Общ отдел

- 1 -

ЦБ 128746, Ч/001/Б 54

БОГДАНОВ, Богдан Иванов

Отделно и заедно : [Есета]. - София : Планета 3, 2005 ([София] : Образование и наука). - 374 с. ; 21 см

Библиогр. с. 369 - 374.

ISBN 954-325-020-0

1. Наука - есета. 2. Култура - есета. 3. Философия - история - есета

001 + 008 + 101(091)

Ч-122300002290

Сист. N: 378554

- 2 -

ЦБ 128757, Ч/091(32)/И 29

ИГНАТОВ, Сергей Симеонов

Морфология на класическия Египет : По данни на Ермитажен папирус 1115 : [Монография]. - София : Нов бълг. унив., 2012 ([София] : [Д. Благоев]). - 271 с. : с ил., портр., черт. (някои цв.) ; 21 см

Библиогр. с. 258 - 271.

ISBN 978-954-535-721-3

1. Ръкописи, египетски. 2. Херменевтика. 3. Египетски език - паметници. 4. Религия - Древен Египет - извори. 5. Древен Египет - ръкописи

091(32) + 809.31-5 + 299.3(32)(093)

Ч-122300002295

Сист. N: 378578

- 3 -

ЦБ 128860, Ч/070.1/Е 97

ЕФТИМОВА, Андреана Борисова

Твърдят запознати : Езикови маркери за (не)достоверност на медийния текст. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2023. - 168 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Загл. и на англ. ез. ; Рец.: Валери Стефанов, Веселина Вълканова. - Библиогр. с. 151 - 156 ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-5693-6

1. Средства за масова информация - език и стил

070.1

Ч-122300002464

Сист. N: 378774

- 4 -

ЦБ II 8988, Ч/061.12(497.2)(091)(092)/О-83

ОСНОВАТЕЛИ и учени на Българската академия на науките. - София : Единен център за иновации на БАН, 2014. - 28 с. : с ил., портр., факс. ; 30 см

1. Българска академия на науките - дейци. 2. Българска академия на науките - история. 3. Учени, български - биографии

061.12(497.2)(091)(092) + 92(497.2)

Ч-122300002803

Сист. N: 378808

- 5 -

ЦБ 128871, Ч/061.6:338.43(497.2)(091)/Ш 58

[ШЕСТДЕСЕТ] 60 години Институт по икономика

[Шестдесет] 60 години Институт по икономика на селското стопанство : Юбил. сб.. - София : Инст. по икономика на селското стопанство, 1995. - 200 с. ; 21 см

Загл. на англ. ез.: 60-th Anniversary of the Institute of Agricultural Economics.

ISBN 954-8612-02-Х

1. Институти, научноизследователски - България. 2. Селско стопанство - България - икономика

061.6:338.43(497.2)(091)

Ч-122300002799

Сист. N: 378811

- 6 -

ЦБ 128881, Б/025.5:908/Р 20

РАЗВИТИЕ на краезнанието и електронните ресурси в съвременната библиотека : Сб. с докл.. - Смолян : Зеа-Принт, 2023. - 75 с. : с ил., факс. ; 20 см

Авт. на докл.: С. Хаджиева, А. Щилянова, В. Терзиева, Е. Стоянова, Б. Николова, П. Чингаров, Е. Ушев. - Изд. на Регионална библ. Н. Вранчев - Смолян. - Библиогр. под линия.

ISBN 978-619-196-142-9

1. Библиотеки - България - краеведска дейност и информационно обслужване - конференции. 2. Библиотеки - справочно-библиографска и информационна работа - конференции. 3. Електронни носители на информация - България - конференции. 4. България - библиотечно дело - краезнание

025.5:908(497.2)(063) + 908(497.2)(063) + 002:681.32(497.2)(063)

Б-122300002875

Сист. N: 378831

- 7 -

ЦБ 128888, РЦ20в/061.12(497.2)(091)/Б 92

БЪЛГАРСКО книжовно дружество. Летопис, VI. София. 1905

Летопис на Българското книжовно дружество в София. - София : Държ. печ., 1906. - 189 с. ; 21 см

Загл. и текст на стар правопис. - Библиогр. под линия с бел. - Притурка към Период. списание, кн. LXVI.

1. Българско книжовно дружество - история. 2. България - организации

061.12(497.2)(091)

РЦ20в-122300002621

Сист. N: 378881

- 8 -

ЦБ 128892, П/001.9/Ч 16

ЧАЙЛДРЕС, Дейвид Хатчър

Антарктика и тайната космическа програма. - София : Дилок, 2023. - 368 с. : с ил., [8] л. : цв. ил., к. ; 24 см

Библиогр. с. 365 - 367.

ISBN 978-619-7718-04-1

1. Конспиративни теории. 2. Летателни апарати - Германия. 3. Националсоциализъм - Германия - популярна литература

001.9 + 629.7(430) + 943.0

П-122300002494

Сист. N: 378951

- 9 -

ЦБ 128742, П/091(32)/I 50

IGNATOV, Sergej Simeonov

The Ancient Egyptian story of the shipwrecked sailor : Morphology of classical Egypt. - Sofia : New Bulg. Univ., 2017 ([София] : Планета 3). - 255 p. : faks. ; 21 cm

Библиогр. с. 240 - 255.

ISBN 978-954-535-972-9

1. Ръкописи, египетски. 2. Египетски език - паметници. 3. Религия - Древен Египет - извори. 4. Древен Египет - ръкописи

091(32) + 809.31-5 + 299.3(32)(093)

П-122300002301

Сист. N: 153360

Философия. Психология

- 10 -

ЦБ 128835, П/159.922/.923/С 89

СУБАШКА, Инес Галинова

Отвъд волята : Смисълът да продължиш. - София : Инспайърд Фит Стронг, 2020 ([София] : J-Point +). - 236 с. ; 22 см

Възприетата форма на името на авт. на предг. Влади Лазарова е Владислава Лазарова.

ISBN 978-619-91133-3-2

1. Самоусъвършенстване - популярна литература. 2. Личност - психология

159.922/.923

П-122300002416

Сист. N: 378711

- 11 -

ЦБ 128868, Ч/141.12:162.6/Р 90

РУБИНЩEЙН, Сергей Леонидович

Битие и съзнание : За мястото на психическото във всеобщата взаимна връзка на явленията от материалния свят : [Монография]. - София : Наука и изкуство, 1977 (Варна : Стоян Добрев - Странджата). - 343 с. ; 21 см

Библиогр. под линия ; Азб. показалец.

1. Материя и съзнание. 2. Диалектически материализъм

141.12:162.6

Ч-122300002800

Сист. N: 378797

- 12 -

ЦБ 128874, Кр/159.922/.923/Ц 34, П/159.922/.923/Ц 34

ЦВЕТКОВ, Ернест Анатолиевич

Тайните пружини на човешката психика : Кн.-тренинг. - Ст. Загора : АБ, б. г. - 119 с. ; 22 см

ISBN 978-954-652-013-5

1. Самоусъвършенстване. 2. Психотерапия

159.922/.923 + 615.851

Кр-122300002576, П-122300002577

Сист. N: 378818

- 13 -

ЦБ 128885, Ч/159.91:338.124.4/Т 48

ТЕНЕВ, Веселин Тенков

Депресивни и тревожни разстройства при икономическа криза. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2023 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 208 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр. с. 194 - 207 и бел. под линия ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-715-743-9

1. Стопански кризи - психологични проблеми. 2. Депресия. 3. Криза [психология]

159.91:338.124.4 + 338.124.4

Ч-122300002544

Сист. N: 378867

- 14 -

ЦБ 128887, Ч/18/Л 14

ЛАЗАРОВ, Ивайло Илиев

Естетика : Философски рефлексии върху фигуративността на опита. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2023 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 172 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр. с. 164 - 171 и бел. под линия.

ISBN 978-954-715-746-0

1. Естетика. 2. Изкуство - теория и естетика

18 + 7.01

Ч-122300002543

Сист. N: 378872

- 15 -

ЦБ 128894, Дч/159.942-053.2/М 57

МИЛЕВА, Надежда Николова и др.

Българските народни приказки - ключ към емоциите на нашите деца. - София : Enthusiast, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 208 с. : с цв. ил. ; 23 см + цв. к. (9 бр.)

Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг. - Библиогр. с. 201 - 204.

ISBN 978-619-164-539-8 (Ентусиаст)

1. Емоции и чувства - при децата. 2. Психотерапия, детска. 3. Детска и педагогическа психология. 4. Детска психиатрия

159.942-053.2 + 615.851-053.2 + 37.015 + 886.7-93-34

Дч-122300002496

Сист. N: 378954

Обществени науки

- 16 -

ЦБ 128755, П/37.018.1/Т 87

ТСАБАРИ, Шефали

Извън контрол : Защо дисциплинирането на детето ви не се получава... и какво ще проработи. - София : Ракета, 2022 ([Краков] : Printmer). - 272 с. ; 24 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-229-074-0

1. Семейно възпитание. 2. Детска и педагогическа психология. 3. Деца - психология и поведение

37.018.1 + 159.922.7

П-122300002336

Сист. N: 378574

- 17 -

ЦБ 128771, Ч/327(100)(091)/Х 51

ХИНКОВА, Соня Георгиева

Дипломация и политика в международните системи "Метерних" и "Реалполитик" : Междунар. отношения през XIX в. : [Монография]. - София : Нов бълг. унив., 2012 (София : Аскони-издат). - 561 с. ; 24 см

Библиогр. с. 543 - 550 ; Бел. под линия ; Азб. показалец.

ISBN 978-954-535-670-4

1. Международни отношения - история

327(100)(091)

Ч-122300002303

Сист. N: 378606

- 18 -

ЦБ 128780, Ч/321.74.000.316.6/И 29

ИГНАТОВ, Асен Йорданов

Психология на комунизма : Студии за манталитета на господстващия слой в комунистическия свят. - 2. изд. - София : Нов бълг. унив., 2013 ([София] : Планета 3). - 272 с. ; 21 см

Загл. и на англ. ез. ; Пълното име на науч. ред М. Дойчев - Момчил Дойчев Баджаков. - Съдържа и Интервю с авт. - Библиогр. с. 268.

ISBN 978-954-535-723-7

1. Социалистическо общество. 2. Комунистическа идеология

321.74.000.316.6 + 321.74.01

Ч-122300002304

Сист. N: 378621

- 19 -

ЦБ 128817, П/391(44)(092)/Ш 23

КЪРСИ, Ан де

Ривиерата на Шанел : Живот, любов и борба за оцеляване на Лазурния бряг (1930 - 1944). - София : Ciela, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 320 с. ; 23 см

Библиогр. с. 316 - 318.

ISBN 978-954-28-4367-2 (Сиела)

1. Шанел, Коко, 1883 - 1971 - биографии. 2. Моделиери, френски - биографии. 3. Мода - Франция - биографии

391(44)(092) + 92 Шанел, Коко

П-122300002384

Сист. N: 378687

- 20 -

ЦБ 128837, П/37.018.1(035)/Б 26

БАРЛОЖЕЦКАЯ, Наталия Фьодоровна

Учебник за родители. - София : Слънце, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 256 с. : с табл. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-742-188-2

1. Семейно възпитание - наръчници и ръководства. 2. Детска и педагогическа психология - наръчници и ръководства

37.018.1(035) + 159.922.7(035)

П-122300002405

Сист. N: 378716

- 21 -

ЦБ 128852, Ч/371.06(497.2)/З-40

ЗАХАРИЕВ, Захари Величков

Ела с нас! : Или защо някои деца не ходят на училище?. - София : [Изд. авт.], 1999 ([София] : Родина). - 57 с. : с цв. ил., сх. ; 23 см

Изд. на Програма Фар. Проект Училище за всеки.

ISBN 954-799-916-8

1. Ученици - България - социални проблеми. 2. Училища - България - социални проблеми

371.06(497.2)

Ч-122300002793

Сист. N: 378762

- 22 -

ЦБ 128853, Ч/37.014.55(497.2)/Д 46

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ на училищното образование в България : Доклад. - София : Институт Отворено о-во, 2009 ([София] : Сепа-Инфома). - 76 с. : с табл, сх., диагр. ; 24 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с ; Други авт. : И. Файон, Б. Захариев, И. Димитрова, К. Вълчев, Л. Додев, М. Банчева, М. Георгиева, П. Георгиева, С. Магдичев, С. Иванов, Ц. Кенарова, И. Йорданов ; Името на авт. Марияна Георгиева Георгиева погрешно отпеч. Мариана Георгиева. - Изд. на Институт Отворено о-во. Проект Децентрализация на училищното образование в България.

ISBN 978-954-9828-81-8

1. Образование и просвета - България - управление и организация

37.014.55(497.2)(042)

Ч-122300002794

Сист. N: 378763

- 23 -

ЦБ 128858, П/330.16/К 74

КОЖУХАРОВ, Михаил Георгиев

Психология на фалита. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2023. - 112 с. ; 21 см

Съдържа и Мъдростите на Кожухаров.

ISBN 978-954-07-5709-4

1. Икономическа психология. 2. Несъстоятелност

330.16

П-122300002465

Сист. N: 378771

- 24 -

ЦБ 128867, Ч/37.013/Д 58

ДИМИТРОВ, Любен

Традиции, съвременност, възпитание : [Доклад]. - София : Веда Словена - ЖГ, 1996. - 56 с ; 20 см

Библиогр. с. 53 - 55.

ISBN 954-8510-28-6

1. Възпитание - теория

37.013(042)

Ч-122300002796

Сист. N: 378793

- 25 -

ЦБ II 8989, Ч/338.48(497.2)(091)/У 32

УЗЛОВА, Лилия Златкова

Изпращаме сърдечни поздрави от отпуската ни в слънчева България : История на туризма и свободното време в България и ГДР 1950 - 1990. - София : Арс Магна, 2012. - 198 с. : с табл. ; 30 см

Библиогр. с. 175 - 198.

ISBN 978-954-92632-5-1

1. Туризъм - България - история. 2. Туризъм - Германия - история. 3. Социалистически начин на живот - България. 4. Социалистически начин на живот - Германия

338.48(497.2)(091) + 338.48(430)(091) + 394(497.2) + 394(430)

Ч-122300002802

Сист. N: 378809

- 26 -

ЦБ 128880, Кр/373.3(497.235)/О-83

ОСНОВНО училище "Митьо Станев". Ст. Загора

Съкровищница от спомени, дух и устрем : 70 г. съзидание и гордост. - [Ст. Загора], [2023]. - 56 с. : с ил., портр., факс. (повечето цв.) ; 21 см

Кор. опис.

1. Пето основно училище "Митьо Станев" (Стара Загора) - юбилеи и чествания. 2. Основни училища - Стара Загора - история. 3. Стара Загора - основно образование

373.3(497.235)(091)

Кр-122300002876

Сист. N: 378829

- 27 -

ЦБ II 8991, Ч/327.8/Д 80

ДОРОГАМИ дипломатии : События. Люди. Места памяти : 1879 - 2019 : [Альбом] = По пътищата на дипломацията : Събития. Хора. Места на паметта : 1879 - 2019 [Албум]. - Състав. О. Г. Леонов, Р. Михнева = По пътищата на дипломацията : Събития. Хора. Места на паметта : 1879 - 2019 [Албум] / Състав. О. Г. Леонов, Р. Михнева. - Москва : Русские Витязи, 2020. - 1 албум (280 с.) : с ил. (някои цв.) ; 32 см

Авт. на текст: И. Баева, Е. Калинова, О. Г. Леонов, Р. Михнева. - Библиогр. с. 276 - 279.

ISBN 978-5-907245-07-5

1. Дипломация, руска - България - история - албуми. 2. Дипломация, българска - Русия - история - албуми

327.8(470+571:497.2)(091)(084) + 327.8(497.2:470+571)(091)(084)

Ч-122300002878

Сист. N: 378835

- 28 -

ЦБ 128886, Ч/343.1:336.4/П 47

ПЕТРОВА, Таня Райчева

Митническо разследване. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2023 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 224 с. : с цв. диагр. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Т. Райчева - Таня Райчева Петрова. - Библиогр. с. 217 - 223 и под линия с бел.

ISBN 978-954-715-745-3

1. Митнически контрол. 2. Митническо право. 3. Предварително разследване

343.1:336.4 + 336.4 + 347.73

Ч-122300002542

Сист. N: 378869

- 29 -

ЦБ 128909, Кр/374.28(497.2)(091)/К 81

КОНДАРЕВ, Никола Генчев и др.

Народните читалища в борбата против монархофашизма. - София : Съюз на нар. ч-ща, [1951]. - 584 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Бел. под линия.

1. Читалища - България - история

374.28(497.2)(091)

Кр-122300002760

Сист. N: 379027

- 30 -

ЦБ 128847, П/37.018.1/T 95

TURNER, Sarah

The Unmumsy Mum. - London : Bantam Press, 2016 (Bungay : Clays Ltd.). - x, 306 p. : ill. ; 23 cm

Bantam Press - импринт на Transworld Publishers, подразделение на Penguin Random House.

ISBN 978-0-59307-644-6 (Transworld Publishers)

1. Семейно възпитание - психология. 2. Семейни отношения - психология. 3. Деца - психология и възпитание

37.018.1 + 159.922.7 + 173.5/.7

П-122300002431

Сист. N: 378740

Математика. Естествени науки

- 31 -

ЦБ II 8987, Ч/502:628.3/.5(497.2)(035)/Б 92

БЪЛГАРИЯ. Министерство на околната среда и водите

Наръчник за оценяване и третиране на стари замърсявания в България : Рамка на действие при третирането на отделни случаи. - София : М-во на околната среда и водите, 2001. - 188 с. : с ил. ; 29 см

ISBN 954-90820-1-6

1. Околна среда - България - замърсяване и опазване. 2. Отпадъци и отстраняването им - България

502:628.3/.5(497.2)(035) + 504.06(497.2)(035)

Ч-122300002804

Сист. N: 378802

Приложни науки. Техника

- 32 -

ЦБ 128759, Ч/65.012:681.3.06/М 31

МАРИНОВ, Руси

Кризисен мениджмънт - информационни стратегии и интернет платформи. - София : Нов бълг. унив., 2015 ([София] : [Планета-3]). - 402 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Библиогр. с. 363 - 378 Терминологичен речник ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-535-897-5

1. Стопански кризи. 2. Управление и организация - автоматизация. 3. Информационни системи - приложение - в управлението и организацията

65.012:681.3.06 + 338.124.4

Ч-122300002294

Сист. N: 378582

- 33 -

ЦБ 128849, Ч/64.024.1/.3(075.8)/Д 95

ДЪБЕВА, Таня

Хотелиерство и ресторантьорство : Ч. 1 -. - Варна : Унив. изд. ИУ, 1998 -. - 21 см

Пълното име на Т. Дъбева - Таня Дъбева Филипова.

