

   ISBN 978-954-28-2229-5 

  

Сист. No: 94388

- 162 -

Д/820(73)-93-91/Б 32ЦБ 113028

Бейл, Челси

   Вампирина /  Адапт. Челси Бейл ; По епизода на Джеф Кинг, Челси Бейл ; Прев. [от англ.] Габриела Каменова ; Ред. Иванка Ангелова . - София : Егмонт България, 2018 (София : Лито Балкан) . - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  ([Поредица] Чародейства)

   Съдържа: На гости ; Парти-изненада ; "В" като валентинка. - Изд. на Disney junior.

   ISBN 978-954-27-2195-6 

  

Сист. No: 94470

- 163 -

Д/820-93-34/В 80ЦБ II 7086

Войт, Мари

   Червената шапчица и Градът /  Текст и ил. Мари Войт ; Прев. от англ. Антоанета Тошева . - [София] : AMG Publishing, 2018 (Китай) . - [30] с. : с ил. ; 28х24 см

   

   ISBN 978-954-9696-94-3 (ЕйЕмДжи Пъблишинг)

  

Сист. No: 94466

- 164 -

Д/820(94)-93-31/Г 84ЦБ 112907

Грифитс, Анди

   [Тринадесет] 13-етажната къща на дървото : [Роман] / Анди Грифитс ; Ил. Тери Дентън ; Прев. [от англ. ез.] Светлана Комогорова - Комата . - София : Дамян Яков, 2018 ([София] : Симолини 94) . - 244 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-527-609-5 

  

Сист. No: 94336

- 165 -

Д/883-93-34/П 87ЦБ 113022

Приказки за лека нощ  /  Прев. Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2018 ([Добрич] : ФолиАрт) . - 56 с. : с цв. ил. ; 25 см

   Съдържа: Слънцето, студа и вятъра ; Как Котаран тръгнал да купува ботушки ; Котаракът, козелът и овенът ; Приказка за Котаран и Петльо ; Лисана и Вълчо ; Шаро ; Снежко и Заекът ; Бобеното Зърно.

   ISBN 978-619-151-433-5 

  

Сист. No: 94463

- 166 -

Д/820-93-31/С 30ЦБ 113029

Сейнт Джон, Лорън

   Светещата река : [Роман за деца] / Лорън Сейнт Джон ; Ил. Дейвид Дийн ; Прев. [от англ. ез.] Ирина Борисова Манушева . - [София] : Фют, 2018 . - 239 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-199-376-5 

  

Сист. No: 94471

- 167 -

Д/840-93-31/С 33ЦБ 112915

Сент-Екзюпери, Антоан дьо

   Малкият принц : [Роман с] триез. текст изречение по изречение на бълг., фр., англ. / Антоан дьо Сент-Екзюпери ; Ред. и подредба на текста Нели Стефанова ; Прев. Константин Константинов, К. Удс . - [София] : Византия, [2018] . - 152 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Други парал. загл.: The Little prince. - Имената на ред., прев. отбелязани на гърба на задната кор.

   ISBN 978-619-7314-27-4 

  

Сист. No: 94344

- 168 -

Д/820(73)-93-91/Х 70ЦБ 113030

Хотел Трансилвания 3: Чудовищна ваканция  : [Роман за деца] /  Прев. [от англ. ез.] Богдан Русев . - София : Ciela, 2018 . - 152 с. : с ил. ; 20 см

   Офиц. кн. по едноименния филм на Sony Pictures Animation.

   ISBN 978-954-28-2642-2 (Сиела)

  

Сист. No: 94472

Детска отраслова литература

- 169 -

ДТ/087.5:82.08/Е 28ЦБ 112963

Едж, Кристофър

   Как да станеш страхотен #автор /  Написа Кристофър Едж ; Нарис. Падрик Мълхоланд ; Прев. [от англ. ез.] Юлия Спиридонова - Юлка . - София : СофтПрес, 2018 ([Добрич] : Фолиарт) . - 160 с. : с цв. ил. ; 24х19 см

   Азб. показалец ; Бибиогр. с. 160.

   ISBN 978-619-151-441-0 

  

Сист. No: 94399

- 170 -

Д/087.5:629/М 34ЦБ 112928

Мартин, Рут

   Превозни средства / Рут Мартин ; Ил. Алан Сандърс ; Прев. [от англ. ез.] Живко Николчев . - София : Фют, [2018] . - [16] с. : с цв. ил. и повдигащи се капачета ; 23х21 см . -  (Искам да знам)

   

   ISBN 978-619-199-326-0 

  

Сист. No: 94362

- 171 -

Д/087.5:591/М 34ЦБ 113007

Мартин, Рут

   Светът на животните / Рут Мартин ; Ил. Алан Сандърс ; Прев. [от англ. ез.] Албена Раленкова . - София : Фют, [2018] . - [16] с. : с цв. ил. и повдигащи се капачета ; 23х21 см . -  (Искам да знам)

   

   ISBN 978-619-199-327-7 

  

Сист. No: 94448

- 172 -

Д/087.5:949.72/С 13ЦБ 113025

Савов, Румен

   Голяма книга: Златният век на България / Румен Савов . - София : Пан, 2018 . - 224 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-660-979-3 

  

Сист. No: 94467

- 173 -

Д/087.5:94/С 18ЦБ II 7079

Сание, Кристин

   Средновековието : Ил. енциклопедия [за деца] / Кристин Сание ; Концепция Емили Бомон ; Ил. Жан-Ноел Рошю, Ив Бужар ; Карти Жан-Батист Нени ; Прев. [от фр.] Райна Ковачева . - София : Пан, 2018 . - 24 с. : с цв. ил., к. ; 29 см . -  (Поредица Загадките на историята)

   Името на авт. не е отбелязано на кор. ; Името на прев. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-660-949-6 

  

Сист. No: 94345

- 174 -

Д/087.5:641.5/У 16ЦБ II 7087

Уат, Фиона

   Моята първа готварска книга / Фиона Уат ; Ил. Стивън Картрайт, Моли Сейдж ; Фотогр. Хауърд Олман ; Рецепти Катрин Аткинсън, Роз Дени, Джулия Кирби Джоунс ; Прев. [от англ. ез.] Албена Раленкова . - [София] : Фют, б. г. . - 48 с. : с цв. ил. ; 27 см

   

   ISBN 978-619-199-367-3 

  

Сист. No: 94473

География

- 175 -

Ч/91(497.2)(092)/И 99ЦБ 112982

Михайлов, Пело Михайлов

   Непознатият и неразпознатият Анастас Иширков / Пело Михайлов ; С предг. от авт.  . - Пловдив : Интелексперт-94, 2018 . - 128 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   Рез. на англ. ез. ; Геогр., именен показалец ; Библиогр. с. 119 - 125 и под линия с бел.

   ISBN 978-619-7220-39-1 

  

Сист. No: 94421

- 176 -

П/911.3:338.48(569.4)/I 85, Ч/911.3:338.48(569.4)/I 85 

Touring map Israel

   Touring map Israel : Карта . - [Kiryat Yam] : Blustein maps&More ltd., 2013 . - 1 л. : мнцв., отпеч. двустранно ; 98x34 см, сгъната до 17х11 см

   Изд. на Министерство на туризма на Израел (кат. N 343/1). - Условни знаци: Населени места ; Граници ; Столица ; Магистрала ; Основен път ; Главен път ; Път ; Железен път и др. - Азб. показалец на геогр. имена. - Съдържа и доп. к.: Тел Авив. - М 1:23 500, Йерусалим. - М 1:13 500, Ейлат. - М 1:12 000, отпеч. на обратната страна.

