Общ отдел

- 1 -

ЦБ 122487, Дч/028.6-053.2(035)/Д 34, П/028.6-053.2(035)/Д 34

ДЕЙВИД, Алисън

Да отгледаш читател : Наръчник за родители / Алисън Дейвид ; Прев. от англ. Мила Георгиева Петрова ; С въвед. от авт. - София : [Изд. авт.] ; Фонд. Детски книги, 2021 ([Костинброд] : [Мултипринт]). - 200 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Към бълг. читатели / В. Стоева и Л. Филипова.

ISBN 978-619-188-596-1

1. Детско четене - наръчници и иръководства. 2. Семейно възпитание - наръчници и ръководства

028.6-053.2(035) + 37.018.1(035)

Дч-122100002724, П-122100002725

Сист. N: 105265

- 2 -

ЦБ 122497, П/061.23(091)/У 70

УОСЪРМАН, Джеймс

Тамплиерите и асасините: Стражи на небесните тайни : Включително: Във възхвала на Новото рицарство от св. Бернар от Клерво / Джеймс Уосърман ; Прев. от англ. Людмила Андреева ; Ред. Димитър Козарев ; С предг. и послесл. от авт. - София : Дилок, 2021. - 360 с. : с к. ; 22 см

Съдържа и Прил: Деветте степени на мъдростта ; Кн. на рицарите на Храма. - Библиогр. с. 331 - 338 и под линия с бел. ; Азб. показалец.

ISBN 978-954-2902-81-2

1. Тайни общества - история. 2. Религиозни ордени - история

061.23(091) + 271(091)

П-122100002780

Сист. N: 105277

- 3 -

ЦБ 122532, Ч/091.5/Р 12

РАДЕВ, Иван Николаев

Автографът в литературния живот и духовно-творческото общуване / Иван Радев. - София : Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. кн. и полиграфия, 2020 ([София] : Алианс принт). - 311 с. : с факс. ; 22 см

ISBN 978-954-463-226-7

1. Автографи. 2. Редки и ценни книги - сбирки

091.5 + 099

Ч-122100002803

Сист. N: 105313

- 4 -

ЦБ 122538, Ч/017.1:027.7(497.223)/А 64

АНГЕЛОВА, Анна Йорданова

Български старопечатни издания 1806 - 1878 : Изследване на колекцията на Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" / Анна Ангелова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. - 416 с. : с факс. ; 24 см

Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 413 - 414 ; Показалци.

ISBN 978-954-07-5052-1

1. Библиотеки, университетски - София - сбирки. 2. Старопечатни книги - София - колекции - описи. 3. Редки и ценни книги - България - библиографии

017.1:027.7(497.223) + 016:094(497.2) + 094(497.2)(01)

Ч-122100002809

Сист. N: 105319

Философия. Психология

- 5 -

ЦБ 122468, П/159.95/К 93

КУИК, Матю

Безграничният потенциал : Подобрете способностите на мозъка си, учете по-бързо и отключете необикновения си живот / Джим Куик ; Прев. [от англ.] Роберта Колева ; Предг. Марк Хаймън. - 2. бълг. изд. : Ракета ([В. Търново] : Абагар). - 392 с. : с ил. ; 23 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Ракета - импринт на БГкнига. - Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 384 и под линия с бел.

ISBN 978-619-229-036-8 (БГкнига)

1. Учене - психология и методика. 2. Памет. 3. Мислене. 4. Интелект. 5. Висша нервна дейност

159.95 + 612.821

П-122100002718

Сист. N: 105246

- 6 -

ЦБ 122489, Ч/159.97-053.6/К 20, П/159.97-053.6/К 20

КАЛЧЕВ, Пламен Петров и др.

Садистични наклонности в юношеска възраст : [Монография] : Ч. 1 - / Пламен Калчев, Светлина Колева ; С увод. - София : Изток-Запад, 2020 -.- 22 см

Ч. 2. Личностни детерминанти. - 2021. - 250 с. : табл., диагр., сх.

Загл. и на англ. ез.: Sadistic tendencies in adolescence Part 2. Personality Determinants. - Библиогр. с. 226 - 245 и под линия с бел.

ISBN 978-619-01-0864-1 (ч. 2)

ISBN 619-01-0864-4 (ч. 2)

1. Психология, патологична - при юношите. 2. Юноши - психопатология

159.97-053.6 + 159.922.8

Ч-122100002770, П-122100002771

Сист. N: 105268

- 7 -

ЦБ 122537, Ч/159.964.2/М 19

МАКУИЛЯМС, Нанси

Психоаналитична диагностика : Разбиране на структурата на личността в клиничния процес / Нанси Макуилямс ; Прев. от англ. ез. Гергана Манолова ; С предг. [от авт.]. - 2. изд.- Плевен : Lege Artis, 2020 (София : Артграф). - 456 с. ; 24 см

Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 413 - 454.

ISBN 978-619-7516-17-3 (Леге Артис)

1. Психоанализа

159.964.2

Ч-122100002808

Сист. N: 105318

- 8 -

ЦБ 122548, П/159.923/Е 23

ЕГЕР, Едит

Дарът : 12 урока, които ще ви помогнат да съхраните живота си / Едит Егер ; Прев. от англ. Даниел Пенев. - София : Ciela, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 228 с. ; 21 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-28-3518-9 (Сиела)

1. Личност - психология

159.923

П-122100002819

Сист. N: 105331

Религия

- 9 -

ЦБ 122551, Ч/291.2/.3/А 86

АРМСТРОНГ, Карън

Кратка история на мита / Карън Армстронг ; Прев. от англ. Владимир Молев. - 2. изд.- София : Ciela, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 172 с. ; 19 см

Съдържа и Бел.

ISBN 978-954-28-3462-5 (Сиела)

1. Митология

291.2/.3

Ч-122100002813

Сист. N: 105334

Обществени науки

- 10 -

ЦБ 122461, Кр/329(497.2)БКП(091)(092)/К 93, П/329(497.2)БКП(091)(092)/К 93

НАЦИОНАЛНА кръгла маса 100 години от рождението на Пенчо Кубадински. Велико Търново. 2019 и др.

Национална кръгла маса 100 години от рождението на Пенчо Кубадински 28.09.2019 г. - Велико Търново / Състав. Искра Баева ; Ред. кол. Искра Баева ... [и др.] ; Встъпление Симеон Симеонов. - Ст. Загора : Лаген, 2021 (Ст. Загора : Литера принт). - 292 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 20 см

Други ред.: Х. Глушков, С. Симеонов, Т. Митев. - Авт. на статии: М. Кацарова, Д. Манева-Добрева, С. Полендаков, Е. Мачковска, В. Иванова, И. Петров, Ж. Душков, Н. Иванова, Б. Ботев, Х. Борисов, И. Баева, И. Хаджимишев, И. Коев, Д. Вечев, В. Узунова, Ц. И. Петрова, Й. Баев, Д. Братанова, С. Стефанов. - Библиогр. с бел. под линия.

ISBN 978-954-346-158-5

1. Кубадински, Пенчо Пенев, 1918 - 1995 - юбилеи и чествания - конференции. 2. БКП - дейци - юбилеи и чествания - конференции. 3. Политици, български - юбилеи и чествания - конференции

329(497.2)БКП(091)(092)(063) + 92 Кубадински, Пенчо

Кр-122100002691, П-122100002692

Сист. N: 105239

- 11 -

ЦБ 122463, П/327:911.3(047.53)/Х 78

ХРИСТОВ, Иво Ангелов

Не пожелахте да чуете : Защо се случи точно това, което не искахме / Иво Христов. - София : Катехон, 2021. - 328 с. ; 22 см

Катехон - импринт на Изток Запад. - Библиогр. под линия с бел.

ISBN 978-619-01-0860-3 (Изток-Запад)

ISBN 619-01-0860-1 (Изток-Запад)

1. Геополитика - интервюта. 2. Международни отношения - интервюта

327:911.3(047.53) + 327(047.53)

П-122100002752

Сист. N: 105241

- 12 -

ЦБ 122517, Ч/364(076)/М 51

МЕХАНДЖИЙСКА, Гинка Андонова

Методика на домашните посещения в социалната работа : Учебно и практическо пособие / Гинка Механджийска ; С въвед. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. - 119 с. : с табл. ; 21 см

Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 112 - 117.

ISBN 978-954-07-4901-3

1. Социална работа - учебни помагала

364(076)

Ч-122100002795

Сист. N: 105297

- 13 -

ЦБ 122529, П/351.72:336.2(497.2)/П 76

ПОПОВА, Евгения и др.

Облагане доходите на физическите лица от А до Я : Важни насоки за тяхното осигуряване / Евгения Попова ; В съавт. с Димитър Бойчев ; С въвед. - София : Труд и право, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 328 с. : с ил. ; 21 см

С бел. под линия.

ISBN 978-954-608-289-3

1. Данъци - върху общия доход - България. 2. Данъчно облагане - България

351.72:336.2(497.2)

П-122100002797

Сист. N: 105310

- 14 -

ЦБ 122535, Ч/331.47/А 93

АТАНАСОВ, Огнян Дичев

Осигуряване на здравословна и безопасна работна среда в условията на COVID-19 : Мерки и добри практики за ограничаване на разпространението на COVID-19 / Огнян Атанасов ; Състав. Огнян Атанасов ; Предг. Иван Кокалов. - София : Труд и право, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт). - 264 с. : с табл. ; 24 см

Съдържа и Образци на документи. - Библиогр. под линия с бел.

ISBN 978-954-608-280-0

1. Работно място - хигиена. 2. Епидемии

331.47 + 616.9

Ч-122100002806

Сист. N: 105316

- 15 -

ЦБ 122536, Ч/330.16/С 30

СЕДЛАРСКИ, Теодор Венков

Поведенчески и социалнопсихологически измерения на пазарния ред: статус, щастие и благосъстояние / Теодор Седларски ; С въвед. [от авт.]. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. - 311 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Библиогр. с. 291 - 311 и под линия с бел.

ISBN 978-954-07-4962-4

1. Икономическо поведение. 2. Социална психология. 3. Жизнено равнище. 4. Потребление

330.16 + 330.59

Ч-122100002807

Сист. N: 105317

- 16 -

ЦБ 122539, Ч/342/Б 49

БЛИЗНАШКИ, Георги Петков

Конституционно право : Т. 1 - / Георги Близнашки. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020 -.- 24 см

Т. 1. Принципи / С предг. от авт. - 2020. - 672 с.

Библиогр. след отд. гл. и под линия.

ISBN 978-954-07-5029-3 (т. 1)

1. Конституционно право

342

Ч-122100002810

Сист. N: 105320

- 17 -

ЦБ 122586, Ч/355.1(497.2)/С 37

СИМЕОНОВА, Валя Миткова

Професионална военна комуникация : Монография / Валя Симеонова ; С въвед. [от авт.]. - София : Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2021. - 240 с. : с табл., сх. ; 21 см

Загл. и на англ. ез. - Съдържа и Рецензии / К. Марков, Х. Богова. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. с. 229 - 234.

ISBN 978-619-185-479-0

1. Въоръжени сили - кадри - управление и организация - България. 2. Организационна култура. 3. Комуникация. 4. България - обществено управление

355.1(497.2) + 65.012

Ч-122100002928

Сист. N: 105376

- 18 -

ЦБ 122590, П/351.82:339(497.2)(094.5.072)/С 75

СТЕФАНОВ, Георги

Търговски закон ; Закон за кооперациите : Коментар на промените / Георги Стефанов ; С предг. - В. Търново : Абагар, 2005. - 264 с. ; 22 см

Пълното име на авт. е Георги Стефанов Георгиев.

ISBN 954-427-656-4

1. Търговски закон - България. 2. Кооперации - България - законодателни и директивни материали

351.82:339(497.2)(094.5.072) + 351.82:334(497.2)(094.5.072)

П-122100003018

Сист. N: 351995

- 19 -

ЦБ 122603, П/372.851(076)(075.2)/К 94

КУЧИНОВ, Тодор и др.

[Четиристотин шейсет и пет] словесни задачи, водещи до съставяне и решаване на уравнения и системи уравнения с пълни решения : Сборник по математика : За ученици от 7 до 12 клас / Тодор Кучинов, Виктория Малева ; С предг. от авт. - София : Виделина, 2020. - 332 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр. с. 331.

ISBN 978-619-7302-90-5

1. Математика - задачи - учебници за основни училища. 2. Математика - задачи - учебници за средни училища

372.851(076)(075.2) + 51(076)(075.2)

П-122100003010

Сист. N: 362555

- 20 -

ЦБ 122654, ЧС/398.3(497.2)(031)/К 16

КАЛЕНДАРНИ празници и обичаи на българите : Енциклопедия / Състав. Вера Бенина-Маринкова ... [и др.] ; С предг. от състав. - 3. доп. изд.- София : Бълг. енциклопедия - БАН ; Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2000 (София : Акад. изд. М. Дринов). - 100 с. : с ил., [3] л. : цв. ил. ; 20 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: З. Паприкова-Крутилин, И. Антонова. - Съдържа и Традиционна празнична трапеза. - Библиогр. с. 97 ; Азб. показалец на празниците.

ISBN 954-8104-07-5 (Бълг. енциклопедия - БАН)

ISBN 954-430-710-9 (Акад. изд. Проф. Марин Дринов)

1. Религиозни празници - България - енциклопедии. 2. Народни обичаи и обреди, български - енциклопедии. 3. България - фолклористика - етнография

398.3(497.2)(031)

ЧС-122100003190

Сист. N: 362988

- 21 -

ЦБ 122651, П/308(595.13)(036)/S 62

SINGAPORE Chic : Hotels, Restaurants, Shops, Spas, Galleries. - Singapore : Editions Didier Millet, 2012. - 176 p. : ill. ; 22x20cm

ISBN 978-981-4260-48-0

1. Сингапур - пътеводители

308(595.13)(036)

П-122100003052

Сист. N: 362947

- 22 -

ЦБ 122653, П/308(485)(084)/D 43

DENTRO Y Fuera : (Ventanas Suecas) / Fotogr. de Jose Manuel Onoro. - Segovia : Imprenta Rabalan, 2012. - [36] p. : ill. ; 20x20 cm

1. Швеция - албуми

308(485)(084)

П-122100003051

Сист. N: 362977

Математика. Естествени науки

- 23 -

ЦБ 122589, Кр/591.5(497.2)(084)/Е 68, Д/591.5(497.2)(084)/Е 68, П/591.5(497.2)(084)/Е 68

ЕНЧЕВ, Емил Данев и др.

Натура 2000 в България : Албум / Емил Данев Енчев, Елена Костадинова Стоева (Тилова) ; Снимки Емил Енчев ... [и др.] ; С въвед. ; Елена Костадинова Стоева. - Пловдив : Зелени Балкани, 2020 ([София] : Геософт). - 1 албум (40 с.) : с цв. ил., к. ; 22x31 см

Загл. от кор. ; Други ил.: И. Зафиров, К. Ботев, Р. Верлинде, Д. Уийкс, Д. Отман.

ISBN 978-954-9433-35-7

1. Животни - България - екология - албуми. 2. Растения - България - екология - албуми

591.5(497.2)(084) + 581.5(497.2)(084)

Кр-122100002908, Д-122100002909, Д-122100002910, П-122100002911, П-122100002912

Сист. N: 105379

Приложни науки. Техника

- 24 -

ЦБ 122554, П/654.197:07(497.2)/К 85

КОРИТАРОВ, Георги Стоянов

Свободна зона. Часът е 9 без 5 / Георги Коритаров. - [София] : ФАМА i, 2021. - 208 с. ; 21 см

Съдържа и Лек ефир, господин Коритаров / М. Табаков ; Спомен за Георги / Г. Бърдаров ; Събитието Коритаров / М. Новков.

ISBN 978-619-218-055-3

1. Радио- и телевизионна журналистика - България. 2. България - журналистика

654.197:07(497.2) + 07:654.197(497.2)

П-122100002824

Сист. N: 105337

- 25 -

ЦБ 122655, Ч/657:658(075.8)/Ф 94

ФУРНАДЖИЕВА, Маргарита Светозарова

Счетоводство на предприятието : Теор. основи : [Учебник за ВУЗ] / Маргарита Фурнаджиева ; С увод [от авт.]. - 2. прераб. изд.- [София] : Софттрейд, 2010 ([София] : Симолини '94). - 188 с. : с табл., сх. ; 22 см

Съдържа и Списък на счетоводните сметки. - Библиогр. с. 184 - 185.

ISBN 954-334-015-3 (Softtrade)

1. Стопански предприятия - счетоводство - учебници за ВУЗ

657:658(075.8)

Ч-122100003188

Сист. N: 362999

- 26 -

ЦБ 122656, Ч/657:658(075.8)/Ф 94

ФУРНАДЖИЕВА, Маргарита Светозарова

Счетоводство на предприятието : Mриложен курс : [Учебник за ВУЗ] / Маргарита Фурнаджиева ; С увод [от авт.]. - 2. изд.- [София] : Софттрейд, 2011 ([София] : Симолини '94). - 376 с. : с табл. ; 22 см

Съдържа и Списък на счетоводните сметки. - Библиогр. с. 372 - 373.

ISBN 978-954-334-116-0 (Softtrade)

1. Стопански предприятия - счетоводство - учебници за ВУЗ

657:658(075.8)

Ч-122100003187

Сист. N: 363000

- 27 -

ЦБ 122639, П/663.2(100)(031)/C 16

CALLEC, Christian

The complete Encyclopedia of Wine / Text and Photogr. Christian Callec. - Lisse : Rebo Publishers, 2006. - 320 p. : ill. ; 24 cm

Азб. показалец.

ISBN 978-90366-1591-4

ISBN 90-366-1591-7

1. Вино - енциклопедии

663.2(100)(031)

П-122100003039

Сист. N: 362746

- 28 -

ЦБ II 8237, П/64.024.1(100)/M 40

MATTEOLI, Francisca

Hotel Stories : The luxury Collection / Francisca Matteoli ; Introd. by the Auth. - New York : Assouline, 2013. - 160 p. : ill. ; 27 cm

ISBN 978-16-142-8107-8

1. Хотели - очерци

64.024.1(100)

П-122100003038

Сист. N: 362747

- 29 -

ЦБ II 8238, П/663.2(091)/B 78

BORISLAVOV, Yassen

Bulgarian Wine Book : History, Culture, Cellarsq Wines / Yassen Borislavov ; Introd. by the Auth. ; Transl. Katerina Popova. - [София] : Trud Publishing House, 2004. - 185 p. : ill. ; 29 cm

Пълната форма на името на авт. Ясен Бориславов е Ясен Бориславов Бойчев. - Азб. показалец.

ISBN 954-528-478-1

1. Вино - история. 2. Вино - България - история

663.2(091) + 663.2(497.2)(091)

П-122100003053

Сист. N: 362861

Медицина

- 30 -

ЦБ 122641, П/613.2/C 18

CAMPPBELL, T. Colin et al.

The China Study : The Most Comprehensive Study of Nutrition Ever Conducted and the Startling Implications for Diet, Weight Loss and Long-term Health / T. Colin Camppbell, Thomas M. Campbell II. - Dallas : Benbella books, 2006. - XXX, 451 p. : ill. ; 23 cm

Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 369 - 404 ; Азб. показалец.

ISBN 978-1932100-66-2

1. Хранене - хигиена

613.2

П-122100003035

Сист. N: 362772

Изкуство

- 31 -

ЦБ II 8222, Ч4/737.2(497.2)(091)/Г 89

ГРЪНЧАРОВ, Юли

Орденът за храброст сред отличията на Царство България / Юли Грънчаров ; Предисл. цар Симеон II ; Встъп. думи от авт. - София : БИ 93, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 208 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 30 см

С прил. - Бел. и библиогр. под линия.

ISBN 978-619-7496-79-6 (Бълг. история)

1. Ордени и медали, български - история. 2. България - нумизматика

737.2(497.2)(091)

Ч4-122100002711

Сист. N: 105225

- 32 -

ЦБ 122453, Ч4/783:281.962/К 95

КУЮМДЖИЕВА, Светлана Емилова

На кръстопътя на традициите: кое е истинското българско църковно пеене? : Стара бълг. музика III: IX - XIX в. / Светлана Куюмджиева ; [С предг. от авт.]. - София : Нац. муз. акад. Проф. Панчо Владигеров, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 336 с. : с факс. ; 21 см

С бел. под линия. - Библиогр. с. 279 - 305 ; Именен показалец.

