Общ отдел

- 1 -

ЦБ 125849, Б/025.3(497.2)(091)/Я 18

ЯВРУКОВА, Биляна Андреева

Развитие на българския инструментариум за изграждане на библиотечно-информационни системи : Изграждане на каталожната система на Университетската библ. "Св. Климент Охридски" : [Монография] / Биляна Яврукова ; С въвед. [от авт.]. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. - 311 с. : с ил., факс. ; 21 см

Рец.: Цветанка Панчева, Милена Миланова. - Съдържа и Избрана библиогр. на бълг. инструментариум за изграждане на библ. каталози : Правила за библиогр. описание, Библ. класификации, Предметизация, Стандарти, Стандарти за машинночетима каталогизация 278 - 285 ; Библиогр. с. 286 - 308 и под линия с бел.

ISBN 978-954-07-5417-8

1. Каталогизиране - България - история

025.3(497.2)(091)

Б-122200002512

Сист. N: 371035

- 2 -

ЦБ II 8562, Б/021/025(497.2)(063)/Б 92

БЪЛГАРСКА библиотечно-информационна асоциация. Национална конференция, XXXI. Бургас. 2021

Библиотеките - предизвикателства и трансформации в COVID-19 среда : [Сб.] докл. от XXXI Нац. конф. на ББИА, Бургас, 14 - 15 окт. 2021 г. - София : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2022. - 92 с. : с цв. ил. ; 30 см

Съдържа докл. от: С. Найденова, Г. Георгиева, Д. Минев, И. Крачанов, С. Тарандова, Е. Цветкова, Р. Калчева, Д. Чолакова, Р. Велкова, Л. Иванова, Д. Цветкова, В. Георгиева, С. Хаджиева, С. Вачева, Р. Добрева, А. Йорданова, М. Иванов, Р. Тодорав, Г. Мартинова, М. Добрева, Т. Пилева, А. Ставрева, А. Дончева, К. Димитрова. - Изд. е в памет на Е. Милкова, дългогодишен член на УС на ББИА и председател на ББИА (2020 - 2021), и на проф. М. Младенова, член на ред. кол. на сп. ББИА онлайн от 2011 г. и негов гл. ред. (2019 - 2020). - Библиогр. след някои докл. и под линия с бел.

ISBN 978-954-9837-35-3

1. Библиотеки - България - управление и организация - конференции. 2. Библиотечни фондове - дигитализация - България - конференции. 3. България - библиотечно дело

021/025(497.2)(063)

Б-122200003194

Сист. N: 371155

- 3 -

ЦБ 125937, П/007:65.01/Б 45

БИР, Стаффорд

Кибернетика и менеджмент / Стаффорд Бир ; Перев. с англ. В. Я. Алтаев ; Под ред. А. Б. Челюсткин ; Предисл. Л. Н. Отоцки. - 2. изд.- Москва : КомКнига, 2006 (Москва : ЛЕНАНД). - 274 с. ; 21 см

Загл. и на англ. ез. - Библиогр. с. 272 - 274.

ISBN 5-484-00434-9

ISBN 978-5-484-00434-8

1. Кибернетика - на управлението

007:65.01

П-122200003517

Сист. N: 371277

Философия. Психология

- 4 -

ЦБ 125888, Ч/159.923-058.5(075.8)/М 14

МАДЖАРОВ, Емил Ангелов

Пенитенциарна психология : [Учебник за ВУЗ] : Ч. 1 - / Емил Маджаров, 2016 -.- 22 см

Ч. 2. / С увод [от авт.] : Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2021 ([София] : [Дайрект Сървисиз]). - 356 с.

Рец.: Н. Стойчев, М. Хаджийски, Т. Минев, И. Асенова. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-715-715-6 (ч. 2)

1. Затворници - психология - учебници за ВУЗ. 2. Пенитенциарна педагогика - учебници за ВУЗ

159.923-058.5(075.8) + 376.6-058.5(075.8)

Ч-122200002527

Сист. N: 371137

- 5 -

ЦБ 125939, П/101/И 75, Ч/101/И 75

ЙОАН Дамаскин, свети

Извор на знанието : Т. 1 - / свети Йоан Дамаскин ; Предг., прев. и бел. Атанас Атанасов ; Ред. Светослав Риболов. - София : Изток-Запад, 2014 -.- 21 см

Имената на прев., ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Парал. загл. и текст на старогр. ез.

Т. 1. Философски глави ; За ересите накратко / Предг., ред. Иван Христов. - 2014. - 384 с.

Съдържа и Гръцко-славянски лексикални паралели във философските глави от Симеоновия сборник и Извор на знанието / И. Христов.

ISBN 978-619-152-470-9 (т. 1)

1. Философия. 2. Ереси

101 + 272/273

П-122200003400, Ч-122200003568

Сист. N: 371285

- 6 -

ЦБ 125940, Ч/101/И 75

ЙОАН Дамаскин, свети

Извор на знанието : Т. 1 - / свети Йоан Дамаскин ; Предг., прев. и бел. Атанас Атанасов ; Ред. Светослав Риболов. - София : Изток-Запад, 2014 -.- 21 см

Имената на прев., ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Парал. загл. и текст на старогр. ез.

Т. 2. Точно изложение на православната вяра / Ред. Иван Христов. - 2019. - 384 с.

Съдържа и Редакторски бележки / И. Христов.

ISBN 978-619-01-0536-7 (т. 2)

1. Православие. 2. Източноправославна църква

101 + 281.9

Ч-122200003569

Сист. N: 371290

Религия

- 7 -

ЦБ 125855, П/265/И 75

ИОАНН, архимандрит

Опыт построения исповеди : [Сборник] / архимандрит Иоанн (Крестьянкин) ; [С предг.]. - Москва : Паломник, 2012 (Чехов : Чеховский полиграфкомбинат). - 192 с. ; 20 см

Библиогр. с. 189.

ISBN 5-88060-009-2

1. Религиозни обреди и тайнства - в християнството

265

П-122200003599

Сист. N: 371056

- 8 -

ЦБ 125858, П/271(495)(091)/Ш 62

ШИВАЧЕВ, Илко Климентов

"Зограф" - огнище на българския дух / Илко Шивачев ; С послесл. [от авт.]. - София : Захарий Стоянов, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 180 с. : с портр., ил. (някои цв.) ; 22х20 см

Митрополит Климент Врачански - духовно име на Г. И. Шивачев. - Съдържа и Митрополит Климент Врачански - живот и дело за Бълг. православна църква / С. Шивачев. - Библиогр. под линия.

ISBN 978-954-09-1648-4

1. Манастири - Атон - история - спомени. 2. Климент, митрополит Врачански, 1873 - 1930 - живот и дейност. 3. Митрополити, български - живот и дейност. 4. Атон - религия

271(495)(091)(0:82-94) + 262(497.2)(092) + 92 Климент, митрополит Врачански

П-122200002522

Сист. N: 371059

- 9 -

ЦБ 125933, П/225(075)/И 21

ИВАНОВ, Александр Васильевич

Руководство къ изученiю книгъ священнаго писанiя Новаго завета : Обозренiе Четвероевангелiя, книги деянiй апостольскихъ, апастольскихъ посланiй и Апокалипсиса : [Учебник] / Состав. А. В. Иванов. - Санкт-Петербург : Воскресенie, 2008 (Санкт-Петербург : Техническая книга). - 912 с. ; 24 см

С бел.

ISBN 5-88335-058-5

1. Библия - изучаване - учебни помагала. 2. Нов завет - изучаване - учебни помагала

225(075)

П-122200003485

Сист. N: 371270

- 10 -

ЦБ I 12958, П/241/П 46

ПЕТР Дамаскин, свети

Творения / свети Петр Дамаскин ; Предисл. - Москва : Правило веры, 2009 (Москва : Молодая гвардия). - 416 с. ; 17 см

Кор. загл.: Творения : Краткое изложение священного трезвения. - Съдържа: Кн. 1 Напоминание душе своей ; Кн. 2 Двадцать четыре слова, полных духовного ведения.

ISBN 978-5-94759-085-2

1. Християнска етика

241

П-122200003634

Сист. N: 371293

- 11 -

ЦБ 125942, П/252/Д 18

ДАНИИЛ Сысоев, священник

Уроки святости / священник Даниил Сысоев. - Москва : Благотворительный фонд Миссионерский центр имени иерея Даниила Сысоева, 2011 (Ульяновск : Первая образцовая типография). - 544 с. ; 22 см

ISBN 978-5-4279-0023-2

1. Християнство - проповеди

252

П-122200003640

Сист. N: 371302

- 12 -

ЦБ I 12959, П/224/Д 18

ДАНИИЛ Сысоев, священник

Толкование книги пророка Даниила / священник Даниил Сысоев. - Москва : Благотворительный фонд Миссионерский центр имени иерея Даниила Сысоева, 2011 (Ульяновск : Ульяновский дом печати). - 320 с. ; 17 см

Съдържа и Краткое житие святого пророка Даниила.

ISBN 978-5-4279-0011-9

1. Библия - екзегеза. 2. Пророчества [религия] - в Библията

224

П-122200003633

Сист. N: 371361

Обществени науки

- 13 -

ЦБ 125885, Ч/341.22/Г 85

ГРОЗДАНОВ, Антон Кирилов

Конвенция на Организацията на обединените нации относно договори за международен превоз на товари, извършвани изцяло или частично по море Ротердам' 2009 : Теоретико-приложни аспекти / Антон Грозданов ; С въвед. [от авт.]. - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2022. - 104 с. ; 21 см

Рец.: Ж. Драганов, П. Бончовски. - Съдържа и Рецензии / Ж. Драганов, П. Бончовски. - Библиогр. с. 96 - 99 и под линия с бел.

ISBN 978-954-715-726-2

1. Морско право, международно. 2. Морски транспорт - превоз на товари - правни проблеми

341.22 + 347.79 + 656.61.000.34

Ч-122200002528

Сист. N: 371132

- 14 -

ЦБ 125893, Ч/351:347.65(497.2)(094.9)/Б 92

БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.

Закон за наследството : Текст, Съдебна практика (1952 - 1994) / Състав. Илчо Табаков, Давид Леви. - София : Солотон, 1994. - 151 с. ; 20 см. - (Съдебна практика)

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с.

1. Наследствено право - България - законодателни и директивни материали

351:347.65(497.2)(094.9)

Ч-122200003396

Сист. N: 371143

- 15 -

ЦБ 125895, П/340.1/Т 42

ТАШЕВ, Росен Владимиров

Обща теория на правото : Основни правни понятия / Росен Ташев ; С въвед. [от авт.]. - София : Сиби, 2004 ([София] : Унискорп). - 388 с. : с табл., сх. ; 20 см

Рез. на англ. ез. ; Библиогр. с. 371 - 376 и под линия ; Предм. указ.

ISBN 954-730-191-8

1. Право - теория

340.1

П-122200003408

Сист. N: 371145

- 16 -

ЦБ 125896, Ч/340.1(042.3)/М 74

МИХАЙЛОВА, Михайлина

Правото - воля, субективно, нормативно, социално : 5 лекции / Михайлина Михайлова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1993. - 88 с. ; 24 см

1. Право - теория и философия

340.1(042.3)

Ч-122200003445

Сист. N: 371146

- 17 -

ЦБ 125897, Ч/347.91/.95(497.2)(094.9)/С 96

СЪДЕБНА практика по новото заповедно производство : Съдебна практика, коментарни препратки, примерни образци, отменено законодателство / Състав. В. Иванов ; С предг. от състав. - София : Нова звезда, 2010. - 360 с. ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Показалец на цитирани нормат. актове ; Показалец на цитирана съдебна практика към отд. комент. препратки

ISBN 978-954-8933-37-7

1. Граждански процес - България. 2. Изпълнително производство - България. 3. Съдебна практика - България

347.91/.95(497.2)(094.9)

Ч-122200003549

Сист. N: 371147

- 18 -

ЦБ 125898, О/340.1(042.3)/М 74

МИХАЙЛОВА, Михайлина Панова

Теория на правото : (Лекции) / Михайлина Михайлова. - София : Свят. Наука, 1993 ([София] : Военноизд. комплекс Св. Г. Победоносец). - 79 с. ; 24 см

ISBN 954-8223-03-1

1. Право - теория

340.1(042.3)

О-122200003616

Сист. N: 371148

- 19 -

ЦБ 125899, Ч/347(497.2)/В 40

ВЕЛИНОВ, Любен Стоянов

Погасителна давност по българското частно право : Теория и практика / Любен Велинов. - София : Фенея, 2008. - 200 с. ; 20 см

Библиогр. с. 196 - 198.

ISBN 978-954-9499-08-7

1. Гражданско право - България

347(497.2)

Ч-122200003436

Сист. N: 371149

- 20 -

ЦБ 125900, Ч/347.6(497.2)/С 68

СТАНЕВА, Анна Хаик

Брачният договор / Анна Станева. - 2. доп. и прераб. изд.- София : Ciela, 2011. - 155 с. ; 20 см

ISBN 978-954-28-0876-3 (Сиела)

1. Договори - България - правни проблеми. 2. Брак [право] - България. 3. Лично и семейно право - България

347.6(497.2) + 347.45/.47(497.2)

Ч-122200003395

Сист. N: 371150

- 21 -

ЦБ 125902, Ч/347/Д 54

ДИКОВ, Любен Ангелов

Институтът на подставеното лице в гражданското и в търговското право : Сравнителни изследвания / Любен Диков ; Предг. Венелин Ганев. - София : Фенея, 2007. - 200 с. ; 22 см

Съдържа и Граждански и търговски сделки, сключени без представителна власт / Б. Найденов. - Библиогр. с. 199 - 200.

ISBN 978-954-8214-97-1

1. Гражданско право. 2. Търговско право

347 + 347.7

Ч-122200003572

Сист. N: 371152

- 22 -

ЦБ 125904, Ч/342.7/К 96

КЪНЕВ, Красимир Иванов

Правото на лична свобода и сигурност / Красимир Кънев. - София : Сиби, 2016. - 272 с. ; 24 см. - ([Поредица] Увод в правата на човека ; 3)

Библиогр. с. 249 - 271.

ISBN 978-954-730-972-2

1. Права на човека

342.7

Ч-122200003438

Сист. N: 371154

- 23 -

ЦБ 125905, Ч/342.7(4)/К 96

КЪНЕВ, Красимир Иванов

Защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание / Красимир Кънев. - София : Сиби, 2009. - 256 с. : с табл. ; 24 см. - ([Поредица] Увод в правата на човека ; 1)

Библиогр.с. 232 - 255.

ISBN 978-954-730-620-2

1. Права на човека - Европа. 2. Съдебна практика - международни съдилища - Европа

342.7(4) + 341.6(4)

Ч-122200003475

Сист. N: 371160

- 24 -

ЦБ 125908, Ч/342.9(497.2)/К 85

КОРНЕЗОВ, Александър Любенов

Общностното право в българската съдебна практика (2007 - 2008) / Александър Корнезов ; Предг. Елеонор Шарпстън ; С въвед. от авт. - София : Сиби, 2009. - 240 с. ; 22 см

Текст и на англ. ез. - Съдържа и Указател на цитираната съдебна практика ; Указател на цитираните нормативни актове. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-730-581-6

1. Административен акт - България. 2. Административно правосъдие - България. 3. Съдебна практика - България

342.9(497.2) + 347.97/.99(497.2)

Ч-122200003434

Сист. N: 371163

- 25 -

ЦБ 125917, Ч/343.3/.7(497.2)(094.9)/К 85

КОРУПЦИОННИ престъпления : Сборник съдебна практика на инстанционните съдилища (1998 - 2006) / Състав. Павлина Панова, Ралица Илкова ; С предг. от състав. - София : Сиби, 2006 ([София] : Инвестпрес). - 688 с. ; 22 см

ISBN 978-954-730-382-9

ISBN 954-730-382-1

1. Корупция - България - правни проблеми - сборници. 2. Стопански престъпления - България - сборници. 3. Длъжностни престъпления - България - сборници. 4. Съдебна практика - България - сборници

343.3/.7(497.2)(094.9) + 338:328.185(497.2)(094.9) + 347.97/.99(497.2)(094.9)

Ч-122200003433

Сист. N: 371182

- 26 -

ЦБ 125918, Ч/347.7(497.2)/Д 51

ДЖИДРОВ, Петър Спиридонов

Коментар на Търговския закон : Т. 1 - / Петър Джидров. - Фототип. изд.- София : Хр. Ботев, 1993 - (В. Търново : Абагар).- 22 см

Фототип. изд.: София : [Ал. Паскалев и сие], [1920] - 1931. - Азб. указ.