  

Сист. No: 94429

История

- 177 -

Ч/949.72.031/Г 98ЦБ 112973

Гюзелев, Васил Тодоров

   Кавханите и ичиргу боилите на българското ханство-царство (VII - XI в.) / Васил Гюзелев . - Пловдив : Фонд. Бълг. ист. наследство, 2007 . - 243 с. : с ил., табл. ; 23 см . -  (Средновековна библ. ; 1)

   Съдържа и Съществувал ли е кавхан Кишин? ; За наследника на хан Крум на бълг. престол. - Библиогр. с. 207 - 226 ; Именен и геогр. показалец.

   ISBN 978-954-91983-1-7 

  

Сист. No: 94408

- 178 -

О/930.253/Е 19ЦБ 112979

   

Еврейски работни групи в Трудова повинност 1941 - 1945 г.  : Тематичен каталог : [по док. на Дирекция "Държавен военноисторически архив"] /  Състав. Веселка Димова, Диана Вачева, Марианка Русева ; Български военнослужащи, загинали и погребани в Македония през войните 1912 - 1945 г. : Тематичен каталог : [по фонд 39 "Отделение "Военни музеи, паметници и гробове" при Щаба на войската" (ОВМПГ)] / [Състав. Анета Маринова ... и др.] . - София : Държ. агенция Архиви, 2008 ([София] : Димитър Благоев) . - 272 с. ; 24 см . -  (Архивни справочници / Държавна агенция Архиви ; 12)

   Кор. опис. - Имената на състав. отбелязани на на с. 4, 38. - Други състав.: Г. Стоянова, Г. Луков, М. Калчева. - Възприетата форма на името на състав. Марианка Русева е Мариана Русева, а на състав. Генка Стоянова - Гена Стоянова. - Геогр. показалец, показалец на частите и учрежденията, показалец на войсковите формирования.

   ISBN 978-954-9800-70-8 

  

Сист. No: 94418

- 179 -

Ч/930.85(=81)/З-17ЦБ 113039

Загоров, Орлин Тихомиров

   Славянската цивилизационна идентичност : Изследване / Орлин Загоров ; Предг. Стоил Фердов . - София : Слав. д-во в България, 2016 ([София] : [Скала принт]) . - 240 с. ; 22 см . -  (Славянска библ. ; 31)

   Съдържа и Изследване с трайно значение / С. Фердов. - Именен указ. ; Библиогр. с. 232 - 239.

   ISBN 978-954-8963-18-3 

  

Сист. No: 94486

- 180 -

Ч/908(560-21)(036)/С 83ЦБ 112906

Стоянова, Дарина Стефанова и др.

   Места на паметта : Истанбул - Мудания - Бурса - Ялова - Одрин : Пътеводител /  Авт.-състав. Дарина Стоянова, Татяна Вътова ; Прев. на англ. ез. Стефан Гандев ; Прев. на тур. ез. Хюсеин Мевсим ; Фотогр. Пламен Шуликов . - Шумен : Регионална библ. Стилиян Чилингиров, 2016 ([В. Търново] : Фабер) . - 69 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Други парал. загл.: Hafiza yerleri : Istanbul - Mudanya - Bursa - Yalova - Edirne : Kilavuz. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на с. 69. - Съдържа: Места на ист. и култ. памет, литературни пътеки, любопитно, полезно.

   ISBN 978-954-2936-24-4 

  

Сист. No: 94335

- 181 -

Кр/949.72.04(092)/Б 38ЦБ 112872

Димов, Недялко

   Петър Берковски 1852 - 1892 г. - живот отдаден на България / Недялко Димов ; С увод от авт.  . - 2. прераб. и доп. изд. . - Хасково : [Полиграфюг], 2017 . - 176 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

   Кор. загл.: Петър Берковски - живот отдаден на България ; Загл. на предзагл. с.: Петър Берковски живот и дело 1852 - 1892 г.

   ISBN 978-619-7240-50-4 

  

Сист. No: 94301

- 182 -

П/940.53/М 96ЦБ 112855

Мухин, Юрий

   Катинското разследване : Всички тайни за убийствата в Смоленската гора / Юрий Мухин ; Прев. Мариян Петров . - София : Паритет, 2017 . - 213 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-153-141-7 

  

Сист. No: 94281

- 183 -

П/947.924/Ф 17ЦБ 112865

Файгл, Ерих

   Страната на огъня по пътя на коприната. История на Азербайджан / Ерих Файгл ; Предг. Адолф Опел ; Предг. и прев. [от азерб.] Тодор Енев . - Баку, 2017 . - 180 с. : с ил., портр., к. (някои цв.), факс. ; 24 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съвместен проект на Службата за държ. сигурност, Института по история на Нац. акад. на науките на Азербайджан и Азерб. държ. информ. агенция. - Библиогр. с. 169 - 170.

   ISBN 978-9952-443-25-7 

  

Сист. No: 94294

- 184 -

П/949.72.043/И 64ЦБ 112936

Инджев, Иво

   Измамата "Сан Стефано" : Руско-турската поробителна война / Иво Инджев . - София : Ciela, 2018 ([София] : Алианс принт) . - 480 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2648-4 (Сиела)

  

Сист. No: 94373

- 185 -

Ч/908(497.2)(091)(036)/Л 69ЦБ 112911

Литературен пътеводител  : По стъпките на И. Блъсков, В. Друмев, Д. Войников, С. Доброплодни и С. Чилингиров /  Авт.-състав. Татяна Вътова ... [и др.] ; Прев. на англ. ез. Стефан Гандев . - Шумен : Регионална библ. Стилиян Чилингиров, 2018 ([В. Търново] : Фабер) . - 179 с. (бълг.), 179 с. (англ.) : с цв. ил. ; 24х12 см

   Други авт.-състав.: Р. Добрева, К. Николова, И. Колева, М. Петкова, М. Друмева. - Парал. текст отпеч. от обратната страна на кн.

   ISBN 978-954-2936-35-0 

  

Сист. No: 94340

- 186 -

Кр/908(497.235)(092)/С 11, Ч/908(497.235)(092)/С 11ЦБ II 7083

С български дух и европейска мисъл  /  Състав. Евгения И. Иванова ... [и др.] ; [Предг.] Евгения И. Иванова ; С послесл.  ; Фотогр. Цветан Четъшки . - Ст. Загора : [Абагар], 2018 (Ст. Загора : Акром) . - 118 с. : с ил., портр., факс. ; 28 см

   Други състав.: Р. Антонова-Тончева, М. Добрев, Г. Караславов, П. Драгиев ; Имената на състав. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Изд. на РИМ - Ст. Загора, със съдействието на Община Ст. Загора. - Кн. е посветена на Европ. година на култ. наследство и Бълг. председателство на Съвета на ЕС. - Библиогр. с. 117 - 118.

   ISBN 978-619-168-210-2 

  

Сист. No: 94369

- 187 -

Ч/908(497.211)(08)/С 58ЦБ 112916

Споменът през поколенията и времето  : Материали за историята на градъ Варна : [Сборник] /  Състав. Даниела Илиева ... [и др.] ; С увод и предг.  . - Варна : Регионална библ. Пенчо Славейков ; Славена, 2018 . - 216 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 22х24 см

   Други състав.: Е. Демирев, К. Димчева, Ц. Войчева, отбелязани на гърба на загл. с.. - Съдържа и Биогр. бел. за авт. [на материали за историята на гр. Варна]. - Именен показалец.

   ISBN 978-954-91526-4-7 (Регионална библ. Пенчо Славейков)

   ISBN 978-619-190-107-4 (Славена)

  

Сист. No: 94346

- 188 -

Ч/908(497.211)/I 53ЦБ 112922

Ikonomova, Ralina et al.

   Varna - Culture - Bulgaria / Ralina Ikonomova, Sanya Kovacheva ; Engl. transl. Desislava Ivanova, Anna Vladeva . - Varna : Disegno A309, 2015 . - 49 p. : ill. ; 19x27 cm + 1 p. m.