ISBN 978-619-7566-03-1

1. Църковна музика, българска. 2. България - музика

783:281.962

Ч4-122100002682

Сист. N: 105230

- 33 -

ЦБ 122454, Ч4/785/В 86

ВРАНГОВА-ПЕТКОВА, Снежина Величкова

От песен към художествена форма в инструменталната музика / Снежина Врангова ; С предг. от авт. - София : Хайни, 2017. - 326 с. : с ноти ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. - Снежина Величкова Врангова-Петкова. - Изд. на Нац. муз. акад. Проф. П. Владигеров - София. - Библиогр. с. 303 - 314 и под линия с бел. ; Рез. на англ. ез. / Прев. Р. Михайлова.

ISBN 978-619-7029-47-5

1. Инструментална музика. 2. Пеене

785 + 784

Ч4-122100002683

Сист. N: 105231

- 34 -

ЦБ 122455, Ч4/78.071.2/Б 16

БАКАЛОВ, Иван Крумов

Генезис и адекватностни характеристики на диригентския жест / Иван Бакалов ; [С предг. от авт.]. - София : Марс 09, 2010 ([София] : Симолини 94). - 256 с. : с ноти ; 23 см

Съдържа и Отзив за труда на проф. И. Бакалов "Генезис и адекватностни характеристики на диригентския жест" / В. Казанджиев. - Изд. на Нац. муз. акад. Проф. П. Владигеров - София. - Библиогр. с. 250 ; Рез. на англ., нем. ез.

ISBN 978-954-2925-01-9

1. Диригентство - теория, техника и майсторство

78.071.2.001.1

Ч4-122100002684

Сист. N: 105232

- 35 -

ЦБ 122456, Ч4/78.087.68(076)(075.8)/Б 47

БЛАГОЕВА, Адриана Димитрова

Методика на преподаването на хорово дирижиране : Уч. помагало / Адриана Благоева ; С предг. от авт. - София : Нац. муз. акад. Проф. Панчо Владигеров, 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 46 с. ; 21 см

Библиогр. с. 46.

ISBN 978-619-7566-04-8

1. Хорово диригентство - методика на преподаването - учебни помагала за ВУЗ

78.087.68(076)(075.8)

Ч4-122100002685

Сист. N: 105233

- 36 -

ЦБ 122457, Ч4/786.2.071.2(497.2)(092)/В 16

ВАЙСЕНБЕРГ, Алексис

Три интервюта = Drei Interviews. - Alexis Weissenberg ; [Ubers. von Borislav Bankov et al.] ; [Mit einem Vorwort von Ivan Drenikov] / Алексис Вайсенберг ; Прев. от нем. Борислав Ванков ... [и др.] ; [Предг.] Иван Дреников = Drei Interviews / Alexis Weissenberg ; [Ubers. von Borislav Bankov et al.] ; [Mit einem Vorwort von Ivan Drenikov]. - София, 2019. - 40 с., 40 с. : с ил., портр. ; 23 см

Други прев.: Л. Стоянов, Д. Игнатова ; Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. на бълг. текст. - Двуезично огледално бълг.-нем. изд. с отд. паг. - Изд. на Нац. муз. акад. Проф. П. Владигеров - София.

1. Вайсенберг, Алексис, 1929 - 2012 - интервюта. 2. Пианисти, български - интервюта. 3. България - музика

786.2.071.2(497.2)(092)(047.53) + 92 Вайсенберг, Алексис

Ч4-122100002686

Сист. N: 105234

- 37 -

ЦБ 122458, Ч4/784.036/Б 34

БЕЛИВАНОВА, Киприана Димитрова

Гласовете на множеството : Наблюдения над вокално-симфоничните жанрове през 20-те - 30 години на XX в. / Киприана Беливанова ; С увод [от авт.] ; Послесл. Иван Хлебаров. - София : Хайни, 2012 ([София] : [Симолини]). - 112 с. ; 22 см

Изд. на Нац. муз. акад. Проф. П. Владигеров - София. - Съдържа и Кн. на К. Беливанова "Гласовете на множеството" / И. Хлебаров.

ISBN 978-619-7029-03-1

1. Вокално-симфонична и сценична музика - 20 век - история

784.036

Ч4-122100002687

Сист. N: 105235

- 38 -

ЦБ 122459, Ч4/788.7.071.4(497.2)(092)/П 44

ПЕТКОВ, Спиро Димитров

Българската школа по обой : Създаване, развитие, педагози, изпълнители / Спиро Петков ; С увод [от авт.]. - София : Марс 09, 2016 ([София] : Дайрект Сървисиз). - 208 с. : с ноти, ил., факс. ; 24 см

Изд. на Нац. муз. акад. Проф. П. Владигеров - София. - С прил. - Библиогр. с. 100 - 106 ; Рез. на бълг. и англ. ез.

ISBN 978-954-2925-37-8

1. Музикални педагози, български - биографии. 2. България - музика

788.7.071.4(497.2)(092) + 92(497.2)

Ч4-122100002688

Сист. N: 105236

- 39 -

ЦБ 122460, Ч4/78:37(497.2)(091)(063)/М 45

МЕЖДУНАРОДНА научна сесия Ars musica и изкуството на образованието. 90 години държавно висше музикално образование в България". София. 2011

[Арс] Ars musica и изкуството на образованието : 90 години държавно висше музикално образование в България : Сб. с докл. от Междунар. науч. сесия, посветена на 90-год. юбилей на Нац. муз. Акад. "Проф. Панчо Владигеров", 10 - 11 ноем. 2011 / Ред. Анда Палиева ... [и др.] ; Встъп. думи Наташа Япова. - София : Марс 09, 2012 ([София] : Симолини 94). - 416 с. : с ил., ноти, факс. ; 22 см

Загл. и на англ. ез. ; Авт. на статии: А. Палиева, С. Хърков, Ю. Куюмджиев, Л. Настева, С. Георгиева, Б. Б. Кочак, Г. Найденова, А. Диамандиев, А. Петрова, С. Врангова-Петкова, Д. Дикова, Д. Русева, З. Петрова, Б. Рядкова, Б. Коларов, С. Почекански, Ж. Табакова, В. Попов, Д. Панчевска, В. Димитрова, С. Нейчева, Г. Райс, И. Граматиков, А. Карафезлиев, М. Костакева, М. фон Шонебек, Е. Коларова, В. Горчева, Б. Ламбрева, Д. Дечева, Н. Градев, М. Георгиев, Г. Еленков, Р. Каракостова, Е. Секулинова-Швайцер, М. Бончева, И. Харалампиева, Х. А. Джафер, И. Хлебаров, В. Цинандова-Харалампиева, К. Япова, А. Найденова. - Други ред.: Е. Христозова, Н. Япова, Ю. Куюмджиев ; Сведения за авт. отговорност отбелязани в библиогр. каре. - Изд. на Нац. муз. акад. Проф. П. Владигеров - София. - Текст и на нем. ез. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-2925-07-1

1. Музикално образование - България - история - конференции. 2. Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" (София) - история - конференции. 3. България - музика

78:37(497.2)(091)(063) + 378.978(497.223)(063)

Ч4-122100002689

Сист. N: 105237

- 40 -

ЦБ 122471, П/784.7.071.2(497.2)(092)(093.3)/К 30

КАРАДОЧЕВА, Богдана Иванова и др.

Безнадежден случай / Богдана Карадочева, Стефан Димитров ; Под ред. на Георги Тошев ; Фотогр. Костадин Кръстев - Коко. - София : Книгомания, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 328 с. : с цв. ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-619-195-300-4

1. Карадочева, Богдана Иванова, 1949 - - спомени. 2. Димитров, Стефан Михайлов, 1949 - - спомени. 3. Естрадни певци, български - спомени. 4. Композитори, български - спомени. 5. България - музика

784.7.071.2(497.2)(092)(093.3) + 78.071.1(497.2)(092)(093.3) + 92(497.2)

П-122100002719

Сист. N: 105249

- 41 -

ЦБ 122623, Ч4/783:281.9(091)/И 29

ИГНАТОВ, Любомир Ангелов и др.

Ab Oriente lux : Музика на православния Изток = Ab Oriente lux : Music of the Orthodox East. - Lubomir Ignatov, Yanko Marinov ; Ed. in chief, ref. Vitan Vlahov ; Transl. Adriana Baldzhieva, Yanko Marinov / Любомир Игнатов, Янко Маринов ; Гл. ред., предг. Витан Влахов = Ab Oriente lux : Music of the Orthodox East / Lubomir Ignatov, Yanko Marinov ; Ed. in chief, ref. Vitan Vlahov ; Transl. Adriana Baldzhieva, Yanko Marinov. - София : Бълг. муз. сдружение, 2018 ([София] : Глобал принт). - 224 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 21 см + 1 оптичен диск

Ведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 218 - 221.

ISBN 978-619-91108-0-5

1. Църковна музика, източноправославна - история

783:281.9(091)

Ч4-122100002932

Сист. N: 362618

- 42 -

ЦБ 122624, Ч4/75.071.1(437.1)(092)(083.824)/М 97

ИВАН Мърквичка (1856 - 1938) : [Каталог] = Jan Vaclav Mrkvicka (1856 - 1938) : [Catalog]. - Text Lacezar Petkov ... [et al.] ; [Ed. Milena Balceva-Bozkova, Adelina Fileva] ; [Prekl. do ces. Nad'a Polakova] / Текст Лъчезар Петков ... [и др.] ; Състав. Милена Балчева-Божкова, Аделина Филева = Jan Vaclav Mrkvicka (1856 - 1938) : [Catalog] / Text Lacezar Petkov ... [et al.] ; [Ed. Milena Balceva-Bozkova, Adelina Fileva] ; [Prekl. do ces. Nad'a Polakova]. - София : Инк 111, 2016 ([София] : illusion&neoprint). - 1 албум (80 с.) : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 22x22 см

Други парал. загл.: Ivan Mrkvicka (1856 - 1938) ; Сведения за авт. отговорност отбелязани в библиогр. каре ; Други авт. на текст: А. Филева, М. Балчева-Божкова, Г. Тодорова. - Изд. на Бълг. култ. институт - Прага ; Изд. съпътства изложбата Иван Мърквичка - българският чех. Прага. 2016.

ISBN 978-619-7004-08-3

1. Мърквичка, Иван Вацлав, 1856 - 1938 - изложби - каталози. 2. Художници, чешки - изложби - каталози. 3. Чехия - изобразителни изкуства

75.071.1(437.1)(092)(083.824) + 92 Мърквичка, Иван

Ч4-122100002934

Сист. N: 362619

- 43 -

ЦБ 122625, Ч4/75.071.1(437.1)(092)(083.824)/В 53

ЯРОСЛАВ Вешин 1860 - 1915 : [Каталог] = Jaroslav Vesin 1860 - 1915 : [Catalog]. - Ed. Angel Marinov ... [et al.] ; Text Boil Banov ... [et al.] ; Prekl. do ces. Nad'a Polakova / Текст Боил Банов ... [и др.] ; Състав. Ангел Маринов ... [и др.] ; [Предг.] Боил Банов ... [и др.] = Jaroslav Vesin 1860 - 1915 : [Catalog] / Ed. Angel Marinov ... [et al.] ; Text Boil Banov ... [et al.] ; Prekl. do ces. Nad'a Polakova. - София : Труд, 2018 ([Костинброд] : Мултипринт). - 1 албум (100 с.) : с ил., факс., портр. (някои цв) ; 21x29 см

Други парал. загл.: Jaroslav Vesin 1860 - 1915 ; Сведения за авт. отговорност отбелязани в библиогр. каре ; Други авт. на текст: С. Пенкова, Г. Тодорова, А. Николаева, П. Кочова ; Други състав.: А. Николаева, П. Кочова ; Пълната форма на името на състав. А. Николаева - Анелия Николаева Ангелова. - Изд. на Бълг. култ. институт - Прага ; Изд. съпътства изложбата Ярослав Вешин (1860 - 1915). Прага. 2018. - Съдържа и Ярослав Вешин : Биогр. данни.

ISBN 978-954-398-561-6

1. Вешин, Ярослав, 1860 - 1915 - изложби - каталози. 2. Художници, чешки - изложби - каталози. 3. Чехия - изобразителни изкуства

75.071.1(437.1)(092)(083.824) + 92 Вешин, Ярослав

Ч4-122100002935

Сист. N: 362620

Езикознание

- 44 -

ЦБ I 12718, ЧС/801.323.2=60=867/Д 15

ДАМЯНОВА, Антоанета

Испанско-български, българско-испански речник = Diccionario espanol-bulgaro, bulgaro-espanol / Състав. Антоанета Дамянова. - София : Колибри, 2006 (В. Търново : Абагар). - 1048 с. ; 17 см

ISBN 954-529-435-3 (Colibri)

ISBN 978-954-529-435-8 (Colibri)

1. Испански език - речници, исп.-бълг. 2. Български език - речници, бълг.-исп.

801.323.2=60=867 + 801.323.2=867=60

ЧС-122100003189

Сист. N: 363019

Литературознание

- 45 -

ЦБ 122518, Ч/882(092)/Т 67

ЛАНДЖЕВ, Иван Лука

Поетика на себенадмогването : Наративни стратегии у късния Лев толстой : Монография / Иван Ланджев. - София : Факел, 2016 (София : Симолини 94). - 224 с. ; 21 см

Съдържа и Дамата изчезва - дамата се появява. Реинкарнацията на Ана или отговърт на Чехов ; Краят на худож. като начало на тълкувателя / Л. Димитров. - С бел. под линия. - Библиогр. с. 200 - 208 ; Именен показалец ; Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 978-954-411-235-6

1. Толстой, Лев Николаевич, 1828 - 1910 - творчество. 2. Писатели, руски - творчество

882(092) + 882.09 + 92 Толстой, Лев

Ч-122100002796

Сист. N: 105298

- 46 -

ЦБ 122568, П/886.7(092)/Б 70

БОТЕВ : Кн. за всеки бълг. дом / Състав. Христина Йотова. - София : СофтПрес, 2021. - 64 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-151-695-7

1. Ботев, Христо, 1848 - 1876 - биографии. 2. Поети, български - биографии. 3. Революционери, български - биографии. 4. България - литературознание - история

886.7(092) + 949.72.042(092) + 92 Ботев, Христо

П-122100002913

Сист. N: 105358

- 47 -

ЦБ 122621, Ч/886.7(092)/Г 70

ГОСПОДИНОВ, Георги

Поезия и медия : Кино, радио и реклама у Вапцаров и поетите на 40-те години на XX век / Георги Господинов ; С въвед. [от авт.]. - София : Просвета, 2005 (София : Образование и наука). - 326 с. ; 20 см. - ([Поредица] Нова бълг. критика)

Съдържа и Бел.

ISBN 954-01-1786-0

1. Поети, български - творчество. 2. Поезия, българска - теми, образи, сюжети. 3. България - литературознание

886.7(092) + 886.7-1.09 + 92(497.2)

Ч-122100002936

Сист. N: 362611

Българска художествена литература

- 48 -

ЦБ 122450, П/886.7-92/Б 70

БОТЕВ, Христо

Избрана публицистика / Христо Ботев ; Състав. [и предг.] Николай Аретов. - София : БИ 93, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 232 с. ; 24 см

Пълното име на авт. - Христо Ботев Петков. - Показалец на ист. личности и период. изд.

ISBN 978-619-7496-81-9 (Бълг. история)

886.7-92

П-122100002712

Сист. N: 105214

- 49 -

ЦБ 122452, Ч/886.7-1/Р 31

РАКОВСКИ, Георги Стойков

Горски пътник : [Поема] / Г. С. Раковски ; [Предг.] Теодор Борисов. - София : БИ 93, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 224 с. ; 24 см

Съдържа и "Горски пътник" и литературното наследство на Г. Раковски / Т. Борисов ; Бележки.

ISBN 978-619-7496-75-8 (Бълг. история)

886.7-1

Ч-122100002709

Сист. N: 105229

- 50 -

ЦБ II 8223, РЦ20в/886.7-1/Н 94

НОЩЕН влак : [Петима поети и един худож.] : Антология / Александър Вутимски ... [и др.] ; Худож. Иван Милев ; Състав. и ред. Любен Босилков. - В. Търновo : Bosilkoff Publishers, [2021] ([В. Търново] : VEX1). - 46 с. : с цв. репрод. ; 28 см, във футляр. - ([Поредица Нестандартно]. Кол. 100)

Номерирано библиофилско изд. Арх. екз. N 47. - Пълното име на худож. - Иван Милев Лалев. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-9491-17-3 (Босилков Пъблишърс)

1. Милев, Иван, 1897 - 1927 - творчество. 2. Художници, български - творчество. 3. България - изобразителни изкуства

886.7-1(082.2) + 75.071.1(497.2)(092)(084) + 92 Милев, Иван

РЦ20в-122100002681

Сист. N: 105238

- 51 -

ЦБ 122477, Кр/886.7-1/Л 21

ЛАНДЖЕВ, Иван Лука

По вина на Боби Фишер : [Поезия] / Иван Ланджев. - София : Ciela, 2010. - 60 с. ; 20 см

ISBN 978-954-28-0753-7 (Сиела)

886.7-1

Кр-122100002762

Сист. N: 105255

- 52 -

ЦБ 122482, П/886.7-31/Л 24

ЛАПТЕВА, Гергана Гришева

Божествен аромат : [Роман] / Гергана Лаптева. - София : Анишър Егмонт, 2021 (София : Инвестпрес). - 448 с. ; 21 см

Анишър - импринт на Егмонт България. - Съдържа и Биогр. данни за авт.

ISBN 978-954-27-2593-0 (Егмонт България)

886.7-31

П-122100002720

Сист. N: 105260

- 53 -

ЦБ 122484, П/886.7-31/Е 49

ЕЛЕАЗАР, Люси

Буря : [Роман] / Люси Елеазар. - [Хасково] : Оптимал, 2021. - 254 с. ; 21 см

ISBN 978-619-91332-4-8

886.7-31

П-122100002721, П-122100003219

Сист. N: 105262

- 54 -

ЦБ 122504, П/886.7-34/Л 76

ЛОГИНОВА, Елисавета Георгиева

Феникс - Храмът на живота : Звездна приказка / Елисавета Логинова ; Ил. Петър Станимиров. - София : Кибеа, 2021 ([София] : Симолини-94). - 40 с. : с цв. ил. ; 24 см

Името на ил. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-954-474-905-7

886.7-34

П-122100002783

Сист. N: 105284

- 55 -

ЦБ 122506, П/886.7-32/Щ 52

ЩОНОВА, Неделя

Хвърчило към рая : [Разкази] / Неделя Щонова ; Послесл. Огнян Герджиков ... [и др.]. - 2. изд.- София : Книгомания, [2021] ([Костинброд] : Мултипринт). - 455 с. ; 20 см

Други авт. на послесл.: Л. Трайков, И. Иванов, Л. С. Маринова, С. Момчилова. - Съдържа и За Многострунността на таланта / З. Коларов.

ISBN 978-619-195-295-3

886.7-32

П-122100002784

Сист. N: 105286

- 56 -

ЦБ 122509, П/886.7-31/Л 14

ЛАЗАРОВ, Васил Иванов

Калоян боговенчаният : [Роман] / Васил Лазаров. - София : Лексикон, 2021 (София : Дедракс). - 352 с. ; 21 см

ISBN 978-619-220-318-4

886.7-31

П-122100002733

Сист. N: 105289

- 57 -

ЦБ 122516, П/886.7-1/Д 61

ДИМЧЕВА, Анжела Иванова

Дубльор за ада : Неопостпоезия = Stand-in for hell : Neo-postpoetry. - Angela Dimcheva ; Transl. Yvonne Foster... et al. ; Ill. Kalin Nikolov / Анжела Димчева ; Прев. [на англ. ез.] Ивон Фостър ... [и др.] ; Ил. Калин Николов ; Kalin Emilov Nikolov = Stand-in for hell : Neo-postpoetry / Angela Dimcheva ; Transl. Yvonne Foster... et al. ; Ill. Kalin Nikolov. - София : Бълг. писател, 2019 ([София] : Унив. изд. Св. Климент Охридски). - 80 с. : с цв. ил. ; 21 см

Други прев.: А. Томова, В. Кръстев, А. Петрова ; Ивон Фостър - псевд. на бълг. прев. ; Имената на прев., ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт. - Парал. текст на англ. ез.

ISBN 978-619-204-173-1

886.7-1

П-122100002793, П-122100002794

Сист. N: 105296

- 58 -

ЦБ 122523, П/886.7-31/Ф 50

ФИЛИПОВА, Людмила Орлинова

Където се ражда Слънцето : [Роман] / Людмила Филипова. - София : Enthusiast, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 376 с. : с ил. ; 21 см

Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг.