Т. 3. - 1994. - с. 615 - 1101. - ([Поредица] Търговско право ; 3)

ISBN 954-445-172-2 (т. 3)

1. Търговия - България - закони - коментар. 2. Търговско право - България

347.7(497.2) + 351.82:339(497.2)(094.5.072)

Ч-122200003577

Сист. N: 371183

- 27 -

ЦБ 125919, Ч/347.7(497.2)/Д 51

ДЖИДРОВ, Петър Спиридонов

Коментар на Търговския закон : Т. 1 - / Петър Джидров. - Фототип. изд.- София : Хр. Ботев, 1993 - (В. Търново : Абагар).- 22 см

Фототип. изд.: София : [Ал. Паскалев и сие], [1920] - 1931. - Азб. указ.

Т. 4. За търговските сделки. - 1994. - с. 1102 - 1407. - ([Поредица] Търговско право ; 4)

ISBN 954-445-173-0 (т. 4)

1. Търговия - България - закони - коментар. 2. Търговско право - България

347.7(497.2) + 351.82:339(497.2)(094.5.072)

Ч-122200003576

Сист. N: 371184

- 28 -

ЦБ 125921, Ч/347.4(497.2)/М 23

МАЛЧЕВ, Михаил Александров

Унищожаемост на гражданско-правните сделки / Михаил Малчев ; С въвед. [от авт.]. - 2. прераб. и доп. изд.- София : Ciela, 2013. - 308 с. ; 21 см

Рез. на англ. ез. - Библиогр. с. 301 - 307.

ISBN 978-954-28-1267-8 (Сиела)

1. Сделки - правни проблеми. 2. Граждански процес - България

347.4(497.2) + 347.91/.95(497.2)

Ч-122200003552

Сист. N: 371193

- 29 -

ЦБ 125923, Ч/316.28/Ш 99

ШЮТЦ, Алфред

Смисловото изграждане на социалния свят : Въведение в разбиращата социология / Алфред Шютц ; Прев. от нем. ез. Кольо Коев ; Предг. Илзе Шютц. - София : КХ, 2010. - 448 с. ; 21 см

ISBN 978-954-587-152-8 (Критика и хуманизъм)

1. Социология - направления и школи

316.28

Ч-122200003563

Сист. N: 371197

- 30 -

ЦБ 125925, П/330/К 46

КАТАСОНОВ, Валентин Юрьевич

О проценте: ссудном, подсудном, безрассудном. "Денежная цивилизация" и современный кризис / Валентин Катасонов ; Введ. [авт.]. - Москва : Кислород, 2014 (Москва : Изумрудный город). - 704 с. : с ил., портр. ; 21 см

Именен указ. ; Библиогр. след отд. гл. и под линия с бел.

ISBN 978-5-901635-39-1

1. Икономика. 2. Финанси, международни

330 + 336(100)

П-122200003454

Сист. N: 371199

- 31 -

ЦБ 125924, Ч/351.72:336.71(497.2)/К 45

КАСАБОВА, Камелия Методиева и др.

Новите положения при платежните услуги : Приложен коментар на Закона за платежните услуги и платежните системи / Камелия Касабова, Минка Тюфекчиева-Михайлова ; С предг. от авт. - София : Труд и право, 2018 ([София] : Циан). - 296 с. : с табл. ; 21 см

ISBN 978-954-608-260-2

1. Банково дело - България - законодателни и директивни материали - коментари

351.72:336.71(497.2)(094.57.072) + 347.73(497.2)(094.57.072)

Ч-122200003578

Сист. N: 371200

- 32 -

ЦБ 125926, Ч/341.17(4)/К 86

КОСТОВ, Станислав

Актовете на Съда на Европейския съюз : Правни последици / Станислав Костов ; С предг. [от авт.]. - София : Сиби, 2011 ([София] : Скайпринт). - 372 с. ; 21 см

Съдържа и Указател на цитираната съдебна практика (по номер на дело). - Библиогр. с. 366 - 370.

ISBN 978-954-730-716-2

1. Европейски съюз - правни проблеми. 2. Европейски съд - законодателни и директивни материали

341.17(4) + 341.6(4)(094.9)

Ч-122200003556

Сист. N: 371202

- 33 -

ЦБ 125931, Ч/342.9(497.2:4)/Б 24

БАЛТАДЖИЕВА, Росица Иванова и др.

Взаимодействие между европейското и българското административно право / Росица Балтаджиева, Иван Тодоров ; С предг. [от авт.]. - София : Ciela, 2008. - 477 с. ; 22 см

Съдържа и За авт. - Съдържа и Списък на цитираните европейски и български нормативни актове ; Указател на цитираните дела на европейските и български съдълища (по година на образуване) ; Указател на цитираните дела на европейските съдилища. - Библиогр. с. 402 - 408.

ISBN 978-954-28-0316-4 (Сиела)

1. Административно право - Европа. 2. Административен процес - България. 3. Европейска общност - правни въпроси

342.9(497.2:4) + 342.9(100) + 341.17(4)

Ч-122200003564

Сист. N: 371263

- 34 -

ЦБ 125932, О/347.23(497.2)/В 40

ВЕЛИНОВ, Любен Стоянов

Етажната собственост : Правен режим / Любен Велинов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992. - 135 с. ; 20 см

1. Собственост - България - правни въпроси

347.23(497.2)

О-122200003613

Сист. N: 371268

- 35 -

ЦБ 125934, П/32(47+57)(091)/О-87

ОСТРОВСКИЙ, Александр В.

Глупость или измена? : Расследование гибели СССР / А. В. Островский ; Введ. [авт.]. - Москвa : Крымский мост - 9Д, 2011 (Можайск : Можайский полиграфический комбинат). - 864 с. ; 21 см

С бел. - Именен указ.

ISBN 978-5-89747-068-6

1. Съветско общество - преустройство - история. 2. СССР - политика - история

32(47+57)(091)

П-122200003483

Сист. N: 371274

- 36 -

ЦБ 125935, П/351.83:331(497.2)(094.4.072)/М 94

МРЪЧКОВ, Васил Желязов и др.

Коментар на Кодекса на труда / Васил Мръчков, Красимира Средкова, Атанас Василев ; Състав. и ред. Васил Мръчков ; С предг. от авт. - 7. прераб. и доп. изд.- София : Сиби, 2003 ([В. Търново] : Абагар). - 968 с. ; 22 см

Пълното име на К. Средкова - Красимира Средкова Иванова. - Предметен показалец.

ISBN 954-730-171-3

1. Труд - България - законодателни и директивни материали - коментари. 2. България - обществено управление

351.83:331(497.2)(094.4.072)

П-122200003630

Сист. N: 371275

- 37 -

ЦБ 125941, П/338(100)/К 46

КАТАСОНОВ, Валентин Юрьевич

Мировая финансовая пирамида : Финансовый империализм, как высшая и последняя стадия капитализма / Валентин Катасонов ; Введ. [авт.]. - Москвa : Книжный мир, 2016 ([Москва] : ТДДС - Столица - 8). - 288 с. ; 21 см. - (Сер. Война и мир)

ISBN 978-5-8041-0822-0

1. Световно стопанство. 2. Стопански кризи. 3. Глобализация

338(100) + 339.9

П-122200003589

Сист. N: 371298

- 38 -

ЦБ 125943, П/336(470)(091)/С 71

СТАРИКОВ, Николай Викторович

Национализация рубля - пут к свободе России / Николай Стариков. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 333 с. ; 21 см

Библиогр. под линия с бел.

ISBN 978-5-4237-0213-7

1. Финанси - Русия - история. 2. Национализация - Русия - история

336(470)(091) + 338.242.4.025.87(470)(091)

П-122200003627

Сист. N: 371304

- 39 -

ЦБ 125948, Ч/34(497.2)(092)/Б 53

ПЪРВАНОВ, Петър Людмилов

Славяни в родината си, българи в чужбина : Биогр. на Стефан С. Бобчев / Петър Първанов. - [2. доп. и прераб. изд.]. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2022. - 256 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Рец.: Р. Стоянова, Т. Попнеделев. - Поредността на изд. установено от доп. източник. - Съдържа и Животопис на С. С. Бобчев ; За авт. - Библиогр. с. 195 - 246.

ISBN 878-619-232-617-3 !

ISBN 978-619-232-617-3 (не е отпеч.)

1. Бобчев, Стефан Савов, 1853 - 1940 - биографии. 2. Прависти, български - биографии. 3. България - право

34(497.2)(092) + 92 Бобчев, Стефан

Ч-122200003193

Сист. N: 371321

- 40 -

ЦБ 125952, П/347.7(497.2)/Г 38

ГЕРДЖИКОВ, Огнян Стефанов

Търговски сделки / Огнян Герджиков ; С предг. - 3. прераб. и доп. изд.- София : Труд и право, 2008 ([София] : Д. Благоев). - 352 с. ; 21 см

ISBN 978-954-608-154-4

1. Търговско право - България. 2. Сделки - България - правни проблеми. 3. Облигационно право - България. 4. България - право

347.7(497.2)

П-122200003411

Сист. N: 371337

- 41 -

ЦБ 125954, П/327:911.3(470)/Ф 94

ФУРСОВ, Андрей Ильич

Вперед, к победе! : Русс. успех в ретроспективе и перспективе / Андрей Фурсов ; Предисл. авт. - 2. доп. изд.- Москва : Книжный мир, 2016 ([Москва] : ТДДС - Столица - 8). - 384 с. ; 21 см. - (Колл. Изборского клуба)

ISBN 978-5-8041-0767-4

1. Геополитика - Русия. 2. История - Русия

327:911.3(470) + 947

П-122200003632

Сист. N: 371346

- 42 -

ЦБ 125961, П/341.17(4)/П 76

ПОПОВА, Жасмин

Право на Европейския съюз / Жасмин Попова ; С предг. [от авт.]. - 3. осн. прераб. и доп. изд.- София : Ciela, 2015. - 824 с. ; 21 см

Библиогр. с. 821 - 823 и под линия с бел.

ISBN 978-954-28-1718-5 (Сиела)

1. Европейски съюз - правни проблеми. 2. Европа - право

341.17(4)

П-122200003402

Сист. N: 371368

- 43 -

ЦБ 125962, Ч/347.75/И 84

ЙОСИФОВА, Таня Николова

Комисионният договор / Таня Йосифова ; С въвед. [от авт.]. - София : Сиби, 2006 ([София] : Симолини). - 216 с. ; 20 см

Библиогр. с. 194 - 198 и под линия с бел. ; Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 954-730-351-1

ISBN 978-954-730-351-5

1. Търговски договори и спогодби - правни проблеми

347.75

Ч-122200003541

Сист. N: 371371

- 44 -

ЦБ 125994, Ч/347.97/.99(497.2)(094.57)/Б 52

БОБАТИНОВ, Марио Христов

Регистърни производства и искове по Търговския закон : Коментар на съдебната практика на Върховния касационен съд (1992 - 1997) / Марио Бобатинов ; С увод от авт. - [София] : Фенея, 1997. - 156 с. ; 20 см

Съдържа и Указател на решенията и определенията на ВКС и ВАС. - Библиогр. с. 155.

1. Съд и съдоустройство - България - законодателни и директивни материали. 2. Търговско право - България - законодателни и директивни материали

347.97/.99(497.2)(094.57) + 351.82:347.7(497.2)(094.57)

Ч-122200003397

Сист. N: 371528

- 45 -

ЦБ 125995, Ч/347.45/.47/П 52

ПИПЕРКОВА, Лиляна Иванова

Франчайзинг. Лизинг. Факторинг : Правни аспекти / Лиляна Пиперкова ; С увод от авт. - София : Делова седмица, 1995 ([Бургас] : ЕТ Борис Хранов). - 147 с. ; 21 см

Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 144 - 145 и под линия с бел.

1. Търговски договори и спогодби - правни проблеми

347.45/.47

Ч-122200003394

Сист. N: 371546

- 46 -

ЦБ 126004, Ч/376.6-058.5/Ц 77

ЦОЛОВА, Мариета Цветанова

Аспекти на работата с осъдени лица / Мариета Цв. Цолова ; С увод [от авт.]. - София : Изд. на БАН Проф. М. Дринов, 2021. - 143 с. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: Aspects of the work with convicted persons / Marieta Ts. Tsolova. - Библиогр. с. 138 - 142.

ISBN 978-619-245-085-4

1. Пенитенциарна педагогика. 2. Пробация [право]. 3. Затворници - социални проблеми

376.6-058.5 + 343.8-058.5

Ч-122200002974

Сист. N: 371651

- 47 -

ЦБ 126010, Ч/394(100=867)(062)/Б 92

БЪЛГАРСКИ общности в чужбина : Аспекти на културата, идентичността и миграцията / Състав. Валентин Воскресенски ... [и др.] ; С увод от състав. - София : Изд. на БАН Проф. М. Дринов, 2021. - 288 с., [15] л. : цв. ил. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Bulgarian communities abroad : Aspects of Culture, Identity and Migration - Други състав.: М. Христова, Т. Матанова. - Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей. - Съдържа статии от: Ю. Попчева, В. Пенчев, А. Авджиева, Н. Вуков, Щ. Щерев, Т. Матанова, В. Пенчев, Г. Георгиев, В. Воскресенски, М. Маева, П. Христов, М. Христова, Е. Антонов ; За авт. в сб. - Библиогр. след отд. статии и под линия с бел. ; Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-245-140-0

1. Българи в чужбина - сборници

394(100=867)(062)

Ч-122200002976

Сист. N: 371657

- 48 -

ЦБ 126011, Ч/338(100)/С 21, Кр/338(100)/С 21, П/338(100)/С 21

САЧЕВ, Евгений Иванов и др.

Продоволствена сигурност : [Монография] / . - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2022 (София : Алианс Принт). - 124 с. ; 24 см

Рец.: И. Станков, В. Иванов. - Библиогр. с. 118 - 123 ; Рез. на бълг., англ., рус., фр. ез.

ISBN 978-954-338-195-1

1. Продоволствен въпрос. 2. Жизнено равнище. 3. Потребление. 4. Икономическа политика. 5. Отбрана [воен. дело] - България

338(100) + 339.13 + 330.59 + 355.02(497.2)

Ч-122200002545, Кр-122200002546, П-122200002547, П-122200002548

Сист. N: 360919

Математика. Естествени науки

- 49 -

ЦБ 125869, П/575/C 21

CAREY, Nessa

The epigenetics Revolution : How modern Biology is rewriting our understanding of Genetics, Disease, and Inheritance / Nessa Carey. - London : Icon, 2012 (UK : Clays Ldt, Elcograf). - 339 p. : ill. ; 20 cm

Съдържа и Бел. ; Речник. - Азб. показалец.

ISBN 978-184831-347-7

1. Епигенетика

575 + 616-056.7

П-122200002723

Сист. N: 371093

- 50 -

ЦБ 126003, С/548/549(497.2)(092)/К 86

КОСТОВ, Иван

Академик Иван Костов: Планетарна импресия : Живот, посветен на науката / Състав. Руслан И. Костов, Фани Братанова. - София : Акад. изд. Марин Дринов, 2013. - 140 с. : с факс., табл., [15] л. : портр. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Academician Ivan Kostov: Planetary impression : A Life Dedicated to Science. - Пълното име на авт. Иван Костов е Иван Костов Николов. - Библиогр. с. 104 - 123 ; Текст и на рус., англ. ез. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-589-7

1. Костов, Иван, 1913 - 2004 - биографии. 2. Минералози, български - биографии

548/549(497.2)(092) + 92 Костов, Иван

С-122200002973

Сист. N: 371599

Приложни науки. Техника

- 51 -

ЦБ 125860, П/654.197.008(497.2)(092)/Х 78

ХРИСТОВ, Иван и др.

Иван и Андрей - братя по сърце / Иван Христов, Андрей Арнаудов. - [София] : Catchastory [т.е. Кас Пъблишинг], 2022. - 262 с. : с цв. ил. ; 24 см. - ([Паредица] #Selfmade ; 1)

ISBN 978-619-91823-2-1

1. Христов, Иван, 1979 - - спомени. 2. Арнаудов, Андрей Василев, 1979 - - спомени. 3. Телевизия - България - управление и организация - спомени. 4. България - журналистика

654.197.008(497.2)(092)(0:82-94) + 92 Христов, Иван + 92 Арнаудов, Андрей

П-122200002524

Сист. N: 371063

- 52 -

ЦБ 125915, П/657:334.784(73)/Д 49

ДЖАКСЪН, Сесил У.