   Авт. отговорност отбелязана на с. 49. - Изд. на Община Варна. - Библиогр. с. 49.

  

Сист. No: 94353

Краезнание

- 189 -

П/886.7-193.2/Р 28ЦБ 112965

Райнова, Донка

   Какво от това : Епиграми и тям подобни / Донка Райнова ; Худож. Ивайло Нинов . - [София] : Стършел, 2004 ([София : София принт]) . - 144 с. : с ил. ; 20 см

   Името на худож. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 954-8134-20-9 

  

Сист. No: 94401

- 190 -

П/329.14(497.2)(091)(092)/Г 33, Ч/329.14(497.2)(091)(092)/Г 33ЦБ 112904

Генчев, Димитър Тодоров

   Първоапостолите на идеала : Щрихи към портр. на Д. Благоев, Н. Габровски, Г. Кирков, Г. Георгиев, К. Раковски, В. Благоева, С. Балабанов, Г. Бакалов, Р. Аврамов, Я. Сакъзов, Х. Кабакчиев, А. Маймункова / Димитър Генчев ; Предг. Александър Лилов . - София : Фонд. Ново време ; Хр. Ботев, 2006 ([Плевен : Е. А.]) . - 168 с. : с порт. ; 24 см

   

   ISBN 954-445-916-2 (Хр. Ботев)

   ISBN 978-954-445-916-1 (Хр. Ботев)

  

Сист. No: 94333

- 191 -

П/886.7-193.2/Р 28ЦБ 112966

Райнова, Донка

   Карай да върви : Епиграми, епитафии и тям подобни / Донка Райнова ; Худож. Ивайло Нинов . - [София] : Стършел, 2009 ([София : Летера]) . - 100 с. : с ил. ; 20 см

   Името на худож. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-8134-26-2 

  

Сист. No: 94402

- 192 -

Кр/281.962(497.23)(091)/Д 60ЦБ 112873

Димов, Недялко

   Джамията-църква в Узунджово [Хасковско] : Края на XVI в. - 1906 - 2007 г. / Недялко Димов . - Хасково : [Изд. авт.], 2011 ([Хасково] : [Графопринт]) . - 144 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Транслитерираното име на авт. отбелязано в библиогр. каре. - Библиогр. с. 142.

   ISBN 954-28-19-02-1 ! 

  

Сист. No: 94302

- 193 -

П/886.7-32/Б 56ЦБ 112972

Божилова, Петя Иванова

   Авторът и Автора / Петя Божилова . - София : Сдружение ХуЛите, 2014 ([София] : [Симолини]) . - 136 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7068-11-5 

  

Сист. No: 94407

- 194 -

П/886.7-193.2/Р 28ЦБ 112969

Райнова, Донка

   Таратор : Епиграми и тям подобни / Донка Райнова . - София : Стършел, 2014 ([Пловдив] : [Летера]) . - 112 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8134-33-0 

  

Сист. No: 94404

- 195 -

П/886.7-193.2/Р 28ЦБ 112968

Райнова, Донка

   Черно на бяло : Сатира / Донка Райнова . - София : Стършел, 2015 ([София] : [Диджитал принт експрес]) . - 72 с. ; 20 см

   Съдържа: Черно на бяло : Епиграми и тям подобни 1970 - 2000 г. ; Бяло на черно : За белите нощи след черните дни : Лирика 1950 - 1970 г.

   ISBN 978-954-8134-38-5 

  

Сист. No: 94403

- 196 -

Кр/949.72.04(092)/Б 38ЦБ 112872

Димов, Недялко

   Петър Берковски 1852 - 1892 г. - живот отдаден на България / Недялко Димов ; С увод от авт.  . - 2. прераб. и доп. изд. . - Хасково : [Полиграфюг], 2017 . - 176 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

   Кор. загл.: Петър Берковски - живот отдаден на България ; Загл. на предзагл. с.: Петър Берковски живот и дело 1852 - 1892 г.

   ISBN 978-619-7240-50-4 

  

Сист. No: 94301

- 197 -

П/886.7-341/П 50, РЦАв/886.7-341/П 50ЦБ І 12006

Пешев, Цветан Йорданов

   Коза ли е, риба ли е или Моят живот с каднудите / Цветан Пешев ; Худож. Ивайло Нинов . - 2. попр. и доп. изд. . - [София] : Ханлин, 2017 ([София] : [Димитър Попов]) . - 272 с. : с ил., факс. ; 18 см

   Кор. загл.: Коза ли е, риба ли е. - Именен показалец.

   ISBN 978-619-90249-2-8 (Hanlin)

  

Сист. No: 94368

- 198 -

Кр/616.8-089(497.2)(092)/П 76, П/616.8-089(497.2)(092)/П 76ЦБ 112878

Саранеделчев, Стефан Дечков

   Живот отдаден на пациента : За старозагорския неврохирург д-р Кънчо Попов / Стефан Саранеделчев ; С въвед. от авт.  . - Ст. Загора : Палмира, 2017 . - 104 с. : ил., портр. ; 21 см

   Библиогр. с. 102.

   ISBN 978-954-9376-51-7 

  

Сист. No: 94308

- 199 -

П/886.7-1/Б 56ЦБ 112971

Божилова, Петя Иванова

   Родина джобен формат : Лирика / Петя Божилова ; Худож. Рая Христова . - София : Сдружение ХуЛите, 2018 ([София] : [Симолини]) . - 72 с. : с ил. ; 21 см

   Името на худож. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-7068-25-2 

  

Сист. No: 94406

- 200 -

Кр/32(497.2)/Е 64, П/32(497.2)/Е 64ЦБ 112858

Енев, Енчо

   На гребена на новините : Блогът на Е. Енев / Енчо Енев . - София : Захарий Стоянов, 2018 ([София] : Миг принт) . - 528 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-09-1258-5 

  

Сист. No: 94286

- 201 -

Кр/886.7-32/К 66, П/886.7-32/К 66ЦБ 112882

Клисурова, Олга Атанасова

   Цвят от глухарче : Разкази / Олга Клисурова ; Худож. Милен Вълчев . - Ст. Загора : СНЦ Пътуващите кн. на Ст. Загора, 2018 . - 73 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-90893-5-4 

  

Сист. No: 94312

- 202 -

Кр/886.7-1/Р 16ЦБ 112876

Радомирова, Христина

   Напук на всички невъзможности : Стихове и фотография / Христина Радомирова ; Фотогр. Георги Неделчев ; С увод от авт. и фотогр.  . - Б. м. : [Изд. авт.], [2018] . - 32 с. : с цв. фотогр. ; 20 см

   

  

Сист. No: 94305

- 203 -

Кр/908(497.235)(092)/С 11, Ч/908(497.235)(092)/С 11ЦБ II 7083

С български дух и европейска мисъл  /  Състав. Евгения И. Иванова ... [и др.] ; [Предг.] Евгения И. Иванова ; С послесл.  ; Фотогр. Цветан Четъшки . - Ст. Загора : [Абагар], 2018 (Ст. Загора : Акром) . - 118 с. : с ил., портр., факс. ; 28 см

   Други състав.: Р. Антонова-Тончева, М. Добрев, Г. Караславов, П. Драгиев ; Имената на състав. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Изд. на РИМ - Ст. Загора, със съдействието на Община Ст. Загора. - Кн. е посветена на Европ. година на култ. наследство и Бълг. председателство на Съвета на ЕС. - Библиогр. с. 117 - 118.