ISBN 978-619-164-410-0 (Ентусиаст)

886.7-31

П-122100002740

Сист. N: 105303

- 59 -

ЦБ 122531, П/886.7-1/Л 21

ЛАНДЖЕВ, Иван Лука

Ти, непрестанна новина : Стихотворения / Иван Ланджев. - 2. изд.- Пловдив : Жанет 45, 2020. - 56 с. ; 19 см

ISBN 978-619-186-550-5

886.7-1

П-122100002802

Сист. N: 105312

- 60 -

ЦБ 122546, П/886.7-31/К 45

КАСИМОВА-МОАСЕ, Мария Хиндова

Записки от Шато Лакрот : [Роман] / Мария Касимова-Моасе. - София : Колибри, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 351 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-0825-9 (Colibri)

886.7-31

П-122100002828

Сист. N: 105329

- 61 -

ЦБ 122549, П/886.7-312.6/Р 16

РАДОНОВА, Мария Иванова

Жажда за светлина / Мария Радонова ; С предг. от авт. - София : Захарий Стоянов, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 728 с., [24] л. : ил., портр., факс. ; 24 см

ISBN 978-954-09-1529-6

1. Вапцаров, Никола Йонков, 1909 - 1942 - художествена литература. 2. Поети, български - художествена литература. 3. България - литературознание

886.7-312.6 + 886.7(092)(0:82-31) + 92 Вапцаров, Никола

П-122100002960, П-122100003472

Сист. N: 105332

- 62 -

ЦБ 122550, П/886.7-31/К 59

КИРОВА, Мариана

Приключенията на една блондинка : Роман / Мариана Кирова ; Предг. Люси Варийска. - [София] : Атеа Букс, 2021. - 154 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7624-02-1

886.7-31

П-122100002822

Сист. N: 105333

- 63 -

ЦБ I 12701, П/886.7-312.6/Ц 44

ЦЕКОВА, Цветелина

Новата прическа на Вики : [Роман] / Цветелина Цекова ; С послесл. от авт. - [София] : Пощенска кутия за приказки, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 156 с. ; 18 см

ISBN 978-619-7540-11-6

886.7-312.6

П-122100002829

Сист. N: 105344

- 64 -

ЦБ 122564, Д/886.7-992/В 15

ВАЗОВ, Иван Минчов

Татковина : Пътеписи за България / Иван Вазов ; Подбор Константин Константинов. - София : Скорпио, [2021]. - 192 с. : с ил. ; 21 см. - (Поредица Библ. на ученика. Сер. Бълг. класика за деца и юноши)

Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Съдържа и За авт. ; "Вазов - човекът" в спомените на проф. И. Шишманов ; Пътеписите на Вазов / С. Стефанова.

ISBN 978-954-792-964-7

886.7-992

Д-122100002836

Сист. N: 105353

- 65 -

ЦБ 122584, П/886.7-31/Б 58

БОЗОВАЙСКА, Славена Петрова

Арктур и Великата книга : Роман / Славена Бозовайска. - Бургас : Авиана, 2015 ([Бургас] : Информа принт). - 102 с. ; 20 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7278-01-9

886.7-31

П-122100002914

Сист. N: 105374

- 66 -

ЦБ 122585, П/886.7-1(082)/М 89

МОРЕТО в разкази и стихове. - Бургас : Авиана, 2017 ([Бургас] : Информа принт). - 100 с. ; 20 см

Съдържа произведения от С. Бозовайска, Е. Богданова-Влайкова, В. Петрова, Х. Панджаридис, С. Картал, Х. Мирчева, В. Попов, С. Търмазова, И. Томов, С. Трендафилов, Н. Арнаудова, Г. Богданова, М. Русева, Н. Матвеева.

ISBN 978-619-7278-14-9

886.7-1(082) + 886.7-32(082)

П-122100002915

Сист. N: 105375

- 67 -

ЦБ 122587, Кр/886.7-31/П 32

ПЕЕВА, Мина

Годината : [Роман] / Мина Пеева. - Ст. Загора : Алфамаркет, 2021 ([София] : [Принтбук]). - 356 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. - Минка Пеева Георгиева.

ISBN 978-619-90246-3-8

886.7-31

Кр-122100002925

Сист. N: 105377

- 68 -

ЦБ 122588, Кр/886.7-32/П 32

ПЕЕВА, Мина

Портретна галерия : Сборник / Мина Пеева. - Бургас : Балтика 2002, 2021 (Бургас : Полиграф Бургас). - 390 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. - Минка Пеева Георгиева.

ISBN 978-619-7353-40-2

886.7-32

Кр-122100002926

Сист. N: 105378

- 69 -

ЦБ I 12703, П/886.7-1/К 86

КОСТАДИНОВА, Жени

[Седемнадесет] 17 цвята любов / Жени Костадинова ; Худож. Георги Лечев. - 2. изд.- София : Издателско ателие Аб, 2008 ([София] : Ango Boy). - 103 с. : с цв. ил. ; 15 см

Името на худож. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Писмо до сънищата на другия / Е. Евтимов.

ISBN 978-954-737-711-0

886.7-1

П-122100003019

Сист. N: 363314

- 70 -

ЦБ 123006, П/886.7-31/П 17

ПАНДЖАРИДИС, Христина Михайлова

Ферма за калинки : Роман / Христина Панджаридис. - [София] : Екрие, 2021. - 272 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7507-43-0

886.7-31

П-122100003493

Сист. N: 363315

- 71 -

ЦБ 122605, Кр/886.7-1/Б 26, П/886.7-1/Б 26

БАРОВА, Живка

Късчета душа : Лирика / Живка Барова ; Ил. Михаил Косев. - Ст. Загора : Лаген, 2021 (Ст. Загора : Литера принт). - 112 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-346-159-2

886.7-1

Кр-122100002922, П-122100002923, П-122100002924

Сист. N: 362566

- 72 -

ЦБ 122609, П/886.7-32(082.2)/М 77

МЛАДИ разказвачи : Млади прозаици, публикувани в списание Пламък : Антология / Анита Тарасевич ... [и др.]. - София : Хайни, 2013. - 156 с. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на предзагл. с. ; Други авт.: С. Проданова, С. Терзийски, Т. Иванов, И. Крейн, П. Николова, В. Раданов, Т. Филева, Х. Караславов, Х. Панджаридис, С. Наумов ; Ина Крейн псевд. на Илияна Иванова Каракочева Възприетата форма на името на Светослав Наумов е Светослав Д. Нахум.

ISBN 978-619-7029-08-6

886.7-32(082.2)

П-122100003012

Сист. N: 362585

- 73 -

ЦБ 122611, Ч4/886.7-2/П 21

ПАПАЗОВ, Боян Бранимиров

Рицар на Светия Дух : Алкохолна халюциноза : Пиеса / Боян Папазов ; Ил. Николай Майсторов. - София : Валентин Траянов, 2008 ([София] : АСИ - Панчо Цекин). - 60 с. : с ил. ; 19х21 см

ISBN 978-954-9928-27-3

886.7-2

Ч4-122100002933

Сист. N: 362593

- 74 -

ЦБ 122612, П/886.7-31/С 43

СЛАВОВ, Недялко Славов

Вертиго : Роман / Недялко Славов. - Пловдив : Летера, 2012 (Пловдив : Зомбори). - 160 с. ; 20 см

ISBN 978-954-516-991-5

886.7-31

П-122100002941

Сист. N: 362594

- 75 -

ЦБ 122613, Ч4/886.7-2/А 93

АТАНАСОВ, Димитър Иванов

Запазено място : Пиеси / Димитър Атанасов. - Пловдив : Жанет 45, 2008. - 316 с. ; 21 см

Съдържа: Зелено ; Куче в банята ; Бацили ; Небесна кръчма ; Сметището ; Съдържа и За драматургичния свят на Димитър Атанасов / С. Панчева.

ISBN 978-954-491-464-6

886.7-2

Ч4-122100002931

Сист. N: 362598

- 76 -

ЦБ 122615, О/886.7-1/П 97

ПЪРВАНОВ, Траян

Летален изход : Стихове / Траян Първанов ; Худож. Николета Керинска. - София : Фльорир, 1994 (София : Полиграфически комбинат). - 56 с. : с ил., 1 л. : портр. ; 20 см

Пълното име на авт. - Траян Първанов Георгиев.

ISBN 954-8226-38-3

886.7-1

О-122100002945

Сист. N: 362602

- 77 -

ЦБ 122616, П/886.7-1/Д 62

ДИОНИСИЕВА, Иглика Николова

Време на изплащане : [Стихове] / Иглика Дионисиева ; Худож. Петър Рашков. - София : Пламък, 2003 ([София] : [Ангобой]). - 63 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 954-8046-64-4

886.7-1

П-122100002943

Сист. N: 362604

- 78 -

ЦБ 122617, О/886.7-32/И 25

ИВАНЧЕВ, Йордан Любомиров

Крайбрежие : Новели / Йордан Иванчев. - София : Иван Вазов, 1994. - 112 с. ; 20 см

Съдържа: Отдясно, при сърцето ; Прозорец в стената ; Изображение върху чешма ; Мила ми жено, здравей! ; Изкуството да фотографираш ; Крайбрежие ; Стая под наем ; Укротяването на плътта.

ISBN 954-604-012-6

886.7-32

О-122100002946

Сист. N: 362605

- 79 -

ЦБ 122618, П/886.7-32/Б 62

БОНЕВ, Стефан Бончев

Странните неща : Разкази / Стефан Бонев ; [Предг.] Клео Протохристова. - Пловдив : Летера, 2015 (Пловдив : Полиграф Комерс). - 168 с. : с ил. ; 22 см

Съдържа и Думи от ред. / К. Протохристова.

ISBN 978-619-179-039-5

886.7-32

П-122100002944

Сист. N: 362606

- 80 -

ЦБ 122619, П/886.7-1/Л 36

ЛЕВЧЕВ, Любомир Спиридонов

Капризната игра на времената : Избрани стихове / Любомир Левчев ; Рис. Саша Панчич ; С предг. от авт. - София : Ciela, 2010. - 384 с. ; 21 см

Съдържа и Бел.

ISBN 978-954-28-0743-8 (Сиела)

886.7-1

П-122100002939

Сист. N: 362608

- 81 -

ЦБ 122620, П/886.7-31/Т 25

ТАЛЕВ, Димитър

Усилни години : Роман / Димитър Талев ; С предг. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([Костинброд] : Мултипринт). - 472 с. ; 24 см

Изд. на Фонд. ВМРО. - Съдържа и Усилни години - генерална репетиция за тетралогията.

ISBN 978-954-09-1083-3

886.7-31

П-122100002940

Сист. N: 362609

Чужда художествена литература

- 82 -

ЦБ 122465, П/820(73)-31/У 69

УОЛЪР, Робърт Джеймс

Безброй далечни пътища : Епилог на Мостовете на Медисън : [Роман] / Робърт Джеймс Уолър ; Прев. от англ. Стоянка Сербезова-Леви. - София : Лабиринт, 2021 ([София] : Симолини '94). - 176 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7055-66-5

820(73)-31

П-122100002717, П-122100003063

Сист. N: 105243

- 83 -

ЦБ 122466, П/820(73)-312.4/К 87

КОУБЪН, Харлан

Непознатият от гората : [Роман] / Харлан Коубън ; Прев. от англ. Венцислав К. Венков. - София : Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 438 с. ; 20 см. - (Съвр. трилъри)

ISBN 978-619-02-0859-4 (Colibri)

820(73)-312.4

П-122100002754

Сист. N: 105244

- 84 -

ЦБ 122467, П/820(73)-31/Б 14

БАЙБИ, Катрин

Неомъжена до събота : [Роман] / Катрин Байби ; Прев. от англ. Диана Райкова. - София : Ергон, 2021. - 332 с. ; 20 см. - (Библ. Любов и Съдба)

ISBN 978-619-165-109-2

820(73)-31

П-122100002753

Сист. N: 105245

- 85 -

ЦБ 122469, П/820-31/Д 13

ДАЙМЪНД, Луси

Обещанието : [Роман] / Луси Даймънд ; Прев. от англ. Надя Баева. - София : Ciela, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 408 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3584-4 (Сиела)

820-31

П-122100002755

Сист. N: 105247

- 86 -

ЦБ 122470, П/820(73)-31/У 26

УДС, Шерил

Откраднат дом : Роман / Шерил Удс ; Прев. [от англ.] Деница Иванова. - [София] : Бук Травъл, 2021. - 375 с. ; 21 см. - ([Поредица] Дива)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. 1 от поредицата Сладките магнолии. - Кн. изд. под логото на ИнфоДар - търг. марка на Бук Травъл.

ISBN 978-619-244-038-1

820(73)-31

П-122100002757

Сист. N: 105248

- 87 -

ЦБ 122198, П/820(94)-31/М 19

МАККЪЛОУ, Колийн

Венец от трева : [Роман] : Ч. 1 - 3 / Колийн Маккълоу ; Прев. [от англ.] Борис Тодоров. - София : Плеяда, 2021.- 21 см

Кн. 2 от поредицата Господари на Рим.

Ч. 1. Предсказанието. - 408 с.

В библиогр. каре отбелязано - амер.

ISBN 978-954-409-437-9 (ч. 1)

820(94)-31

П-122100002458

Сист. N: 32549

- 88 -

ЦБ 122472, П/820(94)-31/М 19

МАККЪЛОУ, Колийн

Венец от трева : [Роман] : Ч. 1 - 3 / Колийн Маккълоу ; Прев. [от англ.] Борис Тодоров. - София : Плеяда 7, 2021.- 21 см

Кн. 3 от поредицата Господари на Рим.

Ч. 3. Омразата. - 400 с. : с портр.

В библиогр. каре отбелязано - амер.

ISBN 978-954-409-441-6 (ч. 3)

820(94)-31

П-122100002756

Сист. N: 105250

- 89 -

ЦБ 122473, П/830-31/Б 32

БЕЙТС, Мина

Песента на буревестника : [Роман] / Мина Бейтс ; Прев. [от нем.] Ваня Пенева. - София : Ера, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 272 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-629-5

830-31

П-122100002759

Сист. N: 105251

- 90 -

ЦБ 122475, П/840-31/М 30

МАРЖОРАН, Лор

Петте аромата на нашата любов : [Роман] / Лор Маржоран ; Прев. от фр. Божидарка Чобалигова. - София : Кръгозор, 2021 (Добрич : Фолиарт). - 232 с. ; 21 см

ISBN 978-954-771-446-5

840-31

П-122100002760

Сист. N: 105253

- 91 -

ЦБ 122476, П/820(73)-31/С 37

СИМЪНС, Дан

Пламъци в рая : [Роман] / Дан Симънс ; Прев. от англ. Боряна Даракчиева. - София : Изток-Запад, 2021. - 384 с. ; 22 см. - ([Библ.] Magica)

ISBN 978-619-01-0873-3

820(73)-31

П-122100002761

Сист. N: 105254

- 92 -

ЦБ 122478, П/820(73)-31/Х 50

ХИМЕНЕС, Аби

Повече от музика : [Роман] / Аби Хименес ; Прев. [от англ.] Адриана Момчилова. - София : Ера, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 352 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Бел. от авт.

ISBN 978-954-389-626-4

820(73)-31

П-122100002763

Сист. N: 105256

- 93 -

ЦБ 122479, П/820(73)-31/Л 56

ЛИЙ, Робин

Представата за теб : [Роман] / Робин Лий ; Прев. от англ. Цветана Генчева. - София : Ciela, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 444 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3597-4 (Сиела)

820(73)-31

П-122100002764

Сист. N: 105257

- 94 -

ЦБ 122480, П/820(73)-31/К 93

КУНЦ, Дийн

Призрачни огньове : [Роман] / Дийн Кунц ; Прев. от англ. Сибин Майналовски ; С послесл. от авт. - София : Изток-Запад, 2021. - 528 с. ; 22 см. - ([Библ.] Magica)

ISBN 978-619-01-0877-1

ISBN 619-01-0877-6

820(73)-31

П-122100002765

Сист. N: 105258

- 95 -

ЦБ 122481, П/820(94)-31/М 19

МАККЪЛОУ, Колийн

Венец от трева : [Роман] : Ч. 1 - 3 / Колийн Маккълоу ; Прев. [от англ.] Борис Тодоров. - София : Плеяда, 2021.- 21 см

Кн. 2 от поредицата Господари на Рим.

Ч. 2. Разривът. - 384 с.

В библиогр. каре отбелязано - амер.

ISBN 978-954-409-438-6 (ч. 2)

820(94)-31

П-122100002766

Сист. N: 105259

- 96 -

ЦБ 122483, П/820(73)-312.4/А 37

АЙСЛЪР, Бари

Рейн-сан: Без правила : [Роман] / Бари Айслър ; Прев. [от англ.] Иван Златарски. - [София] : Бард, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 448 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0080-9

820(73)-312.4

П-122100002767

Сист. N: 105261

- 97 -

ЦБ 122485, П/882-31/Р 90

РУБИНА, Дина

Бялата гълъбица на Кордова : [Роман] / Дина Рубина ; Прев. от рус. Иван Тотоманов. - София : Лабиринт, 2021 ([София] : Симолини '94). - 448 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7055-89-4 (Labyrinth)

882-31

П-122100002722

Сист. N: 105263

- 98 -

ЦБ 122486, П/860-31/К 50

КЕЛЕН, Алис

Всичко, което не сме били : [Роман] / Алис Келен ; Прев. от исп. Ния Спасова. - София : Егмонт България, 2021 (София : Ропринт). - 431 с. ; 20 см

Алис Келен - псевдоним на исп. писателка.

ISBN 978-954-27-2617-3

860-31

П-122100002723

Сист. N: 105264

- 99 -

ЦБ 122488, П/820-31/М 16

МАЙКЪЛИДИС, Алекс

Девиците : [Роман] / Алекс Майкълидис ; Прев. [от англ.] Росица Тодорова. - София : Ера, 2021 ([София] : Мултипринт). - 304 с. ; 20 см. - ([Поредица] Ератрилър)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. ; Пълното име на прев. - Росица Тодорова Иванова.

ISBN 978-954-389-628-8

820-31

П-122100002726

Сист. N: 105266

- 100 -

ЦБ 122490, П/839.7-312.4/Г 88

ГРУНД, Мария

Смъртният грях : [Роман] / Мария Грунд ; Прев. от швед. Стефка Кожухарова. - София : Ciela, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 376 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3562-2 (Сиела)

839.7-312.4

П-122100002773

Сист. N: 105270

- 101 -

ЦБ 122491, П/839.7-312.4/Л 41

ЛЕКБЕРГ, Камила

Сребърните криле : [Роман] / Камила Лекберг ; Прев. от швед. Любомир Гиздов. - София : Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 320 с. ; 20 см. - (Съвр. трилъри)

Кн. е продълж. на романа Златната клетка.