Финансовите измами на големия бизнес : Истината за фиктивното финансово отчитане на корпорациите / Сесил Джаксън. - София : ИнфоДАР, 2007. - 322 с. ; 22 см

ИнфоДАР - търговска марка на Бук Травъл. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-761-283-9 (Бук Травъл)

1. Стопански престъпления - САЩ. 2. Корпорации - САЩ - счетоводство

657:334.784(73) + 338:328.185(73)

П-122200003449

Сист. N: 371176

- 53 -

ЦБ 125936, П/613.2/М 96

МУТАРОВ, Владимир Тодоров

Стани столетник / Владимир Мутаров ; Предг. Георги Гайдурков ; С въвед. [от авт.]. - 3. прераб. и доп. изд.- София : Санитас КЦЛП, 2015. - 284 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9146-9-1

1. Хранене - хигиена - рецепти

613.2 + 641.564(083.1)

П-122200003481

Сист. N: 371276

Медицина

- 54 -

ЦБ 125920, П/613.2/Г 16

ГАЙДУРКОВ, Георги Симеонов

Горещи теми в храненето / Георги Гайдурков ; С предг. [от авт.]. - 5. прераб. и доп. изд.- София : Санитас, 2015. - 208 с. ; 20 см

В библиогр. каре отбелязано като 5. прераб. и доп. изд.

ISBN 978-954-91466-4-6

1. Хранене - хигиена - популярна литература. 2. Лечебно хранене - популярна литература

613.2 + 615.874.1

П-122200003533

Сист. N: 371189

Изкуство

- 55 -

ЦБ 125862, Ч4/725/728.036(497.2)/А 90

АРХИТЕКТУРНИ образи [-] България през втората половина на XX век : Т. I - = Architectural images [-] Bulgaria in the second half of the 20th century : [Vol. I -]. - Marija Davceva ... [et al.] ; Transl. Eleonora Mollova ; Introd. Stela Taseva = Architectural images [-] Bulgaria in the second half of the 20th century : [Vol. I -] / Marija Davceva ... [et al.] ; Transl. Eleonora Mollova ; Introd. Stela Taseva. - София : Мио дизайн, 2022 -.- 22х22 см

С парал. текст на англ. ез.

Т. I. Контекст / Мария Давчева ... [и др.] ; Прев. [на англ.] Елеонора Моллова ; Увод Стела Ташева. - 2022 ([София] : Дайрект сървисиз). - 514 с. : с ил., пл., факс.

Други авт.: С. Ташева, В. Панджарова, Р. Кирова-Делчева, И. Стоянова, Н. Толева-Новак, П. Георгиева ; Възприетата форма на името на авт. Р. Кирова-Делчева - Радосвета Йорданова Кирова, на Н. Толева-Новак - Нина Дойчинова Толева. - Съдържа и Модернизмът в България: специфично, локално и глобално / С. Ташева ; За авт. ; Рецензии / В. Върбанова, С. Лозанова. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-619-92128-0-6 (т. 1)

1. Архитектура - България - 20 век. 2. Модернизъм - в архитектурата - България - 20 век. 3. България - архитектура

725/728.036(497.2)

Ч4-122200002523

Сист. N: 371071

- 56 -

ЦБ II 8561, Ч4/75.071.1(497.2)(092)(084)/М 57

МИЛЕВ, Иван

Иван Милев : [Албум] = Ivan Milev : [Album]. - Introd. text Plamen V. Petrov ; Engl. transl. Silvia Miloslavova ; Photogr. Tzvetan Ignatovski, Nikolay Treyman / Уводен текст Пламен В. Петров ; Прев. на англ. ез. Силвия Милославова ; Фотогр. Цветан Игнатовски, Николай Трейман = Ivan Milev : [Album] / Introd. text Plamen V. Petrov ; Engl. transl. Silvia Miloslavova ; Photogr. Tzvetan Ignatovski, Nikolay Treyman. - [София] : Methodivs books, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 1 албум (232 с.) : с цв. ил. ; 32 см

Съдържа и Непознатият худож. с добре познатото име / П. В. Петров. - Парал. текст на англ. ез.

ISBN 978-619-90741-7-6 (Методиеви книги)

1. Милев, Иван, 1897 - 1927 - творчество - албуми. 2. Художници, български - творчество - албуми. 3. България - изобразителни изкуства

75.071.1(497.2)(092)(084) + 92 Милев, Иван

Ч4-122200002517

Сист. N: 371094

- 57 -

ЦБ 125890, Ч4/766:655(091)/П 44

ПЕТКОВ, Виктор Петков

Сократ и графичният дизайн / Виктор Петков ; С увод [от авт.]. - [Варна] : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2021 ([София] : Дайрект сървисиз). - 149 с. : с ил., табл., факс. (някои цв.) ; 20х18 см

Библиогр. с. 145 - 147 и под линия.

ISBN 978-954-715-718-7

1. Графичен дизайн - история

766:655(091) + 745/749(091)

Ч4-122200002526

Сист. N: 371139

- 58 -

ЦБ 125927

ПЕНЧЕВА, Жана Христова

Сътворението в образи : Сцени от живописта и дърворезбата на християнските храмове в Югозападна България : [Изследване] / Жана Пенчева ; Фотогр. Жана Пенчева ... [и др.] ; С увод [от авт.]. - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2021. - 332 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см

Други фотогр.: К. Иванов, В. Марков, Д. Спасова ; Пълната форма на името на авт. - Жана Христова Пенчева-Маркова ; Рец.: Щ. Щерионов, Е. Куков. - Библиогр. с. 223 - 235.

ISBN 978-954-00-0284-2

1. Изобразително изкуство, християнско - Югозападна България. 2. Дърворезба - Югозападна България. 3. Югозападна България - изобразителни изкуства

75.03.046(497.2-14) + 745.51.03.046(497.2-14)

Ч4-122200002525

Сист. N: 371204

Спорт. Игри. Зрелищни изкуства

- 59 -

ЦБ 125906, П/794.1(100)(091)(092)/К 45

КАСПАРОВ, Гарри Кимович и др.

Мои великие предшественники : Новейшая история развития шахматной игры : В 6 т. / Гарри Каспаров ; В сотрудничестве с Дмитри Плисецки ; С предисл. - Москва : Рипол классик, 2005 - (Нижний Новгород : Нижполиграф).- 22 см. - (Сер. Великие шахматисты мира)

Т. 1. От Стейница до Алехина. - 2005. - 509 с. : с ил., портр., [24] л. : ил., портр.

Съдържа и Чемпионы как символы времени. - Указатели.

ISBN 5-7905-1997-0 (т. 1)

ISBN 978-5-7905-1997-0 (т. 1)

1. Шахмат, световен - история. 2. Шахматисти - биографии

794.1(100)(091)(092)

П-122200003455

Сист. N: 371161

- 60 -

ЦБ 125907, П/794.1(100)(091)(092)/К 45

КАСПАРОВ, Гарри Кимович и др.

Мои великие предшественники : Новейшая история развития шахматной игры : В 3 т. / Гарри Каспаров ; В сотрудничестве с Дмитри Плисецки ; С предисл. - Москва : Рипол классик (Нижний Новгород : Нижполиграф).- 22 см. - (Сер. Великие шахматисты мира)

Т. 2. От Эйве до Таля. - 2003. - 528 с. : с ил., портр., [32] л. : ил., портр.

Съдържа и Драмы шахматных кололей. - Указатели.

ISBN 5-7905-2239-4 (т. 2)

ISBN 978-5-7905-2239-0 (т. 2)

1. Шахмат, световен - история. 2. Шахматисти - биографии

794.1(100)(091)(092)

П-122200003456

Сист. N: 371162

- 61 -

ЦБ 125909, П/794.1(100)(091)(092)/К 45

КАСПАРОВ, Гарри Кимович и др.

Мои великие предшественники : Новейшая история развития шахматной игры : В 6 т. / Гарри Каспаров ; В сотрудничестве с Дмитри Плисецки ; С предисл. - Москва : Рипол классик, 2005 - (Нижний Новгород : Нижполиграф).- 22 см. - (Сер. Великие шахматисты мира)

ISBN 5-7905-2979-8

ISBN 978-5-7905-2979-5

Т. 3. От Петросяна до Спасского. - 2005. - 383 с. : с ил., портр., [24] л. : ил., портр.

Съдържа и На стыке эпох. - Указатели ; Библиогр. (т. 1 - 3) с. 373 - 379.

1. Шахмат, световен - история. 2. Шахматисти - биографии

794.1(100)(091)(092)

П-122200003457

Сист. N: 371164

- 62 -

ЦБ 125911, П/794.1(100)(091)(092)/К 45

КАСПАРОВ, Гарри Кимович и др.

Мои великие предшественники : Новейшая история развития шахматной игры : В 6 т. / Гарри Каспаров ; В сотрудничестве с Дмитри Плисецки ; С предисл. - Москва : Рипол классик, 2005 - (Нижний Новгород : Нижполиграф).- 22 см. - (Сер. Великие шахматисты мира)

Т. 4. Фишер и звезды Запада. - 2005. - 544 с. : с ил., портр., [24] л. : ил., портр.

Съдържа и Звезды Запада. - Указатели ; Библиогр. с. 538 - 540.

ISBN 5-7905-3317-5 (т. 4)

ISBN 978-5-7905-3317-4 (т. 4)

1. Шахмат, световен - история. 2. Шахматисти - биографии

794.1(100)(091)(092)

П-122200003458

Сист. N: 371166

- 63 -

ЦБ 125914, П/794.1(100)(091)(092)/К 45

КАСПАРОВ, Гарри Кимович и др.

Мои великие предшественники : Новейшая история развития шахматной игры : В 7 т. / Гарри Каспаров ; В сотрудничестве с Дмитри Плисецки ; С предисл. - Москва : Рипол классик (Нижний Новгород : Нижполиграф).- 22 см. - (Сер. Великие шахматисты мира)

ISBN 5-7905-4206-9

ISBN 978-5-7905-4206-0

Т. 5. Карпов и Корчной. - 2006. - 528 с. : с ил., портр., [24] л. : ил., портр.

Съдържа и Жизнь после Фишера. - Указатели ; Библиогр. с. 523 - 524.

1. Шахмат, световен - история. 2. Шахматисти - биографии

794.1(100)(091)(092)

П-122200003484

Сист. N: 371173

Езикознание

- 64 -

ЦБ 125850, ЧС/802/809(497)-3(038)/А 92

АСЕНОВА, Петя и др.

Речник на общобалканската лексика в книжовните езици / Петя Асенова, Раймонд Детрез ; Предг. Петя Асенова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021. - 352 с. ; 21 см

Пълното име на П. Асенова - Петя Асенова Петрова ; Възприетата форма на името на Раймонд Детрез - Раймон Детрез ; Рец.: А. Петрова, В. Алексова. - Текст и на англ., фр. ез. - Съдържа и общобалканската лексика в съвр. книжовни езици : Предг. / П. Асенова. - Библиогр. с. 17, 22 - 23, 30 - 35 ; Азб. показалец.

ISBN 978-954-07-5271-6

1. Балкански езици - лексика - речници

802/809(497)-3(038)

ЧС-122200002513

Сист. N: 371037

- 65 -

ЦБ 125903, ЧС/802.0-083(038.1)/А 64

АНГЛИЙСКО-БЪЛГАРСКИ тематичен речник на съвременния английски език / Жаклин Фромоно ... [и др.] ; Прев. [от фр. ез.] Росица Ташева ; Ил. Клод-Анри Соние ... [и др.]. - София : Колибри, 2003 (София : Симолини). - 432 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: И. Льоги, Ж. Фонтан ; Други ил.: Р. Сариан, П. Де, Л. Блондел, Ан-Софи Павлас. - Имената на авт. отбелязани в библиогр. каре. - Съдържа и Прил. - Показалци.

ISBN 954-529-274-1 (Colibri)

1. Английски език - речници, англ.-бълг.

802.0-083(038.1) + 801.323.2=20=867

ЧС-122200003447

Сист. N: 371153

- 66 -

ЦБ II 8563, П/802.0(075.8)/N 72

NJAGOLOV, Georgi Stanimirov et al.

Legal English for Bulgarian professionals / Georgi Njagolov, Penka Dumanova ; Proofread and ed. Bruce Whitfield. - София : Сиби, 2011 ([София] : Скайпринт). - 128 p. : ill. ; 29 cm

Текст и на бълг. ез.

ISBN 978-954-730-733-9

1. Английски език - учебници за ВУЗ

802.0(075.8)

П-122200003482

Сист. N: 371300

- 67 -

ЦБ 126012, Ч/808.67(091)(062)/Б 92

БЪЛГАРСКИТЕ азбуки : Сборник / Ред. Ваня Мичева, Славия Бърлиева ; Предг. Васил Николов. - София : Изд. на БАН Проф. М. Дринов, 2021. - 167 с. : с цв. ил., табл. ; 25 см

Съдържа статии от: С. Бърлиева, В. Мичева, А. Кочева-Лефеджиева, К. Топалов. - Съдържа и Пространно гръцко житие на св. Климент Охридски / Увод, прев. и бел. И. Г. Илиев. Пространно гръцко житие на св. Наум Охридски / Увод, прев. и бел. С. Бърлиева. - Библиогр. след отд. статии и под линия с бел.

ISBN 978-619-245-155-4

1. Български език - писмо - история - сборници

808.67(091)(062)

Ч-122200002977

Сист. N: 371667

Литературознание

- 68 -

ЦБ 125913, Ч/82.085.4(091)/П 92

ПСЕВДО-АРИСТОТЕЛ 

Реторика към Александър / Псевдо-Аристотел ; Прев. от старогр. Георги Гочев ; Прев. от англ. Анета Димитрова ; Ред. Николай Гочев. - София : Сонм, 2004. - 167 с. : с табл. ; 22 см. - (Библиотека Делос)

Името на прев. от англ. ез. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и За красноречието / Д. Хюм. - Библиогр. с. 154 - 160.

ISBN 954-8478-58-7

1. Ораторско изкуство - история

82.085.4(091)

Ч-122200003448

Сист. N: 371170

Българска художествена литература

- 69 -

ЦБ 125853, П/886.7-311.6/Ц 34

ЦВЕТКАШКИ, Стоян Любомиров

България : Бълг. ист. роман : Т. 1 - / Токораз Исто. - Пловдив : Оренда, 2019 - ([Пловдив] : Студио пиксел).- 20 см

Токораз Исто - псевд. на Стоян Любомиров Цветкашки.

Т. 6. Кубрат. - 2022. - 568 с. : с к., сх.

ISBN 978-619-7556-07-0 (т. 6)

886.7-311.6

П-122200002514, П-122200002515

Сист. N: 371054

- 70 -

ЦБ 125958, Кр/886.7-1/П 36, П/886.7-1/П 36

ПЕНЧЕВ, Пенчо Тенев

Така те помня : Любовна лирика / Пенчо Пенчев. - София : Megaprint Ltd, 2022. - 110 с. ; 21 см

Съдържа и Стихове за голямата и незаменима любов / Д. Христов.

ISBN 978-619-7678-10-9 (МегаПринт БГ)

886.7-1

Кр-122200002533, П-122200002534

Сист. N: 371359

- 71 -

ЦБ 125993, П/886.7-32/И 21

ИВАНОВ, Ангел Иванов

Техническа проверка : Разкази / Ангел Иванов. - [София] : Скалино, 2018 (София : Дайрект сървисиз). - 312 с. ; 19 см

ISBN 978-619-7043-57-0 (Skalino)

886.7-32

П-122200003028

Сист. N: 371526

- 72 -

ЦБ 126013, ДТ/886.7-31/В 71

ХАЛЬОВ, Милен Влайков

В мен : Роман / Милен Хальов. - София : Потайниче, 2022. - 216 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7636-31-4

886.7-31

ДТ-122200002565

Сист. N: 371669

Чужда художествена литература

- 73 -

ЦБ I 12950, П/820-312.9/S 97

SWIFT, Jonathan

Gulliver's Travels : [A Novel] / Jonathan Swift. - London : Harper Press, 2010 (St Ives : Clays Ldt). - 320 p. ; 18 cm. - (Collins Classic)

Harper Press - импринт на HarperCollins Publishers. - Съдържа и За авт. ; Речник.

ISBN 978-0-00-735102-2 (HarperCollins Publishers)

820-312.9

П-122200002729

Сист. N: 371034

- 74 -

ЦБ I 12952, П/820(73)-31/H 66

HILDERBRAND, Elin

The blue Bistro : [A Novel] / Elin Hilderbrand. - New York : St. Martin's Paperbacks, 2006 (USA). - 371 p. ; 17 cm

ISBN 0-312-99262-9

ISBN 9780312-99262-0

820(73)-31

П-122200002749

Сист. N: 371038

- 75 -

ЦБ I 12953, П/820(73)-31/R 66

ROBERTS, Nora

Heaven and Earth : [A Novel] / Nora Roberts. - London : Platkus, 2007 (Chatham, Kent : Mackays of Chatham Ltd). - 360 p. ; 18 cm

Platkus - импринт на Little, Brown Book Group.