   ISBN 978-619-168-210-2 

  

Сист. No: 94369


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиева, Красимира 115 
Абаджиева, Красимира Светославова 115 
Абдола, Кадер 107 
Абдолах, Кадер 107 
Абдула, Камал 106 
Абдулрахманли, Нариман 106 
Абъркромби, Джо 108 
Алексеева, Марина Анатолиевна 132 
Алексиев, Сим 55 
Алексиев, Симеон Симеонов 55 
Алексиева, Краси 55 
Алексиева, Красимира Тодорова 55 
Алиев, Мустафа 86 
Алиева, Лейла 106 
Алтънков, Никола Г. 36 
Алтънков, Никола Георгиев 36 
Анар 106 
Анастасова-Чопева, Минка 33 
Ангелов, Ангел 117 
Ангелов, Боян 106 
Ангелов, Валентин 48 
Ангелов, Валентин Цветанов 48 
Ангелов, Георги 155 
Ангелова, Емилия Ангелова 50 
Ангелова, Иванка 162 
Ангелова, Сийка Ангелова 46 
Андонов, Христо 59 
Андонов, Христо Стоянов 59 
Андреев, Радослав Андреев 46 
Антова, Майа Борисова 58 
Антонова-Тончева, Райна 186 203 
Араз, Мамед 106 
Атанасов, Гриша 98 140 153 
Атанасов, Гриша Александров 98 140 153 
Атанасов, Иван 121 
Атанасова-Арнаудова, Валентина 92 
Атанасова-Арнаудова, Валентина Стоянова 92 
Аткинсън, Катрин 174 
Бабаханлъ, Гюлбениз 102 103 
Баева, Надя 130 
Баева, Надя Димитрова 130 
Балабанова, Мариана 26 
Балабанова, Мариана Асенова 26 
Банков, Кирил Георгиев 25 
Бардуго, Лий 109 
Барнет, Лора 110 
Бартол, Владимир 100 
Батулева, Татяна Петрова 8 
Башев, Хр. 33 
Башкечид, Етимад 106 
Бейл, Челси 162 
Бекет, Мейси 94 96 
Белчева, Цвета 159 
Белчева, Цвета Бойкова 159 
Берман, Робин 37 
Бехруди, Рустам 106 
Бечева, Десислава 56 
Блажев, Калоян 65 
Богомилова, Нонка 8 
Боевски, Иван 33 
Божилов, Венцислав 127 
Божилов, Венцислав Божидаров 127 
Божилова, Петя 72 83 193 199 
Божилова, Петя Иванова 72 83 193 199 
Бомон, Емили 173 
Брайков, Димитър 46 
Братя Грим [Вилхелм и Якоб] 161 
Бужар, Ив 173 
Букс, Богдан 33 
Вазов, Иван 77 
Вазов, Иван Минчов 77 
Вангелов, Аспарух П. 63 
Вангелов, Аспарух Петров 63 
Вангелов, П. А. 6 
Вангелов, Петър А. 14 63 78 84 
Вангелов, Петър Аспарухов 6 11 14 63 78 84 
Вандов, Никола Иванов 69 80 
Василев, Георги 48 
Васов, Стоян 34 
Васов, Стоян Свиленов 34 
Вачева, Диана 178 
Величкова, Галина 93 97 
Величкова, Галина Веселинова 93 97 
Вжохалска, Агнешка 33 
Вжохалска, Агниешка 33 
Виденова, Елка 52 
Виденова, Елка Йорданова 52 
Витанов, Теодоси Асенов 25 
Влайков, Светлозар 1 
Влайков, Светлозар Методиев 1 13 
Войт, Мари 163 
Войчева, Цветелина 187 
Врабчев, А. Н. 70 73 
Вуйчич, Ник 19 
Вълчанов, Славчо 13 
Вълчев, Даниел 44 45 
Вълчев, Милен 85 201 
Върбанов, Велислав Руменов 50 
Върбанова, Лизбет Любенова 15 16 17 
Вътова, Татяна 180 185 
Вътова, Татяна Лазарова 180 185 
Галдино, Диего 111 
Гандев, Стефан 180 185 
Гандев, Стефан Веселинов 180 185 
Ганев, Слави 161 
Ганев, Слави Ганчев 161 
Ганчев, Александър 108 
Ганчев, Александър Павлинов 108 
Гарабедян, Илвана 135 
Гарабедян, Илвана Иванова 135 
Гезенко, Ваня 22 
Гезенко, Ваня Железчева 22 
Гезенко, Иванка Железчева 22 
Гейдж, Ранди 35 
Генчев, Димитър 23 190 
Генчев, Димитър Тодоров 23 190 
Георгиев, Георги Василев 48 
Георгиев, Йордан Марчев 8 
Георгиев, Павел 13 
Георгиев, Павел Стефанов 13 
Георгиева, Диляна 37 
Георгиева, Диляна Георгиева 37 
Георгиева, Кристина 124 
Георгиева, Кристина Николаева 124 
Георгиева, Цветелина 61 
Георгиева, Цветелина Николова 61 
Георгиевски, Гьоко 13 
Герджиков, Огнян 44 45 
Гетова, Катя 32 
Гиздов, Любомир 126 
Гиздов, Любомир Емилов 126 
Гисмет 106 
Голиванова, Теодора 111 
Голиванова, Теодора Любомирова 111 
Гранитски, Иван 38 200 
Грейси, Ан 112 
Григоров, Иван 57 
Грийн, Джон 101 
Грийн, Джон Майкъл 101 
Грим, Вилхелм 161 
Грим, Лудвиг Емил 161 
Грифитс, Анди 164 
Грозданоски, Ратомир 13 
Гросман, Давид 93 97 
Гундеров, Николай Павлов 80 
Гърдев, Костадин 29 
Гърдев, Костадин Веселинов 29 
Гюзелев, Васил 177 
Гюзелев, Васил Тодоров 177 
Дачев, Юрий Иванов 69 80 
Дашева, Даниела 59 
Дашева, Даниела Станимирова 59 
Делихюсеинова, Айтян 118 
Делихюсеинова, Айтян Хасанова 118 
Делчева, Снежка 46 
Демирев, Емил 187 
Дени, Роз 174 
Дентън, Тери 164 
Дерелиева-Друмешка, Севдалина Пенева 78 
Дечева, Гергана 134 
Дечева, Гергана Петрова 134 
Джавид, Гусейн 102 103 
Джамбазов, Николай 79 
Джамбазов, Николай Василев 79 
Джеймс, Джули 95 113 
Джеймс, Моника 114 
Джелепова, Стела 150 
Джелепова, Стела Алексеева 150 
Джоджова, А. 33 
Джоунс, Джулия Кирби 174 
Джукхадар, Дженифър Зейнеб 115 
Дивър, Джефри 116 
Дивър, Джефри Уилдс 116 
Дийн, Дейвид 166 
Дилало, Ричард 141 
Дилън, Сали Пиърсън 160 
Димитров, Димитър Иванов 69 
Димитров, Иван 13 
Димитров, Иван Желев 13 
Димитрова, Гергана Юлиянова 80 
Димитрова, Камелия 78 
Димитрова, Кристина 19 
Димитрова, Кристина Костадинова 19 
Димов, Недялко 12 181 192 196 
Димова, Веселка 178 
Димова, Даниела 32 
Димова, Даниела Миткова 32 
Димчева, Кристиана 187 
Динолова, Весела 94 96 
Добрев, Марин Дончев 186 203 
Добрева, Росица 185 
Дойнов, Николай 64 70 73 
Дойнов, Николай Георгиев 64 70 73 90 
Драгиев, Петър 186 203 
Драгиев, Петър Драгиев 186 203 
Драгомирова, Янка 13 
Драгомирова, Янка Николаева 13 
Дренска, Теодора 44 45 
Друмева, Маргарита 185 
Друмешка, Севдалина 78 
Дубарова, Елица 65 
Дубарова-Петкова, Елица Стойкова 65 
Дубова, Лариса 24 
Дубова, Лариса Леонидовна 24 
Душков, Живодар 175 
Дякович, Борис 3 
Дякович, Борис Иванов 3 
Едж, Кристофър 169 
Еленков, Александър 44 45 
Еленков, Константин Рангелов 82 
Елтън, Бен 117 
Елчин 106 
Енев, Енчо 38 200 
Енев, Тодор 183 
Енисей, Агшин 106 
Есенски, Иван Стоянов 106 
Желев, Иван 13 
Желева, Силвия 156 
Желева, Силвия Вангелова 156 
Загоров, Орлин 179 
Загоров, Орлин Тихомиров 179 
Загорчев, Марин 116 
Загорчев, Марин Иванов 116 
Захариев, Борис Василев 58 
Захариева, Райна 32 
Захариева, Райна Сергеева 32 
Златарски, Иван 123 
Златарски, Иван Василев 123 
Златкова, Надя 154 
Иванов, Б. 33 