Ч. 1. Хотелиерство. - 1998. - 244 с. : с табл., сх.

ISBN 954-21-0060-4 (ч. 1)

1. Хотелиерство и ресторантьорство - учебници за ВУЗ

64.024.1/.3(075.8)

Ч-122300002798

Сист. N: 378745

- 34 -

ЦБ 128850, Ч/657(075.32)/П 47

ПЕТРОВ, Любен

Обща теория на счетоводната отчетност : Учебник за всички специалности на професионалните гимназии по икономика. - София : Мартилен, 2004. - 152 с. : с табл., сх. ; 24 см

ISBN 954-598-091-5

1. Счетоводна отчетност - учебници за средни училища

657(075.32)

Ч-122300002792

Сист. N: 378753

- 35 -

ЦБ 128869, Кр/621.311.22(497.23)/С 83, Ч/621.311.22(497.23)/С 83

СТОЯНОВ, Никола Владиславов и др.

Nature Morte : Двуез. изд., част от изложбата Nature Morte. 22.06 - 30.07.2023. Гьоте-институт България : [Каталог] = Nature Morte : Bilangual publication, part of the exhibition Nature Morte. 22.06 - 30.07.2023. Goethe-Institut Bulgaria : [Catalog]. - Nikola Stoyanov, Hristo Kaloyanov = Nature Morte : Bilangual publication, part of the exhibition Nature Morte. 22.06 - 30.07.2023. Goethe-Institut Bulgaria : [Catalog] / Nikola Stoyanov, Hristo Kaloyanov. - София : Христо Калоянов, 2023 ([София] : Pulsio Print). - 68 с. : с ил., к., сх. (някои цв.) ; 22 см + 1 [л.] : к.

Изд. се публикува с подкрепата на Гьоте-институт България и съдействието на фонд. Зингер-Захариев. - Библиогр. с. 61 - 62.

ISBN 978-619-92510-0-3

1. Топлоелектрически централи - Източномаришки въглищен басейн - изложби - каталози. 2. Топография - Източномаришки въглищен басейн - изложби - каталози. 3. Картография - Източномаришки въглищен басейн - изложби - каталози

621.311.22(497.23)(083.824) + 528.4(497.23)(083.824) + 528.9(497.23)(083.824)

Кр-122300002470, Ч-122300002471

Сист. N: 378803

Медицина

- 36 -

ЦБ 128833, Ч/616-083/И 22

ИВАНОВА, Татяна и др.

Рамков стандарт за палиативни грижи ; Ръководство за прилагане на рамков стандарт за палиативни грижи. - София : Фонд. Отворено общество, 2003. - 90 с. : с табл. ; 20 см

Съдържа и Кратък обзор на стандарти за палиативни грижи. - Библиогр. с. 84 - 85. - Рез. на англ. ез.

1. Палеативна медицина - стандарти

616-083(083.74)

Ч-122300002578

Сист. N: 378707

- 37 -

ЦБ 128895, П/612.3/М 16

МАЙЕР, Емеран

Вторият мозък : Как микробите в червата влияят върху настроенията, решенията и здравето ни. - София : Изток-Запад, 2023. - 304 с. : с ил. ; 22 см

Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 279 - 292 ; Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-1217-4

ISBN 619-01-1217-Х

1. Храносмилателна система [човек]. 2. Стрес, психически - преодоляване. 3. Психофизиология. 4. Хигиена на храненето

612.3 + 159.91 + 613.2

П-122300002497

Сист. N: 378957

- 38 -

ЦБ 128896, П/61:159.9/Д 49

ДЖАКМАН, Робърт

Детето в нас : Вътрешното ни дете: да се освободим от травмите и моделите на поведение, които ни нараняват. - [София] : Асеневци, 2023. - 302 с. ; 22 см

Съдържа и Прил. ; Речник ; За авт. - Библиогр. с. 291 - 293.

ISBN 978-619-266-005-5

1. Психология, клинична. 2. Устойчивост [психология]. 3. Психотерапия

61:159.9 + 159.923 + 615.851

П-122300002500

Сист. N: 378964

- 39 -

ЦБ 128900, П/612.67/.68/К 85

КОРДЕЙРО, Хосе и др.

Краят на смъртта : Научните възможности за постигане на физическо безсмъртие. - София : Изток-Запад, 2023. - 352 с. : с табл., диагр., сх. ; 22 см

Съдържа и Отзиви ; Голяма хронология на живота на Земята : Прил. ; Бел. ; За авт. - Библиогр. с.319 - 328.

ISBN 978-619-01-1246-4

ISBN 619-01-1246-3

1. Дълголетие. 2. Живот - продължителност

612.67/.68 + 577.2

П-122300002508

Сист. N: 378980

- 40 -

ЦБ 128903, П/616.4-084/У 40

УИЛЯМ, Антъни

Лечителят медиум: Изцеление на щитовидната жлеза : Истината за заболяванията на щитовидната жлеза и вируса Епщайн-Бар. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 390 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. за вас ; Бел. За авт. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-26-2259-8

1. Щитовидна жлеза - болести - популярна литература. 2. Алтернативна медицина - популярна литература

616.4-084 + 615.85

П-122300002512, П-122300002513

Сист. N: 378992

- 41 -

ЦБ 128916, РЦ20в/614.7/И 21

ИВАНОВ, Иван Христов

Селска хигиена. - София : М-во на нар. просвещение, 1930 (София : Държ. печ.). - 121 с. ; 19 см. - (Селска библ. ; N 10)

Загл. и текст на стар правопис.

1. Села - хигиена

614.7

РЦ20в-122300002612

Сист. N: 379014

Изкуство

- 42 -

ЦБ II 8974, Ч4/75.059.5(084)/З-35

ЗАРКОВ, Стоян Петров

Акцидентен шрифт. - Добрич : Матадор 74, 2017. - 400 с.: с ил., факс. ; 29 см

ISBN 978-954-371-530-5

1. Шрифтове - албуми

75.059.5(084) + 003.07(084)

Ч4-122300002322

Сист. N: 378544

- 43 -

ЦБ II 8975, Ч4/75.059.5(084)/З-35

ЗАРКОВ, Стоян Петров

АБВ азбукар : Авторски шрифтове. - Добрич : Матадор 74, 2022. - 112 с. : с ил., портр. ; 29 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-371-718-7

1. Шрифтове - албуми

75.059.5(084) + 003.07(084)

Ч4-122300002323

Сист. N: 378547

- 44 -

ЦБ II 8976, Ч4/75.059.5(084)/З-35

ЗАРКОВ, Стоян Петров

Букви за нашата практика. - Добрич : Матадор 74, 2022. - 112 с. : с ил., портр. ; 29 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-371-719-4

1. Шрифтове - албуми

75.059.5(084) + 003.07(084)

Ч4-122300002324

Сист. N: 378549

- 45 -

ЦБ II 8979, Ч4/745/749(497.2)(084)/И 31

ИДЕИ за носене : Концептуален български моден дизайн. - [Пловдив] : Жанет 45, 2021. - 240 с. : с ил. ; 26 см

Изд. на Фонд. "Иван Асен 22". - Съдържа и Смисълът на дрехата / М. Василева ; Междинното пространство между спирките / М. Касимова-Моасе ; Еротиката на местата / И. Дичев ; Мода на границата и модата като преминаване на граници / Е. Христов.

ISBN 978-619-186-648-9

1. Дизайн, български - албуми. 2. Мода, българска - албуми

745/749(497.2)(084) + 391(497.2)(084)

Ч4-122300002326

Сист. N: 378557

- 46 -

ЦБ 128754, Ч4/791.43-22(497.2)/Х 79

ХРИСТОВА, Светла Йорданова

За комедията в българското игрално кино. - София : Нов бълг. унив., 2017 ([София] : [Селекта]). - 158 с. : с ил., портр. ; 21 см

Рец.: И. Братоева-Даракчиева, И. Драганов. - Библиогр. с. 151 - 153 и под линия с бел.

ISBN 978-954-535-946-0

1. Кинокомедия, българска - история и критика. 2. България - кино

791.43-22(497.2)

Ч4-122300002296

Сист. N: 378573

- 47 -

ЦБ 128781, Ч4/72.036(497.2)/Б 85

БУЛЕВ, Тодор Веселинов

Българската архитектура през периода 2010 - 2020 г.. - София : Съюз на архитектите в България, 2020. - 128 с. : с ил., к. ; 21 см

ISBN 978-619-91581-3-5

1. Архитектура, съвременна - България

72.036(497.2)

Ч4-122300002350

Сист. N: 378622

- 48 -

ЦБ 128855, Ч4/784.7.071.2(519.5)(092)/К 25, ДТ/784.7.071.2(519.5)(092)/К 25

КАНГ Мьонг Сок

Beyond the story : 10 г. от историята на BTS [Бангтан Бойс ; Бангтан Соньондан]. - София : Ciela, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 526 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см

Съдържа и Хронология.

ISBN 978-954-28-4369-6 (Сиела)

1. Поп музика - Южна Корея. 2. Поп певци, южнокорейски - биографии. 3. Южна Корея - музика

784.7.071.2(519.5)(092) + 92(519)

Ч4-122300002454, ДТ-122300002455

Сист. N: 378767

- 49 -

ЦБ 128862, Ч4/745.52.038(497.2)/Д 58

ДИМИТРОВА, Лаура Иванова

Постмодерни тенденции в българското текстилно изкуство. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. - 384 с. : с цв. ил. ; 23 см

Рец.: А. Анчева, Г. Лардева, И. Узунов. - Библиогр. с. 366 - 383 и под линия с бел. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-5034-7

1. Художествена обработка на текстил - България. 2. Постмодернизъм - в изкуството - България. 3. България - приложно изкуство

745.52.038(497.2)

Ч4-122300002460

Сист. N: 378777

- 50 -

ЦБ 128866, Ч4/7.011.071.1(410)(092)/Д 52

БЕЛЧЕВА, Малина Господинова

Иновативен дизайн и експериментални структури във викторианската книга (1800 - 1900) - технология и реставрация на релефен дизайн подвързия на Оуен Джоунс за "Псалмите на Давид. Псалтир на Виктория" : Монография. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. - 463 с. : с ил. (повечето цв.) ; 24 см

Загл. и на англ. ез. ; Други авт. на доп. материали: М. Бодаков, К. Върбанова-Денчева ; Рец.: В. Вълканова, М. Бодаков, К. Върбанова-Денчева. - Съдържа и За иновацията и експеримента в реставрацията на кн. / В. Вълканова ; Приноси към историята на книжния дизайн и към практиката на реставрацията / М. Бодаков ; Науч. холистично изследване в моногр. на д-р М. Белчева.. ; За авт. ; За кн. - Библиогр. с. 303 - 335 ; Азб. показалец ; Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-07-5369-0

1. Джоунс, Оуен, 1809 - 1874 - творчество. 2. Дизайнери, английски - творчество. 3. Книга - оформление - Великобритания - 19 век. 4. Книжна подвързия - Великобритания - 19 век. 5. Великобритания - приложно изкуство

7.011.071.1(410)(092) + 92 Джоунс, Оуен + 655.2(410)(091)

Ч4-122300002466

Сист. N: 378792

- 51 -

ЦБ 128870, Кр/75.032/П 44

ПЕТКОВ, Петко Недялков

Тимомах от Византион. - София [т.е. В. Търново] : Фабер, 2021. - 128 с. : с цв. ил., к. ; 20 см

ISBN 978-619-00-1404-1

1. Художници, старогръцки. 2. Живопис, антична. 3. Древна Гърция - изобразителни изкуства

75.032 + 75.071.1(38)(092) + 92(38)

Кр-122300002489

Сист. N: 378807

- 52 -

ЦБ II 8990, Кр/75.046(497.2)/Я 44, Ч4/75.046(497.2)/Я 44

ЯМАКОВА, Недялка Господинова

Българската святост в образи : Иконографски и канонични особености на образната система на бълг. светци, просияли в периода XVII - XIX в.. - Пловдив [т.е. Асеновград] : ИМН, 2022. - 316 раздр. паг. : с ил., портр., табл., 68 с. раздр. паг. : цв. ил. ; 29 см

Съдържа и Анот. на бъл. и англ. ез. ; Приложения.

ISBN 978-954-317-198-9

1. Иконопис - България - история. 2. Светци, български - 17 - 19 век - жития. 3. България - изобразителни изкуства

75.046(497.2) + 235.3(497.2)(092)

Кр-122300002490, Ч4-122300002898

Сист. N: 378810

- 53 -

ЦБ II 8995, Ч4/741.5.071.1(497.2)(092)(084)/В 51

ВЕСЕЛИНОВ, Иван

Гротески и карикатури : [Албум] = Grotesques & caricatures. - Ivan Vesselinov ; Pref. Svetla Christova ; Engl. transl. by Oksana Minaeva = Grotesques & caricatures / Ivan Vesselinov ; Pref. Svetla Christova ; Engl. transl. by Oksana Minaeva. - [София] : Нов бълг. унив., 2021. - 1 албум (280 с.) : с ил. ; 30 см

Пълната форма на името на худож. Иван Веселинов e Иван Веселинов Василев. - Съдържа и За худож.

ISBN 978-619-233-159-7

1. Веселинов, Иван, 1932 - - творчество - албуми. 2. Карикатуристи, български - творчество - албуми. 3. Аниматори, български - творчество - албуми. 4. България - изкуство

741.5.071.1(497.2)(092)(084) + 791.43(497.2) + 92 Веселинов, Иван

Ч4-122300002499

Сист. N: 378962

- 54 -

ЦБ II 9004, Ч4/72.071.1(497.2)(092)(084)/С 82

СТОЛАРОВ, Пеньо Досев

Моят път към и за архитектурата ; По пътя... : [Албуми]. - София : Нов бълг. унив., 2022 ([София] : Симолини 94). - 1 албум (185, 173 с.) : с цв. ил. ; 31 см

Изд. се състои от две кн. тела със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-619-233-204-4

1. Столаров, Пеньо Досев, 1947 - - творчество - албуми. 2. Архитекти, български - творчество - албуми. 3. Изобразително изкуство - България - албуми. 4. България - архитектура. 5. България - изобразителни изкуства

72.071.1(497.2)(092)(084) + 75.071.1(497.2)(092)(084) + 92 Столаров, Пеньо Досев

Ч4-122300002520

Сист. N: 379021

- 55 -

ЦБ 128744, П/73/76.036(497.2)/G 36

GENOVA, Irina Ivanova

Modern art in Bulgaria: first histories and present narratives beyond the paradigm of modernity. - Sofia : New Bulg. Univ., 2013 ([Sofia] : Military Publ.). - 328 с. : ill, portr., faks. ; 23 cm

Библиогр. с. 298 - 315 ; Именен показалец.

ISBN 978-954-535-790-9

1. Модернизъм - в изкуството - България - история. 2. България - изобразителни изкуства

73/76.036(497.2)

П-122300002437

Сист. N: 378548

- 56 -

ЦБ II 8977, Ч4/75.036.2.071.1(44)(092)/M 81

WILDENSTEIN, Daniel

Claude Monet : The Triumph of Impressionism. - Koln : Taschen, [2022] (Slovakia). - 588 p. : ill. ; 27 cm

Имената на прев. отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-3-8365-9083-9

1. Художници, френски - биографии. 2. Импресионизъм - Франция - биографии. 3. Моне, Клод, 1840 - 1926 - биографии

75.036.2.071.1(44)(092) + 92 Моне, Клод

Ч4-122300002325

Сист. N: 378550

- 57 -

ЦБ 128772, Ч4/741.5.071.1(497.2)(092)/V 53

THE animation world of Ivan Vesselinov. - Sofia : New Bulg. Univ., 2015 ([София] : [Акант]). - 114 с. : ill. ; 23х25 cm

Филмогр. с. 96 - 111.

ISBN 978-954-535-842-5

1. Веселинов, Иван, 1932 - - творчество. 2. Карикатуристи, български - творчество. 3. Карикатура, българска. 4. Кино - България. 5. България - изобразителни изкуства

741.5.071.1(497.2)(092) + 791.43(497.2) + 92 Веселинов, Иван

Ч4-122300002438

Сист. N: 378608

Спорт. Игри. Зрелищни изкуства

- 58 -

ЦБ 127901, Ч/796.85(520)/Л 84

ЛОУРИ, Дейв

В доджото : Японските бойни изкуства - ритуали и етикет. - София : Некст бук, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 208 с. ; 21 см

Съдържа и Речник.

ISBN 978-619-91924-0-5

1. Бойни изкуства, източни - Япония

796.85(520)

Ч-122300002344

Сист. N: 378605

Езикознание

- 59 -

ЦБ 128740, Ч/808.67-5/К 94

КУРТЕВА, Галина Недялкова

Реализация на категориите род, число и определеност в номиналната система на българския език като чужд : През призмата на отклоненията от нормативната граматика : [Изследване]. - София : Нов бълг. унив., 2016 ([София] : [Аскони-издат]). - 188 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Библиогр. с. 159 - 188.

ISBN 978-954-535-918-7

1. Български език - граматика - методика на преподаването за чужденци

808.67-5

Ч-122300002284

Сист. N: 378540

- 60 -

ЦБ 128745, Ч/800(497.2)(092)/Б 54

ОТ думите към живота: Богдан Богданов и семиотиката : Сб. със статии. - София : Нов бълг. унив., 2017 ([София] : Планета 3). - 144 с., [4] л. : цв. ил. ; 21 см

Съдържа статии от: К. Банков, И. Младенов, Р. Янкова, И. Касабов, Д. Вацов, В. Василева, М. Алмалех, Г. Каприев, М. Попова, Б. Георгиев, В. Маринов, Г. Гочев. - Библиогр. след някои статии и под линия с бел.