ISBN 978-0-7499-3282-4 (Little, Brown Book Group)

820(73)-31

П-122200002727

Сист. N: 371042

- 76 -

ЦБ I 12954, П/869.0(81)-31/C 67

COELHO, Paulo

Adultere : [Un roman] / Paulo Coelho. - [Paris] : Flammarion, 2014. - 320 p. ; 18 cm

ISBN 978-2-290-11255-7

869.0(81)-31

П-122200002720

Сист. N: 371045

- 77 -

ЦБ I 12955, П/820(73)-31/H 53

HEMINGWAY, Ernest

A Farewell to arms : [A Novel] / Ernest Hemingway. - London : Arrow Books, 2004. - 293 p. ; 18 cm

Arrow Books - импринт на Random house.

ISBN 978-0-09-9910-10-7 (Random house)

820(73)-31

П-122200002721

Сист. N: 371052

- 78 -

ЦБ 125857, П/820(73)-31/P 93

PROSE, Francine

Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932 : A Novel / Francine Prose. - New York : HarperCollins Publishers, 2014. - 437 p. ; 24 cm

Съдържа и За авт.

ISBN 978-0-06-171378-1

820(73)-31

П-122200002726

Сист. N: 371058

- 79 -

ЦБ 125868, П/820(73)-312.9/M 78

MOESTA, Rebecca et al.

Crystal Doors : [A Novel] / Rebecca Moesta, Kevin J. Anderson ; Rebecca Anderson Moesta. - New York : Little, Brown and Company, 2006 (USA). - 295 p. ; 22 cm

Кн. 1 от поредицата Crystal Doors. - Съдържа и За авт.

ISBN 0-316-01055-3

ISBN 978-0-316-01055-9

820(73)-312.9

П-122200002724

Сист. N: 371090

- 80 -

ЦБ 125879, Д/820(73)-93-1/D 80

DR. Seuss

Green Eggs and Ham / Dr. Seuss ; Theo LeSieg. - New York : Beginner Books, 1988. - 62 p. : ill. ; 24 cm

Dr. Seuss и Theo LeSieg - псевд. на Theodor Seuss Geisel. - Beginner Books - импринт на Random House.

ISBN 0-394-80016-8 (Random House)

ISBN 978-0-394-80016-5 (Random House)

820(73)-93-1

Д-122200002777

Сист. N: 371117

- 81 -

ЦБ 125884, П/820(73)-31/R 82

ROTH, Veronica

The Fates Divide : [A Novel] / Veronica Roth. - New York : Katherine Tegen Books, 2018. - 450 p. ; 23 cm

Кн. 2 от поредицата Carve the Mark. - Katherine Tegen Books - импринт на HarperCollins Publishers. - Съдържа и Речник.

ISBN 978-0-06-281986-4 (HarperCollins Publishers)

820(73)-31

П-122200002717

Сист. N: 371131

- 82 -

ЦБ 125886, П/891.983-1/C 41

CERAJA-BEKA, Brikene

Kambana e heshtjes / Brikene Ceraja-Beka. - Prishrine : Jacup Ceraja, 2021. - 48 p. ; 19 cm

ISBN 978-9951-772-20-4

891.983-1

П-122200002722

Сист. N: 371135

- 83 -

ЦБ 125889, П/830-8/W 81

WOLF, Christa

Hierzulande Andernorts : Erzahlungen und andere Texte / Christa Wolf. - Munchen : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2001 (Germany). - 223 p. ; 19 cm

Съдържа и За авт.

ISBN 3-423-12854-2

ISBN 9783-423-12854-4

830-8

П-122200002736

Сист. N: 371138

- 84 -

ЦБ I 12957, П/830-845/M 97

MUSIK ist die Sprache der Angel : Anekdoten rund um die Musik / Състав. Volker Bauch. - Leipzig : Benno, [2014]. - 112 p. ; 16 cm

ISBN 978-3-7462-4154-8

830-845

П-122200002735

Сист. N: 371140

- 85 -

ЦБ 125891, П/860-31/P 18

PALOMAS, Alejandro

Una madre : [Una Novela] / Alejandro Palomas. - Madrid : Siruela, 2014. - 243 p. ; 22 cm. - (Nuevos Tiempos)

ISBN 978-84-16120-43-7

860-31

П-122200002728

Сист. N: 371141

- 86 -

ЦБ 125992, П/820-31/М 87

МОНТЕФИОРЕ, Санта

Последното пътуване на Валентина : [Роман] / Санта Монтефиоре ; Прев. [от англ.] Боряна Неделчева Даракчиева. - София : СББ Медиа, 2021 ([София] : Ропринт). - 296 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри)

Санта Монтефиоре - псевд. на Санта Палмър-Томкинсън ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-399-382-6 (SBB Media)

820-31

П-122200003026

Сист. N: 371523

- 87 -

ЦБ 126000, П/820-312.4/С 89

СУАЛОУ, Джеймс

[Два] 2 млн. кеш или Голямото прецакване : [Роман] / Джеймс Суалоу ; Прев. [от англ.] Радослав Христов. - [София] : Бард, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 368 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-03-0150-9

820-312.4

П-122200002551

Сист. N: 371588

- 88 -

ЦБ 126006, П/895.1-31/Л 69

ЛИУ Цъсин

Земното минало : [Роман] : [Т.] 1 - 3 / Лиу Цъсин ; Прев. от кит. Стефан Русинов. - София : Колибри, 2020 - 2022.- 20 см

Пълното име на прев. - Стефан Русинов Иванов.

[Т.] 3. Безсмъртната смърт. - 2022 ([София] : Дедракс). - 791 с.

ISBN 978-619-02-1018-4 (т. 3) (Colibri)

895.1-31

П-122200002557

Сист. N: 371653

- 89 -

ЦБ 126007, П/860-31/Е 88

ЕСКОБАР, Марио

Библиотекарката от Сен Мало : [Роман] / Марио Ескобар ; Прев. от исп. Елена Хаджистоянова-Младенова ; С предг. от авт. - София : Ciela, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 328 с. ; 21 см

На загл. с. погрешно отпечатано прев. от англ. ез. - Съдържа и Някои исторически пояснения ; Истинската история за библ. на Сен Мало ; Хронология на събитията.

ISBN 978-954-28-3873-9 (Сиела)

860-31

П-122200002559

Сист. N: 371654

- 90 -

ЦБ 126008, П/820-311.6/С 12

САБАТИНИ, Рафаел

Беларион Щастливеца : [Роман] / Рафаел Сабатини ; Прев. от англ. Огняна Иванова. - София : Изток-Запад, 2022. - 336 с. ; 24 см. - ([Библ.] Magica)

ISBN 978-619-01-1059-0

ISBN 619-01-1059-2

820-311.6

П-122200002558

Сист. N: 371655

Детска художествена литература

- 91 -

ЦБ 125856, Д/886.7-93-34/С 75

СТЕФАНОВА, Анна Петкова

Принцеса Анна и празничната торта : [Приказка] / Анна Стефанова ; Ил. Анна Бабич. - София : Екрие, 2020 ([София] : [Алианс Принт]). - 44 с. : с цв. ил. ; 25х25 см

ISBN 978-619-7507-29-4 (Ecrier)

886.7-93-34

Д-122200002518

Сист. N: 371057

- 92 -

ЦБ I 12951, Д/820(73)-93-31/L 85

LOFTING, Hugh

The Story of Doctor Dolittle : Being the History of his peculiar Life at Home and astonishing Adventures in foreign Parts / Hugh Lofting ; Ed. Kaye Webb ; Ill. by the Auth. - Harmondsworth : Puffin books, 1976 (Aylesbury : Hazell Watson & Viney Ltd). - 159 p. : ill. ; 18 cm

Puffin books - импринт на Penguin Random House.

ISBN 0-14-030-289-1 (Penguin Random House)

820(73)-93-31

Д-122200002757

Сист. N: 371036

- 93 -

ЦБ 125852, Д/820-93-31/B 76

BOND, Michael

It wasn't Me / Michael Bond ; Ill. by Joel Stewart. - London : Gorgi Books, 2016 (St Ives : Clays Ldt). - 163 p. : ill. ; 20 cm

Gorgi Books - импринт на Penguin Random House.

ISBN 978-0-552-57253-8 (Penguin Random House)

820-93-31

Д-122200002758

Сист. N: 371053

- 94 -

ЦБ 125854, Д/820(73)-93-1/D 80

DR. Seuss

The Foot Book / Dr. Seuss. - New York : Random house, S. a. - [29] p. : ill. ; 23 cm. - (Bright and Early Books for Beginning Beginners)

Dr. Seuss и Theo LeSieg - псевд. на Theodor Seuss Geisel.

820(73)-93-1

Д-122200002776

Сист. N: 371055

- 95 -

ЦБ 125859, Д/820(73)-93-34/S 60

SILVERSTEIN, Shel

The Giving Tree : [A fairy Tale] / Shel Silverstein. - New York : HarperCollins Publishers, [2006] (USA). - [55] p. : ill. ; 23 cm

ISBN 0-06-025665-6

ISBN 0-06-025666-4

820(73)-93-34

Д-122200002768

Сист. N: 371062

- 96 -

ЦБ 125861, Д/820-93-34/G 85

GRINDLEY, Sally

What are Friends For? / Sally Grindley ; Ill. by Penny Dann. - New York : Scholastic inc., 2000 (USA). - 30 p. : ill. ; 25х22 cm

ISBN 0-439-21719-9

820-93-34

Д-122200002766

Сист. N: 371069

- 97 -

ЦБ 125863, Д/820(73)-93-32/L 85

LOBEL, Arnold

Adventures of Frog and Toad : [Short Stories] / Arnold Lobel ; Ill. by the Auth. - New York : Barnes & Noble, 2005. - 64 p. : ill., 64 p. : ill., 64 p. : ill. ; 24 cm. - (I can read)

Съдържа: Frog and Toad are Friends ; Frog and Toad together ; Days with Frog and Toad.

ISBN 0-7607-7104-9

ISBN 978-0-7607-7104-4

820(73)-93-32

Д-122200002769

Сист. N: 371072

- 98 -

ЦБ 125864, Д/820-93-32/H 58

HERRIOT, James

The Christmas Day Kitten / James Herriot ; Ill. Ruth Brown. - London : Piper Books, 1986 (Milan : New Intrlitho S. p. A.). - [32] p. : ill. ; 24 cm

ISBN 0-330-30463-1

ISBN 978-0-330-30463-1

820-93-32

Д-122200002767

Сист. N: 371076

- 99 -

ЦБ 125865, Д/820(73)-93-34/M 73

MINARIK, Else Holmelund

Little Bear : [A fairy Tale] / Else Holmelund Minarik ; Pict. by Maurice Sendak. - New York : HarperTrophy, 1985. - 63 p. : ill. ; 22 cm. - (I can read)

HarperTrophy - импринт на HarperCollins Publishers.

ISBN 0-06-024241-8 (HarperCollins Publishers)

ISBN 0-06-444004-4 (HarperCollins Publishers)

820(73)-93-34

Д-122200002770

Сист. N: 371086

- 100 -

ЦБ 125866, Д/820(73)-93-31/C 97

CUYLER, Margery

Invisible in the Third Grade : [A Novel] / Margery Cuyler ; Ill. by Mirko Gabler. - New York : Scholastic inc., 1996 (USA). - 82 p. : ill. ; 20 cm

ISBN 0-590-92881-3

820(73)-93-31

Д-122200002781

Сист. N: 371087

- 101 -

ЦБ II 8560, Д/820(73)-93-34/C 90

CRONIN, Doreen

Diary of a Worm : [A fairy Tale] / Doreen Cronin ; Pict. by Harry Bliss. - [New York] : Joanna Cotler Books, 2003 (USA). - 34 p. : ill. ; 26 cm

Joanna Cotler Books - импринт на HarperCollins Publishers.

ISBN 0-06-000150-X (HarperCollins Publishers)

ISBN 978-0-06-000150-6 (HarperCollins Publishers)

820(73)-93-34

Д-122200002765

Сист. N: 371092

- 102 -

ЦБ 125870, Д/820-93-91/A 30

ALADIN and his magical Lamp / Retold by Katie Daynes ; Ill. by Paddy Mounter. - London : Usborne, 2007 (China). - 48 p. : ill. ; 20 cm. - (Young Reading ; 1)

820-93-91

Д-122200002771

Сист. N: 371096

- 103 -

ЦБ 125871, Д/820(73)-93-34/P 65

PINZES, Elinor J.

One hundred hungry Ants : [A fairy Tale] / Elinor J. Pinzes ; Ill. by Bonnie Mackain. - New York : Scholastic inc., 1993 (USA). - 32 p. : ill. ; 21x23 cm

ISBN 0-590-67298-3

820(73)-93-34

Д-122200002779

Сист. N: 371097

- 104 -

ЦБ 125873, Д/820(73)-93-32/E 12

EASTMAN, Philip Dey

Are You My Mother? / P. D. Eastmen ; Ill. by the Auth. - New York : Beginner Books, 1998. - 64 p. : ill. ; 24 cm. - (I Can Read It All By Myself)

Beginner Books - импринт на Random House.

ISBN 0-394-80018-4 (Random House)

ISBN 978-0-394-80018-9 (Random House)

820(73)-93-32

Д-122200002764

Сист. N: 371104

- 105 -

ЦБ 125874, Д/820-93-32/H 66

HILL, Eric

Spot goes to School / Eric Hill. - New York : Puffin Books, 1994 (Malaysia). - [20] p. : ill. ; 20x20 cm

Puffin Books - импринт на Penguin Random House.

ISBN 0-140-055282-0 (Penguin Random House)

820-93-32

Д-122200002778

Сист. N: 371107

- 106 -

ЦБ 125875, Д/820(73)-93-32/T 43

THALER, Mike

The Teacher from the Black Lagoon / Mike Thaler ; Pict. by Jared Lee. - New York : Scholastic inc., 1989 (China). - [31] p. : ill. ; 20x20 cm

Пълната форма на името на авт. е Michael Charles Thaler. - Кн. 1 от поредицата Black Lagoon.

ISBN 0-439-87697-4

820(73)-93-32

Д-122200002763

Сист. N: 371108

- 107 -

ЦБ 125876

HASSE, John Edward

I love You when... / John Edward Hasse ; Ill. by Lilian Obligado. - New York : Random house, 2001 (USA). - [24] p. : ill. ; 21x20 cm

ISBN 978-0-375-81063-3

ISBN 0-375-81063-3

820(73)-93-1

Сист. N: 371110

- 108 -

ЦБ 125877, Д/820(73)-93-32/F 88

FREEMAN, Don

Corduroy : [Short Stories] ; A Pocket for Corduroy / Don Freeman ; Pict. by the Auth. - New York : Viking, 1998 (China). - [60] p. : ill. ; 21x24 cm

ISBN 978-0-7607-1124-8

ISBN 0-7607-1124-0

820(73)-93-32

Д-122200002762

Сист. N: 371114

- 109 -

ЦБ 125878, Д/820(73)-93-34/R 77

ROOT, Phyllis

Soggy Saturday / Phyllis Root ; Ill. by Helen Craig. - Cambridge : Candlewick Press, 2001. - [24] p. : ill. ; 21x21 cm

ISBN 0-7636-0851-3

ISBN 978-0-7636-0851-4

820(73)-93-34

Д-122200002780

Сист. N: 371116

- 110 -

ЦБ 125880, Д/820(73)-93-91/C 41

CERASINI, Marc

The SpongeBob Squarepants Movie / Adapt. by Marc Cerasini. - London : Simon & Schuster, 2005 (Berkshire : Cox & Wyman Ltd, Reading). - 143 p., 8 p. ill. ; 20 cm

Адаптация по филма на Nickelodeon на сценаристите Derek Drymon, Tim Hill, Steve Hillenberg, Kent Osborne, Aaron Springer, Paul Tibbit.

ISBN 0-689-87531-2

ISBN 978-0-689-87531-1

820(73)-93-91

Д-122200002773

Сист. N: 371118

- 111 -

ЦБ 125881, Д/820(73)-93-32/L 85

LOBEL, Arnold

Frog and Toad all Year / Arnold Lobel. - New York : HarperCollins Publishers, 1976. - 64 p. : ill. ; 23 cm. - (I can read)

ISBN 0-06-444059-1

ISBN 978-0-06-444059-2

820(73)-93-32

Д-122200002772

Сист. N: 371124

- 112 -

ЦБ 125882, Д/820(73)-93-32/H 73

HOF, Syd

Danny and the Dinosaur : [A Short Story] / Syd Hof ; Pict. by the Auth. - [New York] : HarperCollins Publishers, 1993 (USA). - 64 p. : ill. ; 22 cm. - (I can read)

ISBN 978-0-06-444002-8

820(73)-93-32

Д-122200002775

Сист. N: 371128

- 113 -

ЦБ 125883, Д/820(73)-93-91/H 57

HERMAN, Gail

Pizza Cats / Adapt. Gail Herman ; Ill. by James Peters. - New York : Scholastic inc., 1999 (USA). - 32 p. : ill. ; 23 cm

Адаптация по сериала Rugrats, излъчван по Nickelodeon, създаден от A. Klasky, G. Csupo, P. German.