Иванов, Божидар 33 
Иванов, Енчо 33 
Иванов, Иван 49 99 
Иванов, Славен Й. 51 
Иванов, Славен Йорданов 51 
Иванова, Евгения И. 186 203 
Иванова, Евгения Иванова 186 203 
Иванова, Елизабет 33 
Иванова, Люляна 46 
Иванова, Радка Велева 46 
Илиева, Даниела 187 
Илиева, Стефка 4 
Инджев, Иво 184 
Ирепоглу, Гюл 118 
Исмаилзаде, Иса 106 
Йовчевска, Пламена 33 
Йозпетек, Ферзан 104 
Йотова, Христина 165 
Йотова, Христина Ценкова 165 
Йотовски, Дечо 55 
Йотовски, Дечо Тодоров 55 
Калоянов, Божидар Борисов 50 
Калчева, Марина 178 
Каменова, Габриела 162 
Каменова, Габриела Цветанова 162 
Каменова, Здрава 80 
Камп, Джон Роузел 146 
Каприев, Георги 69 80 
Каприев, Георги Теологов 69 80 
Караславов, Галинтин 186 203 
Кариус, Ото 39 
Каров, Стойчо 46 
Каров, Стойчо Пеев 46 
Картрайт, Стивън 174 
Кас, Малори 137 
Кеймън, Джак 121 
Керим, Али 106 
Керимзаде, Фарман 106 
Кету, Катя 119 
Кийс, Мариан 120 
Килева-Стаменова, Ренета 66 
Кинг, Джеф 162 
Кинг, Лили 105 
Кинг, Стивън 121 
Кирилова, Мария 160 
Кирилова, Мария Ганчева 160 
Киров, Петър Ганчев 46 
Кировски, Петър 33 
Китипова, Мариана 136 
Китипова, Мариана Георгиева 136 
Клейборн, Кейт 122 
Клисурова, Олга 85 201 
Клисурова, Олга Атанасова 85 201 
Ковачев, Пенчо 57 
Ковачева, Райна 173 
Кодинова, Елена 147 
Кодинова, Елена Любенова 147 
Коен, Давид 60 
Коен, Давид Буко 60 
Колев, Танко Пеев 46 
Колева, Ирина 185 
Комогорова - Комата, Светлана 164 
Комогорова - Комата, Светлана Николаева 164 
Константинов, Константин 167 
Константинов, Константин Илиев 167 
Конъли, Майкъл 123 
Косева, Надя 56 
Костов, Илия 30 
Костов, Илия Георгиев 30 
Котева, Н. 33 
Красин, Христо 71 
Красин, Христо Красимиров 71 
Кръстев, Бени 55 
Куан, Кевин 124 
Кутева, Диана 144 
Кутева, Диана Янакиева 144 
Кучева, Весела 89 
Кънева, Красимира 33 
Кънчева, Стефка 1 13 20 
Кънчева, Стефка Петрова 1 13 20 
Кюмюрджиев, Любомир 7 
Кюмюрджиев, Любомир Георгиев 7 
Кюр, Алисамид 106 
Кючуков, Деян 146 152 
Кючуков, Деян Любомиров 146 152 
Кючуков, Христо 86 
Кючуков, Христо Славов 86 
Лазарова, Калина 142 149 
Лазарова, Калина Иванова 142 149 
Лалев, Цанко 173 
Ларшон, Оса 125 
Лекберг, Камила 126 
Ливайн, Пол 127 
Ливен, Александра 100 
Ливен, Александра Яковлевна 100 
Лилов, Александър 23 190 
Лилов, Александър Василев 23 190 
Лозанов, Георги 69 80 
Лозанов, Чавдар Георгиев 25 
Лозанова, Нели 142 
Лозанова, Нели Иванова 142 
Лозев, Камен 2 
Лозев, Камен Димитров 2 
Лорънс, Елена 110 
Лорънс, Марк 99 
Лоуел, Елизабет 91 
Луков, Георги 178 
Льогардиние, Жил 128 
Любенова, Лизбет 15 16 17 
Любенова, Лизбет Върбанова 15 16 17 
Магий, Сюзън 52 
Макинтош, Клеър 129 
Маклейн, Пола 130 
Маламова, Нона 33 
Малой, Ейми 131 
Манова, Диана 10 
Манушева, Ирина Борисова 166 
Маринина, Александра 132 
Маринова, Анета 178 
Маринова, Анна 13 
Маринова, Анна Ангелова 13 
Марков, Георги 76 
Марков, Георги Иванов 76 
Мартин, Джордж Р. Р. 133 
Мартин, Джордж Реймънд Ричард 133 
Мартин, Рут 170 171 
Марч, Мегън 134 
Масуд, Афаг 106 
Матева, Красимира 35 
Матева, Красимира Иванова 35 
Мевсим, Хюсеин 180 
Миланов, Милен 69 80 
Миланов, Милен Атанасов 69 80 
Милкова, Емилия Веселинова 187 
Минкова, Гергана 145 
Минчева, Дафинка 40 
Мирсеид, Адил 106 
Митева, Пепа 32 
Митов, А. 33 
Митов, Петър Илиев 46 
Митова, Д. 33 
Митова, Диляна 33 
Михайлов, Михаил 59 
Михайлов, Михаил Любомиров 59 
Михайлов, Пело 175 
Михайлов, Пело Михайлов 175 
Михайлова, Марина 44 45 
Мичева, Паулина 104 
Мичева, Паулина Стойчева 104 
Младенова, М. 33 
Младенова, Мимоза 33 
Мойс, Джоджо 135 
Монтанаро, Силвана Куатроки 10 
Монфорт, Ванеса 136 
Морган, Кас 137 
Москона, Исак 60 
Москона, Исак Моис 60 
Мухин, Юрий 182 
Мухин, Юрий Игнатиевич 182 
Мълхоланд, Падрик 169 
Мърваков, Димитър 47 
Мърваков, Димитър Йорданов 47 
Назирли, Сара 106 
Накисбенди, Кара 52 
Налбантов, Антон 58 
Налбантов, Антон Събев 58 
Недев, Явор 109 
Неделчев, Георги 87 202 
Нени, Жан-Батист 173 
Ненов, П. 50 
Ненов, Петър 50 
Ненова, Виолета 113 
Ненова, Виолета Ненчева 113 
Ненчева, Мая 139 
Николов, Димитър 33 
Николов, Живко Любомиров 170 
Николов, Любомир Славов 151 
Николов, Тони 76 
Николов, Тони Георгиев 76 
Николов-Нарви, Любомир 151 
Николова, Антоанета Николова 8 
Николова, Жанет 103 
Николова, Ива Николова 106 
Николова, Калина 185 
Николчев, Живко 170 
Нинов, Ивайло 67 68 81 189 191 197 
Нинов, Ивайло Василев 67 68 81 189 191 197 
Новков, Митко Георгиев 69 80 
О'Нан, Стюарт 138 
Одер, Вагиф Баятлъ 106 
Олман, Хауърд 174 
Опел, Адолф 183 
Оукли, Колийн 139 
Павлова, Елена 143 
Павлова, Елена Павлова 143 
Панайотов, Николай Димитров 46 
Панов, Иво 66 
Панов, Иво Кирилов 66 
Панчев, Атанас 84 
Папазов, Радослав 125 
Пармаксизян, Ани 44 45 
Патерсън, Джеймс 140 141 
Паунова, Вера 122 
Паунова, Вера Христова 122 
Пашова, Цонка 56 
Пенев, Пенчо 44 45 
Пенева, Радостина 159 
Пени, Луиз 142 
Пенков, Димо 13 
Перчинкова, Катя 131 
Перчинкова, Катя Христова 131 
Петкова, Марияна 185 
Петров, Мариян 182 
Петров, Петър Ненов 50 
Петрова, Здравка 132 
Петрова, Здравка Станчева 132 
Пешев, Цветан 81 197 
Пешев, Цветан Йорданов 81 197 
Пипева, Ана 105 
Пипева, Ана Николаева 105 
Полеганов, Владимир 158 
Полеганов, Владимир Христов 158 
Попмаринов, Димитър 20 
Попов, Р. 33 
Попова, Деница 42 
Попова, Надя Христова 106 
Радомирова, Христина 87 202 
Разбойникова-Фратева, Майа 66 
Разбойникова-Фратева, Мая 66 
Разбойникова-Фратева, Мая Станкова 66 
Райков, Димо 82 
Райков, Димо Петков 82 
Райкова, Венета 88 
Райкова, Венета Руменова 88 
Раймундов, Петър 9 44 45 
Раймундов, Петър Илиев 9 
Райнова, Донка 67 68 74 75 189 191 194 195 
Райтсън, Бърни 121 
Раковска, Диана 25 
Раковска, Диана Петрова 25 
Ракъм, Артър 161 
Раленкова, Албена 171 174 
Раленкова, Албена Василева 171 174 
Рахнев, Елин Христов 69 
Рачев, Георги 39 
Реншоу, Бен 7 