ISBN 978-954-535-974-3

1. Богданов, Богдан Иванов, 1940 - 2016 - мироглед - сборници. 2. Филолози, български - мироглед - сборници. 3. Семиотика - сборници. 4. България - филология

800(497.2)(092)(062.2) + 800:003(062.2) + 92 Богданов, Богдан

Ч-122300002291

Сист. N: 378551

Литературознание

- 61 -

ПЕТЪР Иванов 1847 - 1927 [Електронен ресурс] : Юбил. сб.. - Ст. Загора : Регионална библ. Захарий Княжески, 2022 (София : Булгед). - Текстови данни (1 файл : 101 с.). - (Поредица Литературна Ст. Загора, ISSN C634-9013 ; N 4)

Изт.: Загл. екран. - Системни изисквания: Acrobat Reader. - Съдържа: 1 pdf файл. - Кн. изд. и на хартиен носител ; Дигитално изд. - Други състав.: М. Денчева, М. Николова. - Кн. е с фотопортр. на И. Карастоянов. - Изд. на Община Ст. Загора ; Музей Литературна Ст. Загора ; Регионална библ. Захарий Княжески. - Съдържа: Сълзите на Даскал П. Иванов / И. Матев ; Държавникът и творецът П. Иванов, съхранен в документалната памет на Ст. Загора ; Среща с поета П. Иванов. Спомен от И. Мирчев ; Възрожденският поет и революционер Даскал П. Иванов в експозицията на Музей Литературна Ст. Загора ; П. Иванов - библиогр. ; Обясн. бел. ; Публикации от П. Иванов ; Публикации за П. Иванов. - Показалец на публикациите на П. Иванов по загл. ; Именен показалец.

ISBN 978-619-92367-0-3 (pdf)

1. Иванов, Петър Иванов, 1847 - 1927 - юбилеи и чествания - сборници. 2. Поети, български - юбилеи и чествания - сборници. 3. България - литературознание

886.7(092)(062)(02.034) + 92 Иванов, Петър

Сист. N: 378719

  

- 62 -

ЦБ I 13154, РЦ20в/886.7.09/Р 17

РАДОСЛАВОВ, Иван Радков

Портрети : Теодор Траянов, Трифон Кунев, Димчо Дебелянов, Христо Ясенов, Николай Лилиев, Емануил п. Димитров, Людмил Стоянов. - София : Кооп. печ. Напредък, 1927. - 56 с. : с портр. ; 18 см

Загл. и текст на стар правопис.

1. Българска литература - теми, образи, сюжети. 2. Писатели и поети, български - биографии. 3. България - литературознание

886.7.09 + 886.7(092) + 92(497.2)

РЦ20в-122300002619

Сист. N: 378891

- 63 -

ЦБ I 13158, РЦ20в/886.7-1.09/М 66

МИНКОВ, Цветан Николов

Из българската поезия : Разбори : Ч. I - III. - София : Факел, б. г. - 18 см

Загл. и текст на стар правопис.

Ч. III. . - 1943 (София : Нар. печат). - 157, III с.. - (Библ. Литературни разбори / Уредници Еню Николов, Цветан Минков ; Г. VI, [Кн.] 3)

Съдържа: Лирика : Обредни песни ; Сватбени песни ; Природа ; Любовни песни ; Елегия ; Смешни песни ; Епос : Песни ; Приказки. - На загл. с. на екз. с инв. N 122300002614 е изписана на ръка с черно (избеляло) мастило бел.: Минчо М. [Първов] (фамилното име не се разчита добре), уч. от VI клас.

1. Българска литература - теми, образи, сюжети. 2. България - литературознание

886.7-1.09

РЦ20в-122300002614

Сист. N: 379007

Българска художествена литература

- 64 -

ЦБ 128765, П/886.7-31/С 38

СИРОМАХОВ, Иво Божанов

Бай Тошо : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 160 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4320-7 (Сиела)

886.7-31

П-122300002330, П-122300002331

Сист. N: 378590

- 65 -

ЦБ 127897, П/886.7-31/В 87

ВРЪБЧЕВ, Георги

Жените на другите : Роман. - [Пещера] : Планини, 2023. - 216 с. ; 20 см

ISBN 978-619-92034-5-3

886.7-31

П-122300002338

Сист. N: 378594

- 66 -

ЦБ 127898, П/886.7-311.6/Ц 34

ЦВЕТКАШКИ, Стоян Любомиров

България : Бълг. ист. роман : Т. 1 -. - Пловдив : Оренда, 2019 - ([Пловдив] : Студио пиксел). - 20 см

Токораз Исто - псевд. на Стоян Любомиров Цветкашки.

Т. 8. Аспарух. - 2023. - 568 с. : с к.

ISBN 978-619-7556-11-7 (т. 8)

886.7-311.6

П-122300002339, П-122300002340

Сист. N: 378596

- 67 -

ЦБ 127899, П/886.7-4/Н 74

НИКОЛОВ, Тони Георгиев

Има такава държава : Записки по българските кризи. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 287 с. ; 21 см

ISBN 978-954-26-2254-3

886.7-4

П-122300002341

Сист. N: 378598

- 68 -

ЦБ 128778, Кр/886.7-323/К 14, П/886.7-323/К 14

КАЙРАКОВА, Траяна Георгиева

Да живееш с приСмехулник! : Хумористични разкази. - Ст. Загора : Кота, 2023 ([Ст. Загора] : Печатницата). - 408 с. ; 21 см

ISBN 978-954-305-639-2

886.7-323

Кр-122300002347, П-122300002348

Сист. N: 378618

- 69 -

ЦБ 128789, П/886.7-311.6/Т 64

ТОДОРОВ, Тихомир

Каталанското братство : Исторически роман. - София : Лексикон, 2023 (София : Дедракс). - 284 с. : с к. ; 21 см

Съдържа и Ист. бел. ; Използвани източници и бел. по романа "Каталанското братство".

ISBN 978-619-220-378-8

886.7-311.6

П-122300002366

Сист. N: 378635

- 70 -

ЦБ 128824, П/886.7-312.4/С 75

СТЕФАНОВ, Стефан

Уендиго : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 160 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4357-3 (Сиела)

886.7-312.4

П-122300002392

Сист. N: 378694

- 71 -

ЦБ 128826, П/886.7-31/Л 24

ЛАПТЕВА, Гергана Гришева

Третият слой : [Роман]. - София : Егмонт България, 2023 (София : Ропринт). - 477 с. ; 21 см

Съдържа и Бел. на авт. ; За авт.

ISBN 978-954-27-3082-8

886.7-31

П-122300002391

Сист. N: 378697

- 72 -

ЦБ 128827, П/886.7-4/С 43

СЛАВОВ, Недялко Славов

Хълмът на Данов : Есеистика. - Пловдив : Хермес, 2023. - 176 с. ; 21 см

ISBN 978-954-26-2773-4

886.7-4

П-122300002403

Сист. N: 378698

- 73 -

ЦБ 128843, П/886.7-31/В 43

ВЕЛКОВ, Андрей Стоев

Хрониките на звеното : Български психар II : [Роман]. - София : Колибри, 2014 ([София] : Дедракс). - 286 с. ; 20 см

Кн. е продълж. на Български психар.

ISBN 978-619-150-331-5 (Colibri)

886.7-31

П-122300002426

Сист. N: 378731

- 74 -

ЦБ I 13145, П/886.7-1/В 24

ВАСИЛЕВА, Петя Иванова

Мечтите на Бог : Стихове. - Добрич : Матадор 74, 2023. - 100 с. : с цв. ил. ; 14 см

Съдържа и За авт. ; Д. Младенова - сърцето зад обектива.

ISBN 978-954-371-733-0

886.7-1

П-122300002467

Сист. N: 378812

- 75 -

ЦБ 128872, П/886.7-32/В 24

ВАСИЛЕВА, Петя Иванова

Живей мечтата си! : Разкази и новели. - Добрич : Матадор 74, 2023. - 184 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-954-371-729-3

886.7-32

П-122300002468

Сист. N: 378814

- 76 -

ЦБ 128875, П/886.7-1/Ф 50

ФИЛИПОВ, Михаил Петров

Тоз защо го пускаш тука!?... : [Стихотворения]. - Русе : Gaiana, 2011. - 28 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8633-12-3 (Гаяна)

886.7-1

П-122300002553

Сист. N: 378819

- 77 -

ЦБ I 13146, П/886.7-1/Ф 50

ФИЛИПОВ, Михаил Петров

Усмивки над бездна : [Стихотворения]. - Русе : Gaiana, 2007. - 52 с. ; 14х20 см

ISBN 978-954-91511-5-2 (Гаяна)

886.7-1

П-122300002551

Сист. N: 378822

- 78 -

ЦБ 128876, П/886.7-1/Ф 50

ФИЛИПОВ, Михаил Петров

Всичко е... : Стихове. - София : София С. А., 2005. - 76 с. ; 20 см

ISBN 954-8337-16-9

886.7-1

П-122300002552

Сист. N: 378823

- 79 -

ЦБ 128877, О/886.7-84/Ф 50

ФИЛИПОВ, Михаил Петров

Отрова срещу двойника ни в нас : [Афоризми и фрагменти]. - София : Факел, 1996. - 108 с. ; 20 см

886.7-84 + 886.7-4

О-122300002556

Сист. N: 378824

- 80 -

ЦБ 128878, О/886.7-1/Ф 50

ФИЛИПОВ, Михаил Петров

Простете, но аз съществувам... : [Стихотворения]. - София : Лице, 1993. - 112 с. ; 20 см

ISBN 954-8317-19-02 !

ISBN 954-8317-19-2 (поправен)

886.7-1

О-122300002555

Сист. N: 378825

- 81 -

ЦБ 128879, О/886.7-8/Ф 50

ФИЛИПОВ, Михаил Петров

Ще ни дари ли земен рай всемирът?... : Фантазно-реалистична кн. с неподозирани и с гилотинирани истини. - София : Бълг. писател, 1997 ([София] : [Вулкан 4]). - 144 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 954-443-248-5

886.7-8

О-122300002554

Сист. N: 378827

- 82 -

ЦБ 128882, П/886.7-1/П 13

ПАВЛОВ, Валентин

Днес - междинна гара : Избрани стихове. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2021 ([София] : [Алианс принт]). - 304 с. ; 20 см

Пълното име на авт. на доп. материал - Димитър Христов Черняев. - Съдържа и Книга сериозна, шеговита и мъдра / Д. Христов.

ISBN 978-619-235-083-3

886.7-1

П-122300002469

Сист. N: 378842

- 83 -

ЦБ I 13151, О/886.7-1/В 15

ВАЗОВ, Иван Минчов

Грамада : Поема. - 3. изд. - София : Хемус, 1947. - 64 с. ; 18 см. - (Българско творчество)

Съдържа и Вазовата поема Грамада / П. Динеков.

886.7-1

О-122300002831

Сист. N: 378878

- 84 -

ЦБ I 13153

ПОЛЯНОВ, Димитър Иванов

Избрани стихотворения 1895 - 1945. - София : М-во на пропагандата, 1945 (София : Хемус). - 64 с. ; 18 см. - (Библ. Извори ; 1)

Загл. и текст на стар правопис. - Съдържа и Д. И. Полянов / Б. Далчев.

886.7-1(081.2)

Сист. N: 378885

- 85 -

ЦБ I 13155, РЦ20в/886.7-1/Р 31

РАКОВСКИ, Георги Стойков

Горски пътник : [Поема]. - Севлиево : Братство, 1943. - 144 с. : с факс. ; 18 см

Загл. и текст на стар правопис. - Съдържа и Главни мотиви в Горски пътник / К. М. Куев.

886.7-1

РЦ20в-122300002620

Сист. N: 378892

- 86 -

ЦБ I 13159, РЦ20в/886.7-31/В 15

ВАЗОВ, Иван Минчов

Под игото : Из живота на българите в предвечерието на Освобождението : Роман : [Т. I - V]. - София : Факел [т.е. Борис Вазов], 1927 ([София] : [Художник]). - 15 см

Загл. и текст на стар правопис. - Кор. загл.: Под игото : Роман в три части : Из живота на българите в предвечерието на Освобождението. - На предната кор. отбелязано 4. изд.

[Т. I.] . - с. 1 - 176 [184], с [1] л. : портр.. - (Библ. Иван Вазов ; N 31, 32)

Съдържа и Романите на Вазова / Ц. Минков ; Отзиви за романа. - Екз. с инв. N 122300002624 е с липсващи страници.

886.7-31

РЦ20в-122300002624

Сист. N: 378919

- 87 -

ЦБ I 13160, РЦ20в/886.7-31/В 15

ВАЗОВ, Иван Минчов

Под игото : Из живота на българите в предвечерието на Освобождението : Роман : [Т. I - V]. - София : Факел [т.е. Борис Вазов], 1927 ([София] : [Художник]). - 15 см

Загл. и текст на стар правопис. - Кор. загл.: Под игото : Роман в три части : Из живота на българите в предвечерието на Освобождението. - На предната кор. отбелязано 4. изд.

[Т. II.] . - с. 177 - 360 с.. - (Библ. Иван Вазов ; N 33, 34)

886.7-31

РЦ20в-122300002628

Сист. N: 378920

- 88 -

ЦБ I 13161, РЦ20в/886.7-31/В 15

ВАЗОВ, Иван Минчов

Под игото : Из живота на българите в предвечерието на Освобождението : Роман : [Т. I - V]. - София : Факел [т.е. Борис Вазов], 1927 ([София] : [Художник]). - 15 см

Загл. и текст на стар правопис. - Кор. загл.: Под игото : Роман в три части : Из живота на българите в предвечерието на Освобождението. - На предната кор. отбелязано 4. изд.

[Т. IV.] . - с. 535 - 724 с.. - (Библ. Иван Вазов ; N 37, 38)

Екз. с инв. N 12230000.. е с липсващи страници.

886.7-31

РЦ20в-122300002629

Сист. N: 378922

- 89 -

ЦБ I 13165, РЦ20в/886.7-94/С 53

СОФРОНИЙ Врачански

Житие и страдания. - София : Ив. Коюмджиев, [1941] (София : Фар). - 47 с. ; 18 см

Загл. и текст на стар правопис. - Съдържа и Автобиогр. на Софроний Врачански / П. Динеков. - Библиогр. с. 47.

1. Софроний Врачански, 1739 - 1813 - биографии. 2. Българска литература - история - Възраждане. 3. Възрожденци, български - биографии

886.7-94 + 886.7(091)(092) + 92 Софроний Врачански

РЦ20в-122300002626

Сист. N: 379016

Чужда художествена литература

- 90 -

ЦБ 128734, П/830-31/И 72

ИНУСА, Мануела

Бадемово щастие : Роман. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 373 с. ; 20 см

Кн. [3] от поредицата Калифорнийски мечти.

ISBN 978-954-26-2266-6

830-31

П-122300002351

Сист. N: 378527

- 91 -

ЦБ 128737, П/820(73)-312.4/К 97

КЪСЛЪР, Клайв и др.

Бърз лед : Архивите на НАМПД : Приключенията на Кърт Остин : [Роман]. - София : Pro book, 2023. - 384 с. ; 21 см. - (Архивите на НАМПД : Приключенията на Кърт Остин)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-7733-03-7 (Про бук)

820(73)-312.4

П-122300002352

Сист. N: 378533

- 92 -

ЦБ 127895, П/840-31/Д 11

Д’ОРВ, Никола Д’Естиен

Влюбеният Айфел : [Роман]. - София : Кръг, 2023 ([София] : RoPrint). - 272 с. ; 20 см

ISBN 978-619-265-017-9

840-31

П-122300002355

Сист. N: 378543

- 93 -

ЦБ 128752, П/820(73)-312.4/У 37

УИЛИНГАМ, Стейси

Всички опасни неща : [Роман]. - София : Ера, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 295 с. ; 20 см. - (Ератрилър)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-729-2

820(73)-312.4

П-122300002328

Сист. N: 378570

- 94 -

ЦБ 128761, П/820(73)-312.4/Д 92

ДУГОНИ, Робърт

Сетният и дъх : Роман. - София : Benitorial, 2023 ([София] : Ропринт). - 416 с. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. Р. Дъгони - Робърт Дугони. - Кн. 2 от поредицата Детектив Трейси Кросуайт. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7639-22-3 (Бениториал)

820(73)-312.4

П-122300002329, П-122300002838

Сист. N: 378585

- 95 -

ЦБ 127896, П/820-31/Ф 47

ФИЙЛДС, Хелън

Съвършена плячка : Роман. - София : Benitorial, 2023 ([София] : Ропринт). - 456 с. ; 20 см

Кн. 2 от поредицата Инспектор Люк Каланак. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7639-28-5 (Бениториал)

820-31

П-122300002337, П-122300002839

Сист. N: 378587

- 96 -

ЦБ 128764, П/820-992/Б 32

БЕЙКЪР, Рандал

Странни места... интересни хора : Пътувания из малко посещавани места в необичайно време. - София : Нов бълг. унив., 2006 ([София] : [Планета 3]). - 256 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на прев. Б. Николаев - Боян Николаев Попов. - Съдържа и Проф. Р. Бейкър (1944).

ISBN 954-535-429-1

ISBN 978-954-535-429-8

1. Странознание - пътеписи

820-992 + 308(100)(0:82-992)

П-122300002292

Сист. N: 378589

- 97 -

ЦБ 128768, ДТ/820(73)-31(084)/С 48

СНАЙДЪР, Скот и др.

Батман : [Комикс] : Т. 1 -. - София : Студиото на А [т.е. Артлайн Студиос], 2021 -. - 24 см

Т. 1. Съдът на совите. - 2021. - [176] с. : с цв. ил.

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Изд. на DC. - Съдържа и Галерия на вариантите кор. ; Батман # 1, с. 21 - 24 / Сценарий С. Снайдър ; Разкадровки Г. Капуло ; Батман : Скици на героите от Г. Капуло.

820(73)-31(084)

ДТ-122300002333

Сист. N: 378600

- 98 -

ЦБ 127900, П/860-31/С 34

СЕРКАС, Хавиер

Тера Алта : [Роман]. - [София] : ТОНИПРЕС - АЙ, 2023. - 296 с. ; 21 см

Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-619-7002-26-3

860-31

П-122300002342

Сист. N: 378601

- 99 -

ЦБ 128769, ДТ/820(73)-31(084)/Д 52

ДЖОНС, Джеф и др.

Светкавицата: Флашпойнт : [Комикс]. - София : Студиото на А [т.е. Артлайн Студиос], 2021. - [159] с. : с цв. ил. ; 24 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Изд. на DC.

820(73)-31(084)

ДТ-122300002334

Сист. N: 378602

- 100 -

ЦБ 128774, П/882-32/Д 82

ДОСТОЕВСКИ, Феодор Михайлович

Двойник : Петербургска поема. - София : ФАМА i, 2023. - 214 с. ; 22 см. - ([Поредица] Класика)

ISBN 978-619-218-051-5

882-32

П-122300002345

Сист. N: 378613

- 101 -

ЦБ 128775, П/840-31/В 55

ВИАН, Борис и др.