ISBN 978-619-02-0882-2 (Colibri)

839.7-312.4

П-122100002774

Сист. N: 105271

- 102 -

ЦБ 122493, П/839.8-312.4/Е 62

ЕНГБЕРГ, Катрине

Стъклени крила : Роман / Катрине Енгберг ; Прев. от дат. Любомир Гиздов. - Пловдив : Хермес, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 367 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-2072-3

839.8-312.4

П-122100002776

Сист. N: 105273

- 103 -

ЦБ 122494, П/820(73)-31/К 53

КИЙЛАНД, Ви

Съперниците : [Роман] / Ви Кийланд ; Прев. [от англ.] Мариана Христова. - [София] : Kalpazanov, 2021. - 352 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-17-0332-8 (Калпазанов)

820(73)-31

П-122100002777

Сист. N: 105274

- 104 -

ЦБ 122495, П/820-311.6/Д 71

ДОЙЛ, Артър Конан

Сър Найджъл : [Роман] / Артър Конан Дойл ; Прев. от англ. Аглика Маркова ; Прев. на стиховете Кристин Димитрова ; С въвед. от авт. - София : Изток-Запад, 2021. - 352 с. ; 22 см. - ([Библ.] Magica)

ISBN 978-619-01-0874-0

ISBN 619-01-0874-1

820-311.6

П-122100002778

Сист. N: 105275

- 105 -

ЦБ 122496, П/820(94)-31/Х 25

ХАНЕЙ, Барбара

Тайни от острова : Роман / Барбара Ханей ; Прев. от англ. Пепа Стоилова. - Пловдив : Хермес, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 320 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-2095-2

820(94)-31

П-122100002779

Сист. N: 105276

- 106 -

ЦБ 122498, П/820(73)-312.4/М 19

МАКМЕЪН, Дженифър

Удавниците : Роман / Дженифър Макмеън ; Прев. от англ. ез. Илияна Бенова - Бени. - София : Benitorial, 2021 ([София] : Ропринт). - 392 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7639-00-1

820(73)-312.4

П-122100002781

Сист. N: 105278

- 107 -

ЦБ 122499, П/820(73)-31/Д 51

ДЖИО, Сара

Утринно сияние : [Роман] / Сара Джио ; Прев. от англ. Дафина Янева-Китанова. - Пловдив : Хермес, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 304 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-954-26-2105-8

820(73)-31

П-122100002782

Сист. N: 105279

- 108 -

ЦБ 122500, П/820(73)-31/Р 70

РОБЪРТС, Нора

Дълго пазени тайни : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева. - [София] : Бард, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 480 с. : с ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0075-5

820(73)-31

П-122100002727

Сист. N: 105280

- 109 -

ЦБ 122501, П/820-31/Х 27

ХАРИС, Джоан

Евангелието на Локи : [Роман] / Джоан Харис ; Прев. от англ. Богдан Русев, Манол Глишев. - София : Ciela, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 392 с. ; 21 см

Името на прев. М. Глишев отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-3577-6 (Сиела)

820-31

П-122100002728

Сист. N: 105281

- 110 -

ЦБ 122502, П/820-31/Х 13

ХАГАРД, Хенри Райдър

Ерик Светлоокия : [Роман] / Х. Райдър Хагард ; Прев. от англ. Стефан Георгиев ; Ред. Иван Атанасов. - София : Изток-Запад, 2021. - 320 с. : с ил. ; 21 см. - ([Библ.] Magica)

ISBN 978-619-01-0876-4

820-31

П-122100002729

Сист. N: 105282

- 111 -

ЦБ 122503, П/820(73)-31/Б 21

БАЛДАЧИ, Дейвид

Игра с огъня : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Милко Стоименов. - София : Обсидиан, 2021 (София : Инвестпрес). - 432 с. ; 20 см

ISBN 978-954-769-521-4

820(73)-31

П-122100002730

Сист. N: 105283

- 112 -

ЦБ 122505, П/820-31/Д 53

ДИЙКИН, Леона

Игри на паметта : [Роман] / Лиона Дийкин ; Прев. от англ. Цветелина Лакова. - [София] : Прозорец, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 320 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-243-117-4

820-31

П-122100002731

Сист. N: 105285

- 113 -

ЦБ 122507, ДТ/820(71)-31/Т 53

ТЕРИО, Дени

Игуаната : [Роман] / Дени Терио ; Прев. от фр. Калоян Праматаров. - София : Лист, 2021 ([Благоевград] : Смилков). - 224 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7596-55-7

820(71)-31

ДТ-122100002732

Сист. N: 105287

- 114 -

ЦБ 122508, П/820(73)-31/К 93

КУИН, Джулия

Херцогът и аз : [Роман] / Джулия Куин ; Прев. [от англ.] Диана Кутева. - София : Ибис, 2021 ([София] : Симолини). - 432 с. ; 20 см. - (Поредица Бриджъртън ; 1)

Джулия Куин - псевд. на Джули Потингър.

ISBN 978-619-157-362-2

820(73)-31

П-122100002785

Сист. N: 105288

- 115 -

ЦБ 122510, П/820(73)-31/С 76

СТИЙЛ, Даниел

Целувката : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Теодора Божилчева. - [София] : Бард, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 400 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-585-353-1

820(73)-31

П-122100002786

Сист. N: 105290

- 116 -

ЦБ 122512, П/820(73)-31/Е 25

ЕГЪРС, Дейв

Шедьовър покъртителен на гений изумителен : Роман / Дейв Егърс ; Прев. от англ. Ана Пипева ; С предг. [от авт.]. - Пловдив : Жанет 45, 2021. - 524 с. ; 20 см. - (Поредица Отвъд)

Съдържа и Биогр. данни за авт., прев.

ISBN 978-619-186-651-9

820(73)-31

П-122100002787

Сист. N: 105291

- 117 -

ЦБ 122511, П/820(73)-31/У 54

УЛФ, Трейси

Камък : [Роман] / Трейси Улф ; Прев. от англ. ез. Йоана Гацова. - София : Егмонт България, 2021 (София : Ропринт). - 784 с. ; 21 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-27-2638-8

820(73)-31

П-122100002734

Сист. N: 105292

- 118 -

ЦБ 122513, П/850-31/В 46

ВЕНТРЕЛА, Роза

Клеветата : [Роман] / Роза Вентрела ; Прев. от итал. Милена Дякова. - София : Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 285 с. ; 20 см. - ([Поредица] Съвр. европ. проза)

ISBN 978-619-02-0846-4 (Colibri)

850-31

П-122100002735

Сист. N: 105293

- 119 -

ЦБ 122515, П/892.7-31/Д 23

ДАРУИШ, Халед

Смъртта на невръстния богомолец : Роман / Халед Даруиш ; Прев. от араб. Мая Ценова. - София : Бълг. писател, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт). - 102 с : с ил. ; 20 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-204-186-1

892.7-31

П-122100002791, П-122100002792

Сист. N: 105295

- 120 -

ЦБ 122519, П/820(73)-31/Н 85

НОВАК, Бренда

Книжарничката край плажа : [Роман] / Бренда Новак ; Прев. от англ. Зорница Русева ; [С послесл. от авт.]. - София : Ciela, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 496 с. ; 21 см

Съдържа и Разговор с авт.

ISBN 978-954-28-3612-4 (Сиела)

820(73)-31

П-122100002736

Сист. N: 105299

- 121 -

ЦБ 122520, П/820(73)-31/К 27

КАР, Джак

Компанията : [Роман] / Джак Кар ; Прев. [от англ.] Иван Златарски. - [София] : Бард, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 496 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0073-1

820(73)-31

П-122100002737

Сист. N: 105300

- 122 -

ЦБ 122521, П/820-31/О-45

ОЗМЪН, Ричард

Криминален клуб "Четвъртък" : [Роман] / Ричард Озмън ; Прев. [от англ.] Богдан Русев. - [София] : СофтПрес, 2021 ([Добрич] : ФолиАрт). - 384 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-151-711-4

820-31

П-122100002739

Сист. N: 105301

- 123 -

ЦБ 122524, П/820(73)-31/Х 38

ХЕЙЛ, Джени

Къща край брега на светулките : Роман / Джени Хейл ; Прев. от англ. Мариана Христова. - Пловдив : Хермес, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 287 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-2084-6

820(73)-31

П-122100002741

Сист. N: 105304

- 124 -

ЦБ 122526, П/820-992/Б 26

БАРКЛИ, Дженифър

Моето корейско лято или как заобичах кимчи : [Пътепис] / Дженифър Баркли ; Прев. [от англ.] Надя Златкова. - София : Ера, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 263 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-614-1

820-992

П-122100002745

Сист. N: 105307

- 125 -

ЦБ 122527, П/820-312.6/Б 26

БАРНС, Джулиан

Мъжът с червеното палто : [Роман] / Джулиан Барнс ; Прев. от англ. Надежда Розова. - София : Обсидиан, 2021 ([София] : Симолини). - 264 с. : с портр. (някои цв.) ; 21 см

Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-954-769-503-0

1. Поци, Самюел, 1846 - 1918 - биографии. 2. Медици, френски - биографии. 3. Култура, европейска - история

820-312.6 + 61(44)(0:82-312.6) + 92 Поци, Самюел

П-122100002746

Сист. N: 105308

- 126 -

ЦБ 122540, П/820(73)-31/Х 93

ХУВЪР, Колийн

Лейла : [Роман] / Колийн Хувър ; Прев. [от англ.] Диана Кутева. - София : Ибис, 2021 ([София] : Симолини). - 296 с. ; 21 см

ISBN 978-619-157-355-4

820(73)-31

П-122100002818, П-122100003195

Сист. N: 105322

- 127 -

ЦБ 122541, П/882-32/Т 67

ТОЛСТАЯ, София Андреева

Чия е вината? : [Повест] / София Толстая ; Прев. от рус. Ася Григорова. - София : Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 168 с. ; 20 см

Съдържа и Чия е вината? по повод на "Кройцева соната" от Лев Толстой / В. Порудомински.

ISBN 978-619-02-0821-1 (Colibri)

882-32

П-122100002817

Сист. N: 105323

- 128 -

ЦБ 122544, П/820-322.4/К 90

КРИСТИ, Агата

Двоен грях : Мистерии под жаркото слънце : Сборник / Агата Кристи ; Прев. [от англ.] Емилия Карастойчева ... [и др.]. - София : Ера, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 279 с. ; 20 см

Други прев.: А. Василева, Б. Илиев, А. Балева, Х. Кънев ; Имената на прев. отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-389-618-9

820-322.4

П-122100002815

Сист. N: 105326

- 129 -

ЦБ 122545, П/860-31/С 35

СИЕРА, Хавиер

Посланието на Пандора : Роман / Хавиер Сиера ; Прев. от исп. Катя Диманова. - Пловдив : Хермес, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 184 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа и Заключителна бел. на авт. ; Бел.

ISBN 978-954-26-2070-9

860-31

П-122100002826

Сист. N: 105327

- 130 -

ЦБ I 12700, П/820(73)-3/С 85

СТРЕЛЕКИ, Джон П.

Завръщане в кафенето на края на света / Джон П. Стрелеки ; Прев. от англ. Цветелина Лакова ; С предг. [от авт.]. - Пловдив : Хермес, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 256 с. ; 17 см

Кн. е продълж. на Кафене на края на света. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-26-2052-5

1. Живот - философски проблеми

820(73)-3 + 128(0:82-3)

П-122100002827

Сист. N: 105328

- 131 -

ЦБ 122547, П/882-31/С 75

СТЕПНОВА, Марина

Безбожната уличка : [Роман] / Марина Степнова ; Прев. от рус. Ася Григорова. - София : Прозорец, 2021 (София : Европринт Трейд). - 296 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-243-110-5

882-31

П-122100002820

Сист. N: 105330

- 132 -

ЦБ 122552, П/820-31/Н 48

НЕЙМИ, Лора Тейлър

Пътеводител на една млада кубинка за чай и чудеса : [Роман] / Лора Тейлър Нейми ; Прев. от англ. ез. Ирина Денева - Слав. - София : Егмонт България, 2021 (София : Алианс Принт). - 320 с. ; 21 см

ISBN 978-954-27-2595-4

820-31

П-122100002823

Сист. N: 105335

- 133 -

ЦБ 122557, П/820(73)-31/М 36

МАРЧ, Мегън

Падението на Леджънд : [Роман] / Мегън Марч ; Прев. от англ. ез. Николина Тенекеджиева. - София : Уо Егмонт, 2021 (София : Инвестпрес). - 254 с. ; 20 см

Уо Егмонт - импринт на Егмонт България. - Кн. 1 от трилогията Леджънд. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-27-2598-5 (Егмонт България)

820(73)-31

П-122100002825

Сист. N: 105340

- 134 -

ЦБ 122560, П/886.6-31/М 74

МИХАЙЛОВСКА-ГЕОРГИЕВА, Ягода

Манастирът Фуентерабия : Роман / Ягода Михайловска-Георгиева ; Прев. от макед. Мариян Петров ; С предг. от авт. - [София] : Персей, 2021. - 256 с. ; 20 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978- 619-161-242-0

886.6-31

П-122100002821

Сист. N: 105345

- 135 -

ЦБ 122569, П/820(931)-31/У 88

УУТЪН, Сю

Фльор : Роман / Сю Уутън ; Прев. от англ. ез. Добромира Кирова. - Бургас : Авиана, 2020 ([София] : AV Design Group). - 260 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7278-28-6

820(931)-31

П-122100002852

Сист. N: 105359

- 136 -

ЦБ 122571, П/850-31/С 71

СТАРНОНЕ, Доменико

Връзки : Роман / Доменико Старноне ; Прев. от итал. ез. Добромира Кирова. - Бургас : Авиана, 2020 ([София] : AV Design Studio). - 124 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7278-25-5

850-31

П-122100002853

Сист. N: 105361

- 137 -

ЦБ 122572, П/850-31/С 71

СТАРНОНЕ, Доменико

Доверие : Роман / Доменико Старноне ; Прев. от итал. ез. Добромира Кирова. - Бургас : Авиана, 2021 ([София] : AV Design Group). - 148 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7278-45-3

850-31

П-122100002854

Сист. N: 105362

- 138 -

ЦБ 122573, П/850-31/П 49

ПЕЦАЛИ, Летиция

Вярност : Роман / Летиция Пецали ; Прев. от итал. ез. Добромира Кирова. - Бургас : Авиана, 2020 ([София] : AV Design Studio). - 174 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7278-27-9

850-31

П-122100002855

Сист. N: 105363

- 139 -

ЦБ 122574, П/839.7-31/А 65

АНДЕРСОН, Лена

Умишлено пренебрежение : Един роман за любовта / Лена Андерсон ; Прев. от швед. ез. Добромира Кирова. - Бургас : Авиана, 2020 ([София] : AV Design Group). - 144 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7278-30-9

839.7-31

П-122100002856

Сист. N: 105364

- 140 -

ЦБ 122575, П/839.7-31/А 65

АНДЕРСОН, Лена

Актове на изневяра : Роман / Лена Андерсон ; Прев. от швед. ез. Добромира Кирова. - Бургас : Авиана, 2020 ([София] : AV Design Group). - 258 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7278-32-3

839.7-31

П-122100002857

Сист. N: 105365

- 141 -

ЦБ 122576, П/894.35-31/А 54

АЛИ, Сабахатин

Мадоната с коженото палто : Роман / Сабахатин Али ; Прев. от тур. ез. Добромира Кирова. - 2. изд.- Бургас : Авиана, 2020 [т.е. 2019] ([София] : AV Design Group). - 160 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7278-24-8

894.35-31

П-122100002858

Сист. N: 105366

- 142 -

ЦБ 122577, П/894.35-31/Я 45

ЯМАН, Хакан

Грехове с аромат на есен : Роман / Хакан Яман ; Прев. от тур. ез. Красимира Кирова. - Бургас : Авиана, 2021 ([София] : AV Design Group). - 236 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7278-35-4

894.35-31

П-122100002859

Сист. N: 105367

- 143 -

ЦБ 122578, П/894.35-31/Б 38

БЕРКАНД, Муазез Тахсин

Младата дама : Роман / Муазез Тахсин Берканд ; Прев. от тур. ез. Красимира Кирова. - Бургас : Авиана, 2021 ([София] : AV Design Group). - 260 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7278-34-7

894.35-31

П-122100002860

Сист. N: 105368

- 144 -

ЦБ 122579, П/820(931)-31/Ф 83

ФРИЙГАРД, Джанис

Годината на падането : Роман / Джанис Фрийгард ; Прев. от англ. ез. Добромира Кирова. - Бургас : Авиана, 2021 ([София] : AV Design Group). - 264 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7278-40-8

820(931)-31

П-122100002861

Сист. N: 105369

- 145 -

ЦБ 122580, П/820(71)-31/М 89

МОРИЦУГУ, Ким

Съкровището на Гленууд : Роман / Ким Морицугу ; Прев. от англ. ез. Красимира Кирова. - Бургас : Авиана, 2021 ([София] : AV Design Group). - 264 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7278-43-9

820(71)-31

П-122100002862

Сист. N: 105370

- 146 -

ЦБ 122581, П/894.35-31/А 23

АГАОГЛУ, Адалет

Краят на лятото : Роман / Адалет Агаоглу ; Прев. от тур. ез. Добромира Кирова. - Бургас : Авиана, 2019 ([София] : AV Design Studio). - 270 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7278-23-1

894.35-31

П-122100002864

Сист. N: 105371

- 147 -

ЦБ 122582, П/894.35-31/К 31

КАРАЙ, Рефик Халид

Дъщерята на Йезид : Роман / Рефик Халид Карай ; Прев. от тур. ез. Добромира Кирова. - Бургас : Авиана, 2014 (Бургас : Полиграф). - 176 с. ; 20 см

ISBN 978-619-90226-1-0

894.35-31

П-122100002916, П-122100002917, П-122100002918

Сист. N: 105372

- 148 -

ЦБ 122583, П/839.6-31/И 83

ЙОРТ, Вигдис

Говори с мен : Роман / Вигдис Йорт ; Прев. от норв. ез. Мария Николова. - Бургас : Авиана, 2016 ([Бургас] : Информа принт). - 244 с. ; 20 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7278-02-6

839.6-31

П-122100002863

Сист. N: 105373

- 149 -

ЦБ I 12704, П/820-31/Ф 53

ФИН 

Ана и Черния рицар ; Книгата на Ана : [Романи] / Фин ; С ил. на Папас ; Прев. [от англ.] Ева Йорданова ; С предг. от изд. - София : Аквариус, 2010. - 336 с. : с ил. ; 17 см. - (Световен бестселър)

Фин - псевд. на Сидни Джордж Хопкис ; Пълното име на ил. е Уилиам Елиас Папас ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8692-42-7

820-31

П-122100003013

Сист. N: 349914

- 150 -

ЦБ I 12706, П/820-31/Ф 53

ФИН 

Мистър Бог, тук е Ана : [Роман] / Фин ; С ил. на Папас ; Прев. [от англ.] Ева Йорданова. - София : Аквариус, 2010. - 312 с. : с ил. ; 17 см. - (Световен бестселър)

Фин - псевд. на Сидни Джордж Хопкис ; Пълното име на ил. е Уилиам Елиас Папас ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Бел. за ил.

ISBN 978-954-8692-41-0

820-31

П-122100003014

Сист. N: 351991

- 151 -

ЦБ 122592, П/820(73)-31/Р 70

РОБЪРТС, Нора

Тиха клопка : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. [от англ. ез.] Ивайла Божанова. - [София] : Бард, 2008. - 415 с. ; 20 см

ISBN 978-954-585-901-4

820(73)-31

П-122100003020

Сист. N: 360579

- 152 -

ЦБ 123007, П/820(73)-31/Д 49

ДЖАКСЪН, А. Л.

Хвани ме, когато падна : [Роман] / А. Л. Джаксън ; Прев. от англ. ез. Елица Горанова. - София : Уо Егмонт, 2021 (София : Инвестпрес). - 400 с. ; 20 см

Кн. 2 от поредицата Падащи звезди. - Уо - импринт на Егмонт България.

ISBN 978-954-27-2658-6 (Егмонт България)

820(73)-31

П-122100003494

Сист. N: 363319

- 153 -

ЦБ 122596, П/891.5-84/Р 92

РУМИ, Джалал ал-Дин

За любовта, божествена и земна / Руми ; Прев., [състав.] Койна Коева. - София : Фама, 2012 ([София] : Симолини). - 128 с. : с ил. ; 22 см

Койна Коева - псевд. на състав., прев. Мария Христова Коева ; Името на състав. установено от доп. източник.

ISBN 978-954-597-444-1

891.5-84

П-122100003022

Сист. N: 362533

- 154 -

ЦБ 122606, П/888.2-12/М 35

МАРЦИНКЯВИЧЮС, Юстинас

Миндаугас ; Мажвидас ; Катедрала : Драматически поеми / Юстинас Марцинкявичюс ; Прев. от рус. ез. Христо Ганов ; С предг. от прев. - София : Богианна, 2013. - 380 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-676-121-7

888.2-12

П-122100003023

Сист. N: 362575

- 155 -

ЦБ 122614, П/820-31/К 44

КАРТЪР, Анджела

Умни деца : [Роман] / Анджела Картър ; Прев. от англ. Ангел Игов. - София : Алтера, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 351 с. ; 20 см

ISBN 978-954-9757-96-5

820-31

П-122100002942

Сист. N: 362601

- 156 -

ЦБ 122622, П/850-4/Л 46

ЛЕОПАРДИ, Джакомо

Мисли / Джакомо Леопарди ; Прев. от итал. Владимир Градев. - София : Алтера, 2009 ([София] : Лито Балкан). - 144 с. ; 21 см. - (Поредица Европ. романтизъм)

Алтера - импринт на Делта Ентъртейнмънт ЕООД.

ISBN 978-954-9757-38-5 (Делта Ентъртейнмънт ЕООД)

850-4 + 850-84

П-122100002938

Сист. N: 362617

- 157 -

ЦБ I 12709

DELINSKY, Barbara

Variation on a Theme : [A Novel] / Barbara Delinsky. - New York : Harper Paperbacks, 1994. - 297 p. ; 17 cm

Harper Paperbacks - a Division of Harper Collins Publishers.