ISBN 0-439-09016-4

ISBN 978-0-439-09016-2

820(73)-93-91

Д-122200002774

Сист. N: 371130

- 114 -

ЦБ 125944, Д/820-93-31/К 55

КИПЛИНГ, Ръдиард Джоузеф

Книга за джунглата : [Роман за деца] / Ръдиард Киплинг ; Прев. от англ. Светлозар Бахчеванов ; Ил. Джон Локууд Киплинг, У. Х. Дрейк. - София : Труд, 2010 ([София] : Монт). - 288 с. : с ил. ; 21 см. - (Златни детски книги)

ISBN 978-954-528-600-1

820-93-31

Д-122200002786

Сист. N: 371305

- 115 -

ЦБ 125945, Д/820(73)-93-31/Б 93

БЪРНЕТ, Франсис Ходжсън

Тайната градина : [Роман за деца] / Франсис Ходжсън Бърнет ; Прев. от англ. Светлана Комогорова - Кома, Силвия Вълкова ; Ил. Славина Пеловска. - София : Труд, 2010 ([София] : Монт). - 272 с. : с ил. ; 21 см. - (Златни детски книги)

ISBN 978-954-528-607-0

820(73)-93-31

Д-122200002785

Сист. N: 371306

- 116 -

ЦБ 125946, Д/830(494)-93-31/С 57

СПИРИ, Йохана

Хайди : [Роман за деца] / Йохана Спири ; Прев. Ваня Пенева ; Ил. Мария Кърк. - София : Труд, 2009 ([София] : ПК Д. Благоев). - 327 с. : с ил. ; 21 см. - (Златни детски книги ; 51)

ISBN 978-954-528-934-7

830(494)-93-31

Д-122200002784

Сист. N: 371316

- 117 -

ЦБ 125947, Д/820(73)-93-31/Л 82

ЛОНДОН, Джек

Белия зъб ; Дивото зове : [Романи за деца] / Джек Лондон ; Прев. от англ. Асен Христофоров, Сидер Флорин ; Ил. Ирена Тошкова. - София : Труд, 2010. - 352 с. ; 21 см. - (Златни детски книги)

Джек Лондон - псевд. на Джон Грифит.

ISBN 978-954-528-605-6

820(73)-93-31

Д-122200002787

Сист. N: 371320

- 118 -

ЦБ 125949, Д/820-93-32/К 42

КАРОЛ, Луис

Алиса в Страната на чудесата или приключенията на Алиса в Чудесания ; Алиса в Огледалния свят или отвъд огледалото и какво откри Алиса там : [Приказни повести за деца] / Луис Карол ; Прев. от англ. Светлана Комогорова - Кома, Силвия Вълкова ; Ил. Виктор Паунов. - София : Труд, 2010 ([София] : Монт). - 240 с. : с ил. ; 21 см. - (Златни детски книги)

Луис Карол - псевд. на Чарлз Латуидж Доджсън.

ISBN 978-954-528-608-7

820-93-32

Д-122200002798

Сист. N: 371322

- 119 -

ЦБ 125950, Д/820-93-31/Г 47

ГИЛБЪРТ, Хенри

Робин Худ : [Роман за юноши] / Хенри Гилбърт ; Прев. [от англ.] Светлана Комогорова - Кома ; Ил. Х. Рок. - София : Пан, 2011. - 384 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Вечните дет. романи ; 18)

Името на ил. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-954-657-107-6

ISBN 954-657-107-5

820-93-31

Д-122200002802

Сист. N: 371332

- 120 -

ЦБ 125951, Д/886.7-93-91/К 33

КАРАЛИЙЧЕВ, Ангел Иванов

Приключенията на барон Мюнхаузен / [По] Рудолф Ерих Распе ; Свободен прев. и преразказ Ангел Каралийчев ; Ил. Гюстав Доре ; Предг. Александра Танева. - София : Скорпио, [2010]. - 128 с. : с ил. ; 21 см. - (Поредица Библ. на ученика. Световна класика за деца)

Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-792-363-8 (Scorpio)

886.7-93-91

Д-122200002814

Сист. N: 371333

- 121 -

ЦБ II 8564, Д/850-93-34/Л 16

ЛАКОМОТО мече : [Приказка] / [Прев. от итал.]. - [Пловдив] : Хермес, 2004. - [8] с. : с цв. ил. ; 31 см. - (Серия Да живеят приказките)

Кор. опис.

ISBN 978-954-26-0235-4

ISBN 954-26-0235-9

850-93-34

Д-122200002819

Сист. N: 371339

- 122 -

ЦБ II 8565, Д/886.7-93-91/П 87

ПРИКАЗКИ за Кума Лиса / Худож. Кирил Танев. - [София] : Пан, 2010. - [16] с. : с цв. ил. ; 28 см. - ([Поредица] Любими герои)

Кор. опис. - Съдържа приказките: Вълкът и лисицата на лов ; Лисицата и щъркелът ; Болен здрав носи ; Кума Лиса кръстница.

ISBN 978-954-657-944-7

886.7-93-91

Д-122200002820

Сист. N: 371341

- 123 -

ЦБ II 8566, Д/820(94)-93-34/Б 26

БАРБЪР, Шърли

Омагьосаната гора: Сватба в страната на феите : [Приказка] / Шърли Барбър ; Прев. [от англ.] Венера Иванова Атанасова ; С ил. от авт. - [Пловдив] : Хермес, 2008 (Китай). - [32] с. : с цв. ил. ; 30 см. - ([Кол.] Вълшебни приказки - Шърли Барбър)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-26-0643-7

ISBN 954-26-0643-5

820(94)-93-34

Д-122200002821

Сист. N: 371342

- 124 -

ЦБ II 8570, Д/820/899-93-91/Р 19

РАЖДАНЕТО на Исус. - Б. м. : Brijbasi Art Press Ltd., 2015. - [16] с. : с цв. ил. ; 30 см

Кор. опис.

ISBN 978-93-5241-039-2

820/899-93-91

Д-122200002835

Сист. N: 80300

- 125 -

ЦБ 125953, Д/820-93-91/М 19

МАКДУГЪЛ, Фара

Смърфовете 2: Смърфовете в Париж / Адапт. Фара МакДугъл ; Прев. [от англ.] Жени Петкова. - София : Артлайн Студиос, 2013. - [24] см : с цв. ил. ; 21х21 см

Ил. от авт. колектив на Динамо Лимитед ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2908-66-1 (Artline Studios)

820-93-91

Д-122200002824

Сист. N: 371345

- 126 -

ЦБ 125955, Д/820/899-93-91/Г 85

ГРОЗНОТО патенце. - [София] : Пан, б. г. - [16] с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Колекция 8 приказки)

Кор. опис.

ISBN 978-954-657-474-9

ISBN 954-657-474-0

820/899-93-91

Д-122200002816

Сист. N: 371348

- 127 -

ЦБ 125956, Д/820/899-93-91/Б 13

БАГДАДСКИЯТ търговец и магьосницата : [Приказка от] 1001 нощ / От ред. Веска Маринова ; С предг. - София : New Media Group, 2012 ([Костинборд] : Мултипринт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 10)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. ; Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-238-0 (Ню Медиа Груп)

820/899-93-91

Д-122200002815, Д-122200002886

Сист. N: 371353

- 128 -

ЦБ II 8567, Д/820/899-93-91/М 23

МАЛКАТА кибритопродавачка : [Приказка]. - Б. м., б. г. (Китай). - [16] с. : с цв. ил. ; 30 см

Кор. опис.

ISBN 978-81-8385-030-8

820/899-93-91

Д-122200002827

Сист. N: 371354

- 129 -

ЦБ II 8568, Д/886.7-93-91/З-73

ЗЛАТИНА, Галина

Джак и бобените зрънца : Английска приказка / Адапт. Галина Златина ; Худож. Галин Георгиев, Светлана Князева. - София : Златното пате, 2009. - [12] с. : с цв. ил. ; 34 см. - (Световна съкровищница)

Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева ; Името на авт. на адапт. отбелязано на задната кор.

ISBN 978-954-431-515-3

886.7-93-91

Д-122200002828

Сист. N: 371355

- 130 -

ЦБ II 8569, Д/886.7-93-91/З-73

ЗЛАТИНА, Галина

Басни от Езоп / Адапт. Галина Златина ; Худож. Галин Георгиев, Светлана Князева. - София : Златното пате, 2009. - [12] с. : с цв. ил. ; 34 см. - (Световна съкровищница)

Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева ; Името на авт. на адапт. отбелязано на задната кор.

ISBN 978-954-431-509-2

886.7-93-91

Д-122200002829

Сист. N: 371357

- 131 -

ЦБ 125957, Д/839.8-93-34/А 65

АНДЕРСЕН, Ханс Кристиан

Малката русалка : [Приказка] / Ханс Кристиан Андерсен ; Худож. Галин Георгиев, Светлана Князева. - [София] : Златното пате, б. г. - [8] с. : с цв. ил. ; 22х25 см. - (Стъпка по стъпка)

Кор. опис.

ISBN 978-954-431-400-2

839.8-93-34

Д-122200002832

Сист. N: 371358

- 132 -

ЦБ 125959, Д/830-93-34/Г 83

ГРИМ, Вилхелм и др.

Жабокът принц : [Приказка] / Братя Грим ; Прев. Веска Маринова ; С предг. - София : New Media Group, 2012 ([Костинброд] : Мултипринт). - 32 с. :с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 11)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре ; Възприетата форма на името на Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-239-7 (Ню Медиа Груп)

830-93-34

Д-122200002833

Сист. N: 371360

- 133 -

Д/820-93-34

ОДРИ, Уилбърт

Доналд и Дъглас : По "Железопътни приказки" на преподобния У. Одри / У. Одри ; Ил. Робин Дейвис ; Прев. [от англ.] Боряна Стоянова. - София : Егмонт България, 2008 (София : Лито Балкан). - [32] с. : с цв. ил. ; 19х21 см. - (Кол. Томас и приятели)

Името на прев. отбелязано на с. 4.

ISBN 978-954-27-0195-8

820-93-34

Д-122200002836

Сист. N: 371363

- 134 -

ЦБ 125963, Д/886.7-93-91/З-73

ЗЛАТИНА, Галина

Джуджето Дългоноско : [Приказка] / [По] Вилхелм Хауф ; Адапт. Галина Златина ; Худож. Галин Георгиев, Светлана Князева. - [София] : Златното пате, [2008]. - [10] с. : с цв. ил. ; 22х25 см. - (Стъпка по стъпка)

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева.

ISBN 978-954-431-603-7

886.7-93-91

Д-122200002844

Сист. N: 371374

- 135 -

ЦБ II 8571, Д/886.7-93-91/Р 61

РИКОВ, Димитър Христов

Житената питка : [Приказка] / Лит. обраб. Димитър Риков ; Ил. Магдалена Добрева. - [София] : СофтПрес, 2009. - [12] с. : с цв. ил. ; 28 см. - (Поредица Народни приказки ; 3)

Авт. отговорности отбелязани на задната кор.

ISBN 978-954-685-911-2

886.7-93-91

Д-122200002843

Сист. N: 371376

- 136 -

ЦБ 125965, Д/886.7-93-34/П 87

ПРИКАЗНА гора : Приказки за Зайо Байо, Кума Лиса, Кумчо Вълчо, Косе Босе, Ежко Бежко, Баба Меца / Състав. и ред. Костадин Костадинов ; Худож. Кирил Танев. - София : Пан, 2011 ([София] : Образование и наука). - 80 с. : с цв. ил. ; 23 см

Сведения за състав., худож. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-657-974-4

886.7-93-34

Д-122200002847

Сист. N: 371383

- 137 -

ЦБ 125966, Д/820(73)-93-91/П 84

ПРАСЧО / Прев. [от англ.] Ирина Димитрова. - 5. допеч.- София : Егмонт България, 2009 (София : Лито Балкан). - 80 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Поредица Егмонт Чародейства)

Изд. на Disney.

ISBN 978-954-446-732-6

820(73)-93-91

Д-122200002845

Сист. N: 371385

- 138 -

ЦБ 125967, Д/830-93-34/Г 83

ГРИМ, Вилхелм и др.

Златната гъска : [Приказка] / Братя Грим ; Ил. В. Нечитайло ; [Прев.]. - [София] : Златното пате, [2006]. - [12] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Колекция Любими приказки)

Кор. опис.

ISBN 978-954-431-164-3

830-93-34

Д-122200002840

Сист. N: 371386

- 139 -

ЦБ II 8572, Д/892.7-93-34/П 87

ПРИКАЗКИ от хиляда и една нощ / Състав. Любомир Русанов ; Худож. Александър Захариев. - София : Пан, 2015 ([София] : Образование и наука). - 81 с. : с цв. ил. ; 29 см

Сведения за състав., худож. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-660-644-0

892.7-93-34

Д-122200002854

Сист. N: 371390

- 140 -

ЦБ 125968, Д/820/899-93-91/Б 35

БЕЛОСНЕЖКА и Червенорозка : По мотиви от приказката на Братя Грим. - София : Посоки, 2011. - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Любимата ми книжка ; бр. 34)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-209-3

820/899-93-91

Д-122200002841

Сист. N: 371399

- 141 -

ЦБ 125969, Д/820-93-31/У 27

УЕБ, Холи

Кученце в беда : [Роман за деца] / Холи Уеб ; Ил. Софи Уилямс ; Прев. [от англ.] Ирина Борисова Манушева. - [София] : Фют, 2017. - 95 с. : с ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-199-265-2

820-93-31

Д-122200002811

Сист. N: 371400

- 142 -

ЦБ 125970, Д/820-93-31/У 27

УЕБ, Холи

Зимното вълче : [Роман за деца] / Холи Уеб ; Прев. [от англ.] Екатерина Христева Митренцева. - [София] : Фют, [2014]. - 127 с. : с ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-199-005-4

820-93-31

Д-122200002809

Сист. N: 371401

- 143 -

ЦБ 125971, Д/820-93-31/У 27

УЕБ, Холи

Котето, което никой не искаше : [Роман за деца] / Холи Уеб ; Ил. Софи Уилямс ; Прев. [от англ.] Ирина Борисова Манушева. - [София] : Фют, 2017. - 96 с. : с ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-199-224-9

820-93-31

Д-122200002808

Сист. N: 371402

- 144 -

ЦБ 125972, Д/820-93-31/У 27

УЕБ, Холи

Дом за Моли : [Роман за деца] / Холи Уеб ; Ил. Софи Уилямс ; Прев. [от англ.] Ирина Борисова Манушева. - [София] : Фют, 2017. - 96 с. : с ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-199-223-2

820-93-31

Д-122200002807

Сист. N: 371404

- 145 -

ЦБ 125973, Д/820-93-31/У 27

УЕБ, Холи

Снежните леопарди : [Роман за деца] / Холи Уеб ; Прев. [от англ.] Екатерина Христева Митренцева. - [София] : Фют, 2016. - 127 с. : с ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-199-121-1

820-93-31

Д-122200002792

Сист. N: 371408

- 146 -

ЦБ 125974, Д/820-93-91/С 97

СЪЮЗЪТ ; Тайни / Прев. [от англ.] Александър Маринов. - София : Егмонт България, 2010 (София : Лито Балкан). - 127 с. : с ил. (някои цв.) ; 20 см. - ([Поредица] Ben 10 Романи ; 2)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Изд. на Cartoon Network

ISBN 978-954-27-0444-7

820-93-91

Д-122200002789

Сист. N: 371420

- 147 -

ЦБ II 8575, Д/886.7-93-1/Д 77

ДОНЕВА, Стелияна

Крушке-дружке : Стихотворения за деца / Леда Милева ; Худож. Стелияна Донева. - [София] : Пан, 2012. - [16] с. : с цв. ил. ; 27 см. - ([Поредица] Покривче: български майстори на словото)

Кор. опис.

ISBN 978-954-660-128-5

886.7-93-1

Д-122200002868

Сист. N: 371426

- 148 -

ЦБ II 8576, Д/882-93-34/П 87

ПРИКАЗКА за ряпата : Руска народна приказка / Худож. А. Комаров ; Прев. [от рус.] Огняна Иванова. - Москва : Малиш, 1982. - [16] с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис.