Ричмънд, Мишел 143 
Робъртс, Нора 92 144 
Ровшан, Рамиз 106 
Рогожерова, Боряна Томова 18 
Романов, Мануш 86 
Ромеро, Джордж А. 121 
Рошю, Жан-Ноел 173 
Ру, Маделин 145 
Ружекова-Рогожерова, Боряна 18 
Русев, Богдан 168 
Русев, Богдан Бориславов 168 
Русева, Марианка 178 
Русева, Марианка Генова 178 
Рустамханли, Сабир 106 
Ръженкова, Силвия 89 
Савов, Румен 172 
Савова, Елена 62 
Савова, Елена Славчева 62 
Сазонова, Лилия Леонидовна 8 
Салахзаде, Алекпер 106 
Самедоглу, Вагиф 106 
Самедоглу, Юсиф 106 
Сандфорд, Джон 146 
Сандърс, Алан 170 171 
Сание, Кристин 173 
Саранеделчев, Стефан 53 198 
Саранеделчев, Стефан Дечков 53 198 
Сарван, Салам 106 
Саров, Ангел 33 
Сейдж, Моли 174 
Сейнт Джон, Лорън 166 
Сенгалевич, Радослава 55 
Сенгалевич, Радослава Георгиева 55 
Сент-Екзюпери, Антоан дьо 167 
Сивов, Коста 129 141 
Сивов, Коста Атанасов 129 141 
Силва, Даниъл 147 
Симеонова, Красимира 56 
Сиракова, Николина 107 
Сиракова, Николина Ангелова 107 
Славейков, Йордан 69 
Славов, Славчо Вълчанов 13 
Славова, Мария 9 
Славчева, Камелия 13 
Славчева, Камелия Георгиева 13 
Соколова, Емилия 33 
Спасова, Маргарита 95 
Спасова, Маргарита Емилова 95 
Спиридонова - Юлка, Юлия 169 
Спиридонова, Юлия 169 
Спиридонова, Юлия Симеонова 169 
Стефанова, Нели 77 167 
Стивънс-Давидовиц, Сет 42 
Стийл, Даниел 148 
Стоева, Анна 101 
Стоева, Анна Георгиева 101 
Стоилов, Янаки 44 45 
Стоилова, Пепа 91 
Стоилова, Пепа Стоилова 91 
Стоименов, Милко 133 
Стоименов, Милко Христов 133 
Стойнов, Юлиян 133 
Стойнов, Юлиян Иванов 133 
Стойчев, Васил 33 
Стойчев, Георги 100 
Стойчев, Теодор 13 
Стойчев, Теодор Божидаров 13 
Стоянова, Гена 178 
Стоянова, Дарина 180 
Стоянова, Дарина Стефанова 180 
Стъпова, Иванка Георгиева 8 
Събев, Павлин 20 
Събев, Павлин Петров 20 
Съливан, Матю Дж. 149 
Сьодерберг, Александер 150 
Танева, Албена 22 
Танева, Албена Георгиева 22 
Танева, Александра 54 
Тауълс, Еймър 151 
Таш, Азиз 118 
Терзиев, Живко Динчев 46 
Тодорова, Нонка Богомилова 8 
Тодорова, Паулина 18 
Тодорова, Паулина Иванова 18 
Тодорова, Росица 138 
Тонов, Иван Костадинов 25 
Тонова, Таня Георгиева 25 
Топалов, Кирил Любомиров 80 
Тотева, Десислава 33 
Точкова, Теодора 44 45 
Тошева, Анета 128 
Тошева, Анета Илиева 128 
Тошева, Антоанета 163 
Тошева, Антоанета Й. 163 
Тюдор, К. Дж. 152 
Уат, Фиона 174 
Удс, К. 167 
Уеър, Рут 98 153 
Уилямс, Пип 154 
Урумов, Александър 69 
Файгл, Ерих 183 
Фахри, Закир 106 
Фердов, Стоил 179 
Фиоре, Роузи 158 
Фоенкинос, Давид 155 
Фотева, Габриела 56 
Хаджиева, Татяна 48 
Хаджиева, Татяна Димитрова 48 
Хайтова, Елена 56 
Хайтова, Елена Николаева 56 
Хан, Джени 156 
Хана, Софи 157 
Христов, Димитър 106 
Христов, Тенчо 46 
Христова, Мариана 112 137 
Христова, Мариана Тошкова 112 137 
Христова, Рая 83 199 
Христова, Рая Цветанова 83 199 
Хубанчев, Антоний Ангелов 18 
Хънтър, Кас 158 
Цанкова, Татяна Пеева 55 
Цачевски, Венелин 31 
Цачевски, Венелин Тодоров 31 
Цветанова, Росица 119 
Цветанова, Росица Георгиева 119 
Цвяткова, Даниела 33 
Чернева, Юлия 157 
Чернева, Юлия Недкова 157 
Чернявский, Георгий 24 
Чернявский, Георгий Иосифович 24 
Четъшки, Цветан 186 203 
Четъшки, Цветан Стефанов 186 203 
Чешмеджиева, Десислава Стоянова 10 
Чешмеджиева-Стойчева, Десислава 10 
Чизмарова, Елена 120 148 
Шавулев, Георги 13 
Шавулев, Георги Андонов 13 
Шакир, Азиз Назми 118 
Шакир-Таш, Азиз 118 
Шахмар 106 
Шиваров, Николай 13 
Шиваров, Николай Стефанов 13 
Шигаева, София 102 
Шикорска, Алина 33 
Шопов, Момчил 103 
Шуликов, Пламен 180 
Шуликов, Пламен Димитров 180 
Ягуб, Зелимхан 106 
Ягуб, Муса 106 
Янева, Анелия 114 
Янева, Анелия Великова 114 
Янева, Дора 7 
Янева, Дора Фиданова 7 
Янчева, Христина 46 
Янчева, Христина Георгиева 46 
... [et al.] 21 
... [и др.] 13 25 33 46 50 56 58 69 80 106 185 186 187 203 
Barouh, Emmy 5 
Barouh, Emmy Bihar 5 
Beshkova, Simona 90 
Dojnov, Nikolaj 90 
Dojnov, Nikolaj Georgiev 90 
Eskenazi, Jacques 5 
Eskenazi, Jacques Rafael 5 
Haramati, Moni 21 
Ikonomova, Ralina 188 
Ivanova, Desislava 188 
Kovacheva, Sanya 188 
Krispin, Alfred 5 
Krispin, Alfred David 5 
Nikolov, Dimitre 33 
Parmaksizyan, Ani 44 
Ramon, Amnon 21 
Shohat, Nati 21 
Tal, Dubi 21 
Vladeva, Anna 188 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авторът и Автора 72 193 
Аграрната икономика в подкрепа на земеделието 33 
Аз искам да бъда 2 159 
Аламут 100 
Библеистика - Стар завет 1 
Брачният пакт 143 
България и немскоезичният свят: транскултурни взаимодействия 66 
Българската общност в Унгария след 1944 г. 29 
В градините с лалета сянката ми броди 118 
В тъмната гора 98 
Ваканция от брака 120 
Вампирина 162 
Варианти на нас 110 
Вечерно кафе в Рим 111 
Вещицата 126 
Вината в нашите звезди 101 
Водопроводни мрежи 51 
Войната на Червената кралица 99 
Все още аз 135 
Всенародният любимец Георги Парцалев и проклятието да си гей в България 57 
Всички лъжат 42 
Всичко, което трябва да знаем за холестерола 54 
Вълчан войвода и златото на Рим 71 
Георги Чапкънов - Чап 55 
Гласове в защита на гражданското общество 22 
Голяма книга: Златният век на България 172 
Горчиво небе 144 
Греховна империя 134 
Да разбираме децата 10 
Два вида истина 123 
Детски и домашни приказки 161 
Джамията-църква в Узунджово [Хасковско] 12 192 
Добрият вълк 150 
Достатъчно близо 139 
Дотук с издънките 128 
Драматургия Аскеер 2011 69 
Драматургия Аскеер 2017 80 
Дръж под око 58 
Духовно ориентирана психологична помощ и подкрепа 18 
Еврейски работни групи в Трудова повинност 1941 - 1945 г. 178 
Един аристократ в Москва 151 
Едно лято в Италия 154 
Език, бит и душевност на балканските евреи 60 
Етични въпроси при изпълнение на службата на съдия, прокурор и следовател 9 
Еуфория 105 
Жената в каюта 10 153 
Жената като естетика 73 
Жената-чудо 109 
Жените, които купуват цветя 136 
Живот отдаден на пациента 53 198 