Няма мърдане : [Роман]. - София : Фама+, 2023. - 126 с. : с факс. ; 22 см. - ([Поредица] Класика)

Романът е довършен от група OULIPO (УЛИПО - Работилница за потенциална лит.).

ISBN 978-619-178-161-4

840-31

П-122300002346

Сист. N: 378615

- 102 -

ЦБ 128779, П/860(83)-31/А 54

АЛИЕНДЕ, Исабел

Вятърът знае името ми : [Роман]. - София : Колибри, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 271 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-1227-0 (Colibri)

860(83)-31

П-122300002356

Сист. N: 378620

- 103 -

ЦБ 128801, П/820-31/К 78

КОЛМАН, Люси

Открий любовта в Позитано : [Роман]. - София : Плеяда, 2023. - 343 с. ; 20 см. - ([Поредица] Съвр. романтична проза)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-409-472-0

820-31

П-122300002378, П-122300003028

Сист. N: 378612

- 104 -

ЦБ 128782, П/850-31/М 54

МИКЕЛИС, Якопо де

Гарата : [Роман]. - София : Колибри, 2023 ([София] : Дедракс). - 704 с. ; 22 см

ISBN 978-619-02-1235-5 (Colibri)

850-31

П-122300002357

Сист. N: 378628

- 105 -

ЦБ 128783, П/820(73)-31/С 97

СЪРЛ, Ребека

Едно лято в Амалфи : Роман. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 263 с. ; 20 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-26-2253-6

820(73)-31

П-122300002360

Сист. N: 378629

- 106 -

ЦБ 128785, ДТ/820(73)-312.9/К 12

КАГАВА, Джули

Железният крал : [Роман] ; На път за зимния двор : Новела. - София : Pro book, 2023. - 480 с. ; 21 см. - (Поредица Железните феи ; Кн. 1)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7733-00-6 (Про бук)

820(73)-312.9 + 820(73)-322.9

ДТ-122300002361

Сист. N: 378631

- 107 -

ЦБ 128787, ДТ/820(73)-312.9/Ф 72

ФОРНА, Намина

Златородните : [Роман]. - София : Orange books, 2023. - 416 с. : с к. ; 20 см. - (Поредица Безсмъртните ; Кн. 1)

Съдържа и Писмо от Намина.

ISBN 978-619-171-152-9 (Ориндж букс)

820(73)-312.9

ДТ-122300002362

Сист. N: 378633

- 108 -

ЦБ 128788, П/820(73)-31/С 88

СТЮАРТ, Кейт

Изход : [Роман]. - София : Уо Егмонт, 2023 (София : Инвестпрес). - 560 с. ; 20 см. - (Поредица Братството на гарвана ; Кн. 2)

Уо Егмонт - импринт на Егмонт България. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-27-3046-0 (Егмонт България)

820(73)-31

П-122300002363

Сист. N: 378634

- 109 -

ЦБ 128790, П/820(73)-31/М 34

МАРТИН, Чарлс

Когато щурците плачат : [Роман]. - [София] : Бард, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 368 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0205-6

820(73)-31

П-122300002367

Сист. N: 378636

- 110 -

ЦБ 128791, П/820-312.4/Д 35

ДЕКСТЪР, Колин

Последният автобус за Удсток : [Роман]. - [София] : Бук Травъл, 2023. - 303 с. ; 21 см. - (Поредица Инспектор Морз ; [Кн. 1])

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. изд. под логото на ИнфоДар - търг. марка на Бук Травъл.

ISBN 978-619-244-072-5

820-312.4

П-122300002364

Сист. N: 378646

- 111 -

ЦБ 128792, П/820(73)-312.4/П 28

ПАТЕРСЪН, Джеймс

Крос на кръстопът : Роман. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 293 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-2271-0

820(73)-312.4

П-122300002368

Сист. N: 378647

- 112 -

ЦБ 128793, П/839.6-312.4/Н 60

НЕСБЬО, Ю

Кървава луна : [Роман]. - [София] : Емас, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 560 с. ; 20 см. - (Сер. Криминале ; 62)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-357-586-2

839.6-312.4

П-122300002397

Сист. N: 378648

- 113 -

ЦБ 128794, П/820(73)-312.4/Д 40

ДЕМИЛ, Нелсън

Лабиринтът : [Роман]. - [София] : Бард, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 464 с. ; 21 см. - (Кралете на трилъра)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0204-9

820(73)-312.4

П-122300002369

Сист. N: 378650

- 114 -

ЦБ 128795, П/820(71)-312.4/П 34

ПЕНИ, Луиз

Лудостта на тълпите : [Роман]. - София : СофтПрес, 2023. - 480 с. ; 20 см. - ([Поредица] Разследванията на инспектор Гамаш ; [17])

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-151-914-9

820(71)-312.4

П-122300002398

Сист. N: 378651

- 115 -

ЦБ 128796, П/820(73)-312.4/П 86

ПРЕСТЪН, Дъглас и др.

Кабинетът на доктор Ленг : [Роман]. - [София] : Бард, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 416 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0206-3

820(73)-312.4

П-122300002396

Сист. N: 378653

- 116 -

ЦБ 128798, П/820-311.6/И 30

ИГЪЛДЪН, Кон

Лъвът : [Роман]. - [София] : Бард, 2023 ([София]). - 384 с. ; 21 см. - ([Поредица] Златният век ; Кн. 1)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Ист. бел. / К. Игълдън.

ISBN 978-619-03-0203-2

820-311.6

П-122300002399

Сист. N: 378654

- 117 -

ЦБ 128797, П/820(73)-31/С 33

СЕНТЪР, Катрин

Какво си пожелаваш : [Роман]. - София : СофтПрес, 2023. - 352 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-151-920-0

820(73)-31

П-122300002365

Сист. N: 378655

- 118 -

ЦБ 128799, П/820(73)-31/Х 38

ХЕЙЗЪЛУУД, Али

Любов на теория : [Роман]. - София : Уо Егмонт, 2023 (София : Ропринт). - 480 с. ; 20 см

Али Хейзълууд - творчески псевд. - Съдържа и Бел. на авт. ; За авт. - Уо - импринт на Егмонт България.

ISBN 978-954-27-3069-9 (Егмонт България)

820(73)-31

П-122300002370

Сист. N: 378656

- 119 -

ЦБ 128800, П/850-4/Ф 40

ФЕРАНТЕ, Елена

Между полетата на страницата : Размисли за удоволствието да се чете и да се пише : [Есета]. - София : Колибри, 2023. - 143 с. ; 19 см

Съдържа: Усилието и перото ; Аквамарин ; Истории, аз ; Реброто на Данте.

ISBN 978-619-02-1216-4 (Colibri)

850-4

П-122300002371

Сист. N: 378659

- 120 -

ЦБ 128802, П/820(73)-312.9/С 18

САНДЪРСЪН, Брандън

Изгубеният метал : [Роман]. - София : Артлайн Студиос, 2023 ([София] : Студиото на А). - 612 с. ; 21 см + Прил.. - (Поредица Мъглороден: Ера II ; [Кн. 4])

Възприетата форма на името на авт. е Брандън Сандърсън ; Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-193-305-1 (Artline Studios)

820(73)-312.9

П-122300002372

Сист. N: 378665

- 121 -

ЦБ 128803, П/830-312.6/Р 98

РЮГИЕРТ, Беате

Пианиската : Клара Шуман и музиката на любовта : [Роман]. - [София] : Емас, 2023 ([Хасково] : Полиграф-Юг). - 488 с. ; 20 см. - (Поредица Бунтарки ; 5)

ISBN 978-954-357-587-9

830-312.6

П-122300002400

Сист. N: 378673

- 122 -

ЦБ 128804, П/891.62-31/Р 27

РАЙЛИ, Лусинда

Под маслиновите дървета : Роман. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 461 с. ; 21 см

ISBN 978-954-26-2251-2

891.62-31

П-122300002379

Сист. N: 378674

- 123 -

ЦБ 128805, П/820-311.6/Ъ

ЪРУИН, Софи

Наръчник на младата дама за лов на богат съпруг : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 336 с. ; 21 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-28-4335-1 (Сиела)

820-311.6

П-122300002373

Сист. N: 378675

- 124 -

ЦБ 128806, П/820(73)-31/С 84

СТРАУТ, Елизабет

Олив Китридж : [Роман]. - София : Кръг, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 424 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7625-11-0

820(73)-31

П-122300002374

Сист. N: 378676

- 125 -

ЦБ 128807, П/820(73)-312.4/Г 63

ГОЛДЪН, Кристофър

Път от кости : Роман. - София : Кръг, 2023 ([София] : RoPrint). - 368 с. ; 20 см

ISBN 978-619-265-019-3

820(73)-312.4

П-122300002383

Сист. N: 378677

- 126 -

ЦБ 128808, П/820(73)-312.4/С 36

СИЛВА, Даниъл

Портрет на непозната дама : Роман. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 407 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. на авт. ; За авт.

ISBN 978-954-26-2258-1

820(73)-312.4

П-122300002380

Сист. N: 378678

- 127 -

ЦБ 128809, П/820(73)-31/С 84

СТРАУТ, Елизабет

Олив Китридж отново : [Роман]. - София : Кръг, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 392 с. ; 20 см

ISBN 978-619-265-012-4

820(73)-31

П-122300002375

Сист. N: 378679

- 128 -

ЦБ 128810, П/839.6-31/Е 41

ЕКЕБЕРГ, Ян Уве

Последният викингски крал: Врагът на мира : Роман. - [София] : Персей, 2023. - 352 с. : с к. ; 20 см. - (Поредица Последният викингски крал ; [4])

Съдържа и Имена и понятия.

ISBN 978-619-161-299-4

839.6-31

П-122300002381

Сист. N: 378680

- 129 -

ЦБ 128811, Д/820(73)-312.9/М 40

МАФИ, Тахере

Предизвикай ме : [Роман]. - София : Егмонт България, 2023 (София : Ропринт). - 303 с. ; 21 см. - (Поредица Разбий ме ; 5)

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-27-3098-9

820(73)-312.9

Д-122300002382

Сист. N: 378681

- 130 -

ЦБ 128812, П/820(73)-31/С 46

СМАЙЛИ, Джейн

Опасен бизнес : [Роман]. - София : Обсидиан, 2023 (София : Инвестпрес). - 248 с. ; 20 см

ISBN 978-954-769-551-1

820(73)-31

П-122300002376

Сист. N: 378682

- 131 -

ЦБ 128813, П/882-31/А 45

АКУНИН, Борис

Ореховият Буда : [Роман]. - София : Еднорог, 2023. - 288 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-365-282-2

882-31

П-122300002377

Сист. N: 378683

- 132 -

ЦБ 128814, П/860(720)-31/М 46

МЕЛЧОР, Фернанда

Сезонът на ураганите : [Роман]. - София : Лабиринт, 2023 (София : Симолини 94). - 216 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7670-29-5

860(720)-31

П-122300002386

Сист. N: 378684

- 133 -

ЦБ 128815, П/820(73)-312.4/К 80

КОМИ, Джеймс

Сентрал Парк Уест : Роман. - София : Обсидиан, 2023 (София : Инвестпрес). - 376 с. ; 21 см

ISBN 978-954-769-553-5

820(73)-312.4

П-122300002387

Сист. N: 378685

- 134 -

ЦБ 128816, П/820(73)-312.4/К 97

КЪСЛЪР, Клайв и др.

Пътешествието на фараона : [Роман]. - София : Pro book, 2023. - 384 с. ; 21 см. - (Архивите на НАМПД : Приключенията на Кърт Остин)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7733-01-3 (Про бук)

820(73)-312.4

П-122300002401

Сист. N: 378686

- 135 -

ЦБ 128818, П/820(71)-31/Р 70

РОБСЪН, Дженифър

Роклята : [Роман]. - [София] : Прозорец, 2023 ([София] : Инвестпрес). - 432 с. : с портр. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Затворени врати и отворени прозорци ; Интервю с Бети Фостър.

ISBN 978-619-243-262-1

820(71)-31

П-122300002385

Сист. N: 378688

- 136 -

ЦБ 128819, П/820(73)-31/Ш 55

ШЕН, Л. Дж.

Скандален : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 376 с. ; 21 см. - (Поредица Sinners of Saint ; Кн. 3)

Л. Дж. Шен - псевдоним на Лихи Дж. Шен.

ISBN 978-954-28-4328-3 (Сиела)

820(73)-31

П-122300002388

Сист. N: 378689

- 137 -

ЦБ 128820, П/830-31/Г 79

ГРЕГОРИО, Роберто

Сладоледен рай в Амалфи : [Роман]. - София : Ера, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 319 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-733-9

830-31

П-122300002389

Сист. N: 378690

- 138 -

ЦБ 128822, П/839.6-31/Е 23

ЕГЕЛАНД, Том

Сокола : Роман. - [София] : Персей, 2023. - 448 с. ; 20 см

ISBN 978-619-161-298-7

839.6-31

П-122300002390

Сист. N: 378692

- 139 -

ЦБ 128823, П/820(73)-31/Р 70

РОБЪРТС, Нора

Самоличност : [Роман]. - [София] : Бард, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 528 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0208-7

820(73)-31

П-122300002402

Сист. N: 378693

- 140 -

ЦБ 128825, П/830-31/В 18

ВАЛ, Максим

Хотел Савой : Роман : [Кн. 1 - ]. - София : Унискорп, 2021 -. - 21 см. - (Поредица Избрано за вас)

Максим Вал - творчески псевд. на нем. писател.

Кн. 3. Тайните на едно семейство. - 2023. - 240 с.

ISBN 978-954-330-584-1 (кн. 3)

830-31

П-122300002393

Сист. N: 378696

- 141 -

ЦБ 128828, П/839.6-312.4/С 82

СТОЛЕСЕН, Гюнар

Черната овца : Роман. - [София] : Книги за всички, 2023. - 288 с. ; 20 см

Кн. от крим. серия Варг Веум.

ISBN 978-619-7535-426 (BOOKS4ALL)

839.6-312.4

П-122300002404

Сист. N: 378699

- 142 -

ЦБ 128829, П/820(94)-311.6/М 19

МАККЪЛОУ, Колийн

Цезар : [Роман] : Ч. 1 - 3. - София : Плеяда, 2023. - 21 см. - ([Поредица Господари на Рим] ; [5])

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

Ч. 2. Войната с галите ([София] : Art Eternal Print). - 340 с. : с портр., к.

ISBN 978-954-409-471-3 (ч. 2)

820(94)-311.6

П-122300002394

Сист. N: 378700

- 143 -

ЦБ 128831, П/820(73)-312.4/Д 92

ДУГОНИ, Робърт

Гробът на сестра ми : Роман. - София : Benitorial, 2022 ([София] : Ропринт). - 448 с. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. Р. Дъгони - Робърт Дугони. - Кн. 1 от поредицата Детектив Трейси Кросуайт. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7639-06-3 (Бениториал)

820(73)-312.4

П-122300002408, П-122300002847

Сист. N: 378705

- 144 -

ЦБ 128832, П/820-31/Г 82

ГРИЙН, Ванеса

Клуб "Чаен порцелан" : Колекционерките : [Роман]. - София : Art Eternal, 2016 (София : Алианс Принт). - 329 с. ; 21 см

Името на прев. отебелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-191-186-8 (Арт Етърнал)

820-31

П-122300002407

Сист. N: 378706

- 145 -

ЦБ 128836, П/820(73)-31/П 28

ПАТЕРСЪН, Джеймс

Когато вятърът задуха : Роман. - Пловдив : Хермес, 2001. - 288 с. ; 20 см

Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 954-459-855-3

820(73)-31

П-122300002415

Сист. N: 378714

- 146 -

ЦБ 128838, П/840-31/С 13

САГАН, Франсоаз

Добър ден, тъга : Роман. - София : Фама, 2012 ([София] : Симолини). - 144 с. ; 22 см

Франсоаз Саган псевд. на Франсоаз Коарез ; Елка Лазарова - псевд. на прев. Мария Христова Коева.

ISBN 978-954-597-345-1

840-31

П-122300002418

Сист. N: 378718

- 147 -

ЦБ 128839, П/820(73)-31/М 46

МЕЛТЪН, Марлис

Не ме забравяй : Роман. - Пловдив : Хермес, 2006 (Хасково : Полиграфюг). - 352 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

ISBN 978-954-26-0416-7

ISBN 954-26-0416-5

820(73)-31

П-122300002417

Сист. N: 378721

- 148 -

ЦБ 128840, П/820-31/Г 82

ГРИЙН, Ванеса

Крайбрежната чайна : [Роман]. - София : Art Eternal, 2015. - 368 с. ; 20 см

ISBN 978-619-191-107-3 (Арт Етърнал Синема)

820-31

П-122300002423

Сист. N: 378723

- 149 -

ЦБ 128841, П/820-31/Т 69

ТОМАС, Роузи

Айрис и Руби : [Роман]. - 2. изд. - София : СББ Медиа, 2022 ([София] : Ропринт). - 376 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-399-452-5 (SBB Media)

820-31

П-122300002428

Сист. N: 378729

- 150 -

ЦБ 128842, П/882-992/Ч 77

ЧЕХОВ, Антон Павлович

Остров Сахалин : Из пътни бележки. - София : Лист, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт). - 480 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7596

882-992

П-122300002427

Сист. N: 378730

- 151 -

ЦБ 128844, П/820(73)-312.4/К 94

КУПЪР, Глен

Библиотекарите : [Роман]. - София : Бард, 2012 (Хасково : Полиграфюг). - 384 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра. [Сер. Библиотеката на мъртвите] ; [3])

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-323-2

820(73)-312.4

П-122300002424

Сист. N: 378732

- 152 -

ЦБ 128845, П/820(73)-312.4/К 94

КУПЪР, Глен

Ще дойде дяволът : [Роман]. - София : Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 368 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Възприетата форма на името на прев. Мария Панева е Мария Иванова Тотоманова.

ISBN 978-954-655-363-8

820(73)-312.4

П-122300002425

Сист. N: 378735

- 153 -

ЦБ 128856, П/840-31/Л 69

ЛИТЕЛ, Джонатан

Една стара история : Нова версия : [Роман]. - София : Колибри, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 327 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-1185-3 (Colibri)

840-31

П-122300002458, П-122300002658

Сист. N: 378769

- 154 -

ЦБ 128857, П/860-31/С 51

СОЛА, Ирене

Пея аз, а планината танцува : [Роман]. - София : Колибри, 2023 ([София] : Инвестпрес). - 239 с. ; 20 см. - (Поредица EUROPA)

ISBN 978-619-02-1233-1 (Colibri)

860-31

П-122300002459

Сист. N: 378770

- 155 -

ЦБ 128859, П/820(73)-31/Л 82

ЛОПЕС, Анджелина М.