ISBN 0-06-104234-X (Harper Collins Publishers)

820(73)-31

Сист. N: 362624

- 158 -

ЦБ I 12710, П/820-31/N 58

NICHOLLS, David

One Day : [A Novel] / David Nicholls. - London : Hodder & Stoughton, 2009. - 438 p. ; 18 cm

Съдържа и За авт.

ISBN 978-0-340-99468-9

820-31

П-122100003033

Сист. N: 362667

- 159 -

ЦБ I 12711, О/820-31/C 70

COLLINS, Jackie

Lovers and Gamblers : [A Novel] / Jackie Collins. - New York : Warner Books, 1983. - 592 p. ; 18 cm. - (Fiction)

Warner Books - an Imprint of Warner Comunications Company.

ISBN 0-446-32892-6 (Warner Comunications Company)

820-31

О-122100003055

Сист. N: 362669

- 160 -

ЦБ 122627, П/860(83)-31/A 38

ALLENDE, Isabel

Paula : [Novela] / Isabel Allende. - Barcelona : Debolsillo, 2007. - 433 p. ; 19 cm

Debolsillo - импринт на Penguin Random House. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-84-9759-388-5 (Penguin Random House)

860(83)-31

П-122100003026

Сист. N: 362671

- 161 -

ЦБ I 12712, О/820(73)-31/A 30

ALCOTT, Louisa May

Little Women : [A Novel] / Louisa May Alcott. - New York : Bantam Books, 1989. - 472 p. ; 18 cm. - (A Bantam Classic)

Bantam Books - импринт на Penguin Random Housе. - Съдържа и За авт.

ISBN 0-553-21275-3 (Penguin Random House)

820(73)-31

О-122100003056

Сист. N: 362673

- 162 -

ЦБ I 12713, П/820(73)-31/L 55

LEON, Donna

Through a Glass, Darkly : [A Novel] / Donna Leon. - London : Arrow Books, 2007. - 340 p. ; 18 cm

Arrow Books - rмпринт на Penguin Random Housе. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-0-099-49103-3 (Penguin Random House)

820(73)-31

П-122100003040

Сист. N: 362674

- 163 -

ЦБ 122631, П/820-31/S 49

SESKIS, Tina

The Honeymoon : [A Novel] / Tina Seskis. - [London] : Penguin Books, 2017. - 391 p. ; 20 cm

Penguin Books - импринт на Penguin Random House. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-1-405-91797-1 (Penguin Random House)

820-31

П-122100003025

Сист. N: 362696

- 164 -

ЦБ 122632, П/894.511-312.6/K 37

KERTESZ, Imre

Fateless : [A Novel] / Imre Kertesz ; Transl. from the hung. by Tim Wilkinson. - London : Vintage books, 2006. - 262 p. ; 20 cm

Vintage books - импринт на Random House. - Съдържа и За авт. ; За прев.

ISBN 978-0-099-50252-4 (Random House)

894.511-312.6

П-122100003028

Сист. N: 362698

- 165 -

ЦБ 122633, П/820(73)-31/R 37

REID, Taylor Jenkins

The seven Husbands of Evelyn Hugo / Taylor Jenkins Reid. - New York : Washington square press, 2018. - 392 p. ; 21 cm

Washington Square Press - импринт на Simon & Schuster.

ISBN 978-1-5011-3923-9 (Simon & Schuster)

820(73)-31

П-122100003030

Сист. N: 362700

- 166 -

ЦБ 122634, П/820(73)-31/B 64

BLACKWELL, Juliet

The Lost Carousel of Provence : [A Novel] / Juliet Blackwell. - New York : Berkley, 2018. - 369 p. ; 21 cm

Berkley - импринт на Penguin Random House. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-0-451-49063-6 (Penguin Random House)

820(73)-31

П-122100003032

Сист. N: 362706

- 167 -

ЦБ 122635, П/820-31/J 22

JAMES, E. L.

Darker : [A Novel] / E L James. - London : Arrow Books, 2017. - 549 p. ; 20 cm

Arrow Books - импринт на Penguin Random House. - Е. Л. Джеймс е псевдоним на писателката Ерика Митчъл Ленард.

ISBN 978-1-78746056-0 (Penguin Random House)

820-31

П-122100003027

Сист. N: 362709

- 168 -

ЦБ 122636, П/820(73)-31/F 85

FRANZEN, Jonathan

The Corrections : [A Novel] / Jonathan Franzen. - New York : Farrar, Straus and Giroux, 2001. - 568 p. ; 24 cm

ISBN 0-374-12998-3

820(73)-31

П-122100003034

Сист. N: 362714

- 169 -

ЦБ I 12714, П/820-31/B 87

BRONTE, Charlotte

Jane Eyre : [A Novel] / Charlotte Bronte ; Pref. Currer Bell. - [London] : Penguin Books, 2012. - 592 p. ; 18 cm

Penguin Books - импринт на Penguin Random House.

ISBN 978-0-141-38994-3 (Penguin Random House)

820-31

П-122100003031

Сист. N: 362718

- 170 -

ЦБ 122642, П/820(417)-31/C 69

COLFER, Eoin

And another thing... : Douglas Adams's Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Part six of three / Eoin Colfer ; With foreword. - New York : Penguin Books, 2010. - 350 p. ; 20 cm

Съдържа и За авт.

ISBN 978-0-141-04213-8

820(417)-31

П-122100003041

Сист. N: 362777

- 171 -

ЦБ 122643, П/820(73)-1/B 96

BURTON, Tim

The Melancholy Death of Oyster Boy and other Stories / Tim Burton. - London : Faber and Faber, 2005. - 115 p. : ill. ; 20 cm

Съдържа и За авт.

ISBN 0-0571-22444-X

ISBN 978-0-571-22444-X

820(73)-1

П-122100003045

Сист. N: 362778

- 172 -

ЦБ 122645, П/820(73)-32/M 83

MOODY, Rick

The Omega Force : Three novellas / Rick Moody. - London : Faber and Faber, 2007. - 225 p. ; 22 cm

Съдържа: The Omega Force I, K & K 81 и The Albertine Notes 133.

ISBN 978-0-571-23634-3

820(73)-32

П-122100003043

Сист. N: 362789

- 173 -

ЦБ 122646, П/820-31/W 19

WALKER, Carolyn.

Deadly harvest / Carolyn Walker. - Cambridge : Cambridge University Press, 2007. - 112 p. ; 20 cm. - (Cambridge english readers / Еd. Philip Prowse ; Level 6)

ISBN 978-0-521-77697-4

1. Английски език - учебни помагала

820-31 + 802.0(076)

П-122100003044

Сист. N: 362792

- 174 -

ЦБ 122647, П/820-293.7/R 85

ROWLING, J. K.

Fantastic Beasts and where to find them : The original Screenplay / J. K. Rowling. - London : Little, Brown, 2016. - 294 p. ; 23 cm

ISBN 978-1-4087-0898-9

820-293.7

П-122100003042

Сист. N: 362845

- 175 -

ЦБ 122649, Д/820-2/T 48

THORNE, Jack

Harry Potter and the cursed Child : [A Stage Play] : Parts One and Two / Jack Thorne ; Dir. John Tiffany ; Based on an orig. Story by J. K. Rowling. - London : Little, Brown, 2016. - 343 p. ; 24 cm

Little, Brown - импринт на Little, Brown Book Group.

ISBN 9778-0-7515-6535-5 (Little, Brown Book Group)

820-2

Д-122100003054

Сист. N: 362874

- 176 -

ЦБ I 12716, П/820-31/K 46

KINSELLA, Sophie

Sag's nicht weiter, Liebling : Roman / Sophie Kinsella ; Aus dem Engl. von Isabel Bogdan. - Munchen : Goldmann Verlag, 2004. - 380 p. ; 18 cm

Sophie Kinsella - псевдоним на Madeleine Wickham. - Съдържа и За авт.

ISBN 3-442-45632-0

ISBN 978-3-442-45632-1

820-31

П-122100003047

Сист. N: 362953

- 177 -

ЦБ 122652, П/860-32/R 88

RUBIO Diaz, Carmen

Caballeros de las cimas y otros relatos de montana / Carmen Rubio Diaz ; Fotos Jose Manuel Onoro. - Madrid : Vision Libros, 2008. - 184 p. ; 21 cm

Името на фотогр. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-84-9821-508-3

860-32

П-122100003048

Сист. N: 362974

- 178 -

ЦБ 122657, П/860(83)-993/A 38

ALLENDE, Isabel

Afrodita : Guentos, Recetas y Otros afrodisiacos / Por Isabel Allende ; Ill. Robert Shekter ; Recetas Panchita LLona. - New York : Rayo, 1998. - 326 p. : col. ill. ; 24 cm

Rayo - импринт на Harper Collins Publishers. - Съдържа и За ил. ; За авт. на рецептите.

ISBN 978-0-06-093008-0 (Harper Collins Publishers)

860(83)-993

П-122100003049

Сист. N: 363025

- 179 -

ЦБ 122658, П/860-31/C 41

CERVANTES Saavedra, Miguel de

El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha : [Novela] / Miguel de Cervantes Saavedra. - 6. ed.- Madrid : Austral, 2005. - XXVIII, 890 p. : ill. ; 20 cm

Съдържа и За авт.

ISBN 978-84-670-1690-1

ISBN 84-670-1690-6

860-31

П-122100003046

Сист. N: 363026

Детска художествена литература

- 180 -

ЦБ 122464, Д/886.7-93-32/Г 37

ГЕОРГИЕВА, Александра Тодорова

Агата: Мисия: чист плаж / Написа Александра Георгиева ; Нарис. Маргарита Стаменова. - София : Мармот, 2021. - 56 с. : с ил. ; 20 см. - ([Поредица] Моята първа година в училище. Юли)

ISBN 978-619-7241-32-7

886.7-93-32

Д-122100002715, Д-122100002716

Сист. N: 105242

- 181 -

ЦБ 122474, Д/820-93-31/П 56

ПИШОН, Лиз

Том Гейтс: Отлични оправдания (и други хубави неща) / Лиз Пишон ; С ил. от авт. ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов. - София : Дуо Дизайн, [2021]. - 346 с. : с ил. ; 19 см

Загл. в библиогр. каре: Великолепният свят на Том Гейтс. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7560-11-4

820-93-31

Д-122100002758

Сист. N: 105252

- 182 -

ЦБ II 8224, Кр/820-93-1/Д 77, Д/820-93-1/Д 77

ДОНАЛДСЪН, Джулия

Рибко : [Приказка] / Написа Джулия Доналдсън ; Нарис. Аксел Шефлър ; Прев. [от англ.] Мария Донева. - [Пловдив] : Жанет 45, 2021 (Малайзия). - [32] с. : с цв. ил. ; 26х29 см

Пълното име на прев. е Мария Донева Петрова.

ISBN 978-619-186-633-5

820-93-1

Кр-122100002768, Д-122100002769

Сист. N: 105267

- 183 -

ЦБ II 8225, Д/886.7-93-34/С 77

СТОЕВ, Слави Стоев

Сбогом, Страшен чехъл! : [Приказка] / Слави Стоев ; Ил. Яна Казакова. - [София] : Робертино, 2021. - 48 с. : с цв. ил. ; 26х26 см

ISBN 978-619-246-058-7

886.7-93-34

Д-122100002772

Сист. N: 105269

- 184 -

ЦБ 122514, Д/830-93-312.4/Ф 66

ФОГЕЛ, Мая фон

Трите [удивителни]: Тайната на старата вила : [Роман за деца] / Мая фон Фогел ; Прев. от нем. Мартин Григоров. - [София] : Авлига, 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 123 с. ; 20 см. - ([Поредица] Трите [удивителни])

Авт. не е отбелязан на кор.

ISBN 978-619-7245-23-3

830-93-312.4

Д-122100002788, Д-122100002789

Сист. N: 105294

- 185 -

ЦБ 122525, Д/886.7-93-32/Г 37

ГЕОРГИЕВА, Александра Тодорова

Агата: Лято в бурканче / Написа Александра Георгиева ; Нарис. Маргарита Стаменова. - София : Мармот, 2021. - 56 с. : с ил. ; 20 см. - ([Поредица] Моята първа година в училище. Август)

ISBN 978-619-7241-33-4

886.7-93-32

Д-122100002742, Д-122100002743

Сист. N: 105305

- 186 -

ЦБ II 8226, Д/885.0-93-34/Т 21

ТАКАЧ, Маг

Малката немирна маймунка : [Приказка] / Текст и ил. Маг Такач ; Прев. Мария Михайлова. - [София] : Робертино, 2021 ([София] : Алианс Принт). - [48] с. : с цв. ил. ; 28 см

Пълното име на авт. Маг Такач е Магдалена Такачова ; Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-246-060-0

885.0-93-34

Д-122100002744

Сист. N: 105306

- 187 -

ЦБ 122528, Д/820/899-93-34/Н 17

НАЙ-ХУБАВИТЕ приказки от цял свят / Състав. Анелия Славова ; С предг. - София : Скорпио, [2021]. - 288 с. : с ил. ; 21 см. - (Поредица Библ. на ученика. Световна класика за деца и юноши)

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-792-936-4

820/899-93-34

Д-122100002747, Д-122100002748, Д-122100002749, Д-122100002750, Д-122100002751

Сист. N: 105309

- 188 -

ЦБ 122534, ДТ/820/899-93-31(084)/Н 79

НИМУРА, Кен и др.

Аз убивам гиганти : [Комикс] / Рис. Кен Нимура ; Сценарий Джо Кеил ; Прев. Саша Александрова - Лекс ; Предг. Крис Кълъмбъс, Емил Марков. - [София] : INK, 2020 (София : Диджитал принт експрес). - 312 с. : с ил. ; 23 см

INK - търг. марка на Локус пъблишинг. - Съдържа и Зад кулисите ; Кратък речник на термините, използвани в сценария на Аз убивам гиганти.

ISBN 978-954-783-309-8 (Locus Publishing)

820/899-93-31(084)

ДТ-122100002805

Сист. N: 105315

- 189 -

ЦБ II 8227, Д/820(73)-93-34/С 36

СИЛВЕСТРО, Ани

Читателският клуб на Зайко : [Приказка] / Ани Силвестро ; Ил. Татяна Мей-Уис ; Прев. [от англ.] Екатерина Латева. - [София] : Фют, 2021. - [36] с. : с цв. ил. ; 28 см

Прев. Екателина Латева известна като Катя Иванова. - Съдържа и За авт., ил.

ISBN 978-619-199-341-3

820(73)-93-34

Д-122100002811, Д-122100002812

Сист. N: 105321

- 190 -

ЦБ 122555, Д/886.7-93-34/Р 29

РАЙЧЕВ, Георги Михалев

Имало едно мече : Български народни приказки / Георги Райчев. - София : Скорпио, [2021]. - 128 с. : с портр., факс. ; 21 см. - (Поредица Библ. на ученика. Сер. Бълг. класика за деца и юноши)

Съдържа и Г. Райчев разказва за себе си ; Биогр. справ. ; Лит. на Г. Райчев ; Любопитно.

ISBN 978-954-792-973-9

886.7-93-34

Д-122100002834, Д-122100002835

Сист. N: 105338

- 191 -

ЦБ 122556, Д/886.7-93-992/К 33

КАРАЛИЙЧЕВ, Ангел Иванов

Земята на българите : Пътеписи за деца / Ангел Каралийчев ; С предг. от авт. - София : Скорпио, [2021]. - 144 с. : с портр. ; 21 см. - (Поредица Библ. на ученика. Сер. Бълг. класика за деца и юноши)

Съдържа и За авт. ; Прил.

ISBN 978-954-792-977-7

886.7-93-992

Д-122100002833

Сист. N: 105339

- 192 -

ЦБ 122558, Д/820-93-34/П 80

ПОТЪР, Биатрикс

Зайчетата Флопси : [Приказка] / Беатрикс Потър ; С ил. от авт. ; Прев. [от англ.] Ваня Илиева. - [София] : Скорпио, [2021]. - 11 с. : с цв. ил. ; 24х22 см. - ([Поредица] Любима детска книжка. Приказки от цял свят ; 21)

Кор. опис. - Възприетата форма на името на авт. Беатрикс Потър е Биатрикс Потър.

ISBN 978-954-792-979-1

820-93-34

Д-122100002839

Сист. N: 105342

- 193 -

ЦБ 122559, Д/820-93-34/П 80

ПОТЪР, Биатрикс

Палавите мишоци : [Приказка] / Беатрикс Потър ; С ил. от авт. ; Прев. [от англ.] Ваня Илиева. - [София] : Скорпио, [2021]. - 11 с. : с цв. ил. ; 24х22 см. - ([Поредица] Любима детска книжка. Приказки от цял свят ; 13)

Кор. опис. - Възприетата форма на името на авт. Беатрикс Потър е Биатрикс Потър.

ISBN 978-954-792-938-8

820-93-34

Д-122100002840, Д-122100002841

Сист. N: 105343

- 194 -

ЦБ 122563, Д/820-93-34/П 80

ПОТЪР, Биатрикс

Джинджър и Пикълз : [Приказка] / Беатрикс Потър ; С ил. от авт. ; Прев. [от англ.] Ваня Илиева. - [София] : Скорпио, [2021]. - 11 с. : с цв. ил. ; 24х22 см. - ([Поредица] Любима детска книжка. Приказки от цял свят)

Кор. опис. - Възприетата форма на името на авт. Беатрикс Потър - Биатрикс Потър.

ISBN 978-954-792-980-7

820-93-34

Д-122100002842

Сист. N: 105348

- 195 -

ЦБ II 8231, Д/886.7-93-34/Г 28

ГЕЛЕВ, Сотир Георгиев

Приключенията на господин Боровинка по вода и суша : [Приказка] / Сотир Гелев ; Ил. Пенко Гелев. - София : Точица, 2020. - 72 с. : с цв. ил. ; 29 см

ISBN 978-619-7172-27-0

886.7-93-34

Д-122100002850

Сист. N: 105351

- 196 -

ЦБ I 12702, Д/820-93-91/П 87

ПРИКАЗКА за Зайчето Питър: Питър на училище / [По] Биатрикс Потър ; Прев. [от англ.] Калина Бахчеванова. - [София] : Труд, 2021. - [14] с. : с цв. ил. ; 17 см. - ([Библ. Зайчето Питър])

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-398-657-6

820-93-91

Д-122100002837, Д-122100003361

Сист. N: 105352

- 197 -

ЦБ 122565, Д/883-93-31/А 66

АНДРУСЯК, Иван

[Двадесет и осем] 28 дни от живота на Катерицата : Роман [за деца] / Иван Андрусяк ; Прев. от укр. Димитър Христов ; Худож. на ил. Ханна Осадко. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2021. - 224 с. : с ил. ; 20 см

Съдържа и Бел. за прев.

ISBN 978-619-235-100-7

883-93-31

Д-122100002831, Д-122100002832

Сист. N: 105355

- 198 -

ЦБ 122566, Д/850-93-31/В 17

ВАКАРИНО, Лучия

Инцидент по време на лов : [Роман за деца] / Лучия Вакарино ; Ил. Паола Антиста ; Прев. [от итал.] Нели Николова Раданова. - [София] : Фют, 2021. - 198 с. : с ил. ; 20 см. - ([Поредица] Детективска агенция Мама и аз)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-199-662-9

850-93-31

Д-122100002830

Сист. N: 105356

- 199 -

ЦБ 122567, Д/820-93-91/Б 29

БАУДЕТ, Стефани

Шерлок Холмс: Пъстрата лента : [Роман за деца] / [По] Артър Конан Дойл ; Адапт. от Стефани Баудет ; Ил. Арианна Белучи ; Прев. [от англ.] Борислава Дикова. - [София] : Робертино, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 126 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Шерлок Холмс : Сенки, тайни и едно откраднато съкровище)

Имената на адапт., ил. и прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-246-063-1

820-93-91

Д-122100002843, Д-122100002844

Сист. N: 105357

- 200 -

ЦБ 122570, ДТ/839.6-93-31/Ф 56

ФИСКЕ, Анна

Реката : Роман [за деца] / Анна Фиске ; Прев. от норв. Росица Цветанова ; С ил. от авт. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2021. - 144 с. : с ил. ; 20 см

Съдържа и Бел. за прев.