Загадката на Анри Пик 155 
Закони на привличането 95 
Заровени жертви 146 
Защита при ядрен и радиационен тероризъм 48 
И аз съм Рейчъл 158 
Игра на лъжи 129 
Известен и мъртъв 117 
Изворът на живота 13 
Измамата "Сан Стефано" 184 
Измамна светлина 142 
Изпитът 89 
Имитаторът 116 
Индивидуалната философия на учителя за обучението 32 
Иновационни подходи в дейността на педагогическите съвети 30 
Иновационни процеси в българската именна префиксация 61 
Истанбул Червен 104 
Исторически преглед на Народната библиотека и на Музея в Пловдив до Съединението 3 
История на БКП (1919 - 1989) 36 
Кавханите и ичиргу боилите на българското ханство-царство (VII - XI в.) 177 
Как да станеш страхотен #автор 169 
Какво от това 67 189 
Карай да върви 68 191 
Карта от звезди и сол 115 
Катинското разследване 182 
Книга на бременната 52 
Коза ли е, риба ли е или Моят живот с каднудите 81 197 
Космическият разум се намесва 14 
Кофти късмет 127 
Красота и благоговение 84 
Кратко пособие на поета 63 
Към ромския песенен фолклор 86 
Късметът на начинаещия 122 
Къщата на фуриите 145 
Къщата на шпионите 147 
Литературен пътеводител 185 
Лични мотиви 132 
Луд гений 35 
Луди богаташи 124 
Любов и разруха 130 
Магазинът 141 
Майкъл пита "Защо?" 160 
Малкият принц 167 
Марал 103 
Математически състезания 4. - 7. клас 25 
Места на паметта 180 
Методика на обучението по чужд език в детската градина 26 
Мистерията с трите четвърти 157 
Моята първа готварска книга 174 
Мрази ме сега, за да ми благодариш по-късно 37 
На гребена на новините 38 200 
На запад от залеза. Скот Фицджералд - забранената му любов и Златната ера на Холивуд 138 
Най-сексапилният мъж 113 
Наказателен кодекс 28 
Наказателно-процесуален кодекс 27 
Напук на всички невъзможности 87 202 
Наръчник по биологично земеделие 46 
Наслада в смъртта 92 
Невинна като грях 91 
Непознатият и неразпознатият Анастас Иширков 175 
Неудържим 19 
Новата реформация 6 
Нови стаи 70 
Нощен летец 133 
Нощна пеперуда 119 
Опыт беды и выживания 24 
Основи на управлението 49 
Откуп 140 
Перфектната майка 131 
Петър Берковски 1852 - 1892 г. - живот отдаден на България 181 196 
По пътя на българската духовност 15 16 17 
Под игото 77 
Половин война 108 
Полунощ в книжарница "Блестящи идеи" 149 
Превозни средства 170 
Приказки за лека нощ 165 
Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз 41 
Проектиране на зъбни предавки с използване на междуосови параметрични блокиращи контури 50 
Първоапостолите на идеала 23 190 
Пътят на дилъра 34 
Родина джобен формат 83 199 
С "Тангра" срещу вятъра 79 
С български дух и европейска мисъл 186 203 
С обич, завинаги, Лара Джийн 156 
Сама сред звездите 56 
Сборник интервюта 64 
Сборник с методически указания и консултации 4 
Светещата река 166 
Светът на животните 171 
Свещеното писание 20 
Сериалът 148 
Скандал 88 
Славянската цивилизационна идентичност 179 
Слънчева буря 125 
Споменът през поколенията и времето 187 
Спомни си 94 
Средновековието 173 
Статистическа физика 47 
Страната на огъня по пътя на коприната. История на Азербайджан 183 
Страници от дневника на новия век 78 
Съвременна литература от Азербайджан 106 
Тайните на щастието 7 
Танцът на пеперудата 114 
Таратор 74 194 
Тебеширения човек 152 
Теория и методика на спортната тренировка 59 
Управление чрез страх 40 
Философия на науката 2 
Франция, разреши да те обичаме! 82 
Херман Хесе по пътя към божественото единство 65 
Ходенето на българина по мъките 76 
Хотел Трансилвания 3: Чудовищна ваканция 168 
Художествените текстове в обучението по немски език като чужд 62 
Цвят от глухарче 85 201 
Червената нишка 97 
Червената шапчица и Градът 163 
Черно на бяло 75 195 
Човекът за продан / for sale 8 
Швейцария: демокрация на бъдещето 31 
Шейда 102 
Шоу на ужаса 121 
Щастието на Дейзи 112 
Ще бягаш ли с мен? 93 
Ще си мой 96 
"Тигри" в калта 39 
[Ten] 10 years Inspectorate to the Supreme Judicial Council - Republic of Bulgaria (2008 - 2018) 44 
[Десет] 10 години Инспекторат към Висшия съдебен съвет - Република България (2008 - 2018) 45 
[Стоте] 100-те 137 
[Тринадесет] 13-етажната къща на дървото 164 
[Хиляда] 1000 свещени формули 11 
Around the holy city 21 
Diesen Abend, eine andere Nacht 90 
Jews in the Bulgarian hinterland 5 
Piligrim's Map of the Holy Land 43 
Salam, Европа! 107 
Touring map Israel 176 
Varna - Culture - Bulgaria 188 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автомобили - детска и юношеска литература 170 
Аграрна политика - сборници 33 
Административно право - България 9 
Азербайджан - история 183 
Актьори, български - биографии 57 
Архиви - Велико Търново - каталози 178 
Балканска, Валя Младенова, 1942 - художествена литература 56 
Берковски, Петър Иванов, 1852 - 1892 - биографии 181 196 
Библиотеки, областни - България - история 3 
Библиотечни фондове - наръчници и ръководства 4 
Библия 14 
Библия - екзегеза - конференции 13 
Библия - екзегеза - сборници 20 
БКП - история 36 
Богословие 18 
Богослужение - сборници 20 
Борис, митрополит Охридски, 1875 - 1938 - биографии 16 
Бременност - популярна литература 52 
Бронетанкови и механизирани войски - Германия - бойни действия - през Втората световна война-спомени 39 
Българи в чужбина - Унгария 29 
България - география 175 
България - изобразителни изкуства 55 
България - история - детска и юношеска литература 172 
България - история - нова 24 
България - история - средни векове 177 
България - култура 5 
България - литературознание 66 
България - национален въпрос 178 
България - обществено управление 27 28 44 45 
България - обществено устройство и обществени отношения 38 200 
България - религия 15 16 17 
България и Европейския съюз 41 
Българска православна църква 22 
Българска православна църква - история 15 16 17 
Български език - словообразуване 61 