Вечер на улица Милагро : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 385 с. ; 21 см

Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-954-28-4363-4 (Сиела)

820(73)-31

П-122300002457

Сист. N: 378773

- 156 -

ЦБ 128861, П/850-31/Г 18

ГАЛДИНО, Диего

Любовта има твоите очи : [Роман]. - София : Кръгозор, 2023 (Добрич : Фолиарт). - 184 с. ; 21 см

Съдържа и Прил.

ISBN 978-954-771-474-8

850-31

П-122300002456, П-122300003027

Сист. N: 378775

- 157 -

ЦБ 128863, П/820(73)-312.4/Б 21

БАЛДАЧИ, Дейвид

Финалът : Роман. - София : Обсидиан, 2023 (София : Инвестпрес). - 408 с. ; 20 см

ISBN 978-954-769-554-2

820(73)-312.4

П-122300002461

Сист. N: 378778

- 158 -

ЦБ 128864, П/820(73)-31/Х 38

ХЕЙЛ, Джени

Лято на острова : [Роман]. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 256 с. ; 20 см

Съдържа и Писмо от Джени.

ISBN 978-954-26-2262-8

820(73)-31

П-122300002462

Сист. N: 378779

- 159 -

ЦБ 128865, П/820(73)-31/Х 28

ХАРЛОУ, Мелани

Неустоима : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 292 с. ; 21 см. - (Поредица Cloverleigh Farms ; Кн. 1)

ISBN 978-954-28-4365-8 (Сиела)

820(73)-31

П-122300002463

Сист. N: 378781

- 160 -

ЦБ I 13149, РЦ20в/830-31/Г 97

ГЬОТЕ, Йохан Волфганг

Страданията на младия Вертер : [Роман]. - София : Игнатов, [1937] (София : Василев). - 170, IV с. ; 16 см. - (Библ. за всички ; N 47)

Загл. и текст на стар правопис. - Съдържа и Младият Гьоте и неговия Вертер / К. Гълъбов.

830-31

РЦ20в-122300002625

Сист. N: 378843

- 161 -

ЦБ I 13157, РЦ20в/884-3/С 33

СЕНКЕВИЧ, Хенрик

Писма от Африка. - София : Ал. Паскалев и сие, 1915 (София : Напред). - 412, IV с., 1 л. : портр. ; 15 см. - (Всемирна библ. ; N 194 - 200)

Загл. и текст на стар правопис. - Екз. с инв. N 122300002627 е без предна кор.

884-3

РЦ20в-122300002627

Сист. N: 378917

- 162 -

ЦБ I 13162, РЦ19в/840-2/Ю 13

ЮГО, Виктор

Рюи Блаз : Драма в 5 д.. - Варна, 1895 (Варна : Хр. Н. Войников). - 116 с. ; 18,5 см. - (Театрална библ. ; N 1)

Загл. и текст на стар правопис. - Екз. с инв. N 122300002608 е подв. с още 1 загл. в общо кн. тяло: Самодивска китка / Кирил Христов. - [1905], с форматна сигнатура ЦБ I 394.

840-2

РЦ19в-122300002608

Сист. N: 379010

Детска художествена литература

- 163 -

ЦБ 128738, Д/886.7-93-32/В 67

ВКУСНА география. - 2. изд. - [София] : Точица, 2022. - 72 с. : с цв. ил. ; 22 см

Други авт.: Д. Варадинова, Д. Димитрова, З. Христова.

ISBN 978-954-92708-9-1

1. Книги - за деца

886.7-93-32 + 087.5

Д-122300002353, Д-122300002354

Сист. N: 378538

- 164 -

ЦБ II 8978, Д/886.7-93-34/Р 27

РАЙКОВ, Никола Руменов

Най-най-голямото приключение на малкото таласъмче : Приказка-игра. - [Стара Загора] : Game Tale, 2023 ([София] : Печатница 99 %). - 44 с. : с цв. ил. ; 31 см

Други худож.: Р. Ю. Крафт, Ж. Тромер, И. Илиев, Н. Йорданова, М. Бочева, Н. Райнов ; Имената на худож. отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-619-7269-08-6

886.7-93-34

Д-122300002273, Д-122300002274

Сист. N: 378553

- 165 -

ЦБ II 8980, Д/886.7-93-91(084)/Р 27

РАЙКОВ, Никола Руменов

Приключенията на Пепър и котарака Морков : [Комикс за деца]. - [Стара Загора] : Game Tale, [2022] ([София] : Печатница 99 %). - [99] с. : с цв. ил. ; 31 см

ISBN 978-619-7269-06-2

886.7-93-91(084)

Д-122300002275

Сист. N: 378562

- 166 -

ЦБ II 8981, Д/886.7-93-91(084)/Р 27

РАЙКОВ, Никола Руменов

Новите приключения на Пепър и котарака Морков : [Комикс за деца]. - [Стара Загора] : Game Tale, [2022] ([София] : Печатница 99 %). - [100] с. : с цв. ил. ; 31 см

ISBN 978-619-7269-07-9

886.7-93-91(084)

Д-122300002276

Сист. N: 378563

- 167 -

ЦБ II 8982, Д/886.7-93-34/Т 46

ТЕЛЛАЛОВ, Тони Антонов и др.

Дугулите и вълшебното листо : Приказка-игра. - [Стара Загора] : Game Tale, 2021 ([София] : Печатница 99 %). - [79] с. : с цв. ил. ; 31 см + прил. (1 сгънат л., 35 стикера)

Кн. и прил. са в общ футляр.

ISBN 978-619-7269-05-5

1. Книга-игра

886.7-93-34 + 087.5

Д-122300002277

Сист. N: 378564

- 168 -

ЦБ 128770, Д/886.7-93-845/В 66

ВИЦОВЕ за деца 8. - София : Vision Books, 2023 ([София] : Спектър). - 64 с. : с цв. ил. ; 24 см

Други ил.: В. Цакова, Д. Стоянов.

ISBN 978-619-7585-33-9 (Вижън Букс)

886.7-93-845

Д-122300002335

Сист. N: 378604

- 169 -

ЦБ 128784, Д/820(73)-93-31/К 54

КИНИ, Джеф

Дневникът на един дръндьо [17]: Роден за рок : [Роман за деца]. - София : Дуо Дизайн, [2023]. - 218 с. : с ил. ; 21 см. - (Поредица Дневникът на един дръндьо ; 17)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7560-24-4 (Duo Design)

820(73)-93-31

Д-122300002358, Д-122300002359

Сист. N: 378630

- 170 -

ЦБ I 13148, РЦ20в/820-93-31/Р 59

РИД, Томас Майн

Ловци за жирафи : Роман из живота на бурите. - София : Щаб на действующата армия, 1917 (София : Воен. известия). - 216 с. ; 15 см. - (Походна войнишка библ. ; N 38)

Загл. и текст на стар правопис.

820-93-31

РЦ20в-122300002615

Сист. N: 378838

- 171 -

ЦБ II 8993, Д/820/899-93-34/П 45

[ПЕТМИНУТНИ] 5-минутни истории за лека нощ от дивата природа. - [София] : Таймлайнс стор, 2022 (Китай). - 176 с. : с цв. ил. ; 28 см

Възприетата форма на името на ил. Анна Ланг е Ана Ланг. - Верният ISBN отпеч. на гърба на кор. - Кн. от съвместната издателска линия Пътечки на изд. Дакелче и изд. Таймлайнс. - Съдържа и За ил.

ISBN 978-619-7455-79-3

ISBN 978-619-7455-45-8 !

820/899-93-34

Д-122300002491

Сист. N: 378946

- 172 -

ЦБ 128890, Д/820(94)-93-31/Г 84

ГРИФИТС, Анди

[Шестдесет и пет] 65-етажната къща на дърво : [Роман за деца]. - София : Дамян Яков, 2023 ([София] : Симолини 94). - 383 с. : с ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-954-527-680-4

820(94)-93-31

Д-122300002492

Сист. N: 378948

- 173 -

ЦБ 128893, Д/840(71)-93-31/Б 38

БЕРЖЬОРОН, Ален М.

Били Стюарт : Кн. 1 -. - [София] : Дуо Дизайн, [2020 -]. - 19 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с

Кн. 2. В леговището на минотавъра. - [2023]. - 160 с. : с цв. ил.

ISBN 978-619-7560-25-1 (кн. 2)

840(71)-93-31

Д-122300002495

Сист. N: 378953

- 174 -

ЦБ II 8994, Д/830-93-34(084)/М 52

МЕШЕНМЬОЗЕР, Себастиан

Господин Катеричко знае пътя към щастието : [Приказка]. - [София] : Точица, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - [62] с. : с цв. ил. ; 29 см

Възприетата форма на името на авт. е Себастиан Мешенмьозер ; Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-7172-41-6

830-93-34(084)

Д-122300002498

Сист. N: 378961

- 175 -

ЦБ II 8998, Д/820-93-34/П 33

ПЕЙШЪНС, Джон

Истории с щастлив край от Папратовата долина. - [София] : Бук Травъл, 2023 (В. Търново : Абагар). - 73 с. : с цв. ил. ; 28 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. изд. под логото на ИнфоДар - търг. марка на Бук Травъл. - Съдържа: Нестрашното плашило ; Изненадата за рождения ден на Зигмунд ; Бъркотия в имението ; Викарият Димлий търси съкровище.

ISBN 978-619-244-070-1

820-93-34

Д-122300002503

Сист. N: 378971

- 176 -

ЦБ 128898, Д/830-93-31/Б 77

БРАНДИС, Катя

Деца на гората: Смъртна опасност : [Роман за деца]. - София : Архипелаг, 2023. - 304 с. : с ил. ; 21 см. - (Поредица Деца на гората ; Кн. 5)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Разпространява изд. Златното пате.

ISBN 978-954-456-066-9

830-93-31

Д-122300002504

Сист. N: 378972

- 177 -

ЦБ 128899, Д/820-93-34/С 47

СМИТ, Алекс Т.

Клод в цирка : [Приказка]. - [София] : Timelines, 2023 (Китай). - 96 с. : с цв. ил. ; 19 см. - (Поредица Клод)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-7455-84-7 (Таймлайнс стор)

820-93-34

Д-122300002507

Сист. N: 378977

- 178 -

ЦБ 128901, Д/820-93-31/Л 25

ЛАРУД, Кийрън

Легендата за Подкин Едноухия : [Роман за деца]. - [София] : Таралеж, 2023. - 318 с. : с к., ил. ; 21 см. - (Поредица Петте царства ; Кн. 1)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Таралеж - запазена марка на Вакон. - Съдържа и За авт. ; За ил.

ISBN 978-619-250-059-7 (Вакон)

820-93-31

Д-122300002509

Сист. N: 378989

- 179 -

ЦБ 128902, Д/886.7-93-34/А 51

АЛЕКСАНДРОВА, Диана

Ленивият щърк : [Приказка]. - София : Студиото на А [т.е. Артлайн Студиос], 2023. - [32] с. : с цв. ил. ; 22х22 см

На кор. отбелязано Artlain Kids. - Съдържа и Запознай се с авт. и ил.

ISBN 978-619-193-311-2

886.7-93-34

Д-122300002511

Сист. N: 378991

- 180 -

ЦБ 128905, Д/860-93-32/И 91

ИСЕРН, Сусана

Малварина иска да бъде вещица. - [София] : Асеневци, 2023. - 112 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Поредица] Малварина ; 1)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт., ил.

ISBN 978-619-266-000-0

860-93-32

Д-122300002515

Сист. N: 378999

- 181 -

ЦБ 128906, Д/820/899-93-34/М 23

МАЛКАТА русалка и много други приказки. - София : Златното пате, 2023. - 144 с. : с цв. ил. ; 25х22 см. - (Приказки безкрай)

Други худож.: С. Князева, Ч. Драгиев ; Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. ; Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева. - Съдържа приказки от: Х. К. Андерсен, И. Крилов, А. Каралийчев, Ж. дьо Лафонтен, Братя Грим, Г. Златина, Шехеразада, Елин Пелин, Езоп ; Елин Пелин - псевд. на Димитър Иванов Стоянов.

ISBN 978-619-181-318-6

820/899-93-34

Д-122300002516

Сист. N: 379004

- 182 -

ЦБ II 9001, Д/830-93-34/К 65

КЛИНГ, Марк-Уве

Малкият НЕднорог и СкукаСъската : [Приказка]. - София : СофтПрес, 2023. - 51 с. : с цв. ил. ; 28 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и кратки биогр. данни за авт., ил.

ISBN 978-619-151-922-4

830-93-34

Д-122300002517

Сист. N: 379005

- 183 -

ЦБ II 9002, Д/882-93-34/К 93

КУЗОВКОВ, Олег

Маша и Мечока: Забавни истории 1. - София : Pro book, 2023. - 64 с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Съдържа: Две на цената на една ; Голямото пране ; До нови срещи.

ISBN 978-619-7502-98-5 (Про бук)

882-93-34

Д-122300002518

Сист. N: 379017

- 184 -

ЦБ II 9003, Д/882-93-34/К 93

КУЗОВКОВ, Олег

Маша и Мечока: Забавни истории 3. - София : Pro book, 2023. - 80 с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Съдържа: История с призрак ; Торбата с лъжите ; Играта свърши.

ISBN 978-619-7502-99-2 (Про бук)

882-93-34

Д-122300002519

Сист. N: 379020

Детска отраслова литература

- 185 -

ЦБ 128891, Д/087.5:794.5:681.322(035)/Д 50

ДЖЕЛИ, Крейг

[Майнкрафт] Minecraft : Наръчник за водене на битки / Текст Крейг Джели ; Ил. Райън Марш ; Прев. [от англ.] Ваня Ангелова. - София : Егмонт България, 2023 (Италия). - 95 с. : с цв. ил. ; 22 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Изд. на Mojang Studios.

ISBN 978-954-27-3022-4

1. Електронни игри - наръчници и ръководства - детска и юношеска литература

087.5:794.5:681.322(035)

Д-122300002493

Сист. N: 378949

- 186 -

ЦБ II 8997, Д/087.5:636.7(031)/К 96

КЪНЧЕВА, Невяна Денчева

Кучета : Енциклопедия. - София : Колхида, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 148 с. : с цв. ил. ; 29 см

Авт. отбелязана на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-672-279-9

1. Кучета - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:636.7(031)

Д-122300002502

Сист. N: 378969

- 187 -

ЦБ II 8999, Д/087.5:159.9/П 46

ПЕТРАНОВСКА, Людмила

Какво да направиш, ако... 1 : Как е правилно да се постъпва в сложни ситуации. - София : Миранда, 2023. - 144 с. : с цв. ил. ; 26 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7659-63-4

1. Психология - детска и юношеска литература

087.5:159.9

Д-122300002505

Сист. N: 378974

- 188 -

ЦБ II 9000, Д/087.5:159.9/П 46

ПЕТРАНОВСКА, Людмила

Какво да направиш, ако... 2 : Как е правилно да се постъпва в сложни ситуации. - София : Миранда, 2023. - 144 с. : с цв. ил. ; 26 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7659-64-1

1. Психология - детска и юношеска литература

087.5:159.9

Д-122300002506

Сист. N: 378976

- 189 -

ЦБ II 9005, Д/087.5:336.7(031)/Б 75

БРАЙЪН, Лара

Парите : Моята първа енциклопедия : С повече от 60 капачета. - София : Фют, 2023 (Китай). - 12 с. : с цв. ил. ; 29 см. - (Поредица Моята първа енциклопедия)

Кор. опис. - Възприетото име на ил. е Мари-Ив Тремблей. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с повдигащи се капачета.

ISBN 978-619-199-858-6

1. Пари - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:336.7(031)

Д-122300002521

Сист. N: 379024

- 190 -

ЦБ II 9006, Д/087.5:03/Д 34

ДЕЙНС, Кейти

Нашият свят : Моята първа енциклопедия. - София : Фют, 2023 (Китай). - 13 с. : с цв. ил. ; 29 см. - (Сер. Моята първа енциклопедия)

Кор. опис. - Възприетото име на ил. е Мари-Ив Тремблей. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с повдигащи се капачета.

ISBN 978-619-199-128-0

1. Енциклопедии, детски

087.5:03

Д-122300002522

Сист. N: 379026

География

- 191 -

ЦБ II 8992

MONTZKA, Heinrich

Tramplers geographischer Mittelschulatlas : Fur gymnasien, realschulen, madchenlyzeen, lehrerbildungsanstalten, gewerbe- und handels- schulen sowieverwandte anstalten. - 8. ed. - Wien : Hof- und Staatsdruckerei, 1913. - 40 p. : taf., fig., [274] p. : k. ; 29 cm

1. География - атласи - учебници за средни училища

914/919(084.4)(075.3) + 912(100)(084.4)(075.3)

Сист. N: 378849

История

- 192 -

ЦБ 128739, Ч/949.72/М 62

МИНАЛО несвършващо : Теренно изследване "Топоси на историческата памет", окт. 2009 - юни 2010. - София : Нов бълг. унив., 2011 (София : Планета 3). - 231 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Съдържа материали от: Е. Иванова, Е. Келбечева, А. Кальонски, Д. Варзоновцев, А. Николов, К. Фердинандова, П. Фотева, В. Величков. - Библиогр. след отд. статии и под линия с бел. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-535-681-0

1. История - България. 2. България - история

949.72

Ч-122300002283

Сист. N: 378539

- 193 -

ЦБ 128747, Ч/930.25/Б 54

БОГДАНОВ, Иван

Архивология. - София : Нов бълг. унив., 2014 ([София] : Планета 3). - 753 с. : с факс. ; 21 см - (Университетска библ.)

Пълното име на авт. - Иван Богданов Генчев. - Съдържа и И. Богданов и бълг. архивистика / С. Петкова. - Именен показалец.