ISBN 978-619-235-103-8

839.6-93-31

ДТ-122100002851

Сист. N: 105360

- 201 -

ЦБ II 8176, Д/875-93-91/Б 27

БАСНИТЕ на Езоп. - Б. м. : Brijbasi Art Press Ltd., 2012 (Китай). - [60] с. : с цв. ил. ; 29 см

Кор. опис. - Съдържа: Щурецът и мравката ; Лъжливото овчарче ; Заекът и костенурката ; Овчарят и вълкът.

875-93-91

Д-122100002970

Сист. N: 360577

- 202 -

ЦБ 122593, Д/886.7-93-91/К 78

КОЛЕВА, Денка Йорданова

Хитър Петър / Подб. и обраб. Денка Колева. - София : Art Eternal, 2015. - 103 с. : с ил. ; 21 см. - ([Поредица] Детска класика ; 2)

Името на авт. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-191-103-5 (Арт Етърнал Дистрибушън)

886.7-93-91

Д-122100002973

Сист. N: 362122

- 203 -

ЦБ 122594, Д/820-93-32/М 60

МИЛН, Алън Александър

Къщичката в къта на Пух : [Повест-приказка] / А. А. Милн ; Прев. от англ. Вера Славова ; Ил. Ърнст Шепард. - София : Лъчезар Минчев, 1992 (София : ДФ София-принт). - 144 с. : с ил. ; 20 см

Имената на прев., ил. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 954-412-006-8

820-93-32

Д-122100002972

Сист. N: 362522

- 204 -

ЦБ 122597, Д/820/899-93-91/А 54

АЛИСА в страната на чудесата : [Приказка] / Худож. Анастасия Атанасова. - [София] : Пан, 2014. - [8] с. : с цв. ил. ; 24х22 см. - (Моята първа приказка)

Кор. опис.

ISBN 978-954-660-517-7

820/899-93-91

Д-122100002992

Сист. N: 362536

- 205 -

ЦБ 122598, Д/886.7-93-34/И 78

ЙОВОВ, Григор Томов

Пътешествие до безброй много други чудни неща / Григор Йовов ; Ил. Йоан Токмаков, Цветомира Йовова. - [София] : Neofeedback, 2021. - 46 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7329-64-3 (Неофийдбек)

886.7-93-34

Д-122100002980

Сист. N: 362544

- 206 -

ЦБ 122599, Д/882-93-91/М 42

МАША и мечокът: Позвъни ми, позвъни ми!

Маша и Мечока: Позвъни ми, позвъни ми! / [Прев. от рус.]. - София : Егмонт България, 2014 (София : Лито Балкан). - 24 с. : с цв. ил. ; 21х21 см

ISBN 978-954-27-1182-7

882-93-91

Д-122100002990

Сист. N: 362550

- 207 -

ЦБ 122600, Д/882-93-91/М 42

МАША и Мечока: До пролетта не ме буди! / [Прев. от рус.]. - София : Егмонт България, 2014 (София : Лито Балкан). - 24 с. : с цв. ил. ; 21х21 см

ISBN 978-954-27-1083-7

882-93-91

Д-122100002989

Сист. N: 362551

- 208 -

ЦБ 122601, Д/886.7-93-91/И 22

ИВАНОВА, Виктория

Снежната кралица : [Приказка] / Лит. обраб. Виктория Иванова ; Ил. Магдалена Добрева. - София : Балон, 2013. - [8] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Любими приказки ; 21)

Кор. опис.

ISBN 978-954-2998-17-4

886.7-93-91

Д-122100002987

Сист. N: 362553

- 209 -

ЦБ 122602, Д/839.8-93-34/А 65

АНДЕРСЕН, Ханс Кристиан

Палечка : [Приказка] / Ханс Кристиан Андерсен ; Худож. Галин Георгиев, Светлана Князева. - [София] : Златното пате, [2007]. - [8] с. : с цв. ил. ; 22х25 см. - (Стъпка по стъпка)

Кор. опис.

ISBN 978-954-431-304-3

ISBN 954-431-304-4

839.8-93-34

Д-122100003001

Сист. N: 362554

- 210 -

ЦБ 122604, Д/820/899-93-1/К 78

КОЛЕДНИ детски песнички. - София : Кегел Трейд, б. г. - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см. - ([Поредица] Лео ; 15)

Кор. опис. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-619-227-005-6

820/899-93-1

Д-122100002998

Сист. N: 362564

- 211 -

ЦБ II 8233, Д/886.7-93-34/Р 34

РАН Босилек

Ежко Бежко и баба Меца и други приказки / Ран Босилек ; Ил. Ирина Кавалова. - [София] : Пан, 2003. - [16] с. : с цв. ил. ; 29 см. - (Най-хубавите български приказки)

Кор. опис. - Ран Босилек - псевд. на Генчо Станчев Негенцов. - Съдържа и Кума Лиса кръстница ; Знае му реда ; Котаран ; Зайова неволя.

ISBN 978-954-657-577-7

ISBN 954-657-577-1

886.7-93-34

Д-122100003000

Сист. N: 362572

- 212 -

ЦБ II 8234, Д/820/899-93-34/З-21

ЗАЕКЪТ и лисицата и други приказки / Худож. Кирил Танев. - [София] : Пан, 2012. - [16] с. : с цв. ил. ; 27 см. - (Приказки с поука)

Кор. опис. - Съдържа и Лястовицата и птиците ; Вълкът и кучето ; Момчето и крадецът ; Котката и мишката ; Кокошката и лисицата ; Магарето и волът ; Бълг. нар. пословици.

ISBN 978-954-660-144-5

820/899-93-34

Д-122100002996

Сист. N: 362573

- 213 -

ЦБ II 8235, Д/886.7-93-1/З-40

ЗАХАРИЕВА, Лила Борисова

Весела забава в горската дъбрава / Лила Захариева ; Ил. Мариана Шишкова. - Варна : Алекс Принт, [2005]. - [12] с. : с цв. ил. ; 28 см. - ([Поредица] Любими детски стихчета)

Кор. опис.

ISBN 954-8261-48-0

886.7-93-1

Д-122100002995

Сист. N: 362574

- 214 -

ЦБ 122607, Д/886.7-93-1/В 57

ВИЖТЕ как греят елхите : Стихчета за Нова година за най-малките / Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов. - София : Театър ПАН, 2009. - [8] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Поредица Стихчета за най-малките ; 10)

ISBN 978-954-375-029-0

886.7-93-1

Д-122100002986

Сист. N: 362581

- 215 -

ЦБ II 8236, Д/886.7-93-1/К 26

КАПРАЛОВ, Атанас Ангелов

Балът на цветята / Атанас Капралов ; Рис. Бояна Красимирова Кирова ... [и др.]. - София : Театър ПАН, 2018. - 16 с. : с цв. ил. ; 30 см

Други ил.: Б. Й. Бисеров, Т. Жекова, Н. Б. Маврова, В. Димитрова, М. Милушева, З. Тодорова, Р. М. Колева, К. Милушева, В. Милушева, И. Радев, Д. Д. Шишманова, С. Петрова, Я. И. Жекова, Г. Янкова, Л. Д. Димитрова, Х. Я. Тенева, Д. Топалова, М. Богоева, З. Тодорова, Х. С. Георгиев ; Ил. отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-954-375-252-2

886.7-93-1

Д-122100002999

Сист. N: 362582

- 216 -

ЦБ I 12708, Д/886.7-93-1/М 68

МИРОСЛАВОВА, Романьола

Подарък за Дядо Коледа : Коледни стихове и песни / Романьола Мирославова. - [София] : Персей, [2012]. - [12] с. : с цв. ил. ; 15х16 см

Кор. опис. - Пълното име на Романьола Мирославова е Романьола Мирославова Павлова.

ISBN 978-954-8308-63-2

886.7-93-1

Д-122100002982

Сист. N: 362584

- 217 -

ЦБ 122610, Д/886.1-93-91/К 86

КОСТАДИНОВИЧ, Ивана

Грозното патенце : [Приказка] / Адапт. Ивана Костадинович ; Ил. Владимир Манчич ; Прев. от сръб. Русанка Ляпова. - Пловдив : ПП-Прес, [2012] (Сърбия). - 16 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Поредица] Най-хубавите приказки на света)

ISBN 978-619-159-014-8

886.1-93-91

Д-122100002985

Сист. N: 362588

- 218 -

ЦБ 122595, Д/820-93-91/A 73

ARENGO, Sue

Little Red Riding Hood : Elementary [level] 1 / Retold by Sue Arengo ; Ill. by Tony Kenyon. - Oxford : Oxford University Press, 1995 (China). - 24 p. : col. ill. ; 25 cm. - (Classic Tales)

ISBN 978-0-19-422000-2

820-93-91

Д-122100002981

Сист. N: 362531

- 219 -

ЦБ I 12715, Д/820-93-34/P 87

POTTER, Beatrix

Appley Dapply's Nursery Rhymes : [A Tale] / Beatrix Potter. - London : Frederick Warne & Co., 1987. - 37 p. : col. ill. ; 15 cm

Penguin Random House - импринт на Penguin Random House.

ISBN 0-7232-3481-7 (Penguin Random House)

820-93-34

Д-122100002984

Сист. N: 362760

- 220 -

ЦБ 122644, Д/820(73)-93-31/K 46

KINNEY, Jeff

Diary of a Wimpy Kid : Old School : [A Novel] / Jeff Kinney. - London : Puffin books, 2015. - 218 p. : ill. ; 21 cm

Puffin books - импринт на Penguin Random House.

ISBN 978-0-140-36472-8 (Penguin Random House)

820(73)-93-31

Д-122100002967

Сист. N: 362787

- 221 -

ЦБ 122648, Д/860-93-34/D 60

DIOS, Olga de

Yellow Bird : (A Tale) / Text, ill. Olga de Dios. - Zaragoza : Apila Ediciones, 2019. - [34] p. : ill. ; 23х25 cm

ISBN 978-84-17028-20-6

860-93-34

Д-122100002979

Сист. N: 362852

- 222 -

ЦБ 122650, Д/820-93-31/W 20

WALLIAMS, David

Billionaire Boy : [A Novel] / David Walliams ; Ill. by Tony Ross. - London : HarperCollins Children's Books, 2011. - 282 p. : ill. ; 20 cm

HarperCollins Children's Books - импринт на HarperCollins publishers.

ISBN 978-0-00-737108-2 (HarperCollins publishers)

820-93-31

Д-122100002969

Сист. N: 362937

- 223 -

ЦБ I 12717, Д/830-93-31/B 64

BLAZON, Nina

Der Spiegel der Konigin / Nina Blazon. - Ravensburg : Ravensburger Buchverlag, 2007. - 383 p. ; 18 cm

Съдържа и За авт.

ISBN 978-3-473-58265-5

830-93-31

Д-122100002968

Сист. N: 362957

Детска отраслова литература

- 224 -

ЦБ II 8228, Д/087.5:641.55(083.1)/З-30

ЗАМРЪЗНАЛОТО кралство: Закуската на Анна : Кулинарна книга / Фотогр. Джон Доелп ; Прев. [от англ.] Анна Евгениева. - София : Егмонт България, 2021 (София : Лито Балкан). - 24 с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Името на фотогр. отбелязано на с. 1. - Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-2378-3

1. Готварство - рецепти - детска и юношеска литература

087.5:641.55(083.1)

Д-122100002838

Сист. N: 105341

- 225 -

ЦБ 122561, Д/087.5:613.2(031)/М 37

МАСЛАКЯН, Сесил

Храненето : Енциклопедия за най-малките / Текст Сесил Маслакян ; Ил. Елеонор Дела Малва ; Прев. [от фр.] Борис Христов. - [София] : Пан, 2021. - [20] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Енциклопедия за най-малките)

Имената на авт. отбелязани в библиогр. каре. - Кн. от кол. на Е. Бомон и Ж. Деларош.

ISBN 978-619-240-441-3

1. Хранене - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:613.2(031)

Д-122100002846

Сист. N: 105346

- 226 -

ЦБ 122562, Д/087.5:611/612(031)/Б 61

БОМОН, Емили

Моето тяло : Енциклопедия за най-малките / Текст Емили Бомон ; Ил. Мадлен Брюнеле ; Прев. [от фр.] Борис Христов. - [София] : Пан, 2021. - [20] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Енциклопедия за най-малките)

Имената на авт. отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-619-240-442-0

1. Анатомия - енциклопедии - детска и юношеска литература. 2. Физиология - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:611/612(031)

Д-122100002845

Сист. N: 105347

- 227 -

ЦБ II 8229, Д/087.5:641.55(083.1)/З-30

ЗАМРЪЗНАЛОТО кралство: Лакомства от Ариел : Кулинарна книга / Фотогр. Джон Доелп ; Прев. [от англ.] Анна Евгениева. - София : Егмонт България, 2021 (София : Лито Балкан). - 24 с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Името на фотогр. отбелязано на с. 1. - Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-2377-6

1. Готварство - рецепти - детска и юношеска литература

087.5:641.55(083.1)

Д-122100002848

Сист. N: 105349

- 228 -

ЦБ II 8230, Д/087.5:641.55(083.1)/П 88

ПРИНЦЕСА: Чаено парти : Кулинарна книга / Фотогр. Джон Доелп ; Прев. [от англ.] Анна Евгениева. - София : Егмонт България, 2021 (София : Лито Балкан). - 24 с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Името на фотогр. отбелязано на с. 1. - Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-2380-6

1. Готварство - рецепти - детска и юношеска литература

087.5:641.55(083.1)

Д-122100002849

Сист. N: 105350

- 229 -

ЦБ II 8232, Д/087.5:641.55(083.1)/С 44

СЛЕДОБЕДНИ закуски : Кулинарна книга / Фотогр. Джон Доелп ; Прев. [от англ.] Анна Евгениева. - София : Егмонт България, 2021 (София : Лито Балкан). - 24 с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Името на фотогр. отбелязано на с. 1. - Изд. на Disney Pixar.

ISBN 978-954-27-2379-0

1. Готварство - рецепти - детска и юношеска литература

087.5:641.55(083.1)

Д-122100002847

Сист. N: 105354

- 230 -

ЦБ 122591, Д/087.5:745.54/О-69

ОРИГАМИ : Създай и играй с 13 уникални Angry birds модела!. - София : СофтПрес, 2013. - 32 с., [8] л. : с цв. ил. ; 24 см. - ([Поредица] Angry Birds)

Изд. на Rovio Learning.

ISBN 978-619-151-094-8

1. Оригами - детска и юношеска литература

087.5:745.54

Д-122100002977

Сист. N: 360578

История

- 231 -

ЦБ 122449, Ч/929.52(497.2)Шишманови/Н 74

НИКОЛОВ-ЗИКОВ, Петър Николаев

Домът на Шишман и неговите реални или мними потомци през XV - XX век : [Монография] / Петър Николов-Зиков ; С въвед. [от авт.]. - София : БИ 93, 2021 ([В. Търново] : Абагар). - 616 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Съдържа и За авт. ; Списък на родословните табл. - Библиогр. с. 582 - 613 и под линия с бел.

ISBN 978-619-7496-74-1 (Бълг. история)

1. Династии, български - история. 2. Балкански полуостров - история - средни векове. 3. България - генеалогия. 4. Балкански полуостров - история

929.52(497.2)Шишманови + 949.72.032 + 949.7

Ч-122100002713

Сист. N: 105094

- 232 -

ЦБ 122451, П/949.72/К 63

КЛАЙНЕР, Блазиус

История на България / Блазиус Клайнер ; Прев. от лат. Карол Телбизов ; [С предг. от] Иван Дуйчев. - София : БИ 93, 2020 (Мултипринт : [Костинброд]). - 304 с. ; 24 см

Кор. загл.: История на България 1761. - 1. изд. 1977 на изд. на БАН, със загл. История на България от Блазиус Клайнер, съставена в 1761 г. - Съдържа и Блазиус Клайнер и неговата "История на България" / И. Дуйчев. - Именен, предм., геогр. показалец.

ISBN 978-619-7496-67-3

1. История - България. 2. България - история

949.72

П-122100002710

Сист. N: 105226

- 233 -

ЦБ 122462, П/908(497.2)(036)/М 75

МИХАЛЕВ, Иван Христов

[Сто и една] 101 отбивки: Презареждане : Идеи за пътешествия до малко познати места в България : [Пътеводител] / Иван Михалев ; С фотогр. от авт. - София : Ciela, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 304 с. : с цв. ил., к. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3611-7 (Сиела)

1. България - пътеводители

908(497.2)(036) + 379.83(497.2)(036)

П-122100002714

Сист. N: 105240

- 234 -

ЦБ 122492, П/947(092)/С 63

ХЛЕВНЮГ, Олег

Сталин : Нова биография на един диктатор / Олег Хлевнюг ; Прев. от рус. Владимир Игнатовски ; С предг. [от авт.]. - София : Изток-Запад, 2021. - 392 с. : с портр. ; 24 см

Съдържа и Бел. - Именен показалец.

ISBN 978-619-01-0866-5

ISBN 619-01-0866-0

1. Сталин, Йосиф Висарионович, 1878 - 1953 - биографии. 2. Политици, съветски - биографии. 3. КПСС - дейци - биографии

947(092) + 329(47+57)КПСС(092) + 92 Сталин, Йосиф

П-122100002775

Сист. N: 105272

- 235 -

ЦБ 122522, П/930.85/К 40

КАРЛИН, Дан

Краят винаги е близо : Апокалиптични моменти в човешката история / Дан Карлин ; Прев. от англ. Христо Димитров ; С предг. и послесл. [от авт.]. - София : Ciela, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 260 с. ; 21 см

С бел. под линия. - Библиогр. с. 247 - 259.

ISBN 978-954-28-3591-2 (Сиела)

1. Цивилизация - история. 2. История, обща

930.85 + 930.9

П-122100002738

Сист. N: 105302

- 236 -

ЦБ 122530, Ч/908(497.2)/П 41

[ПЕТДЕСЕТТЕ] 50-те най-загадъчни места в България / Снимки Георги Милков ... [и др.]. - София : Труд, 2021 (В. Търново : Абагар). - 200 с. : с ил. ; 22 см

Други фотогр.: И. Иванчева, К. Делева, М. Иванова ; Имената на фотогр. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-398-680-4

1. Краезнание - България

908(497.2)

Ч-122100002799

Сист. N: 105311

- 237 -

ЦБ 122533, Ч/949.72.04/.05(092)/И 52

ИЛИЕВ, Андрея Илиев

Три истории от Третото българско царство : Отвличания, първа полицейска банда, първи влаков обир / Андрея Илиев. - София : Ciela, 2020 ([София] : Алианс Принт). - 288 с. : с портр., факс. ; 23 см

В изд. каре името на авт. погрешно отпечатано като Андрея Николов. - Библиогр. с. 283 - 285 и под линия с бел.

ISBN 978-954-28-3338-3 (Сиела)

1. Престъпление и престъпници - България - история

949.72.04/.05(092) + 343.3/.7(497.2)(091)

Ч-122100002804

Сист. N: 105314

- 238 -

ЦБ 122542, П/949.72.053(08)/И 21

ИВАНОВ, Анко

Патриотизъм и антифашизъм : Сб. статии / Анко Иванов ; С предг. от авт. - София : Славейков, 2021. - 342 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Библиогр. и бел. след някои гл. и предг.

ISBN 978-619-7551-03-7

1. История - България - нова - сборници. 2. Борба против фашизма - България - история - сборници. 3. Патриотизъм - България - политико-исторически аспекти - сборници. 4. България - история

949.72.053(08) + 321.64(497.2)(08) + 172.15(497.2)(08)

П-122100002930

Сист. N: 105324

- 239 -

ЦБ 122553, Ч/930.85(38)/Х 12

ХААРМАН, Харалд

Кой цивилизова древните гърци : Наследството от високоразвитата древноевропейска култура / Харалд Харман ; Прев. от нем. ез. Галина Гайдарова ; Ред. Светлана Янакиева. - София : Захарий Стоянов, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 464 с. : с ил. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. - Харалд Хаарман. - Библиогр. с. 431 - 456 и под линия с бел.

ISBN 978-954-09-1519-7

1. Култура - Древна Гърция - история. 2. Култура - Европа - история

930.85(38) + 930.85(36)

Ч-122100002814

Сист. N: 105336

- 240 -

ЦБ I 12707, Ч/949.72.042(092)/Л 36

ЛЕВСКИ, Васил

Личният бележник (тефтерчето) на Васил Левски : 1871 - 1872 България и Влашко : Разчетен текст / Васил Левски ; Състав., увод Цветолюб Нушев, Тодорка Томова. - 3. изд.- София : Труд, 2017 ([София] : Образование и наука). - [12], 132 с. ; 15 см + Аgenda. - Факс. изд. - 2017. - 116 с. - Кор. опис.