882-93-34

Д-122200002866

Сист. N: 371430

- 149 -

ЦБ 125979, Д/886.7-93-91/З-73

ЗЛАТИНА, Галина

Снежанка и седемте джуджета / Адапт. Галина Златина ; Худож. Галин Георгиев, Светлана Князева. - [София] : Златното пате, [2006]. - [10] с. : с цв. ил. ; 23х25 см. - (Стъпка по стъпка)

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева.

ISBN 978-954-431-284-8

ISBN 954-431-284-6

886.7-93-91

Д-122200002869

Сист. N: 371435

- 150 -

ЦБ 125980, Д/820(73)-93-91/П 15

ПАЛЕЧКА / Прев. [от англ.] Боряна Стоянова. - София : Егмонт България, 2010 (София : Дедракс). - [28] с. : с цв. ил. ; 21х21 см. - (Barbie)

ISBN 978-954-27-0329-7

820(73)-93-91

Д-122200002867

Сист. N: 371437

- 151 -

ЦБ 125981, Д/820/899-93-91/С 59

СПЯЩАТА красавица и други приказки / Худож. Магдалена Добрева. - [София] : Пан, 2014. - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Вече мога да чета)

Кор. опис. - Съдържа и Феите.

ISBN 978-954-660-397-5

820/899-93-91

Д-122200002864

Сист. N: 371442

- 152 -

ЦБ 125982, Д/886.7-93-91/З-73

ЗЛАТИНА, Галина

Житената питка : [Приказка] / Текст Галина Златина ; Ил. С. Болотная. - [София] : Златното пате ; Проф-Пресс, 2005. - [8] с. : с цв. ил. ; 22 см

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева.

ISBN 978-954-431-239-8 (Златното пате)

ISBN 954-431-239-0 (Златното пате)

886.7-93-91

Д-122200002871

Сист. N: 371471

- 153 -

ЦБ 125983, Д/886.7-93-91/К 86

КОСТАДИНОВ, Костадин Василев

Популярни приказки за самостоятелно четене / Лит. обраб. Костадин Костадинов ; Състав. и ред. Любомир Русанов ; Ил. Олег Топалов. - София : Пан, 2014. - 64 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Мога сам да чета)

Сведения за авт., състав., ил. отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-954-660-394-4

886.7-93-91

Д-122200002873

Сист. N: 371474

- 154 -

ЦБ 125984, Д/882.6-93-34/К 87

КОТЕНЦЕ - златно челце : Белоруски народни приказки за животни / Прев. от белорус. Пенка Кънева ; Худож. А. Волков ; Ред. Роза Станкевич. - Минск : Юнацтва, 1984. - 144 с. : с цв. ил. ; 22 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

882.6-93-34

Д-122200002872

Сист. N: 371477

- 155 -

ЦБ 125987, Д/882-93-34/П 64

ПОДМЛАДЯВАЩИТЕ ябълки и живата вода : Със специалното участие на Баба Яга : Руска народна приказка / Ил. Виктор Ковальов ; От ред. Веска Маринова. - София : New Media Group, 2012 ([Костинброд] : Мултипринт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 21)

Имената на ил., прев. отбелязани на гърба на загл. с. ; Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-251-9 (Ню Медия Груп)

882-93-34

Д-122200002880

Сист. N: 371515

- 156 -

ЦБ 125988, Д/820/899-93-91/В 95

ВЪЛШЕБНИЯТ кон : [Приказка] / От ред. Веска Маринова ; Худож. Полина Ваклиева. - София : New Media Group, 2012 ([Костинброд] : Мултипринт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 12)

Имената на ил., прев. отбелязани на гърба на загл. с. ; Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-240-3 (Ню Медия Груп)

820/899-93-91

Д-122200002891

Сист. N: 371516

- 157 -

ЦБ 125989, Д/894.362-93-34/К 89

КРАСАВИЦАТА Фитне : Азербайджанска приказка / Прев. Веска Маринова ; Ил. Р. Волски. - София : New Media Group, 2014 ([София] : Алианс Принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 140)

Имената на ил., прев. отбелязани в библиогр. каре ; Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-373-8 (Ню Медия Груп)

894.362-93-34

Д-122200002887

Сист. N: 371519

- 158 -

ЦБ 125990, Д/830-93-34/Г 83

ГРИМ, Вилхелм и др.

Снежанка и седемте джуджета : [Приказка] / Братя Грим ; Прев. Веска Маринова ; Ил. Яна Казакова. - София : New Media Group, 2012 ([Костинброд] : Мултипринт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 27)

Имената на ил., прев. отбелязани в библиогр. каре ; Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-227-4 (Ню Медия Груп)

830-93-34

Д-122200002885

Сист. N: 371521

- 159 -

ЦБ 125991, Д/830-93-34/Г 83

ГРИМ, Вилхелм и др.

Вълкът и седемте козлета : [Приказка] / Братя Грим ; От ред. Веска Маринова ; Худож. Александър Александров. - София : New Media Group, 2012 ([Костинброд] : Мултипринт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 14)

Имената на ил., прев. отбелязани на гърба на загл. с. ; Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-243-3 (Ню Медия Груп)

830-93-34

Д-122200002884

Сист. N: 371522

- 160 -

ЦБ 125996, Д/850-93-312.4/С 76

СТИВЪНСЪН, Стийв

Детективите Агата и Лари: По следите на диаманта : [Роман за деца] / Стийв Стивънсън ; Ил. Стефано Туркони ; Прев. [от итал.] Евдокия Светозарова Златарова. - [София] : Фют, 2016. - 104 с. : с ил. ; 20 см. - (Детективите Агата и Лари ; 17)

Стийв Стивънсън - псевд. на Марио Паскуалото ; Имената на ил., прев. отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-619-199-186-0

850-93-312.4

Д-122200002553

Сист. N: 371553

- 161 -

ЦБ 126001, Д/850-93-312.4/С 76

СТИВЪНСЪН, Стийв

Детективите Агата и Лари: Мисия в джунглата : [Роман за деца] / Стийв Стивънсън ; Ил. Стефано Туркони ; Прев. [от итал.] Евдокия Светозарова Златарова. - [София] : Фют, 2016. - 104 с. : с ил. ; 20 см. - (Детективите Агата и Лари ; 15)

Стийв Стивънсън - псевд. на Марио Паскуалото ; Имената на ил., прев. отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-619-199-132-7

850-93-312.4

Д-122200002552

Сист. N: 371592

- 162 -

ЦБ 126002, Кр/886.7-93-1/Д 77, Д/886.7-93-1/Д 77

ДОНЕВА, Мария

Азбука с животни професионалисти / Стихотворения Мария Донева ; Ил. Елица Сърбинова. - Пловдив : Жанет 45, 2022. - 64 с. : с цв. ил. ; 20х20 см

Пълното име на авт. Мария Донева е Мария Донева Петрова.

ISBN 978-619-186-733-2

886.7-93-1

Кр-122200002554, Д-122200002555

Сист. N: 371598

- 163 -

ЦБ 126005, Д/820-93-31/Ч 49

ЧЕЙМБЪРС, Джон

Баба Самурай, цар Маймун и аз : [Роман за деца] / Джон Чеймбърс ; Прев. [от англ.] Десислава Сивилова. - София : Pro book, 2022. - 288 с. : с ил. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. 1 от поредицата Баба Самурай. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7502-77-0 (Про Бук)

820-93-31

Д-122200002556

Сист. N: 371652

- 164 -

ЦБ 126009, Д/886.7-93-91/Б 92

БЪЛГАРСКИ митове и легенди / Текст Ангел Каралийчев ... [и др.] ; Състав. и ред. Цанко Лалев ; Ил. Магдалена Добрева. - София : Пан, 2020. - 160 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Бълг. класика за деца ; 40)

Други авт.: Елин Пелин, Ц. Лалев, М. Костова-Панайотова ; Елин Пелин - псевд. на Димитър Иванов Стоянов ; Пълното ми на Цанко Лалев е Цанко Лалев Дулев ; Сведения за авт. отговорности отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-240-213-6

886.7-93-91

Д-122200002560, Д-122200002561, Д-122200002562, Д-122200002563, Д-122200002564

Сист. N: 371656

Детска отраслова литература

- 165 -

ЦБ I 12956, Д/087.5:159.9/K 85

KRULIK, Nancy E.

Don't Stress! : How to keep Life's Problems little / Nancy E. Krulik. - New York : Scholastic inc., 1998 (USA). - 57 p. ; 12x16 cm

ISBN 0-590-63271-X

ISBN 978-0-590-63271-3

1. Психология - детска и юношеска литература

087.5:159.9

Д-122200002782

Сист. N: 371127

- 166 -

ЦБ II 8573, Д/087.5:636/Р 70

РОВИРА, Пере

Открий животните във фермата / Текст Пере Ровира ; Ил. Франциско Аредондо ; [Прев.]. - София : Златното пате, 2008. - 30 с. : с цв. ил. ; 29 см

Авт. не е отбелязан на кор.

ISBN 978-954-431-458-3

1. Селскостопански животни - детска и юношеска литература. 2. Домашни животни - детска и юношеска литература

087.5:636

Д-122200002853

Сист. N: 371391

- 167 -

ЦБ II 8574, Д/087.5:59/Д 53

ДИВИ животни / Прев. Албена Раленкова. - София : Фют, 2016 (Малайзия). - [32] с. : с цв. ил. ; 31 см. - (Сер. Да се запознаем!)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-199-165-5

1. Диви животни - детска и юношеска литература

087.5:59

Д-122200002852

Сист. N: 371392

- 168 -

ЦБ 125975, Д/087.5:801.321.19=20=867/Г 18

ГАЛИ, Алесандра

Английски за деца : Картинен речник / Текст Алесандра Гали ; Ил. Тони Улф ; Прев. от итал. ез. Линда Герардини. - София : СофтПрес, 2010. - 128 с. : с цв. ил. ; 21 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с., на прев. - в библиогр. каре ; Тони Улф - псевд. на итал. ил. - Бълг.-англ. речник с. 112 - 127.

ISBN 978-954-685-710-1

1. Речници, илюстровани - англ.-бълг. - детска и юношеска литература

087.5:801.321.19=20=867

Д-122200002870

Сист. N: 371425

- 169 -

ЦБ II 8577, Д/087.5:801.321.19=20=867/П 97

ПЪРВИТЕ 1000 думи на английски : Картинен речник + произношения / Прев. [на англ.] Цонка Казакова ; Ил. Стивън Картрайт. - 2. изд.- София : СофтПрес, 2007. - 64 с. : с цв. ил. ; 31 см. - (Поредица Първите 1000 думи)

Името на ил. отбелязано на предната корица, а на прев. - в библиогр. каре. - Съдържа и За кн. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-685-469-8

1. Речници, илюстровани - англ.-бълг. - детска и юношеска литература. 2. Английски език - речници, англ.-бълг. - детска и юношеска литература

087.5:801.321.19=20=867

Д-122200002862

Сист. N: 371456

- 170 -

ЦБ II 8581, Д/087.5:03/Д 34

ДЕЙВИС, Франсис и др.

Светът около нас : Детска енциклопедия / Франсис Дейвис, Антонела Меучи, Джойс Нюсън ; Ил. Лоренцо Чеки ... [и др.] ; От ред. Маргарита Месроб Дограмаджян ... [и др.]. - Пловдив : Хермес, 2005 (София : ПК Д. Благоев). - 108 с. : с цв. ил. ; 27 см - (Да научим повече за...)

Авт. не са отбелязани на кор. ; Други прев.: Е. П. Делчева-Владимирова, Н. С. Руева ; Други ил.: Т. Тройер, Студио Сталио, М. Кези, Д. ди Таранто, Ф. Доги, П. Холгуин, А. Пасторели, П. Л. Фалескини, А. Мескини, А. Моранди, А. Кантучи, И. Сталио. - Съдържа и Речник. - Азб. показалец.

ISBN 954-26-0223-5

ISBN 978-954-26-0223-1

1. Енциклопедии, детски

087.5:03

Д-122200002874

Сист. N: 371487

История

- 171 -

ЦБ 125851, П/940.2/Ш 83

ШОНЮ, Пьер

Цивилизация классической Европы / Пьер Шоню ; Пер. с фр. и послесл. В. А. Бабинцев. - Екатеринбург : У-Фактория, 2005 (Екатеринбург : Уральский рабочий). - 607 с. : с ил., к., диагр. ; 22 см. - (Сер. Великие цивилизации / Состав. В. Харитонов)

Загл. и на фр. ез. - Бел. под линия ; Показалец.

ISBN 5-9709-0113-Х

1. История, нова - Европа. 2. История - Русия. 3. Европа - история

940.2 + 947

П-122200003595

Сист. N: 371039

- 172 -

ЦБ 125867, П/908(410-25)/T 27

TAYLOR, Craig

Londoners : The Days and Nights of London now : as told by those who love it, hate it, live it, left it, and long for it / Craig Taylor ; With an Introd. by the Auth. - London : Granta, 2012 (Croydon : CPI Group). - xi, 436 p. : m. ; 20 cm

Азб. показалец.

ISBN 978-1-84708-329-6

1. Лондон - краезнание. 2. Градове, български - история

908(410-25) + 308(410-25)

П-122200002725

Сист. N: 371088

- 173 -

ЦБ II 8560, ЧС/949.72.042.22(031)/Ш 85

ШОПОВ, Атанас Петров и др.

Априлско въстание 1876 година : Кратка ист. енциклопедия / Атанас П. Шопов, Десислава Костадинова ; Прев. на рус. ез. Людмил Димитров ; Прев. на англ. ез. Николай Зарков ; Предг. Милен Куманов. - В. Търново : Фабер, 2021. - xvi, 600 с. : с ил., портр., факс. ; 29 см

Имената на прев. отбелязани в бибилиогр. каре. - С прил. - Рез. на рус. и англ. ез.

ISBN 978-619-00-1408-9

1. Априлско въстание, 1876 г. - енциклопедии. 2. България - история

949.72.042.22(031)

ЧС-122200002521

Сист. N: 371091

- 174 -

ЦБ 125922, П/947(092)/С 63

МУХИН, Юрий Игнатьевич

Суд над Сталиным / Юрий Мухин ; Предисл. и послесл. авт. - Москва : Яуза-пресс, 2010 (Нижний Новгород : Нижполиграф). - 287 с. ; 21 см. - (Сер. Бестселлеры Ю. Мухина и В. Кожинова)

Съдържа и Сталинисты и антисталинисты ; Кого можно и нужно / Ю. И. Мухин.

ISBN 978-5-9955-0196-1

1. Сталин, Йосиф Висарионович, 1878 - 1953 - биографии. 2. Политици, съветски - биографии. 3. СССР - история

947(092) + 92 Сталин, Йосиф

П-122200003459

Сист. N: 371196

- 175 -

ЦБ 126014, Ч/949.72.04(092)/С 83

БОЖАНОВА, Корнелия

Васил Д. Стоянов и Българското книжовно дружество в периода 1877 - 1911 г. / Корнелия Божанова. - София : Изд. на БАН Проф. М. Дринов, 2022. - 247 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

Пълната форма на името на авт. Корнелия Божанова е Корнелия Божанова Добруджалиева. - С бел. след отделните гл.

ISBN 978-619-245-202-5

1. Стоянов, Васил Димитров, 1839 - 1910 - дейност. 2. Възрожденци, български. 3. Българска академия на науките - история. 4. Просветно движение - България - дейци. 5. България - наука

949.72.04(092) + 061.12(497.2)(091)(092) + 92 Стоянов, Васил

Ч-122200002978

Сист. N: 371670

Краезнание

- 176 -

ЦБ II 8561, Ч4/75.071.1(497.2)(092)(084)/М 57

МИЛЕВ, Иван

Иван Милев : [Албум] = Ivan Milev : [Album]. - Introd. text Plamen V. Petrov ; Engl. transl. Silvia Miloslavova ; Photogr. Tzvetan Ignatovski, Nikolay Treyman / Уводен текст Пламен В. Петров ; Прев. на англ. ез. Силвия Милославова ; Фотогр. Цветан Игнатовски, Николай Трейман = Ivan Milev : [Album] / Introd. text Plamen V. Petrov ; Engl. transl. Silvia Miloslavova ; Photogr. Tzvetan Ignatovski, Nikolay Treyman. - [София] : Methodivs books, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 1 албум (232 с.) : с цв. ил. ; 32 см

Съдържа и Непознатият худож. с добре познатото име / П. В. Петров. - Парал. текст на англ. ез.