ISBN 978-954-535-802-9

1. Архивистика. 2. Археография. 3. Архиви - България. 4. България - архивистика

930.25 + 930.251(497.2)

Ч-122300002289

Сист. N: 378555

- 194 -

ЦБ 128763, Ч/930.1(497.2)(092)(063)/М 96

КОНФЕРЕНЦИЯ Историкът като изследовател, гражданин и човек. София. 2016

Историкът като изследовател, гражданин и човек : Сб. с материали от конф., посветена на 130-год. от рождението и 70-год. от смъртта на проф. Петър Мутафчиев (1883 - 1943). - София : Нов бълг. унив., 2016 ([София] : Планета 3). - 351 с. : с ил. ; 24 см

Кор. загл.: Историкът Петър Мутафчиев като изследовател, гражданин и човек ; Загл. и на англ. ез. ; Други ред.: Ц. Чолова, Л. Стоянов. - Съдържа материали от: Л. Стоянов, М. Неделчев, Н. Богомилова, Ц. Чолова, В. Стоянов, И. Илиев, Б. Думанов, С. Хинкова, М. Баджаков, С. Янева, Т. Томов, А. Трифонова, Р. Генов, Ж. Назърска, В. Бонева, Е. Русинова, Н. Поппетров, Т. Асенов, К. Митева. - Библиогр. след отд. докл. и под линия с бел. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-535-932-3

1. Мутафчиев, Петър Стоянов, 1883 - 1943 - юбилеи и чествания - конференции. 2. Историци, български - юбилеи и чествания - конференции. 3. България - история

930.1(497.2)(092)(063) + 92 Мутафчиев, Петър

Ч-122300002293

Сист. N: 378588

- 195 -

ЦБ 128776, Ч/904:669(497)/Т 74

ТОПАЛОВ, Ставри Атанасов

Металургията и металообработката в района на североизточната част на Балканския полуостров през VI - V хил. пр.н.е.. - [София] : Майнд Принт, 2022. - 288 с. : с ил., к., диагр. ; 21 см

Съдържа и Кратки биографични данни за д-р Ставри Топалов ; Студии и Монографии на д-р Ставри Топалов. - Библиогр. с. 269 - 277.

ISBN 978-619-7282-30-6

1. Паметници на културата - Балкански полуостров. 2. Археология - Балкански полуостров. 3. Металургия - Балкански полуостров - история

904:669(497) + 669(497)(091)

Ч-122300002349

Сист. N: 378616

- 196 -

ЦБ 128848, Ч/904(497.21-22)/С 70

СТАНЧЕВА, Магдалина Михайлова

Мадарският конник. - София : Нов бълг. унив., 2013. - 129 с. : с ил., сх. (някои цв.) ; 25 см

Съдържа и Избрана библиогр. на М. Станчева. - Библиогр. с. 111 - 113 ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-535-761-9

1. Мадарски конник. 2. Архитектурни паметници - Мадара, Варненска област. 3. Скални изображения - Мадара, Варненска област. 4. Мадара, Варненска област - археология

904(497.21-22) + 730.027(497.21-22)

Ч-122300002441

Сист. N: 378611

- 197 -

ЦБ 128846, П/930.9/К 45

КАСЕ, Етиен

Фалшифицираната история. - София : Паритет, 2012 ([София] : Анториери). - 211 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-153-003-8

1. История, обща. 2. История - фалшификации

930.9 + 001.9

П-122300002430

Сист. N: 378737

- 198 -

ЦБ 128854, Ч/930.1(497.2)(092)/З-33

НА ползу роду : Сб. в чест на 80-год. на доц. д-р А. Запрянова. - София : Дио Мира, 2022. - 329 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Други ред.: М. Веков, Б. Станимиров ; Рец.: Т. Стоилова, Р. Стоянова. - Изд. на Бълг. генеалогическа федерация Родознание, БАН. Институт за ист. изследвания. Секция Помощни ист. науки и информатика. - Съдържа статии от: М. Веков, В. Стоянов, А. Георгиева, Б. Станимиров, Б. Нягулов, Ч. Ветов, М. Любенова, С. Дяконова-Арсен, Д. Цонева, А. Кесарева, И. Косев, Д. Йорданов, Н. Кръстева, Г. Николова-Арабаджиева, Е. Ценова (Магерска), В. Дичева, А. Ангелов, Д. Церовски. - Библиогр. под линия с бел. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7696-04-2

1. Запрянова-Тодорова, Антоанета Георгиева, 1942 - - юбилеи и чествания - сборници. 2. Историци, български - юбилеи и чествания - сборници. 3. Родове, български - история - сборници. 4. България - история

930.1(497.2)(092)(062) + 92 Запрянова-Тодорова, Антоанета + 929.5(497.2)(062)

Ч-122300002472

Сист. N: 378765

- 199 -

ЦБ I 13152, Кр/908(497.23-35)/Г 41

ГЕРОИЧНОТО минало на Старозагорски окръг. - Ст. Загора : Окр. съвет на проф. съюзи, 1962. - 25 с. ; 17 см

Кор. опис. - Изд. на Окр. съвет на проф. съюзи.

1. История - Старозагорски край. 2. Старозагорски край - краезнание - история

908(497.23-35)

Кр-122300002759

Сист. N: 378879

- 200 -

ЦБ 128904, П/946.0(092)/И 89

БОТЕВ, Ростислав Валентинов

Личният живот на Исабел Кастилска. - София : Millenium, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 240 с. : с ил., к., факс. ; 23 см

Библиогр. с. 231 - 232 и под линия с бел. ; Азб. показалец.

ISBN 978-954-515-609-0 (Милениум)

1. Исабела I Кастилска, 1451 - 1504 - биографии. 2. Испания - история - биографии

946.0(092) + 92 Исабела I Кастилска

П-122300002514

Сист. N: 378994

- 201 -

ЦБ I 13163, РЦ20в/949.72.042(092)/С 83

СТОЯНОВ, Захари

Четите в България на Филип Тотю, Хаджи Димитър и Стефан Караджата. - София : Игнатов, [1940] (София : Борис Ан. Кожухаров). - 336 с. ; 16 см. - (Библ. за всички ; N 148)

Кор. загл.: Четите в България. - Речник на чуждите думи.

1. Филип Тотю, войвода, 1830 - 1907 - биографии. 2. Хаджи Димитър, 1840 - 1868 - биографии. 3. Стефан Караджа, 1840 - 1868 - биографии. 4. Революционни, национални и народоосвободителни движения - България - дейци. 5. Четническо движение - България - дейци. 6. България - история

949.72.042(092) + 92(497.2)

РЦ20в-122300002618

Сист. N: 379025

- 202 -

ЦБ 128908, П/951/Д 49

ДЖАЙВИН, Линда

Най-кратката история на Китай. - [София] : Прозорец, 2023 ([София] : Инвестпрест). - 232 с.: с ил., к., табл. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-243-260-7

1. История - Китай

951

П-122300002523

Сист. N: 379030

Краезнание

- 203 -

ЦБ II 8978, Д/886.7-93-34/Р 27

РАЙКОВ, Никола Руменов

Най-най-голямото приключение на малкото таласъмче : Приказка-игра. - [Стара Загора] : Game Tale, 2023 ([София] : Печатница 99 %). - 44 с. : с цв. ил. ; 31 см

Други худож.: Р. Ю. Крафт, Ж. Тромер, И. Илиев, Н. Йорданова, М. Бочева, Н. Райнов ; Имената на худож. отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-619-7269-08-6

886.7-93-34

Д-122300002273, Д-122300002274

Сист. N: 378553

- 204 -

ЦБ II 8980, Д/886.7-93-91(084)/Р 27

РАЙКОВ, Никола Руменов

Приключенията на Пепър и котарака Морков : [Комикс за деца]. - [Стара Загора] : Game Tale, [2022] ([София] : Печатница 99 %). - [99] с. : с цв. ил. ; 31 см

ISBN 978-619-7269-06-2

886.7-93-91(084)

Д-122300002275

Сист. N: 378562

- 205 -

ЦБ II 8981, Д/886.7-93-91(084)/Р 27

РАЙКОВ, Никола Руменов

Новите приключения на Пепър и котарака Морков : [Комикс за деца]. - [Стара Загора] : Game Tale, [2022] ([София] : Печатница 99 %). - [100] с. : с цв. ил. ; 31 см

ISBN 978-619-7269-07-9

886.7-93-91(084)

Д-122300002276

Сист. N: 378563

- 206 -

ЦБ II 8982, Д/886.7-93-34/Т 46

ТЕЛЛАЛОВ, Тони Антонов и др.

Дугулите и вълшебното листо : Приказка-игра. - [Стара Загора] : Game Tale, 2021 ([София] : Печатница 99 %). - [79] с. : с цв. ил. ; 31 см + прил. (1 сгънат л., 35 стикера)

Кн. и прил. са в общ футляр.

ISBN 978-619-7269-05-5

1. Книга-игра

886.7-93-34 + 087.5

Д-122300002277

Сист. N: 378564

- 207 -

ЦБ 128778, Кр/886.7-323/К 14, П/886.7-323/К 14

КАЙРАКОВА, Траяна Георгиева

Да живееш с приСмехулник! : Хумористични разкази. - Ст. Загора : Кота, 2023 ([Ст. Загора] : Печатницата). - 408 с. ; 21 см

ISBN 978-954-305-639-2

886.7-323

Кр-122300002347, П-122300002348

Сист. N: 378618

- 208 -

ПЕТЪР Иванов 1847 - 1927 [Електронен ресурс] : Юбил. сб.. - Ст. Загора : Регионална библ. Захарий Княжески, 2022 (София : Булгед). - Текстови данни (1 файл : 101 с.). - (Поредица Литературна Ст. Загора, ISSN C634-9013 ; N 4)

Изт.: Загл. екран. - Системни изисквания: Acrobat Reader. - Съдържа: 1 pdf файл. - Кн. изд. и на хартиен носител ; Дигитално изд. - Други състав.: М. Денчева, М. Николова. - Кн. е с фотопортр. на И. Карастоянов. - Изд. на Община Ст. Загора ; Музей Литературна Ст. Загора ; Регионална библ. Захарий Княжески. - Съдържа: Сълзите на Даскал П. Иванов / И. Матев ; Държавникът и творецът П. Иванов, съхранен в документалната памет на Ст. Загора ; Среща с поета П. Иванов. Спомен от И. Мирчев ; Възрожденският поет и революционер Даскал П. Иванов в експозицията на Музей Литературна Ст. Загора ; П. Иванов - библиогр. ; Обясн. бел. ; Публикации от П. Иванов ; Публикации за П. Иванов. - Показалец на публикациите на П. Иванов по загл. ; Именен показалец.

ISBN 978-619-92367-0-3 (pdf)

1. Иванов, Петър Иванов, 1847 - 1927 - юбилеи и чествания - сборници. 2. Поети, български - юбилеи и чествания - сборници. 3. България - литературознание

886.7(092)(062)(02.034) + 92 Иванов, Петър

Сист. N: 378719

- 209 -

ЦБ 128854, Ч/930.1(497.2)(092)/З-33

НА ползу роду : Сб. в чест на 80-год. на доц. д-р А. Запрянова. - София : Дио Мира, 2022. - 329 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Други ред.: М. Веков, Б. Станимиров ; Рец.: Т. Стоилова, Р. Стоянова. - Изд. на Бълг. генеалогическа федерация Родознание, БАН. Институт за ист. изследвания. Секция Помощни ист. науки и информатика. - Съдържа статии от: М. Веков, В. Стоянов, А. Георгиева, Б. Станимиров, Б. Нягулов, Ч. Ветов, М. Любенова, С. Дяконова-Арсен, Д. Цонева, А. Кесарева, И. Косев, Д. Йорданов, Н. Кръстева, Г. Николова-Арабаджиева, Е. Ценова (Магерска), В. Дичева, А. Ангелов, Д. Церовски. - Библиогр. под линия с бел. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7696-04-2

1. Запрянова-Тодорова, Антоанета Георгиева, 1942 - - юбилеи и чествания - сборници. 2. Историци, български - юбилеи и чествания - сборници. 3. Родове, български - история - сборници. 4. България - история

930.1(497.2)(092)(062) + 92 Запрянова-Тодорова, Антоанета + 929.5(497.2)(062)

Ч-122300002472

Сист. N: 378765

- 210 -

ЦБ 128869, Кр/621.311.22(497.23)/С 83, Ч/621.311.22(497.23)/С 83

СТОЯНОВ, Никола Владиславов и др.

Nature Morte : Двуез. изд., част от изложбата Nature Morte. 22.06 - 30.07.2023. Гьоте-институт България : [Каталог] = Nature Morte : Bilangual publication, part of the exhibition Nature Morte. 22.06 - 30.07.2023. Goethe-Institut Bulgaria : [Catalog]. - Nikola Stoyanov, Hristo Kaloyanov = Nature Morte : Bilangual publication, part of the exhibition Nature Morte. 22.06 - 30.07.2023. Goethe-Institut Bulgaria : [Catalog] / Nikola Stoyanov, Hristo Kaloyanov. - София : Христо Калоянов, 2023 ([София] : Pulsio Print). - 68 с. : с ил., к., сх. (някои цв.) ; 22 см + 1 [л.] : к.

Изд. се публикува с подкрепата на Гьоте-институт България и съдействието на фонд. Зингер-Захариев. - Библиогр. с. 61 - 62.

ISBN 978-619-92510-0-3

1. Топлоелектрически централи - Източномаришки въглищен басейн - изложби - каталози. 2. Топография - Източномаришки въглищен басейн - изложби - каталози. 3. Картография - Източномаришки въглищен басейн - изложби - каталози

621.311.22(497.23)(083.824) + 528.4(497.23)(083.824) + 528.9(497.23)(083.824)

Кр-122300002470, Ч-122300002471

Сист. N: 378803

- 211 -

ЦБ 128870, Кр/75.032/П 44

ПЕТКОВ, Петко Недялков

Тимомах от Византион. - София [т.е. В. Търново] : Фабер, 2021. - 128 с. : с цв. ил., к. ; 20 см

ISBN 978-619-00-1404-1

1. Художници, старогръцки. 2. Живопис, антична. 3. Древна Гърция - изобразителни изкуства

75.032 + 75.071.1(38)(092) + 92(38)

Кр-122300002489

Сист. N: 378807

- 212 -

ЦБ II 8990, Кр/75.046(497.2)/Я 44, Ч4/75.046(497.2)/Я 44

ЯМАКОВА, Недялка Господинова

Българската святост в образи : Иконографски и канонични особености на образната система на бълг. светци, просияли в периода XVII - XIX в.. - Пловдив [т.е. Асеновград] : ИМН, 2022. - 316 раздр. паг. : с ил., портр., табл., 68 с. раздр. паг. : цв. ил. ; 29 см

Съдържа и Анот. на бъл. и англ. ез. ; Приложения.

ISBN 978-954-317-198-9

1. Иконопис - България - история. 2. Светци, български - 17 - 19 век - жития. 3. България - изобразителни изкуства

75.046(497.2) + 235.3(497.2)(092)

Кр-122300002490, Ч4-122300002898

Сист. N: 378810

- 213 -

ЦБ I 13145, П/886.7-1/В 24

ВАСИЛЕВА, Петя Иванова

Мечтите на Бог : Стихове. - Добрич : Матадор 74, 2023. - 100 с. : с цв. ил. ; 14 см

Съдържа и За авт. ; Д. Младенова - сърцето зад обектива.

ISBN 978-954-371-733-0

886.7-1

П-122300002467

Сист. N: 378812

- 214 -

ЦБ 128872, П/886.7-32/В 24

ВАСИЛЕВА, Петя Иванова

Живей мечтата си! : Разкази и новели. - Добрич : Матадор 74, 2023. - 184 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-954-371-729-3

886.7-32

П-122300002468

Сист. N: 378814

- 215 -

ЦБ 128874, Кр/159.922/.923/Ц 34, П/159.922/.923/Ц 34

ЦВЕТКОВ, Ернест Анатолиевич

Тайните пружини на човешката психика : Кн.-тренинг. - Ст. Загора : АБ, б. г. - 119 с. ; 22 см

ISBN 978-954-652-013-5

1. Самоусъвършенстване. 2. Психотерапия

159.922/.923 + 615.851

Кр-122300002576, П-122300002577

Сист. N: 378818

- 216 -

ЦБ 128880, Кр/373.3(497.235)/О-83

ОСНОВНО училище "Митьо Станев". Ст. Загора

Съкровищница от спомени, дух и устрем : 70 г. съзидание и гордост. - [Ст. Загора], [2023]. - 56 с. : с ил., портр., факс. (повечето цв.) ; 21 см

Кор. опис.

1. Пето основно училище "Митьо Станев" (Стара Загора) - юбилеи и чествания. 2. Основни училища - Стара Загора - история. 3. Стара Загора - основно образование

373.3(497.235)(091)

Кр-122300002876

Сист. N: 378829

- 217 -

ЦБ I 13154, РЦ20в/886.7.09/Р 17

РАДОСЛАВОВ, Иван Радков

Портрети : Теодор Траянов, Трифон Кунев, Димчо Дебелянов, Христо Ясенов, Николай Лилиев, Емануил п. Димитров, Людмил Стоянов. - София : Кооп. печ. Напредък, 1927. - 56 с. : с портр. ; 18 см

Загл. и текст на стар правопис.

1. Българска литература - теми, образи, сюжети. 2. Писатели и поети, български - биографии. 3. България - литературознание

886.7.09 + 886.7(092) + 92(497.2)

РЦ20в-122300002619

Сист. N: 378891

- 218 -

ЦБ 128909, Кр/374.28(497.2)(091)/К 81

КОНДАРЕВ, Никола Генчев и др.

Народните читалища в борбата против монархофашизма. - София : Съюз на нар. ч-ща, [1951]. - 584 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Бел. под линия.