Варна - история - сборници 187 
Варна - култура - история 188 
Велико Търново - архивистика 178 
Великобритания - философия 2 
Водно спасяване - наръчници и ръководства 58 
Водопроводи - проектиране - учебници за ВУЗ 51 
Военни престъпления - през Втората световна война 182 
Военнослужещи, български - Македония - извори 178 
Втора светова война 1939 - 1945 - военни операции - спомени 39 
Вуйчич, Ник, 1982 - - биографии 19 
Външна политика - България 41 
Географи, български - биографии 175 
Германисти, български - юбилеи и чествания - сборници 66 
Готварство - рецепти - детска и юношеска литература 174 
Градове - България - история - пътеводители 185 
Градове - Турция - пътеводители 180 
Градове, български - история - биографии 186 203 
Градове, български - история - сборници 187 
Градове, български - култура - история 188 
Детски градини - учебно-възпитателна работа - чужди езици - учебници за ВУЗ 26 
Деца - психология - популярна литература 37 
Деца - психология и развитие 10 
Дисциплина - популярна литература 37 
Дойнов, Николай Георгиев, 1963 - - интервюта 64 
Дъновизъм 6 11 
Държавна сигурност - СССР - история 40 
Евангелисти - Австралия - биографии 19 
Евреи - България - история 24 
Евреи - България - история - извори 178 
Евреи - в България - библиографии 5 
Евреи - в България - етнография 60 
Евреи - в България - история - извори 22 
Еврейски въпрос - България - извори 22 
Европейски език 60 
Животни - детска и юношеска литература 171 
Животновъдство - екологични проблеми - наръчници и ръководства 46 
Земеделие - екологични проблеми - наръчници и ръководства 46 
Земеделие - икономика и организация - сборници 33 
Знание и вяра 6 
Зъбни предавки - проектиране 50 
Израел - география - карти и атласи 176 
Израел - карти 43 
Израел - краезнание - пътеводители 21 
Икономическо поведение - популярна литература 35 
Имена, еврейски 60 
История - България - нова 36 
История, средни векове - енциклопедии - детска и юношеска литература 173 
Иширков, Анастас Тодоров, 1868 - 1937 - биографии 175 
Йосиф, митрополит Варненски и Преславски, 1898 - 1988 - биографии 17 
Кариус, Ото, 1922 - 2015 - спомени 39 
Киберпсихология 42 
Културен туризъм - Израел - карти и атласи 176 
Литературен език и стил - детска и юношеска литература 169 
Литературно творчество - детска и юношеска литература 169 
Личност - психология - популярна литература 7 
Личност - психология и социално поведение 42 
Македония - военно дело 178 
Математика - задачи - учебници за основни училища 25 
Методология на науката - лекции 2 
Морски пътешествия, околосветски - пътеписи, очерци, впечатления 79 
Музеи, археологически - България - история 3 
Наказателен процес - България - законодателни и директивни материали 27 28 
Наказателно право - България - законодателни и директивни материали 27 28 
Народни певци, български - художествена литература 56 
Народни песни, цигански 86 
Наука - философия и методология - лекции 2 
Наука и религия 14 
Националноосвободително движение - България - дейци 181 196 
Неврохирурзи, български - биографии 53 198 
Немска литература - теми, образи, сюжети 65 
Немски език - методика на преподаването 62 
Обучение - методи 62 
Окултни учения 6 
Панславизъм 179 
Парцалев, Георги Иванов, 1925 - 1989 - живот и творчество 57 
Педагогическа психология 10 
Писатели, американски - биографии 138 
Писатели, български - биографии 185 
Писатели, български - интервюта 64 
Писатели, немски - творчество 65 
Поведение - популярна литература 7 
Поезия - теория и естетика 63 
Поклонничество - Израел - пътеводители 21 
Политика - България 38 200 
Политици, съветски - биографии 40 
Политически партии и движения - България - история 23 190 
Попов, Кънчо Косев, 1932 - 2008 - биографии 53 198 
Попър, Карл Реймунд, 1902 - 1994 - мироглед - лекции 2 
Православна църква - България - история 12 192 
Преводачи, български - юбилеи и чествания - сборници 66 
Предприемачество - популярна литература 35 
Противоатомна защита 48 
Прочути личности - Стара Загора - биографии 186 203 
Радиация - защита 48 
Самоусъвършенстване 18 
Санстефански мирен договор 1878 184 
Селско стопанство - икономика и организация - сборници 33 
Семейно възпитание - популярна литература 37 
Скулптори, български - албуми 55 
Славяни - история и култура 179 
Социалисти, български - биографии 23 190 
Спортна тренировка - теория и методика - учебници за ВУЗ 59 
СССР - вътрешна политика - история 40 
СССР - история 40 
Стайчева, Емилия Крумова, 1936 - - юбилеи и чествания - сборници 66 
Стар завет - в периодичния печат - библиографии 1 
Стара Загора - история 186 203 
Стара Загора - краезнание 186 203 
Статистическа физика - учебници ва ВУЗ 47 
Стихознание 63 
Съд и съдопроизводство - България - етични проблеми 9 
Съдебна власт - България - история 44 45 
Съдебна практика - България 9 
Термодинамика - учебници за ВУЗ 47 
Терорзъм - медицински проблеми 48 
Туризъм, религиозен - Израел - карти 43 
Унгария - национален въпрос 29 
Управление и организация - теория - учебници за ВУЗ 49 
Управленски труд - учебници за ВУЗ 49 
Успех - популярна литература 35 
Учебен процес - България - методи на изследване 32 
Училища - управление и организация 30 
Учители, български - подготовка 32 
Учители, български - психология 32 
Философи, английски - мироглед - лекции 2 
Философска антропология 8 
Финансов пазар 34 
Фицджералд, Франсис Скот, 1896 - 1940 - биографии 138 
Херменевтика - сборници 20 
Хесе, Херман, 1877 - 1962 - биографии 65 
Холестерол - популярна литература 54 
Хранене - хигиена - популярна литература 54 
Християнство 6 11 
Цигани - етнография 86 
Църкви - Узунджово, Хасковска обл. - история 12 192 
Чапкънов, Георги Тодоров, 1943 - - албуми 55 
Човек - произход 14 
Швейцария - държавно право и държавно устройство 31 
Щастие - популярна литература 7