ISBN 978-619-90741-7-6 (Методиеви книги)

1. Милев, Иван, 1897 - 1927 - творчество - албуми. 2. Художници, български - творчество - албуми. 3. България - изобразителни изкуства

75.071.1(497.2)(092)(084) + 92 Милев, Иван

Ч4-122200002517

Сист. N: 371094

- 177 -

ЦБ 125958, Кр/886.7-1/П 36, П/886.7-1/П 36

ПЕНЧЕВ, Пенчо Тенев

Така те помня : Любовна лирика / Пенчо Пенчев. - София : Megaprint Ltd, 2022. - 110 с. ; 21 см

Съдържа и Стихове за голямата и незаменима любов / Д. Христов.

ISBN 978-619-7678-10-9 (МегаПринт БГ)

886.7-1

Кр-122200002533, П-122200002534

Сист. N: 371359

- 178 -

ЦБ 126002, Кр/886.7-93-1/Д 77, Д/886.7-93-1/Д 77

ДОНЕВА, Мария

Азбука с животни професионалисти / Стихотворения Мария Донева ; Ил. Елица Сърбинова. - Пловдив : Жанет 45, 2022. - 64 с. : с цв. ил. ; 20х20 см

Пълното име на авт. Мария Донева е Мария Донева Петрова.

ISBN 978-619-186-733-2

886.7-93-1

Кр-122200002554, Д-122200002555

Сист. N: 371598

- 179 -

ЦБ 126011, Ч/338(100)/С 21, Кр/338(100)/С 21, П/338(100)/С 21

САЧЕВ, Евгений Иванов и др.

Продоволствена сигурност : [Монография] / . - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2022 (София : Алианс Принт). - 124 с. ; 24 см

Рец.: И. Станков, В. Иванов. - Библиогр. с. 118 - 123 ; Рез. на бълг., англ., рус., фр. ез.

ISBN 978-954-338-195-1

1. Продоволствен въпрос. 2. Жизнено равнище. 3. Потребление. 4. Икономическа политика. 5. Отбрана [воен. дело] - България

338(100) + 339.13 + 330.59 + 355.02(497.2)

Ч-122200002545, Кр-122200002546, П-122200002547, П-122200002548

Сист. N: 360919

Индекс 'АВТОРИ'


Anderson, Kevin J. 79
Anderson, Kevin James 79
Bauch, Volker 84
Bliss, Harry 101
Bond, Michael 93
Brown, Ruth 98
Carey, Nessa 49
Ceraja-Beka, Brikene 82
Cerasini, Marc 110
Coelho, Paulo 76
Craig, Helen 109
Cronin, Doreen 101
Csupo, Arlene Klasky 113
Cuyler, Margery 100
Dann, Penny 96
Davceva, Marija Nikolova 55
Daynes, Katie 102
Dr. Seuss 80, 94
Drymon, Derek 110
Dumanova, Penka 66
Dumanova, Penka Krumova 66
Eastman, Philip Dey 104
Eastmen, P. D. 104
Freeman, Don 108
Gabler, Mirko 100
Gabor, Csupo 113
Geisel, Theodor Seuss 80, 94
Georgieva, Plamena Georgieva 55
Germain, Paul 113
Grindley, Sally 96
Hasse, John Edward 107
Hemingway, Ernest 77
Herman, Gail 113
Herriot, James 98
Hilderbrand, Elin 74
Hill, Eric 105
Hill, Tim 110
Hillenberg, Steve 110
Hof, Syd 112
Hutchinson, Barry 146
Ignatovski, Tzvetan 56, 176
Kirova, Radosveta Jordanova 55
Klasky, Arlene 113
Krulik, Nancy E. 165
Lee, Jared 106
LeSieg, Theo 80, 94
Lobel, Arnold 97, 111
Lofting, Hugh 92
Mackain, Bonnie 103
Miloslavova, Silvia 56, 176
Minarik, Else Holmelund 99
Moesta, Rebecca 79
Moesta, Rebecca Anderson 79
Mollova, Eleonora Konstantinova 55
Mounter, Paddy 102
Njagolov, Georgi 66
Njagolov, Georgi Stanimirov 66
Obligado, Lilian 107
Osborne, Kent 110
Palomas, Alejandro 85
Pandzarova, Velina Atanasova 55
Peters, James 113
Petrov, Plamen Valentinov 56, 176
Pinzes, Elinor J. 103
Prose, Francine 78
Roberts, Nora 75
Root, Phyllis 109
Roth, Veronica 81
Sendak, Maurice 99
Silverstein, Shel 95
Springer, Aaron 110
Stewart, Joel 93
Stojanova, Iva Stojanova 55
Swift, Jonathan 73
Taseva, Stela Borisova 55, 55
Taylor, Craig 172
Thaler, Michael Charles 106
Thaler, Mike 106
Tibbit, Paul 110
Toleva, Nina Dojcinova 55
Treyman, Nikolay 56, 176
Webb, Kaye 92
Whitfield, Bruce 66
Wolf, Christa 83
Авджиева, Анелия 47
Авджиева, Анелия Илиева 47
Александров, Александър 159
Алексова, Василка 64
Алтаев, В. Я. 3
Андерсен, Ханс Кристиан 131
Андерсън, Кевин Джеймс 79
Антонов, Емил Евгениев 47
Аредондо, Франсиско 166
Аредондо, Франциско 166
Арнаудов, Андрей 51
Арнаудов, Андрей Василев 51
Асенова, Иванка 4
Асенова, Петя 64, 64
Атанасов, Атанас 5, 6
Атанасов, Атанас Николов 5, 6
Атанасова, Венера Иванова 123
Бабинцев, В. А. 171
Бабич, Анна 91
Бабич, Анна Илинична 91
Балтаджиева, Росица 33
Балтаджиева, Росица Иванова 33
Барбър, Шърли 123
Баух, Фолкър 84
Бахчеванов, Светлозар 114
Бир, Антъни Стафорд 3
Бир, Стаффорд 3
Блис, Хари 101
Блондел, Лоран 65
Бобатинов, Марио 44
Бобатинов, Марио Христов 44
Божанова, Корнелия 175
Болотная, С. 152
Бонд, Майкъл 93
Бончовски, Петър Георгиев 13
Братанова, Фани 50
Братанова, Фани Иванова 50
Братя Грим 132, 138, 158, 159
Браун, Рут 98
Бърлиева, Славия 67
Бърлиева, Славия Георгиева 67
Бърнет, Франсес Ходжсън 115
Бърнет, Франсис Ходжсън 115
Ваклиева, Полина 156
Василев, Атанас 36
Василев, Атанас Петров 36
Вачева, Светомира 2
Велинов, Любен 19, 34
Велинов, Любен Стоянов 19, 34
Велкова, Рени 2
Волков, А. 154
Волски, Р. 157
Волф, Криста 83
Воскресенски, Валентин 47
Воскресенски, Валентин Красимиров 47
Вуков, Николай Иванов 47
Вълкова, Силвия 115, 118
Вълкова, Силвия Илиева 115, 118
Върбанова, Валентина Пенева 55
Гайдурков, Георги 53, 54
Гайдурков, Георги Симеонов 53, 54
Гали, Алесандра 168
Ганев, Венелин 21
Ганев, Венелин Йорданов 21
Гейблър, Мирко 100
Георгиев, Галин 47, 129, 130, 131, 134, 149
Георгиев, Галин Николаев 129, 130, 131, 134, 149
Георгиева, Веселина 2
Георгиева, Габриела 2
Георгиева, Пламена Георгиева 55
Герардини, Линда 168
Герджиков, Огнян 40
Герджиков, Огнян Стефанов 40
Гилбърт, Хенри 119
Гочев, Георги 68
Гочев, Николай 68
Грим, Вилхелм 132, 138, 158, 159
Грим, Якоб 132, 138, 158, 159
Грифит, Джон 117
Грозданов, Антон 13
Грозданов, Антон Кирилов 13
Давчева, Мария 55
Давчева, Мария Николова 55
Даниил Сысоев, священник 11, 12
Даракчиева, Боряна Неделчева 86
Де, Петер 65
Дейвис, Робин 133
Дейвис, Франсис 170
Дейнс, Кейти 102
Делчева-Владимирова, Елица Петрова 170
Детрез, Раймон 64
Детрез, Раймонд 64
Джаксън, Сесил 52
Джаксън, Сесил У. 52
Джидров, Петър 26, 27
Джидров, Петър Спиридонов 26, 27
Диков, Любен 21
Диков, Любен Ангелов 21
Димитров, Людмил 173
Димитрова, Анета 68
Димитрова, Ирина 137
Димитрова, Кристина 2
Добрева, Магдалена 135, 151, 164
Добрева, Милена 2
Добрева, Росица 2
Добруджалиева, Корнелия Божанова 175
Доги, Фиамета 170
Дограмаджян, Маргарита Месроб 170
Доджсън, Чарлс Латуидж 118
Донева, Мария 162, 178
Донева, Стелияна 147
Донева, Стелияна Христова 147
Дончева, Анета 2
Доре, Гюстав 120
Драганов, Живко Иванов 13
Дрейк, У. Х. 114
Дулев, Цанко Лалев 164
Думанова, Пенка Крумова 66
Елин Пелин 164
Ескобар, Марио 89
Желева, Теодора 48, 179
Зарков, Николай 173
Захариев, Александър 139
Захариев, Александър Здравков 139
Златарева, Галина Йорданова 129, 130, 134, 149, 152
Златарова, Евдокия Светозарова 160, 161
Златина, Галина 129, 130, 134, 149, 152
Иванов, А. В. 9
Иванов, Александр Васильевич 9
Иванов, Ангел 71
Иванов, Ангел Иванов 71
Иванов, В. 17
Иванов, Венцислав Иванов 17
Иванов, Владко 48, 179
Иванов, Крум Лазаров 58
Иванов, Марин 2
Иванов, Стефан Русинов 88
Иванова, Красимира Средкова 36
Иванова, Людмила 2
Иванова, Огняна 90, 148
Иванова, Огняна Начева 90, 148
Игнатовски, Цветан 56, 176
Ийстман, Филип Дей 104
Илиев, Илия Георгиев 67
Илкова, Ралица 25
Илкова, Ралица Янкова 25
Иоанн (Крестьянкин), архимандрит 7
Иоанн, архимандрит 7
Йоан Дамаскин, свети 5, 6
Йорданова, Антоанета 2
Йосифова, Таня 43
Йосифова, Таня Николова 43
Казакова, Цонка 169
Казакова, Яна 158
Казакова, Яна Пламенова 158
Кайлър, Марджъри 100
Калчева, Радка 2
Кантучи, Алесандро 170
Каралийчев, Ангел 120, 164
Каралийчев, Ангел Иванов 120, 164
Карол, Луис 118
Картрайт, Стивън 169
Касабова, Камелия 31
Касабова, Камелия Методиева 31
Каспаров, Гарри 59, 60, 61, 62, 63
Каспаров, Гарри Кимович 59, 60, 61, 62, 63
Катасонов, Валентин 30, 37
Катасонов, Валентин Юрьевич 30, 37
Кези, Матео 170
Кери, Неса 49
Киплинг, Джон Локууд 114
Киплинг, Ръдиард 114
Киплинг, Ръдиард Джоузеф 114
Кирова, Радосвета Йорданова 55
Князева, Светлана 129, 130, 131, 134, 149
Князева, Светлана Ангелова 129, 130, 131, 134, 149
Ковальов, Виктор 155
Коев, Кольо 29
Коев, Кольо Видев 29
Коелю, Паулу 76
Комаров, А. 148
Комогорова - Кома, Светлана 115, 118, 119
Комогорова, Светлана Николаева 115, 118, 119
Корнезов, Александър 24
Корнезов, Александър Любенов 24
Костадинов, Костадин 136, 153
Костадинов, Костадин Василев 153
Костадинова, Десислава 173
Костадинова, Десислава Велинова 173
Костов, Иван (Николов) 50
Костов, Руслан И. 50
Костов, Руслан Иванов 50
Костов, Станислав 32
Костова, Магдалена Петрова 164
Костова-Панайотова, Магдалена Петрова 164
Кочева, Ана 67
Кочева-Лефеджиева, Ана Иванова 67
Крачанов, Иван 2
Крейг, Хелън 109
Кронин, Дорийн 101
Крулик, Нанси Е. 165
Куков, Емил Илиев 58
Куманов, Милен 173
Куманов, Милен Костадинов 173
Кънев, Красимир 22, 23
Кънев, Красимир Иванов 22, 23
Кънева, Пенка 154
Кърк, Мария 116
Кърк, Мария Луиза 116
Лалев, Иван Милев 56, 176
Лалев, Цанко 164
Леви, Давид 14
Лий, Джаред 106
Лиу Цъсин 88
Лозанова, Саша Симеонова 55
Лондон, Джек 117
Лофтинг, Хю 92
Льоги, Изабел 65
Маджаров, Емил 4
Маджаров, Емил Ангелов 4
Маева, Мила Милева 47
МакДугъл, Фара 125
Маккейн, Бони 103
Малчев, Михаил 28
Малчев, Михаил Александров 28
Манушева, Ирина Борисова 141, 143, 144
Маринов, Александър 146
Маринова, Веска 127, 132, 155, 156, 157, 158, 159
Марков, Васил Марков 58
Мартинова, Гергана 2
Матанова, Таня Стоянова 47
Маунтър, Пади 102
Мескини, Антонио 170
Меучи, Антонела 170
Миланова, Милена Миланова 1
Милев, Иван 56, 176
Милева, Леда 147
Милева, Леда Гео 147
Милославова, Силвия 56, 176
Минарик, Елс Холмелунд 99
Минев, Димитър 2
Минев, Тодор 4
Митренцева, Екатерина Христева 142, 145
Михайлова, Михайлина 16, 18
Михайлова, Михайлина Панова 16, 18
Мичева, Ваня 67
Мичева, Ваня Ангелова 67
Моеста, Ребека Андерсън 79
Моллова, Елеонора 55
Моллова, Елеонора Константинова 55
Монтефиоре, Санта 86
Моранди, Андреа 170
Мръчков, Васил 36, 36
Мръчков, Васил Желязков 36
Мутаров, Владимир 53
Мутаров, Владимир Тодоров 53
Мухин, Юрий 174
Мухин, Юрий Игнатьевич 174
Найденов, Борислав Иванов 21
Найденова, Силвия 2
Нечитайло, В. 138
Нечитайло, Виктор Владимирович 138
Николов, Васил 67
Николов, Васил Атанасов 67
Николов, Иван Костов 50
Нюсън, Джойс 170
Няголов, Георги Станимиров 66
Облигадо, Лилиан 107
Одри, У. 133
Одри, Уилбърт 133
Островский, А. В. 35
Островский, Александр В. 35
Отоцки, Л. Н. 3
Павлас, Ан-Софи 65
Палмър-Томкинсън, Санта 86
Паломас, Алехандро 85
Панджарова, Велина Атанасова 55
Панова, Павлина 25
Панчева, Цветанка Христова 1
Паскуалото, Марио 160, 161
Пасторели, Антонела 170
Паунов, Виктор 118
Паунов, Виктор Вертер 118
Пеловска, Славина 115
Пенева, Ваня 116
Пенева, Ваня Илиева 116
Пенчев, Владимир 47
Пенчев, Владимир Георгиев 47
Пенчев, Пенчо 70, 177
Пенчев, Пенчо Тенев 70, 177
Пенчева, Жана 58, 58
Пенчева, Жана Христова 58
Пенчева-Маркова, Жана Христова 58
Петков, Виктор 57
Петков, Виктор Петков 57
Петкова, Жени 125
Петр Дамаскин, свети 10
Петров, Пламен В. 56, 176
Петров, Пламен Валентинов 56, 176
Петрова, Анастасия 64
Петрова, Мария Донева 162, 178
Петрова, Петя Асенова 64
Пилева, Таня 2
Пинчес, Елинор 103
Пиперкова, Лиляна 45
Пиперкова, Лиляна Иванова 45
Питърс, Джеймс 113
Плисецки, Дмитри 59, 60, 61, 62, 63
Плисецки, Дмитри Германович 59, 60, 61, 62, 63
Попнеделчев, Тодор 39
Попова, Жасмин 42
Попова, Жасмин Николова 42
Попова, Лора Василева 57
Попчева, Юлия 47
Проуз, Франсин 78
Псевдо-Аристотел 68
Първанов, Петър 39
Първанов, Петър Людмилов 39
Раленкова, Албена 167
Раленкова, Албена Василева 167
Распе, Рудолф Ерих 120
Риболов, Светослав 5, 6
Риболов, Светослав Светозаров 5, 6
Риков, Димитър 135
Риков, Димитър Христов 135
Робъртс, Нора 75
Ровира, Пере 166
Рок, Х. 119
Рот, Вероника 81
Руева, Нина Стоянова 170
Русанов, Любомир 139, 153
Русанов, Любомир Кирилов 139, 153
Русинов, Стефан 88
Рут, Филис 109
Руут, Филис 109
Сабатини, Рафаел 90
Сариан, Робен 65
Сачев, Евгений 48, 179
Сачев, Евгений Иванов 48, 179
Сендак, Морис 99
Сивилова, Десислава 163
Силвърстийн, Шел 95
Соние, Клод-Анри 65
Спасова, Димитрия Костадинова 58
Спири, Йохана 116
Средкова, Красимира 36
Ставрева, Ангелина 2
Сталио, Иван 170
Станева, Анна 20
Станева, Анна Хаик 20
Станкевич, Роза 154
Станков, Иван 48, 179
Стариков, Николай 38
Стариков, Николай Викторович 38
Стефанова, Анна 91
Стефанова, Анна Петкова 91
Стивънсън, Стийв 160, 161
Стойчев, Неделчо 4
Стоянов, Димитър Иванов 164
Стоянова, Боряна 133, 150
Стоянова, Веселина Маринова 127, 132, 155, 156, 157, 158, 159
Стоянова, Ива Стоянова 55
Стоянова, Росица 39
Суалоу, Джеймс 87
Суифт, Джонатан 73
Сърбинова, Елица 162, 178
Сысоев, Даниил 11, 12
Табаков, Илчо 14
Талер, Майк 106
Талер, Майкъл Чарлс 106
Танев, Кирил 122, 136
Танев, Кирил Танов 122
Танева, Александра 120
Танева, Александра Антонова 120
Тарандова, Спаска 2
Таранто, Давиде ди 170
Ташев, Росен 15
Ташев, Росен Владимиров 15
Ташева, Росица 65
Ташева, Росица Стефанова 65
Ташева, Стела 55
Ташева, Стела Борисова 55, 55
Тейлър, Крейг 172
Тейлър, Майк 106
Тодоров, Иван 33
Тодоров, Иван Тодоров 33
Тодорова, Радостина 2
Токораз Исто 69
Толева, Нина Дойчинова 55
Топалов, Кирил Любомиров 67
Топалов, Олег 153
Тошкова, Ирена 117
Трейман, Николай 56, 176
Тройер, Томас 170
Туркони, Стефано 160, 161
Тюфекчиева-Михайлова, Минка 31
Тюфекчиева-Михайлова, Минка Николова 31
Уеб, Кей 92
Уеб, Холи 141, 142, 143, 144, 145
Уилямс, Софи 141, 143, 144
Улф, Тони 168
Фалескини, Пиер Луиджи 170
Флорин, Сидер 117
Флорин, Сидер Петров 117
Фонтан, Жилбер 65
Фрийман, Дан 108
Фромоно, Жаклин 65
Фурсов, Андрей 41
Фурсов, Андрей Ильич 41
Хаджиева, Светлана 2
Хаджийски, Минко 4
Хаджистоянова-Младенова, Елена 89
Хальов, Милен 72
Хальов, Милен Влайков 72
Хасе, Джон Едуард 107
Хауф, Вилхелм 134
Хемингуей, Ърнест 77
Хериот, Джеймс 98
Херман, Гейл 113
Хил, Ерик 105
Хилдебранд, Елин 74
Холгуин, Паоло 170
Хоф, Сид 112
Христов, Димитър 70, 177
Христов, Иван 5, 6, 51
Христов, Иван Василев 5, 6
Христов, Петко 47
Христов, Радослав 87
Христов, Радослав Христов 87
Христова, Мина Чавдарова 47
Христофоров, Асен 117
Христофоров, Асен Георгиев 117
Хюм, Дейвид 68
Цветкашки, Стоян Любомиров 69
Цветкова, Даниела 2
Цветкова, Елисавета 2
Цолова, Мариета Цв. 46
Цолова, Мариета Цветанова 46
Цъсин Лиу 88
Чеймбърс, Джон 163
Чеки, Лоренцо 170
Челюсткин, А. Б. 3
Чолакова, Деница 2
Шарпстън, Елеонор 24
Шивачев, Григорий Иванов 8
Шивачев, Илко 8
Шивачев, Илко Климентов 8
Шивачев, Стефан 8
Шивачев, Стефан Николов 8
Шоню, Пьер 171
Шопов, Атанас П. 173
Шопов, Атанас Петров 173
Шютц, Алфред 29
Шютц, Илзе 29
Щерев, Щерьо 47
Щерионов, Щелиян Димитров 58
Яврукова, Биляна 1
Яврукова, Биляна Андреева 1
Ярков, Добри 48, 179
Ярков, Добри Желев 48, 179