1. Читалища - България - история

374.28(497.2)(091)

Кр-122300002760

Сист. N: 379027

Индекс 'АВТОРИ'


Christova, Svetla Jordanova 53
Dimitrova, Maria Petrova 55
Genova, Irina 55
Genova, Irina Ivanova 55
Hristov, Anton 9
Hristov, Anton Borisov 9
Hristova, Svetla 57
Hristova, Svetla Jordanova 57
Ignatov, Sergej 9
Ignatov, Sergej Simeonov 9
Kang Myeongseok 48
Miller, Chris 56
Minaeva, Oksana 57
Minaeva, Oksana Mihajlova 53, 57
Montzka, Heinrich 191
Snowden. Peter 56
Turner, Sarah 30
Veselinov, Ivan 53
Vitanova, Albena Evlogieva 55
Wildenstein, Daniel 56
Авксентий, архимандрит 52, 212
Акунин, Борис 131
Александрова, Диана 179
Александрова, Диана Александрова 179
Алиенде, Исабел 102
Алмалех, Мони 60
Ангелов, Ангел 198, 209
Ангелов, Георги 153
Ангелова, Ваня 185
Ангелова, Ваня Ангелова 185
Ангелова, Весела 103, 123
Андерсен, Ханс Кристиан 181
Андерсен, Ханс Кристиян 181
Андонова, Евелина 40
Андонова, Евелина Огнянова 40
Андреева, Людмила 8
Анчева, Антоанета 49
Арабаджиева, Елена 75, 214
Арабаджиева, Елена Стоянова 75, 214
Асенов, Тихомир 194
Атанасов, Гриша 111
Атанасов, Гриша Александров 111
Атанасов, Чавдар 168
Атанасов, Чавдар Славчев 168
Атанасова, Офелия 168
Баджаков, Момчил Дойчев 18, 194
Баева, И. 27
Балабанов, Михаил 169
Балабанов, Михаил Петров 169
Балдачи, Дейвид 157
Банков, Кристиан 60
Банков, Кристиан Кръстинов 60
Банчева, Мариана 22
Барложецкая, Наталия 20
Барложецкая, Наталия Фьодоровна 20
Басан, Х. М. 162
Бейкър, Рандал 96
Белчева, Малина 50
Белчева, Малина Господинова 50
Бержьорон, Ален М. 173
Богданов, Богдан 1, 194
Богданов, Богдан Иванов 1, 194
Богданов, Иван 193
Богомилова, Нонка 194
Бодаков, Марин Христов 50
Бодакова, Анна 163
Божилов, Венцислав 116, 151
Бонева, Вера Петрова 194
Ботев, Ростислав 200
Ботев, Ростислав Валентинов 200
Бочев, Димитър 18
Бочев, Димитър Върбанов 18
Бочева, Мая 167, 206
Бочева, Мая Василева 164, 167, 203, 206
Боянова, Яна 171
Брайнова, Мария 173
Брайън, Лара 189
Брандис, Катя 176
Братоева-Даракчиева, Ингеборг Георгиева 46
Братя Грим 181
Браун, Греъм 91, 134
Булев, Тодор 47
Булев, Тодор Веселинов 47
Буюклиева, Майре 95, 107, 117
Буюклиева, Майре Бориславова 95, 107, 117
Вазов, Иван 83, 86, 87, 88
Вазов, Иван Минчов 83, 86, 87, 88
Вал, Максим 140
Варадинова, Дара 163
Варзоновцев, Дмитрий 192
Василев, Иван Веселинов 53
Василева - Румена, Петя 74, 75, 213, 214
Василева, Анета 54
Василева, Анета Николова 54
Василева, Веселина 60
Василева, Мария Димитрова 45
Василева, Петя Иванова 74, 75, 213, 214
Вацов, Димитър 60
Веков, Манчо 198, 209
Веков, Манчо Ангелов 198, 209
Величков, Владислав 192
Величкова, Цветана 4
Велков, Андрей 73
Велков, Андрей Стоев 73
Веселинов, Иван 53
Ветов, Чавдар 198, 209
Виан, Борис 101
Владиславов, Стойко 89
Връбчев, Георги 65
Връбчев, Георги Георгиев 65
Вълканова, Веселина 3, 50
Вълканова, Веселина Йорданова 50
Вълков, Крум 29, 218
Вълчев, Красимир 22
Върбанова-Денчева, Кристина Иванова 50
Габровска, Дори 145
Габровска, Дори Генадиева 145
Галдино, Диего 156
Гацова, Йоана 118
Гацова, Йоана Пламенова 118
Генков, П. Хр. 162
Генков, Петър Христов 162
Генов, Здравко 97, 99
Генов, Ненко 171
Генов, Ненко Стойков 171
Генов, Румен 194
Генов, Румен Луизов 194
Генчев, Иван Богданов 193
Георгиев, Асен 115
Георгиев, Борислав 60
Георгиев, Галин 181
Георгиев, Людмил 96
Георгиев, Людмил Любомиров 96
Георгиева, Албена 198, 209
Георгиева, Диляна 105, 127
Георгиева, Мариана 22
Георгиева, Марияна Георгиева 22
Георгиева, Петя 22
Герчев, Христо 161
Гешева, Йорданка 198, 198, 209, 209
Гешева, Йорданка Маринова 198, 209
Гинев, Филип 100
Гинев, Филип Николов 100
Глапион, Джонатан 97
Голдън, Кристофър 125
Голиванова, Теодора 156
Гочев, Георги 60, 60
Гочев, Георги Иванов 60
Грегорио, Роберто 137
Грей, Обри де 39
Грийн, Ванеса 144, 148
Грим, Вилхелм 181
Грим, Якоб 181
Грифитс, Анди 172
Група OULIPO 101
Гълъбов, К. 160
Гьоте, Й. В. 160
Гьоте, Йохан Волфганг 160
Д’Орв, Никола Д’Естиен 92
Далчев, Борис 84
Дамянов, Боян 133
Данилова, Анелия 124
Данова, Наташка 36
Даракчиева, Боряна 91, 110, 149
Даракчиева, Боряна Неделчева 91, 110, 149
Дашовска, Люба 4
Дейнс, Кейти 190
Декстър, Колин 110
Делпърданг, Джес 99
Демил, Нелсън 113
Дентън, Тери 172
Денчева, Малина Стойчева 61, 208
Джайвин, Линда 202
Джакман, Робърт 38
Джели, Крейг 185
Джонс, Джеф 99
Диманова, Катя 102
Диманова, Катя Томова 102
Димитров, Любен 24
Димитров, Свилен 179
Димитрова, Ангелина 98
Димитрова, Ангелина Василева 98
Димитрова, Десислава 163
Димитрова, Ина 39
Димитрова, Ина Димитрова 39
Димитрова, Ирена 22
Димитрова, Катерина 137
Димитрова, Лаура 49
Димитрова, Лаура Иванова 49
Динеков, П. 83
Динеков, Петър 89
Динеков, Петър Николов 83, 89
Динолова, Весела 144, 148
Динолова, Весела Вечкова 144, 148
Дичев, Ивайло Стефанов 45
Дичева, Виолета 198, 209
Додев, Лазар 22
Дойчев, Момчил 18
Достоевски, Феодор Михайлович 100
Драганов, Иво Иванов 46
Драганова, Емилия 90
Драганова, Емилия Владимирова 90
Драгиев, Чавдар 181
Дугони, Робърт 94, 143
Думанов, Боян Юлиев 194
Дъбева, Таня 33
Дъгони, Робърт 94, 143
Дяконова-Арсен, Светлана 198, 209
Егеланд, Том 138
Езоп 181
Екеберг, Ян Уве 128
Елин Пелин 181
Ефтимова, Андреана 3
Ефтимова, Андреана Борисова 3
Ешер, М. К. 79, 81
Загорчев, Марин 142
Загорчев, Марин Иванов 142
Зарков, Владимир 113
Зарков, Владимир Владимиров 113
Зарков, Стоян 42, 43, 44
Зарков, Стоян Петров 42, 43, 44
Захариев, Боян 22
Захариев, Захари 21
Захариев, Захари Величков 21
Звънчаров, Иван 193
Звънчаров, Иван Георгиев 193
Здравкова, Александра 180
Зиганшин, Албърт 164, 203
Златарева, Галина 176
Златарева, Галина Йорданова 176, 181
Златарски, Иван 129
Златарски, Иван Василев 129
Златина, Галина 176, 181
Златкова, Кристина 138
Иванов, Ив. Хр. 41
Иванов, Иван Христов 41
Иванов, Стефан 22
Иванова, Евгения 192
Иванова, Евгения Любомирова 192
Иванова, Калина 174
Иванова, Калина Йорданова 174
Иванова, Татяна 36
Иванова, Теодора 156
Игнатов, Асен 18
Игнатов, Асен Йорданов 18
Игнатов, Сергей 2
Игнатов, Сергей Симеонов 2
Игълдън, Кон 116
Иков, Венцислав 154
Иков, Венцислав Хуан 154
Илиев, Ивайло 164, 203
Илиев, Илия 194
Илиева, Жулиета Пенева 12, 215
Илиева, Милена 109
Инуса, Мануела 90
Исерн, Сусана 180
Йовчева, Димитринка 26, 216
Йончев, Димитър 32
Йончев, Димитър Трендафилов 32
Йорданов, Драгомир 198, 209
Йорданов, Илко Петров 22
Йорданова, Надежда 164, 203
Кагава, Джули 106
Казакова, Яна 15
Казакова, Яна Пламенова 15
Кайракова, Траяна 68, 207
Кайракова, Траяна Георгиева 68, 207
Калева, Симона 135
Калева, Симона Христова 135
Калинова, Е. 27
Калоянов, Христо 35, 210
Калоянов, Христо Стоянов 35, 210
Калъчев, Анри 62, 217
Кальонски, Алексей 192
Канг Мьонг Сок 48
Каприев, Георги 60
Капуло, Грег 97
Каралийчев, Ангел Иванов 181
Карастойчева, Емилия 93
Карастойчева, Емилия Станимирова 93
Карастоянов, Иван 61, 208
Карлс, Клаудия 176
Касабов, Иван 60
Касе, Етиен 197
Касимова-Моасе, Мария Хиндова 45
Кейн, Боб 97
Келбечева, Евелина 192
Келоу, Констанс 16
Кенарова, Цонка 22
Кенов, Тодор 134
Кенов, Тодор Кенов 134
Кесарева, Анелия 198, 209
Кини, Джеф 169
Клинг, Марк-Уве 182
Князева, Светлана Ангелова 181
Коарез, Франсоаз 146
Кодинова, Елена 145
Кодинова, Елена Любенова 145
Коева, Мария 101
Коева, Мария Христова 101, 146
Кожухаров, Михаил 23
Кожухаров, Михаил Георгиев 23
Козич, Р. 183, 184
Колева, Светла 16
Колман, Люси 103
Колчакова, Анна 187, 188
Колчакова, Анна Огнянова 187, 188
Коми, Джеймс 133
Комогорова - Комата, Светлана 172
Комогорова - Комата, Светлана Николаева 172
Комогорова, Светлана Николаева 172
Кондарев, Никола 29, 218
Кондарев, Никола Генчев 29, 218
Кордейро, Хосе 39
Коробко, Денис 131
Коробко, Денис Иванович 131
Косев, Иво 198, 209
Крафт, Ралф Юрген 164, 203
Крилов, Иван Андреевич 181
Кръстева, Евгения 128
Кръстева, Нонка 198, 209
Куев, К. М. 85
Куев, Куйо Марков 85
Кузовков, О. 183, 184
Кузовков, Олег 183, 184
Купър, Глен 151, 152
Куртева, Галина 59
Куртева, Галина Недялкова 59
Кънева, Ева 112
Кънева, Ева Димитрова 112
Кънчева, Невяна 186
Кънчева, Невяна Денчева 186
Кърси, Ан де 19
Къслър, Клайв 91, 134
Кюбърт, Анди 99
Кюльовски, Илия 29, 218
Кюльовски, Илия Павлов 29, 218
Лазаров, Ивайло 14
Лазаров, Ивайло Илиев 14
Лазарова, Влади 10
Лазарова, Владислава 10
Лазарова, Елка 146
Ланг, Ана 171
Ланг, Анна 171
Лаптева, Гергана 71
Лаптева, Гергана Гришева 71
Лардева, Галина 49
Ларуд, Кийрън 178
Лафонтен, Жан дьо 181
Леонов, О. Г. 27
Леонов, Олег Геннадьевич 27
Лител, Джонатан 153
Лопес, Анджелина М. 155
Лоури, Дейв 58
Любенова, Милена 198, 209
Магдичев, Сергей 22
Майер, Емеран 37
Маккълоу, Колийн 142
Манушева, Ирина 202
Манушева, Ирина Борисова 202
Манчева, Виолета 150
Маринов, Владислав 60
Маринов, Емил Христов 45
Маринов, Руси 32
Маркова, Аля 163
Мартин, Чарлс 109
Марш, Райън 185
Матев, Иван 61, 208
Матев, Иван Александров 61, 208
Мафи, Тахере 129
Мелтън, Марлис 147
Мелчор, Фернанда 132
Мешенмозер, Себастиан 174
Мешенмьозер, Себастиан 174
Микелис, Якопо де 104
Милева, Надежда 15
Милева, Надежда Николова 15
Милева, Снежана 122
Милева, Снежана Цветанова 122
Милева-Фено, Милена 177
Милева-Фено, Милена Маринова 177
Минаева, Оксана 53
Минаева, Оксана Михайлова 53
Минков, Цветан 63, 86
Минков, Цветан Николов 63
Митева, Константина 194
Митева, Нели 45
Михнева, Р. 27, 27
Михнева, Румяна Ангелова 27
Младенов, Иван 60
Младенова, Диана 74, 213
Младенова, Диана Георгиева 74, 213
Назърска, Жоржета Димитрова 194
Неделчев, Михаил Димитров 194
Недков, Стефан 175
Несбьо, Ю 112
Нефьодова, М. 183, 184
Никлева, Елена 18
Никлева, Елена Симеонова 18
Николаев, Боян 96
Николов, Александър 192
Николов, Тони 67
Николов, Тони Георгиев 67
Николова, Малина Симеонова 61, 208
Николова-Арабаджиева, Гергана 198, 209
Николчев, Живко 190
Николчев, Живко Любомиров 190
Нягулов, Благовест 198, 209
Омайников, Захари 132
Омайников, Захари Стефанов 132
Осиковска, Йорданка 11
Осиковска-Мънкова, Йорданка 11
Павлов - Вай Воф, Валентин 82
Павлов, Валентин 82
Панева, Мария 152
Панова, Марианна 159
Панова, Марианна Георгиева 159
Патерсън, Джеймс 111, 145
Пейшънс, Джон 175
Пенева, Ваня 140
Пенева, Ваня Илиева 140
Пенева, Евелина 136
Пенева, Евелина Венциславова 136
Пени, Луиз 114
Перчинкова, Катя 139
Перчинкова, Катя Христова 139
Петков, Петко 51, 211
Петков, Петко Недялков 51, 211
Петкова, Стефка 193, 193
Петкова, Стефка Христова 193
Петрановска, Людмила 187, 188
Петров, Любен 34
Петров, Любен Иванов 34
Петров, Мариян 197
Петров, Мариян Петров 197
Петрова, Таня Райчева 28
Петрунова, Анелия 94, 114, 143
Петрунова, Анелия Георгиева 94, 114, 143
Пласенсия, Франсиско 97
Полянов, Д. И. 84
Полянов, Димитър Иванов 84
Попов, Боян Николаев 96
Попов, Мирослав 36
Попова, Мария 60
Поппетров, Николай Пейчев 194
Престън, Дъглас 115
Пройети, Лаура 180
Радо, Петер 22
Радославов, Иван 62, 217
Радославов, Иван Радков 62, 217
Райков, Никола 164, 165, 165, 166, 166, 167, 203, 204, 204, 205, 205, 206
Райков, Никола Руменов 164, 165, 166, 167, 203, 204, 205, 206
Райкова, Деница Иванова 120
Райли, Лусинда 122
Райчева, Таня 28
Раковски, Георги С. 85
Раковски, Георги Стойков 85
Раленкова, Албена 189
Раленкова, Албена Василева 189
Ревой, Дейвид 165, 166, 204, 205
Рид, Майн 170
Рид, Томас Майн 170
Риков, Димитър 182
Риков, Димитър Христов 182
Робсън, Дженифър 135
Робъртс, Нора 139
Розова, Надежда 130
Розова, Надежда Иванова 130
Роси, Франческа 171
Рубинщeйн, Сергей Леонидович 11
Рубинщейн, С. Л. 11
Русева, Зорница 19
Русева, Зорница Христова 19
Русенова-Ямакова, Недялка Господинова 52, 212
Русинова, Евгения Стефанова 194
Рюгиерт, Беате 121
Савова, Иванка 147
Савова, Иванка Савова 147
Саган, Франсоаз 146
Сампар 173
Сандерсън, Брандън 120
Сандърсън, Брандън 120
Селиванов, Андрей 187, 188
Сенкевич, Х. 161
Сенкевич, Хенрик 161
Сентър, Катрин 117
Серкас, Хавиер 98
Сивилова, Десислава 106
Сивилова, Десислава Огнянова 106
Сивов, Коста 126
Сивов, Коста Атанасов 126
Силва, Даниъл 126
Синклер, Алекс 99
Сиромахов, Иво 64
Сиромахов, Иво Божанов 64
Славева, Божана 48, 155
Славов, Недялко 72
Славов, Недялко Славов 72
Славов, Славчо 61, 208
Славов, Славчо Вълчев 61, 208
Славова, Дарина 6
Смайли, Джейн 130
Смит, Алекс Т. 177
Снайдър, Скот 97
Соколова, Гергана 92
Сола, Ирене 154
Софроний Врачански 89
Станимиров, Борис 198, 209
Станимиров, Борис Борисов 198, 209
Станчева, Магдалина 196
Станчева, Магдалина Михайлова 196
Стефанов, Валери 3
Стефанов, Стефан 70
Стефанова, Величка 121
Стефанова, Величка Томова 121
Стоевски, Дим. 160
Стоевски, Димитър 160
Стоилова, Пепа 158
Стоилова, Пепа Стоилова 158
Стоилова, Тамара 198, 209
Стоименов, Милко 157
Стоименов, Милко Христов 157
Столаров, Пеньо 54
Столаров, Пеньо Досев 54
Столесен, Гюнар 141
Стоянов, Валери 194, 198, 209
Стоянов, Денчо 168
Стоянов, Димитър Иванов 181
Стоянов, Захари 201
Стоянов, Лъчезар Стоянов 194
Стоянов, Никола 35, 210
Стоянов, Никола Владиславов 35, 210
Стоянова, Елена 37
Стоянова, Елена Викторовна 37
Стоянова, Росица 198, 209
Страут, Елизабет 124, 127
Стюарт, Кейт 108
Субашка, Инес 10
Субашка, Инес Галинова 10
Сърл, Ребека 105
Теллалов, Тони 167, 206
Теллалов, Тони Антонов 167, 206
Тенев, Веселин 13
Тенев, Веселин Тенков 13
Терзииванова, Петя 15
Тодоров, Тихомир 69
Токораз Исто 66
Томас, Роузи 149
Томов, Добромир 168
Томов, Добромир Томов 168
Томов, Тома 194
Топалов, Ставри 195
Топалов, Ставри Атанасов 195
Тотоманова, Мария Иванова 152
Трембле, Мари-Ив 189, 190
Тремблей, Мари-Ив 189, 190
Трембли, Мари-Ив 190
Трендафилов, Рангел 5
Трифонова, Александра Димитрова 194
Тромер, Жулиен 164, 203
Тсабари, Шефали 16
Тучева, Мария 36
Търнър, Сара 30
Уайът, Дейвид 178
Уд, Дейвид 39
Узлова, Лилия 25
Узлова, Лилия Златкова 25
Узунов, Иван 49
Узунова, Галина 141
Уилингам, Стейси 93
Уилям, Антъни 40
Файон, Ирина 22
Феранте, Елена 119
Фердинандова, Кристина 192
Фийлдс, Хелън 95
Филипов, Михаил 76, 77, 78, 79, 80, 81
Филипов, Михаил Петров 76, 77, 78, 79, 80, 81
Филипова, Ния 119
Филипова, Таня Дъбева 33
Филипова, Юдит 104
Фингър, Бил 97
Форна, Намина 107
Фостър, Бети 135
Фотева, Пламена 192
Хаджиева, Мария 20
Хаджиева, Мария Иванова 20
Хаджиева, Светлана 6
Харлоу, Мелани 159
Хейзълууд, Али 118
Хейл, Джени 158
Хен, Астрид 182
Хинкова, Соня 17
Хинкова, Соня Георгиева 17, 194
Хол, Прудънс 40
Хоуп, Сандра 99
Христов, Димитър 82
Христов, Емил 45
Христова, Зорница 163
Христова, Мариана 125
Христова, Светла 46, 53
Христова, Светла Йорданова 46, 53
Хюго, Виктор 162
Цакова, Вероника 168
Цветанова, Мария 58
Цветкашки, Стоян Любомиров 66
Цветков, Ернест 12, 215
Цветков, Ернест Анатолиевич 12, 215
Ценова, Елена 198, 209
Церовски, Димитър 198, 209
Цонев, Звезделин 201
Цонева, Виолета 96
Цонева, Виолета Крумова 96
Цонева, Даниела 198, 209
Чайлд, Линкълн 115
Чайлдрес, Дейвид Хатчър 8
Чернева, Юлия 108
Чернева, Юлия Недкова 108
Черняев, Димитър Христов 82
Чехлева, Теодора 181
Чехов, Антон П. 150
Чехов, Антон Павлович 150
Чешмеджиева-Стойчева, Десислава 38
Чешмеджиева-Стойчева, Десислава Стоянова 38
Чолова, Цветана Благоева 194
Шен, Л. Дж. 136
Шен, Лихи Дж. 136
Ъруин, Софи 123
Юго, Виктор 162
Ямакова, Недялка 52, 212
Ямакова, Недялка Господинова 52, 212
Янева, Светла Славова 194
Янкова, Деница 178
Янкова, Рени 60