Възприетата форма на името на състав. Т. Томова - Дора Милчова Томова. - Съдържа и Археографски бел. - Посвещава се на 180-год. от рождението на В. Левски. - Кн. се разпространяват във футляр.

ISBN 978-954-398-521-0

ISBN 954-398-521-9

1. Левски, Васил, 1837 - 1873 - биографии. 2. Революционери, български - биографии. 3. Националноосвободително движение - България - дейци. 4. България - история

949.72.042(092) + 92 Левски, Васил

Ч-122100002937

Сист. N: 362558

- 241 -

ЦБ 122626, П/949.72.051.1/А 65

АНДОНОВ, Иван

Съединението / Иван Андонов. - Фототип. изд.- София : Светулка 44 АТЕНЕЙ, 2020. - 163 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

Текст. на стар правопис. - Фототип. изд.: Пловдив, 1929. - Изд. на Ист. музей - Чирпан. - РБ З. Княжески - Ст. Загора притежава ориг.

ISBN 978-954-309-292-5

1. Съединение на Източна Румелия и Княжество България, 1885 г. 2. България - история

949.72.051.1

П-122100002966

Сист. N: 362621

- 242 -

ЦБ 122628

ЗИДАРОВ, Константин Николов

Незабравимите дни : Из детско-юнош. ми спомени от гр. Чирпан / Константин Зидаров. - София : [Изд. авт.], 1998. - 220 с. : с ил., ноти ; 20 см

1. История - Чирпан - спомени. 2. Чирпан - история - краезнание

908(497.23-21)(093.3) + 886.7-94

Сист. N: 362691

- 243 -

ЦБ 122629, П/940.3/.5/M 44

MAZOWER, Mark

Dark Continenent: Europe's Twentieth Century / Mark Mazower ; With a Pref. by the Auth. - [London] : Penguin Books, 1999. - XVI, 496 p. : ill., m. ; 20 cm

Penguin Books - импринт на Penguin Random House. - Съдържа и За авт. - Азб. показалец.

ISBN 978-0-14-24159-4 (Penguin Random House)

1. Европа - история - 20 век

940.3/.5

П-122100003029

Сист. N: 362693

- 244 -

ЦБ 122638, П/904(497.2)/K 72

KONSTANTINOV, Peter

Treasures of Bulgaria / Peter Konstantinov ; [Transl. from bulg.] Nikola Georgiev. - Sofia : St. Kliment Ohridski Univ. Press, 2001. - 251, 56 p. ill. ; 24 cm

Изд. на Lyuborodie Foundation. - Съдържа и За авт. - Азб. показалец.

ISBN 954-07-1518-0

1. Археологически паметници - България. 2. Съкровища - България

904(497.2)

П-122100003036

Сист. N: 362739

- 245 -

ЦБ 122640, П/930.85(38)/A 29

AKURGAL, Ekrem

The Aegean, Birthplace of westwern Civilization : History of East Greek Art and Culture, 1050 - 333 BC / Ekrem Akurgal ; Pref. by the Auth. - Izmir : Izmir Publishing, 2000. - XII, 126 p. : ill., maps ; 24 cm. - (City Library Series ; 7)

Съдържа и За авт.

ISBN 975-018-0045-5

1. Древна Гърция - изкуство. 2. Древна Гърция - история и култура

930.85(38) + 008(38) + 7.032.6

П-122100003037

Сист. N: 362756

Краезнание

- 246 -

ЦБ 122455, Ч4/78.071.2/Б 16

БАКАЛОВ, Иван Крумов

Генезис и адекватностни характеристики на диригентския жест / Иван Бакалов ; [С предг. от авт.]. - София : Марс 09, 2010 ([София] : Симолини 94). - 256 с. : с ноти ; 23 см

Съдържа и Отзив за труда на проф. И. Бакалов "Генезис и адекватностни характеристики на диригентския жест" / В. Казанджиев. - Изд. на Нац. муз. акад. Проф. П. Владигеров - София. - Библиогр. с. 250 ; Рез. на англ., нем. ез.

ISBN 978-954-2925-01-9

1. Диригентство - теория, техника и майсторство

78.071.2.001.1

Ч4-122100002684

Сист. N: 105232

- 247 -

ЦБ 122460, Ч4/78:37(497.2)(091)(063)/М 45

МЕЖДУНАРОДНА научна сесия Ars musica и изкуството на образованието. 90 години държавно висше музикално образование в България". София. 2011

[Арс] Ars musica и изкуството на образованието : 90 години държавно висше музикално образование в България : Сб. с докл. от Междунар. науч. сесия, посветена на 90-год. юбилей на Нац. муз. Акад. "Проф. Панчо Владигеров", 10 - 11 ноем. 2011 / Ред. Анда Палиева ... [и др.] ; Встъп. думи Наташа Япова. - София : Марс 09, 2012 ([София] : Симолини 94). - 416 с. : с ил., ноти, факс. ; 22 см

Загл. и на англ. ез. ; Авт. на статии: А. Палиева, С. Хърков, Ю. Куюмджиев, Л. Настева, С. Георгиева, Б. Б. Кочак, Г. Найденова, А. Диамандиев, А. Петрова, С. Врангова-Петкова, Д. Дикова, Д. Русева, З. Петрова, Б. Рядкова, Б. Коларов, С. Почекански, Ж. Табакова, В. Попов, Д. Панчевска, В. Димитрова, С. Нейчева, Г. Райс, И. Граматиков, А. Карафезлиев, М. Костакева, М. фон Шонебек, Е. Коларова, В. Горчева, Б. Ламбрева, Д. Дечева, Н. Градев, М. Георгиев, Г. Еленков, Р. Каракостова, Е. Секулинова-Швайцер, М. Бончева, И. Харалампиева, Х. А. Джафер, И. Хлебаров, В. Цинандова-Харалампиева, К. Япова, А. Найденова. - Други ред.: Е. Христозова, Н. Япова, Ю. Куюмджиев ; Сведения за авт. отговорност отбелязани в библиогр. каре. - Изд. на Нац. муз. акад. Проф. П. Владигеров - София. - Текст и на нем. ез. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-2925-07-1

1. Музикално образование - България - история - конференции. 2. Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" (София) - история - конференции. 3. България - музика

78:37(497.2)(091)(063) + 378.978(497.223)(063)

Ч4-122100002689

Сист. N: 105237

- 248 -

ЦБ II 8223, РЦ20в/886.7-1/Н 94

НОЩЕН влак : [Петима поети и един худож.] : Антология / Александър Вутимски ... [и др.] ; Худож. Иван Милев ; Състав. и ред. Любен Босилков. - В. Търновo : Bosilkoff Publishers, [2021] ([В. Търново] : VEX1). - 46 с. : с цв. репрод. ; 28 см, във футляр. - ([Поредица Нестандартно]. Кол. 100)

Номерирано библиофилско изд. Арх. екз. N 47. - Пълното име на худож. - Иван Милев Лалев. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-9491-17-3 (Босилков Пъблишърс)

1. Милев, Иван, 1897 - 1927 - творчество. 2. Художници, български - творчество. 3. България - изобразителни изкуства

886.7-1(082.2) + 75.071.1(497.2)(092)(084) + 92 Милев, Иван

РЦ20в-122100002681

Сист. N: 105238

- 249 -

ЦБ 122461, Кр/329(497.2)БКП(091)(092)/К 93, П/329(497.2)БКП(091)(092)/К 93

НАЦИОНАЛНА кръгла маса 100 години от рождението на Пенчо Кубадински. Велико Търново. 2019 и др.

Национална кръгла маса 100 години от рождението на Пенчо Кубадински 28.09.2019 г. - Велико Търново / Състав. Искра Баева ; Ред. кол. Искра Баева ... [и др.] ; Встъпление Симеон Симеонов. - Ст. Загора : Лаген, 2021 (Ст. Загора : Литера принт). - 292 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 20 см

Други ред.: Х. Глушков, С. Симеонов, Т. Митев. - Авт. на статии: М. Кацарова, Д. Манева-Добрева, С. Полендаков, Е. Мачковска, В. Иванова, И. Петров, Ж. Душков, Н. Иванова, Б. Ботев, Х. Борисов, И. Баева, И. Хаджимишев, И. Коев, Д. Вечев, В. Узунова, Ц. И. Петрова, Й. Баев, Д. Братанова, С. Стефанов. - Библиогр. с бел. под линия.

ISBN 978-954-346-158-5

1. Кубадински, Пенчо Пенев, 1918 - 1995 - юбилеи и чествания - конференции. 2. БКП - дейци - юбилеи и чествания - конференции. 3. Политици, български - юбилеи и чествания - конференции

329(497.2)БКП(091)(092)(063) + 92 Кубадински, Пенчо

Кр-122100002691, П-122100002692

Сист. N: 105239

- 250 -

ЦБ 122480, П/820(73)-31/К 93

КУНЦ, Дийн

Призрачни огньове : [Роман] / Дийн Кунц ; Прев. от англ. Сибин Майналовски ; С послесл. от авт. - София : Изток-Запад, 2021. - 528 с. ; 22 см. - ([Библ.] Magica)

ISBN 978-619-01-0877-1

ISBN 619-01-0877-6

820(73)-31

П-122100002765

Сист. N: 105258

- 251 -

ЦБ II 8224, Кр/820-93-1/Д 77, Д/820-93-1/Д 77

ДОНАЛДСЪН, Джулия

Рибко : [Приказка] / Написа Джулия Доналдсън ; Нарис. Аксел Шефлър ; Прев. [от англ.] Мария Донева. - [Пловдив] : Жанет 45, 2021 (Малайзия). - [32] с. : с цв. ил. ; 26х29 см

Пълното име на прев. е Мария Донева Петрова.

ISBN 978-619-186-633-5

820-93-1

Кр-122100002768, Д-122100002769

Сист. N: 105267

- 252 -

ЦБ 122530, Ч/908(497.2)/П 41

[ПЕТДЕСЕТТЕ] 50-те най-загадъчни места в България / Снимки Георги Милков ... [и др.]. - София : Труд, 2021 (В. Търново : Абагар). - 200 с. : с ил. ; 22 см

Други фотогр.: И. Иванчева, К. Делева, М. Иванова ; Имената на фотогр. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-398-680-4

1. Краезнание - България

908(497.2)

Ч-122100002799

Сист. N: 105311

- 253 -

ЦБ 122555, Д/886.7-93-34/Р 29

РАЙЧЕВ, Георги Михалев

Имало едно мече : Български народни приказки / Георги Райчев. - София : Скорпио, [2021]. - 128 с. : с портр., факс. ; 21 см. - (Поредица Библ. на ученика. Сер. Бълг. класика за деца и юноши)

Съдържа и Г. Райчев разказва за себе си ; Биогр. справ. ; Лит. на Г. Райчев ; Любопитно.

ISBN 978-954-792-973-9

886.7-93-34

Д-122100002834, Д-122100002835

Сист. N: 105338

- 254 -

ЦБ 122587, Кр/886.7-31/П 32

ПЕЕВА, Мина

Годината : [Роман] / Мина Пеева. - Ст. Загора : Алфамаркет, 2021 ([София] : [Принтбук]). - 356 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. - Минка Пеева Георгиева.

ISBN 978-619-90246-3-8

886.7-31

Кр-122100002925

Сист. N: 105377

- 255 -

ЦБ 122588, Кр/886.7-32/П 32

ПЕЕВА, Мина

Портретна галерия : Сборник / Мина Пеева. - Бургас : Балтика 2002, 2021 (Бургас : Полиграф Бургас). - 390 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. - Минка Пеева Георгиева.

ISBN 978-619-7353-40-2

886.7-32

Кр-122100002926

Сист. N: 105378

- 256 -

ЦБ 122589, Кр/591.5(497.2)(084)/Е 68, Д/591.5(497.2)(084)/Е 68, П/591.5(497.2)(084)/Е 68

ЕНЧЕВ, Емил Данев и др.

Натура 2000 в България : Албум / Емил Данев Енчев, Елена Костадинова Стоева (Тилова) ; Снимки Емил Енчев ... [и др.] ; С въвед. ; Елена Костадинова Стоева. - Пловдив : Зелени Балкани, 2020 ([София] : Геософт). - 1 албум (40 с.) : с цв. ил., к. ; 22x31 см

Загл. от кор. ; Други ил.: И. Зафиров, К. Ботев, Р. Верлинде, Д. Уийкс, Д. Отман.

ISBN 978-954-9433-35-7

1. Животни - България - екология - албуми. 2. Растения - България - екология - албуми

591.5(497.2)(084) + 581.5(497.2)(084)

Кр-122100002908, Д-122100002909, Д-122100002910, П-122100002911, П-122100002912

Сист. N: 105379

- 257 -

ЦБ 122605, Кр/886.7-1/Б 26, П/886.7-1/Б 26

БАРОВА, Живка

Късчета душа : Лирика / Живка Барова ; Ил. Михаил Косев. - Ст. Загора : Лаген, 2021 (Ст. Загора : Литера принт). - 112 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-346-159-2

886.7-1

Кр-122100002922, П-122100002923, П-122100002924

Сист. N: 362566

- 258 -

ЦБ 122628

ЗИДАРОВ, Константин Николов

Незабравимите дни : Из детско-юнош. ми спомени от гр. Чирпан / Константин Зидаров. - София : [Изд. авт.], 1998. - 220 с. : с ил., ноти ; 20 см

1. История - Чирпан - спомени. 2. Чирпан - история - краезнание

908(497.23-21)(093.3) + 886.7-94

Сист. N: 362691

Индекс 'АВТОРИ'