Индекс 'ЗАГЛАВИЯ'

"Зограф" - огнище на българския дух 8 
[Два] 2 млн. кеш или Голямото прецакване 87 
Азбука с животни професионалисти 162 
Азбука с животни професионалисти 178 
Академик Иван Костов: Планетарна импресия 50 
Актовете на Съда на Европейския съюз 32 
Алиса в Страната на чудесата или приключенията на Алиса в Чудесания 118 
Английски за деца 168 
Английско-български тематичен речник на съвременния английски език 65 
Априлско въстание 1876 година 173 
Архитектурни образи [-] България през втората половина на XX век 55 
Аспекти на работата с осъдени лица 46 
Баба Самурай, цар Маймун и аз 163 
Багдадският търговец и магьосницата 127 
Басни от Езоп 130 
Беларион Щастливеца 90 
Белия зъб 117 
Белоснежка и Червенорозка 140 
Библиотекарката от Сен Мало 89 
Библиотеките - предизвикателства и трансформации в COVID-19 среда 2 
Брачният договор 20 
България 69 
Български митове и легенди 164 
Български общности в чужбина 47 
Българските азбуки 67 
В мен 72 
Васил Д. Стоянов и Българското книжовно дружество в периода 1877 - 1911 г. 175 
Взаимодействие между европейското и българското административно право 33 
Вперед, к победе! 41 
Вълкът и седемте козлета 159 
Вълшебният кон 156 
Глупость или измена? 35 
Горещи теми в храненето 54 
Грозното патенце 126 
Детективите Агата и Лари: Мисия в джунглата 161 
Детективите Агата и Лари: По следите на диаманта 160 
Джак и бобените зрънца 129 
Джуджето Дългоноско 134 
Диви животни 167 
Дом за Моли 144 
Доналд и Дъглас 133 
Етажната собственост 34 
Жабокът принц 132 
Житената питка 135 
Житената питка 152 
Закон за наследството 14 
Защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание 23 
Земното минало 88 
Зимното вълче 142 
Златната гъска 138 
Иван и Андрей - братя по сърце 51 
Иван Милев 56 
Иван Милев 176 
Извор на знанието 5 
Извор на знанието 6 
Институтът на подставеното лице в гражданското и в търговското право 21 
Кибернетика и менеджмент 3 
Книга за джунглата 114 
Коментар на Кодекса на труда 36 
Коментар на Търговския закон 26 
Коментар на Търговския закон 27 
Комисионният договор 43 
Конвенция на Организацията на обединените нации относно договори за международен превоз на товари, извършвани изцяло или частично по море Ротердам' 2009 13 
Корупционни престъпления 25 
Котенце - златно челце 154 
Котето, което никой не искаше 143 
Красавицата Фитне 157 
Крушке-дружке 147 
Кученце в беда 141 
Лакомото мече 121 
Малката кибритопродавачка 128 
Малката русалка 131 
Мировая финансовая пирамида 37 
Мои великие предшественники 59 
Мои великие предшественники 60 
Мои великие предшественники 61 
Мои великие предшественники 62 
Мои великие предшественники 63 
Национализация рубля - пут к свободе России 38 
Новите положения при платежните услуги 31 
О проценте: ссудном, подсудном, безрассудном. "Денежная цивилизация" и современный кризис 30 
Обща теория на правото 15 
Общностното право в българската съдебна практика (2007 - 2008) 24 
Омагьосаната гора: Сватба в страната на феите 123 
Опыт построения исповеди 7 
Открий животните във фермата 166 
Палечка 150 
Пенитенциарна психология 4 
Погасителна давност по българското частно право 19 
Подмладяващите ябълки и живата вода 155 
Популярни приказки за самостоятелно четене 153 
Последното пътуване на Валентина 86 
Право на Европейския съюз 42 
Правото - воля, субективно, нормативно, социално 16 
Правото на лична свобода и сигурност 22 
Прасчо 137 
Приказка за ряпата 148 
Приказки за Кума Лиса 122 
Приказки от хиляда и една нощ 139 
Приказна гора 136 
Приключенията на барон Мюнхаузен 120 
Принцеса Анна и празничната торта 91 
Продоволствена сигурност 48 
Продоволствена сигурност 179 
Първите 1000 думи на английски 169 
Раждането на Исус 124 
Развитие на българския инструментариум за изграждане на библиотечно-информационни системи 1 
Регистърни производства и искове по Търговския закон 44 
Реторика към Александър 68 
Речник на общобалканската лексика в книжовните езици 64 
Робин Худ 119 
Руководство къ изученiю книгъ священнаго писанiя Новаго завета 9 
Светът около нас 170 
Славяни в родината си, българи в чужбина 39 
Смисловото изграждане на социалния свят 29 
Смърфовете 2: Смърфовете в Париж 125 
Снежанка и седемте джуджета 149 
Снежанка и седемте джуджета 158 
Снежните леопарди 145 
Сократ и графичният дизайн 57 
Спящата красавица и други приказки 151 
Стани столетник 53 
Суд над Сталиным 174 
Съдебна практика по новото заповедно производство 17 
Сътворението в образи 58 
Съюзът 146 
Тайната градина 115 
Така те помня 70 
Така те помня 177 
Творения 10 
Теория на правото 18 
Техническа проверка 71 
Толкование книги пророка Даниила 12 
Търговски сделки 40 
Унищожаемост на гражданско-правните сделки 28 
Уроки святости 11 
Финансовите измами на големия бизнес 52 
Франчайзинг. Лизинг. Факторинг 45 
Хайди 116 
Цивилизация классической Европы 171 
A Farewell to arms 77 
Adultere 76 
Adventures of Frog and Toad 97 
Aladin and his magical Lamp 102 
Are You My Mother? 104 
Corduroy 108 
Crystal Doors 79 
Danny and the Dinosaur 112 
Diary of a Worm 101 
Don't Stress! 165 
Frog and Toad all Year 111 
Green Eggs and Ham 80 
Gulliver's Travels 73 
Heaven and Earth 75 
Hierzulande Andernorts 83 
I love You when... 107 
Invisible in the Third Grade 100 
It wasn't Me 93 
Kambana e heshtjes 82 
Legal English for Bulgarian professionals 66 
Little Bear 99 
Londoners 172 
Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932 78 
Musik ist die Sprache der Angel 84 
One hundred hungry Ants 103 
Pizza Cats 113 
Soggy Saturday 109 
Spot goes to School 105 
The blue Bistro 74 
The Christmas Day Kitten 98 
The epigenetics Revolution 49 
The Fates Divide 81 
The Foot Book 94 
The Giving Tree 95 
The SpongeBob Squarepants Movie 110 
The Story of Doctor Dolittle 92 
The Teacher from the Black Lagoon 106 
Una madre 85 
What are Friends For? 96 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Административен акт - България 24
Административен процес - България 33
Административно право - Европа 33
Административно правосъдие - България 24
Английски език - речници, англ.-бълг. 65
Английски език - речници, англ.-бълг. - детска и юношеска литература 169
Английски език - учебници за ВУЗ 66
Априлско въстание, 1876 г. - енциклопедии 173
Арнаудов, Андрей Василев, 1979 - - спомени 51
Архитектура - България - 20 век 55
Атон - религия 8
Балкански езици - лексика - речници 64
Банково дело - България - законодателни и директивни материали - коментари 31
Библиотеки - България - управление и организация - конференции 2
Библиотечни фондове - дигитализация - България - конференции 2
Библия - екзегеза 12
Библия - изучаване - учебни помагала 9
Бобчев, Стефан Савов, 1853 - 1940 - биографии 39
Брак [право] - България 20
Българи в чужбина - сборници 47
България - архитектура 55
България - библиотечно дело 2
България - журналистика 51
България - изобразителни изкуства 56, 176
България - история 173
България - наука 175
България - обществено управление 36
България - право 39, 40
Българска академия на науките - история 175
Български език - писмо - история - сборници 67
Възрожденци, български 175
Геополитика - Русия 41
Глобализация 37
Градове, български - история 172
Граждански процес - България 17, 28
Гражданско право 21
Гражданско право - България 19
Графичен дизайн - история 57
Диви животни - детска и юношеска литература 167
Длъжностни престъпления - България - сборници 25
Договори - България - правни проблеми 20
Домашни животни - детска и юношеска литература 166
Дърворезба - Югозападна България 58
Европа - история 171
Европа - право 42
Европейска общност - правни въпроси 33
Европейски съд - законодателни и директивни материали 32
Европейски съюз - правни проблеми 32, 42
Енциклопедии, детски 170
Епигенетика 49
Ереси 5
Жизнено равнище 48, 179
Затворници - психология - учебници за ВУЗ 4
Затворници - социални проблеми 46
Изобразително изкуство, християнско - Югозападна България 58
Изпълнително производство - България 17
Източноправославна църква 6
Икономика 30
Икономическа политика 48, 179
История - Русия 41, 171
История, нова - Европа 171
Каталогизиране - България - история 1
Кибернетика - на управлението 3
Климент, митрополит Врачански, 1873 - 1930 - живот и дейност 8
Корпорации - САЩ - счетоводство 52
Корупция - България - правни проблеми - сборници 25
Костов, Иван, 1913 - 2004 - биографии 50
Лечебно хранене - популярна литература 54
Лично и семейно право - България 20
Лондон - краезнание 172
Манастири - Атон - история - спомени 8
Милев, Иван, 1897 - 1927 - творчество - албуми 56, 176
Минералози, български - биографии 50
Митрополити, български - живот и дейност 8
Модернизъм - в архитектурата - България - 20 век 55
Морски транспорт - превоз на товари - правни проблеми 13
Морско право, международно 13
Наследствено право - България - законодателни и директивни материали 14
Национализация - Русия - история 38
Нов завет - изучаване - учебни помагала 9
Облигационно право - България 40
Ораторско изкуство - история 68
Отбрана [воен. дело] - България 48, 179
Пенитенциарна педагогика 46
Пенитенциарна педагогика - учебници за ВУЗ 4
Политици, съветски - биографии 174
Потребление 48, 179
Права на човека 22
Права на човека - Европа 23
Прависти, български - биографии 39
Право - теория 15, 18
Право - теория и философия 16
Православие 6
Пробация [право] 46
Продоволствен въпрос 48, 179
Пророчества [религия] - в Библията 12
Просветно движение - България - дейци 175
Психология - детска и юношеска литература 165
Религиозни обреди и тайнства - в християнството 7
Речници, илюстровани - англ.-бълг. - детска и юношеска литература 168, 169
Световно стопанство 37
Сделки - България - правни проблеми 40
Сделки - правни проблеми 28
Селскостопански животни - детска и юношеска литература 166
Собственост - България - правни въпроси 34
Социология - направления и школи 29
СССР - история 174
СССР - политика - история 35
Сталин, Йосиф Висарионович, 1878 - 1953 - биографии 174
Стопански кризи 37
Стопански престъпления - България - сборници 25
Стопански престъпления - САЩ 52
Стоянов, Васил Димитров, 1839 - 1910 - дейност 175
Съветско общество - преустройство - история 35
Съд и съдоустройство - България - законодателни и директивни материали 44
Съдебна практика - България 17, 24
Съдебна практика - България - сборници 25
Съдебна практика - международни съдилища - Европа 23
Телевизия - България - управление и организация - спомени 51
Труд - България - законодателни и директивни материали - коментари 36
Търговия - България - закони - коментар 26, 27
Търговски договори и спогодби - правни проблеми 43, 45
Търговско право 21
Търговско право - България 26, 27, 40
Търговско право - България - законодателни и директивни материали 44
Философия 5
Финанси - Русия - история 38
Финанси, международни 30
Хранене - хигиена - популярна литература 54
Хранене - хигиена - рецепти 53
Християнска етика 10
Християнство - проповеди 11
Христов, Иван, 1979 - - спомени 51
Художници, български - творчество - албуми 56, 176
Шахмат, световен - история 59, 60, 61, 62, 63
Шахматисти - биографии 59, 60, 61, 62, 63
Югозападна България - изобразителни изкуства 58

Индекс 'ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ'

Балкански страни 64
България 1, 2, 8, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 36, 39, 40, 44, 50, 51, 55, 56, 173, 175, 176
Великобритания 172
Европа 30, 42, 171
Казанлък 56, 176
Лондон 172
Русия 30, 38, 41, 171
САЩ (Съединени американски щати) 30, 52
Света гора, Атонски п-ов, Гърция 8
СССР 35, 174
Югозападна България 58