Индекс 'ЗАГЛАВИЯ'

[Майнкрафт] Minecraft 185 
[Петминутни] 5-минутни истории за лека нощ от дивата природа 171 
[Шестдесет и пет] 65-етажната къща на дърво 172 
[Шестдесет] 60 години Институт по икономика на селското стопанство 5 
АБВ азбукар 43 
Айрис и Руби 149 
Акцидентен шрифт 42 
Антарктика и тайната космическа програма 8 
Архивология 193 
Бадемово щастие 90 
Бай Тошо 64 
Батман 97 
Библиотекарите 151 
Били Стюарт 173 
Битие и съзнание 11 
Букви за нашата практика 44 
България 66 
Българската архитектура през периода 2010 - 2020 г. 47 
Българската святост в образи 52 
Българската святост в образи 212 
Българските народни приказки - ключ към емоциите на нашите деца 15 
Бърз лед 91 
В доджото 58 
Вечер на улица Милагро 155 
Вицове за деца 8 168 
Вкусна география 163 
Влюбеният Айфел 92 
Всички опасни неща 93 
Всичко е... 78 
Вторият мозък 37 
Вятърът знае името ми 102 
Гарата 104 
Героичното минало на Старозагорски окръг 199 
Горски пътник 85 
Господин Катеричко знае пътя към щастието 174 
Грамада 83 
Гробът на сестра ми 143 
Гротески и карикатури 53 
Да живееш с приСмехулник! 68 
Да живееш с приСмехулник! 207 
Двойник 100 
Депресивни и тревожни разстройства при икономическа криза 13 
Детето в нас 38 
Деца на гората: Смъртна опасност 176 
Децентрализация на училищното образование в България 22 
Дипломация и политика в международните системи "Метерних" и "Реалполитик" 17 
Дневникът на един дръндьо [17]: Роден за рок 169 
Днес - междинна гара 82 
Добър ден, тъга 146 
Дорогами дипломатии 27 
Дугулите и вълшебното листо 167 
Дугулите и вълшебното листо 206 
Една стара история 153 
Едно лято в Амалфи 105 
Ела с нас! 21 
Естетика 14 
Железният крал 106 
Жените на другите 65 
Живей мечтата си! 75 
Живей мечтата си! 214 
Житие и страдания 89 
За комедията в българското игрално кино 46 
Златородните 107 
Идеи за носене 45 
Из българската поезия 63 
Избрани стихотворения 1895 - 1945 84 
Извън контрол 16 
Изгубеният метал 120 
Изпращаме сърдечни поздрави от отпуската ни в слънчева България 25 
Изход 108 
Има такава държава 67 
Иновативен дизайн и експериментални структури във викторианската книга (1800 - 1900) - технология и реставрация на релефен дизайн подвързия на Оуен Джоунс за "Псалмите на Давид. Псалтир на Виктория" 50 
Истории с щастлив край от Папратовата долина 175 
Историкът като изследовател, гражданин и човек 194 
Кабинетът на доктор Ленг 115 
Какво да направиш, ако... 1 187 
Какво да направиш, ако... 2 188 
Какво си пожелаваш 117 
Каталанското братство 69 
Клод в цирка 177 
Клуб "Чаен порцелан" 144 
Когато вятърът задуха 145 
Когато щурците плачат 109 
Крайбрежната чайна 148 
Краят на смъртта 39 
Кризисен мениджмънт - информационни стратегии и интернет платформи 32 
Крос на кръстопът 111 
Кучета 186 
Кървава луна 112 
Лабиринтът 113 
Легендата за Подкин Едноухия 178 
Ленивият щърк 179 
Летопис на Българското книжовно дружество в София 7 
Лечителят медиум: Изцеление на щитовидната жлеза 40 
Личният живот на Исабел Кастилска 200 
Ловци за жирафи 170 
Лудостта на тълпите 114 
Лъвът 116 
Любов на теория 118 
Любовта има твоите очи 156 
Лято на острова 158 
Мадарският конник 196 
Малварина иска да бъде вещица 180 
Малката русалка и много други приказки 181 
Малкият НЕднорог и СкукаСъската 182 
Маша и Мечока: Забавни истории 1 183 
Маша и Мечока: Забавни истории 3 184 
Между полетата на страницата 119 
Металургията и металообработката в района на североизточната част на Балканския полуостров през VI - V хил. пр.н.е. 195 
Мечтите на Бог 74 
Мечтите на Бог 213 
Минало несвършващо 192 
Митническо разследване 28 
Морфология на класическия Египет 2 
Моят път към и за архитектурата 54 
На ползу роду 198 
На ползу роду 209 
Най-кратката история на Китай 202 
Най-най-голямото приключение на малкото таласъмче 164 
Най-най-голямото приключение на малкото таласъмче 203 
Народните читалища в борбата против монархофашизма 29 
Народните читалища в борбата против монархофашизма 218 
Наръчник за оценяване и третиране на стари замърсявания в България 31 
Наръчник на младата дама за лов на богат съпруг 123 
Нашият свят 190 
Не ме забравяй 147 
Неустоима 159 
Новите приключения на Пепър и котарака Морков 166 
Новите приключения на Пепър и котарака Морков 205 
Няма мърдане 101 
Обща теория на счетоводната отчетност 34 
Олив Китридж 124 
Олив Китридж отново 127 
Опасен бизнес 130 
Ореховият Буда 131 
Основатели и учени на Българската академия на науките 4 
Остров Сахалин 150 
От думите към живота: Богдан Богданов и семиотиката 60 
Отвъд волята 10 
Отделно и заедно 1 
Открий любовта в Позитано 103 
Отрова срещу двойника ни в нас 79 
Парите 189 
Петър Иванов 1847 - 1927 [Електронен ресурс] 61 
Петър Иванов 1847 - 1927 [Електронен ресурс] 208 
Пея аз, а планината танцува 154 
Пианиската 121 
Писма от Африка 161 
Под игото 86 
Под игото 87 
Под игото 88 
Под маслиновите дървета 122 
Портрет на непозната дама 126 
Портрети 62 
Портрети 217 
Последният автобус за Удсток 110 
Последният викингски крал: Врагът на мира 128 
Постмодерни тенденции в българското текстилно изкуство 49 
Предизвикай ме 129 
Приключенията на Пепър и котарака Морков 165 
Приключенията на Пепър и котарака Морков 204 
Простете, но аз съществувам... 80 
Психология на комунизма 18 
Психология на фалита 23 
Път от кости 125 
Пътешествието на фараона 134 
Развитие на краезнанието и електронните ресурси в съвременната библиотека 6 
Рамков стандарт за палиативни грижи 36 
Реализация на категориите род, число и определеност в номиналната система на българския език като чужд 59 
Ривиерата на Шанел 19 
Роклята 135 
Рюи Блаз 162 
Самоличност 139 
Светкавицата: Флашпойнт 99 
Сезонът на ураганите 132 
Селска хигиена 41 
Сентрал Парк Уест 133 
Сетният и дъх 94 
Скандален 136 
Сладоледен рай в Амалфи 137 
Сокола 138 
Страданията на младия Вертер 160 
Странни места... интересни хора 96 
Съвършена плячка 95 
Съкровищница от спомени, дух и устрем 26 
Съкровищница от спомени, дух и устрем 216 
Тайните пружини на човешката психика 12 
Тайните пружини на човешката психика 215 
Твърдят запознати 3 
Тера Алта 98 
Тимомах от Византион 51 
Тимомах от Византион 211 
Тоз защо го пускаш тука!?... 76 
Традиции, съвременност, възпитание 24 
Третият слой 71 
Уендиго 70 
Усмивки над бездна 77 
Учебник за родители 20 
Фалшифицираната история 197 
Финалът 157 
Хотел Савой 140 
Хотелиерство и ресторантьорство 33 
Хрониките на звеното 73 
Хълмът на Данов 72 
Цезар 142 
Черната овца 141 
Четите в България на Филип Тотю, Хаджи Димитър и Стефан Караджата 201 
Ще дойде дяволът 152 
Ще ни дари ли земен рай всемирът?... 81 
Beyond the story 48 
Claude Monet 56 
Modern art in Bulgaria: first histories and present narratives beyond the paradigm of modernity 55 
Nature Morte 35 
Nature Morte 210 
The Ancient Egyptian story of the shipwrecked sailor 9 
The animation world of Ivan Vesselinov 57 
The Unmumsy Mum 30 
Tramplers geographischer Mittelschulatlas 191 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Алтернативна медицина - популярна литература 40
Аниматори, български - творчество - албуми 53
Археография 193
Археология - Балкански полуостров 195
Архиви - България 193
Архивистика 193
Архитекти, български - творчество - албуми 54
Архитектура, съвременна - България 47
Архитектурни паметници - Мадара, Варненска област 196
Библиотеки - България - краеведска дейност и информационно обслужване - конференции 6
Библиотеки - справочно-библиографска и информационна работа - конференции 6
Богданов, Богдан Иванов, 1940 - 2016 - мироглед - сборници 60
Бойни изкуства, източни - Япония 58
България - архивистика 193
България - архитектура 54
България - библиотечно дело - краезнание 6
България - изкуство 53
България - изобразителни изкуства 52, 54, 55, 57, 212
България - история 192, 194, 198, 201, 209
България - кино 46
България - литературознание 61, 62, 63, 208, 217
България - организации 7
България - приложно изкуство 49
България - филология 60
Българска академия на науките - дейци 4
Българска академия на науките - история 4
Българска литература - история - Възраждане 89
Българска литература - теми, образи, сюжети 62, 63, 217
Български език - граматика - методика на преподаването за чужденци 59
Българско книжовно дружество - история 7
Великобритания - приложно изкуство 50
Веселинов, Иван, 1932 - - творчество 57
Веселинов, Иван, 1932 - - творчество - албуми 53
Възпитание - теория 24
Възрожденци, български - биографии 89
География - атласи - учебници за средни училища 191
Депресия 13
Детска и педагогическа психология 15, 16
Детска и педагогическа психология - наръчници и ръководства 20
Детска психиатрия 15
Деца - психология и възпитание 30
Деца - психология и поведение 16
Джоунс, Оуен, 1809 - 1874 - творчество 50
Диалектически материализъм 11
Дизайн, български - албуми 45
Дизайнери, английски - творчество 50
Дипломация, българска - Русия - история - албуми 27
Дипломация, руска - България - история - албуми 27
Древен Египет - ръкописи 2, 9
Древна Гърция - изобразителни изкуства 51, 211
Дълголетие 39
Египетски език - паметници 2, 9
Електронни игри - наръчници и ръководства - детска и юношеска литература 185
Електронни носители на информация - България - конференции 6
Емоции и чувства - при децата 15
Енциклопедии, детски 190
Естетика 14
Живопис, антична 51, 211
Живот - продължителност 39
Запрянова-Тодорова, Антоанета Георгиева, 1942 - - юбилеи и чествания - сборници 198, 209
Иванов, Петър Иванов, 1847 - 1927 - юбилеи и чествания - сборници 61, 208
Изкуство - теория и естетика 14
Изобразително изкуство - България - албуми 54
Икономическа психология 23
Иконопис - България - история 52, 212
Импресионизъм - Франция - биографии 56
Институти, научноизследователски - България 5
Информационни системи - приложение - в управлението и организацията 32
Исабела I Кастилска, 1451 - 1504 - биографии 200
Испания - история - биографии 200
Историци, български - юбилеи и чествания - конференции 194
Историци, български - юбилеи и чествания - сборници 198, 209
История - България 192
История - Китай 202
История - Старозагорски край 199
История - фалшификации 197
История, обща 197
Карикатура, българска 57
Карикатуристи, български - творчество 57
Карикатуристи, български - творчество - албуми 53
Картография - Източномаришки въглищен басейн - изложби - каталози 35, 210
Кино - България 57
Кинокомедия, българска - история и критика 46
Книга - оформление - Великобритания - 19 век 50
Книга-игра 167, 206
Книги - за деца 163
Книжна подвързия - Великобритания - 19 век 50
Комунистическа идеология 18
Конспиративни теории 8
Криза [психология] 13
Култура - есета 1
Кучета - енциклопедии - детска и юношеска литература 186
Летателни апарати - Германия 8
Личност - психология 10
Мадара, Варненска област - археология 196
Мадарски конник 196
Материя и съзнание 11
Международни отношения - история 17
Металургия - Балкански полуостров - история 195
Митнически контрол 28
Митническо право 28
Мода - Франция - биографии 19
Мода, българска - албуми 45
Моделиери, френски - биографии 19
Модернизъм - в изкуството - България - история 55
Моне, Клод, 1840 - 1926 - биографии 56
Мутафчиев, Петър Стоянов, 1883 - 1943 - юбилеи и чествания - конференции 194
Наука - есета 1
Националсоциализъм - Германия - популярна литература 8
Несъстоятелност 23
Образование и просвета - България - управление и организация 22
Околна среда - България - замърсяване и опазване 31
Основни училища - Стара Загора - история 26, 216
Отпадъци и отстраняването им - България 31
Палеативна медицина - стандарти 36
Паметници на културата - Балкански полуостров 195
Пари - енциклопедии - детска и юношеска литература 189
Пето основно училище "Митьо Станев" (Стара Загора) - юбилеи и чествания 26, 216
Писатели и поети, български - биографии 62, 217
Поети, български - юбилеи и чествания - сборници 61, 208
Поп музика - Южна Корея 48
Поп певци, южнокорейски - биографии 48
Постмодернизъм - в изкуството - България 49
Предварително разследване 28
Психология - детска и юношеска литература 187, 188
Психология, клинична 38
Психотерапия 12, 38, 215
Психотерапия, детска 15
Психофизиология 37
Революционни, национални и народоосвободителни движения - България - дейци 201
Религия - Древен Египет - извори 2, 9
Родове, български - история - сборници 198, 209
Ръкописи, египетски 2, 9
Самоусъвършенстване 12, 215
Самоусъвършенстване - популярна литература 10
Светци, български - 17 - 19 век - жития 52, 212
Села - хигиена 41
Селско стопанство - България - икономика 5
Семейни отношения - психология 30
Семейно възпитание 16
Семейно възпитание - наръчници и ръководства 20
Семейно възпитание - психология 30
Семиотика - сборници 60
Скални изображения - Мадара, Варненска област 196
Софроний Врачански, 1739 - 1813 - биографии 89
Социалистически начин на живот - България 25
Социалистически начин на живот - Германия 25
Социалистическо общество 18
Средства за масова информация - език и стил 3
Стара Загора - основно образование 26, 216
Старозагорски край - краезнание - история 199
Стефан Караджа, 1840 - 1868 - биографии 201
Столаров, Пеньо Досев, 1947 - - творчество - албуми 54
Стопански кризи 32
Стопански кризи - психологични проблеми 13
Странознание - пътеписи 96
Стрес, психически - преодоляване 37
Счетоводна отчетност - учебници за средни училища 34
Топлоелектрически централи - Източномаришки въглищен басейн - изложби - каталози 35, 210
Топография - Източномаришки въглищен басейн - изложби - каталози 35, 210
Туризъм - България - история 25
Туризъм - Германия - история 25
Управление и организация - автоматизация 32
Устойчивост [психология] 38
Учени, български - биографии 4
Ученици - България - социални проблеми 21
Училища - България - социални проблеми 21
Филип Тотю, войвода, 1830 - 1907 - биографии 201
Филолози, български - мироглед - сборници 60
Философия - история - есета 1
Хаджи Димитър, 1840 - 1868 - биографии 201
Херменевтика 2
Хигиена на храненето 37
Хотелиерство и ресторантьорство - учебници за ВУЗ 33
Храносмилателна система [човек] 37
Художествена обработка на текстил - България 49
Художници, старогръцки 51, 211
Художници, френски - биографии 56
Четническо движение - България - дейци 201
Читалища - България - история 29, 218
Шанел, Коко, 1883 - 1971 - биографии 19
Шрифтове - албуми 42, 43, 44
Щитовидна жлеза - болести - популярна литература 40
Южна Корея - музика 48