... [и др.] 10, 20, 23, 36, 39, 42, 43, 43, 43, 50, 55, 57, 72, 128, 215, 236, 247, 248, 249, 252, 256
Akurgal, Ekrem 245
Alcott, Louisa May 161
Allende, Isabel 160, 178
Arengo, Sue 218
Bell, Currer 169
Blackwell, Juliet 166
Blazon, Nina 223
Bogdan, Isabel 176
Borislavov, Yassen 29
Bronte, Charlotte 169
Burton, Tim 171
Callec, Christian 27
Campbell II, Thomas M. 30
Camppbell, T. Colin 30
Cervantes Saavedra, Miguel de 179
Colfer, Eoin 170
Collins, Jackie 159
Delinsky, Barbara 157
Dimceva, Anzela Ivanova 57
Dios, Olga de 221
E L James 167
Foster, Yvonne 57
Franzen, Jonathan 168
Georgiev, Nikola 244
James, E. L. 167
Joanne Kathleen Rowling 175
Kenyon, Tony 218
Kertesz, Imre 164
Kinney, Jeff 220
Kinsella, Sophie 176
Konstantinov, Peter 244
Krastev, Valentin Kostov 57
Leon, Donna 162
LLona, Panchita 178
Manuel Onoro, Jose 22, 177
Matteoli, Francisca 28
Mazower, Mark 243
Moody, Rick 172
Nicholls, David 158
Nikolov, Kalin Emilov 57
Petrova, Ani 57
Popova, Katerina 29
Popova, Katerina Nikolova 29
Potter, Beatrix 219
Reid, Taylor Jenkins 165
Ross, Tony 222
Rowling, J. K. 174, 175
Rowling, Joanne K. 175
Rubio Diaz, Carmen 177
Seskis, Tina 163
Shekter, Robert 178
Thorne, Jack 175
Tiffany, John 175
Tomova, Adriana Nikolaeva 57
Walker, Carolyn 173
Walliams, David 222
Wickham, Madeleine 176
Wilkinson, Tim 164
Агаоглу, Адалет 146
Айслър, Бари 96
Александрова - Лекс, Саша 188
Александрова, Саша Краснодарова 188
Али, Сабахатин 141
Алиенде, Исабел 160, 178
Ангелова, Анелия Николаева 43
Ангелова, Анна 4
Ангелова, Анна Йорданова 4
Андерсен, Ханс Кристиан 187, 209
Андерсон, Лена 139, 140
Андонов, Иван 241
Андреева, Людмила 2
Андрусяк, Иван 197
Антиста, Паола 198
Антонова, Илонка Цанова 20
Аретов, Николай 48
Аретов, Николай Аретов 48
Армстронг, Карън 9
Арнаудова, Нели 66
Атанасов, Димитър 75
Атанасов, Димитър Иванов 75
Атанасов, Иван 110
Атанасов, Огнян 14, 14
Атанасов, Огнян Дичев 14
Атанасова, Анастасия 204
Атанасова, Анастасия Петрова 204
Багряна, Елисавета 214
Баева, Искра 10, 10, 249, 249
Баева, Надя 85
Баева, Надя Димитрова 85
Байби, Катрин 84
Бакалов, Иван 34, 246
Бакалов, Иван Крумов 34, 246
Балабанов, Михаил 181
Балабанов, Михаил Петров 181
Балдачи, Дейвид 111
Балджиева, Адриана Молина 41
Балева, Анна 128
Балчева-Божкова, Милена 42
Балчева-Божкова, Милена Димитрова 42
Банов, Боил 43, 43
Банов, Боил Василев 43
Баркли, Дженифър 124
Барнс, Джулиан 125
Барова, Живка 71, 257
Баудет, Стефани 199
Бахчеванова, Калина 196
Бахчеванова, Калина Светозарова 196
Бейтс, Мина 89
Беливанова, Киприана 37
Беливанова, Киприана Димитрова 37
Белучи, Арианна 199
Белчева, Елисавета Любомирова 214
Бенина-Маринкова, Вера 20
Бенина-Маринкова, Вера Димитрова 20
Бенова - Бени, Илияна 106
Бенова, Илияна Александрова 106
Берканд, Муазез Тахсин 143
Бисеров, Бисер Йорданов 215
Благоева, Адриана 35
Благоева, Адриана Димитрова 35
Блазон, Нина 223
Блекуел, Джулиет 166
Близнашки, Георги 16
Близнашки, Георги Петков 16
Бобевски, Любомир Хаджиниколов 214
Богданова, Генка 66
Богданова-Влайкова, Елена 66
Богова, Христина Станчева 17
Богоева, Мариела 215
Божанова, Ивайла 151
Божанова, Ивайла Русева 151
Божилчева, Теодора 115
Бозовайска, Славена 65, 66
Бозовайска, Славена Петрова 65
Бойчев, Димитър 13
Бойчев, Димитър Стефанов 13
Бойчев, Ясен Бориславов 29
Бомон, Емили 225, 226
Бонев, Стефан 79
Бонев, Стефан Бончев 79
Бориславов, Ясен 29
Борисов, Теодор 49
Борисов, Теодор Иванов 49
Босилков, Любен 50, 248
Ботев, Калин 23, 256
Ботев, Христо 48
Братя Грим 187
Бронте, Шарлот 169
Брюнеле, Мадлен 226
Бърдаров, Георги 24
Бъртън, Тим 171
Вазов, Иван 64
Вазов, Иван Минчов 64
Вайсенберг, Алексис 36
Вакарино, Лучия 198
Ванков, Борислав 36
Варийска, Люси 62
Василев, Васил 11
Василева, Ангелина Николова 128
Венков, Венцислав К. 83
Венков, Венцислав Константинов 83
Вентрела, Роза 118
Верлинде, Ролин 23, 256
Влахов, Витан 41
Влахов, Витан Витанов 41
Воденичарова, Катя Райкова 214
Врангова, Снежина 33
Врангова-Петкова, Снежина Величкова 33
Вутимски, Александър 50, 248
Гаджанова, Моника 11
Гайдарова, Галина 239
Гайдарова, Галина Илиева 239
Ганов, Христо 154
Ганов, Христо Александров 154
Гацова, Йоана 117
Гацова, Йоана Пламенова 117
Гелев, Пенко 195
Гелев, Пенко Георгиев 195
Гелев, Сотир 195
Гелев, Сотир Георгиев 195
Генчева, Цветана 93, 108
Генчева, Цветана Тодорова 93, 108
Георгиев, Галин 209
Георгиев, Георги Господинов 47
Георгиев, Георги Стефанов 18
Георгиев, Стефан 110
Георгиев, Стефан Любомиров 110
Георгиев, Траян Първанов 76
Георгиев, Христо Соколов 215
Георгиева, Александра 180, 185
Георгиева, Александра Тодорова 180, 185
Георгиева, Минка Пеева 67, 68, 254, 255
Георгиева, Стефанка 39, 247
Герджиков, Огнян 55
Гиздов, Любомир 101, 102
Гиздов, Любомир Емилов 101, 102
Глишев, Манол 109
Глишев, Манол Богданов 109
Глушков, Христо 10, 249
Горанова, Елица 152
Господинов, Георги 47
Градев, Владимир 156
Градев, Владимир Николаев 156
Григоров, Мартин 184
Григорова, Ася 127, 131
Григорова, Ася Иванова 127, 131
Грим, Вилхелм 187
Грим, Якоб 187
Грунд, Мария 100
Грънчаров, Юли 31
Даймънд, Луси 85
Дамянова, Антоанета 44
Даракчиева, Боряна 91
Даракчиева, Боряна Неделчева 91
Даруиш, Халед 119
Дейвид, Алисън 1
Дейвис, Нигрита Петрова 42, 43
Деларош, Жан 225
Делева, Костадинка 236, 252
Делински, Барбара 157
Денева - Слав, Ирина 132
Денева, Ирина Стоянова 132
Джаксън, А. Л. 152
Джалал ал-Дин Руми 153
Джеймс, Е. Л. 167
Джио, Сара 107
Дийкин, Лиона 112
Дикова, Борислава 199
Дикова, Борислава Панчева 199
Диманова, Катя 129
Диманова, Катя Томова 129
Димитров, Людмил Иванов 45
Димитров, Стефан 40
Димитров, Стефан Михайлов 40
Димитров, Христо 235
Димитрова, Велиана 215
Димитрова, Кристин 104
Димитрова, Кристин Костадинова 104
Димитрова, Лазарина Димчева 215
Димчева, Анжела 57
Димчева, Анжела Иванова 57
Дионисиева, Иглика 77
Дионисиева, Иглика Николова 77
Добрева, Магдалена 208
Доелп, Джон 224, 227, 228, 229
Дойл, Артър Конан 104, 199
Доналдсън, Джулия 182, 251
Донева, Мария 182, 251
Дреников, Иван 36
Дуйчев, Иван 232
Дуйчев, Иван Симеонов 232
Дякова, Милена 118
Дякова, Милена Недева 118
Евгениева, Анна 224, 227, 228, 229
Евтимов, Евтим Михалушев 69
Егер, Едит 8
Егърс, Дейв 116
Елеазар, Люси 53
Елин Пелин 187
Енгберг, Катрине 102
Енчев, Емил 23, 256
Енчев, Емил Данев 23, 256
Жекова, Таня 215
Жекова, Яница Иванова 215
Зафиров, Ивайло Зафиров 23, 256
Захариева, Лила 213
Захариева, Лила Борисова 213
Зидаров, Константин 242, 258
Зидаров, Константин Николов 242, 258
Златарски, Иван 96, 121
Златарски, Иван Василев 96, 121
Златкова, Надя 124
Златкова, Надя Иванова 124
Иванов, Анко 238
Иванов, Иван 55
Иванов, Теодор Христов 72
Иванова, Виктория 208
Иванова, Деница 86
Иванова, Екатерина 189
Иванова, Катя 189
Иванова, Мила 236, 252
Иванова, Росица Тодорова 99
Иванчев, Йордан 78
Иванчев, Йордан Любомиров 78
Иванчева, Иванка 236, 252
Игнатов, Любомир 41
Игнатов, Любомир Ангелов 41
Игнатова, Дороти 36
Игнатовски, Владимир 234
Игнатовски, Владимир Спасов 234
Игов, Ангел 155
Игов, Ангел Михайлов 155
Илиев, Андрея 237
Илиев, Андрея Илиев 237
Илиев, Божидар 128
Илиева, Ваня 192, 193, 194
Йовов, Григор 205
Йовов, Григор Томов 205
Йовова, Цветомира 205
Йовова, Цветомира Григорова 205
Йорданова, Ева 149, 150
Йорт, Вигдис 148
Йотова, Христина 46
Йотова, Христина Ценкова 46
Кавалова, Ирина 211
Кавалова, Ирина Георгиева 211
Казакова, Яна 183
Казакова, Яна Пламенова 183
Казанджиев, Васил 34, 246
Калчев, Пламен 6
Калчев, Пламен Петров 6
Капралов, Атанас 215
Капралов, Атанас Ангелов 215
Кар, Джак 121
Карадочева, Богдана 40
Карадочева, Богдана Иванова 40
Карай, Рефик Халид 147
Каракочева, Илияна Иванова 72
Каралийчев, Ангел 191
Каралийчев, Ангел Иванов 187, 191
Караславов, Христо Славов 72
Карастойчева, Емилия 128
Карастойчева, Емилия Станимирова 128
Карлин, Дан 235
Картал, Севинч 66
Картър, Анджела 155
Касимова-Моасе, Мария 60
Касимова-Моасе, Мария Хиндова 60
Касиян, Валерия 11
Кеил, Джо 188
Келен, Алис 98
Керев, Стойчо 11
Керинска, Николета 76
Кертес, Имре 164
Кийланд, Ви 103
Кини, Джеф 220
Кинсела, Софи 176
Кирова, Бояна Красимирова 215
Кирова, Добромира 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 146, 147
Кирова, Добромира Стойкова 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 146, 147
Кирова, Красимира 142, 143, 145
Кирова, Красимира Стойкова 142, 143, 145
Кирова, Мариана 62
Клайнер, Блазиус 232
Князева, Светлана 209
Князева, Светлана Ангелова 209
Ковачев, Петър 50, 248
Коева, Койна 153
Коева, Мария Христова 153
Кожухарова, Стефка 100
Козарев, Димитър 2
Козарев, Димитър Илиев 2
Кокалов, Иван 14
Кокалов, Иван Ангелов 14
Коларов, Асен Петков 214
Коларов, Златимир Господинов 55
Колев - Поета, Николай 50, 248
Колева, Денка 202
Колева, Денка Йорданова 202
Колева, Ралица Минкова 215
Колева, Роберта 5
Колева, Светлина 6
Колева, Светлина Георгиева 6
Колинс, Джаки 159
Колфър, Оуън 170
Константинов, Константин 64, 187
Константинов, Петър 244
Коритаров, Георги 24
Коритаров, Георги Стоянов 24
Косев, Михаил 71, 257
Костадинова, Жени 69
Костадинович, Ивана 217
Коубън, Харлан 83
Кочова, Петра 43
Крейн, Ина 72
Кристи, Агата 128
Кръстев - Коко, Костадин 40
Кръстев, Валентин Костов 57
Куик, Джим 5
Куин, Джулия 114
Кулишева, Мая 11
Кунц, Дийн 94, 250
Кунчев, Васил Иванов 240
Кутева, Диана 114, 126
Кутева, Диана Янакиева 114, 126
Кучинов, Тодор 19
Куюмджиев, Юлиан Стоянов 39, 247
Куюмджиева, Светлана 32
Куюмджиева, Светлана Емилова 32
Кълъмбъс, Крис 188
Кънев, Христо Петров 128
Кънчев, Николай Христов 50, 248
Лазаров, Васил 56
Лазаров, Васил Иванов 56
Лакова, Цветелина 112, 130
Лакова, Цветелина Лакова 112, 130
Лалев, Иван Милев 50, 248
Ланджев, Иван 45, 51, 59
Ланджев, Иван Лука 45, 51, 59
Лаптева, Гергана 52
Лаптева, Гергана Гришева 52
Латева, Екатерина 189
Латева, Екатерина Иванова 189
Левски, Васил 240
Левчев, Любомир 80
Левчев, Любомир Спиридонов 80
Лекберг, Камила 101
Ленард, Ерика Митчъл 167
Леон, Дона 162
Леопарди, Джакомо 156
Лечев, Георги 69
Лечев, Георги Константинов 69
Лий, Робин 93
Логинова, Елисавета 54
Логинова, Елисавета Георгиева 54
Ляпова, Русанка 217
Ляпова, Русанка Костова 217
Маврова, Нина Божанова 215
Мазовер, Марк 243
Майкълидис, Алекс 99
Майналовски, Сибин 94, 250
Майналовски, Сибин Симеонов 94, 250
Майсторов, Николай 73
Майсторов, Николай Лазаров 73
Маккълоу, Колийн 87, 88, 95
Маккълоу, Колин 87, 88, 95
Макмеън, Дженифър 106
Макуилямс, Нанси 7
Малва, Елеонор Дела 225
Малева, Виктория 19
Манолова, Гергана 7
Манолова, Гергана Тенева 7
Манчич, Владимир 217
Маржоран, Лор 90
Маринов, Ангел 43
Маринов, Ангел Маринов 43
Маринов, Янко 41
Маринов, Янко Божков 41
Маринова, Лилия Сапфира 55
Марков, Емил 188
Марков, Емил Христов 188
Марков, Красимир Марков 17
Маркова, Аглика 104
Маркова, Аглика Йосифова 104
Марцинкявичюс, Юстинас 154
Марч, Мегън 133
Маслакян, Сесил 225
Матвеева, Наталия 66
Мей-Уис, Татяна 189
Механджийска, Гинка 12
Механджийска, Гинка Андонова 12
Милев, Иван 50, 248
Милева, Леда Гео 214
Милков, Георги 236, 252
Милн, А. А. 203
Милн, Алън Александър 203
Милушева, Валентина 215
Милушева, Кристияна 215
Милушева, Мария 215
Минков, Маргарит 50, 248
Минков, Светослав Константинов 187
Мирославова, Романьола 216
Мирчева, Христина 66
Митев, Трифон 10, 249
Митев, Трифон Димитров 71, 257
Михайлова, Мария 186
Михайлова, Радослава 33
Михайловска-Георгиева, Ягода 134
Михалев, Иван 233
Михалев, Иван Христов 233
Молев, Владимир 9
Молев, Владимир Георгиев 9
Момчилова, Адриана 92
Момчилова, Адриана Николова 92
Момчилова, Соня 55
Морицугу, Ким 145
Наумов, Светослав 72
Нахум, Светослав 72
Негенцов, Генчо Станчев 187, 211, 214
Нейми, Лора Тейлър 132
Николаева, Анелия 43
Николов, Калин 57
Николов, Калин Емилов 57
Николов-Зиков, Петър 231
Николов-Зиков, Петър Николаев 231
Николова, Мария 148
Николова, Мария Илиева 148
Николова, Патриция 72
Никълс, Дейвид 158
Нимура, Кен 188
Новак, Бренда 120
Новков, Митко 24
Нушев, Цветолюб 240
Нушев, Цветолюб Христов 240
Озмън, Ричард 122
Олкът, Луиза Мей 161
Осадко, Ханна 197
Отман, Даниел 23, 256
Павлова, Романьола Мирославова 216
Палиева, Анда 39, 247
Палиева, Анда Божидарова 39, 247
Панджаридис, Христина 66, 70
Панджаридис, Христина Михайлова 70, 72
Панчева, Светлана 75
Панчич, Саша 80
Папазов, Боян 73
Папазов, Боян Бранимиров 73
Папас 149, 150
Папас, Уилиам Елиас 149, 150
Паприкова-Крутилин, Зоя Асенова 20
Паспалеева, Веса Владимирова 214
Пеева, Мина 67, 68, 254, 255
Пенев, Даниел 8
Пенев, Даниел Антониев 8
Пенева, Ваня 89
Пенева, Ваня Илиева 89
Пенкова, Соня Борисова 43
Перо, Шарл 187
Петков, Лъчезар 42
Петков, Спиро 38
Петков, Спиро Димитров 38
Петков, Христо Ботев 48
Петров, Мариян 134
Петров, Мариян Петров 134
Петрова, Ани 57
Петрова, Веселина 66
Петрова, Виктория 11
Петрова, Мария Донева 182, 251
Петрова, Мила Георгиева 1
Петрова, Снежана 215
Пецали, Летиция 138
Пипева, Ана 116
Пипева, Ана Николаева 116
Пишон, Лиз 181
Полакова, Надя 42, 43
Попов, Валентин 66
Попов, Стоян Михайлов 214
Попова, Евгения 13
Попова, Катерина Николова 29
Порудомински, Владимир 127
Потингър, Джули 114
Потър, Беатрикс 192, 193, 194
Потър, Биатрикс 192, 193, 194, 196
Праматаров, Калоян 113
Праматаров, Калоян Веселинов 113
Проданова, Силивия Христова 72
Протохристова, Клео 79
Протохристова, Клео Стефанова 79
Първанов, Траян 76
Раданов, Валери Николов 72
Раданова, Нели Николова 198
Раданова-Кушева, Нели Николова 198
Радев, Ивайло 215
Радев, Иван 3
Радев, Иван Николаев 3
Радонова, Мария 61
Радонова, Мария Иванова 61
Разцветников, Aсен 214
Райкова, Диана 84
Райкова, Диана Христова 84
Райнов, Николай Иванов 187
Райчев, Георги 190, 253
Райчев, Георги Михалев 190, 253
Раковски, Г. С. 49
Раковски, Георги Стойков 49
Ран Босилек 187, 211, 214
Рашков, Петър 77
Рашков, Петър Апостолов 77
Рийд, Тейлър Дженкинс 165
Робъртс, Нора 108, 151
Розова, Надежда 125
Розова, Надежда Иванова 125
Рос, Тони 222
Роулинг, Дж. К. 174, 175
Роулинг, Джоан Катлийн 174, 175
Рубина, Дина 97
Руми 153
Руми, Джалал ал-Дин 153
Русев, Богдан 109, 122
Русев, Богдан Бориславов 109, 122
Русева, Зорница 120
Русева, Зорница Христова 120
Русева, Мариела 66
Седларски, Теодор 15
Седларски, Теодор Венков 15
Сербезова-Леви, Стоянка 82
Сербезова-Леви, Стоянка Минчева 82
Сервантес Сааведра, Мигел де 179
Сескис, Тина 163
Сиера, Хавиер 129
Силвестро, Ани 189
Симеон II, цар 31
Симеонов, Симеон 10, 249
Симеонова, Валя 17
Симеонова, Валя Миткова 17
Симов, Александър 11
Симова, Теодора 11
Симънс, Дан 91
Славов, Недялко 74
Славов, Недялко Славов 74
Славова, Анелия 187
Славова, Вера 203
Спасов, Димитър 214
Спасов, Спас 214
Спасова, Ния 98
Спасова, Ния Иванова 98
Стаменова, Маргарита 180, 185
Стаменова, Маргарита Константинова 180, 185
Станев, Лъчезар 214
Станимиров, Петър 54
Станимиров, Петър Георгиев 54
Старноне, Доменико 136, 137
Степнова, Марина 131
Стефанов, Георги 18
Стефанова, Стефани 64
Стийл, Даниел 115
Стоев, Слави 183
Стоев, Слави Стоев 183
Стоева (Тилова), Елена Костадинова 23, 256
Стоева, Вал 1
Стоева, Валентина Павлинова 1
Стоева, Елена Костадинова 23, 256
Стоилова, Пепа 105
Стоилова, Пепа Стоилова 105
Стоименов, Милко 111
Стоименов, Милко Христов 111
Стоянов, Димитър Иванов 187
Стоянов, Любомир 36
Стоянова, Десислава 214
Стоянова, Десислава Василева 214
Стрелеки, Джон П. 130
Стубел, Йордан 214
Сугарева, Людмила 11
Събчева, Цоня 11
Табаков, Мартин 24
Такач, Маг 186
Такачова, Магдалена 186
Талев, Димитър 81
Танев, Кирил 212
Танев, Кирил Танов 212
Тарасевич, Анита 72
Тарасевич, Анита Николаева 72
Телбизов, Карол 232
Телбизов, Карол Иванов 232
Тенева, Христина Янева 215
Тенекеджиева, Николина 133
Тенекеджиева, Николина Лукова 133
Терзийски, Светослав Николов 72
Терио, Дени 113
Тодоров, Борис 87, 88, 95
Тодоров, Борис Стоянов 87, 88, 95
Тодорова, Галина Стоева 42, 43
Тодорова, Зорница 215, 215
Тодорова, Росица 99
Токмаков, Йоан 205
Толстая, София 127
Толстая, София Андреева 127
Толстой, Лев Николаевич 187
Томов, Иван 66
Томова, Адриана Николаева 57
Томова, Дора Милчова 240
Томова, Тодорка 240
Томова, Тодорка Милчова 240
Топалова, Дияна 215
Тотоманов, Иван 97
Тотоманов, Иван Димитров 97
Тошев, Георги 40
Трайков, Лъчезар 55
Трендафилов, Светлин 66
Трифонов, Слави 11
Търмазова, Сибел 66
Удс, Шерил 86
Уийкс, Дарен 23, 256
Уикам, Маделин 176
Улф, Трейси 117
Уолър, Робърт Джеймс 82
Уолямс, Дейвид 222
Уосърман, Джеймс 2
Уутън, Сю 135
Филева, Аделина 42
Филева, Аделина Костадинова 42
Филева, Татяна Ангелова 72
Филипова, Лора Ваньова 1
Филипова, Людмила 58
Филипова, Людмила Орлинова 58
Фин 149, 150
Фиске, Анна 200
Фогел, Мая фон 184
Фостър, Ивон 57
Франзен, Джонатан 168
Фрийгард, Джанис 144
Фурнаджиева, Маргарита 25, 26
Фурнаджиева, Маргарита Светозарова 25, 26
Хаарман, Харалд 239
Хагард, Х. Райдър 110
Хагард, Хенри Райдър 110
Хаджимишев, Иво 40
Хаймън, Марк 5
Ханей, Барбара 105
Харис, Джоан 109
Харман, Харалд 239
Хауф, Вилхелм 187
Хейл, Джени 123
Хименес, Аби 92
Хлебаров, Иван 37
Хлебаров, Иван Атанасов 37
Хлевнюг, Олег 234
Хопкинс, Сидни Джордж 149, 150
Христов, Борис 225, 226
Христов, Димитър 197
Христов, Иво 11
Христов, Иво Ангелов 11
Христова, Мариана 103, 123
Христова, Мариана Тошкова 123
Христова, Христина 11
Христозова, Евгения Здравкова 39, 247
Хувър, Колийн 126
Цветанова, Росица 200
Цветанова, Росица Георгиева 200
Цекова, Цветелина 63
Ценова, Мая 119
Ценова, Мая Йорданова 119
Чичо Стоян 214
Чобалигова, Божидарка 90
Чобалигова, Божидарка Иванова 90
Шепард, Ърнест 203
Шепард, Ърнст 203
Шефлър, Аксел 182, 251
Шишкова, Мариана 213
Шишманов, Иван Димитров 64
Шишманова, Деница Даринова 215
Щонова, Неделя 55
Яман, Хакан 142
Янакиева, Светлана 239
Янакиева, Светлана Георгиева 239
Янева-Китанова, Дафина 107
Янева-Китанова, Дафина Янкова 107
Янкова, Гергана 215
Япова, Наташа 39, 247
Япова, Наташа Петрова 39, 247

 ИНДЕКС "Заглавия"

[Арс] Ars musica и изкуството на образованието 39 
[Арс] Ars musica и изкуството на образованието 247 
[Двадесет и осем] 28 дни от живота на Катерицата 197 
[Петдесетте] 50-те най-загадъчни места в България 236 
[Петдесетте] 50-те най-загадъчни места в България 252 
[Седемнадесет] 17 цвята любов 69 
[Сто и една] 101 отбивки: Презареждане 233 
[Четиристотин шейсет и пет] 465 словесни задачи, водещи до съставяне и решаване на уравнения и системи уравнения с пълни решения 19 
Автографът в литературния живот и духовно-творческото общуване 3 
Агата: Лято в бурканче 185 
Агата: Мисия: чист плаж 180 
Аз убивам гиганти 188 
Актове на изневяра 140 
Алиса в страната на чудесата 204 
Ана и Черния рицар 149 
Арктур и Великата книга 65 
Балът на цветята 215 
Басните на Езоп 201 
Безбожната уличка 131 
Безброй далечни пътища 82 
Безграничният потенциал 5 
Безнадежден случай 40 
Божествен аромат 52 
Ботев 46 
Буря 53 
Българската школа по обой 38 
Български старопечатни издания 1806 - 1878 4 
Бялата гълъбица на Кордова 97 
Венец от трева 87 
Венец от трева 88 
Венец от трева 95 
Вертиго 74 
Весела забава в горската дъбрава 213 
Вижте как греят елхите 214 
Време на изплащане 77 
Връзки 136 
Всичко, което не сме били 98 
Вярност 138 
Генезис и адекватностни характеристики на диригентския жест 34 
Генезис и адекватностни характеристики на диригентския жест 246 
Гласовете на множеството 37 
Говори с мен 148 
Годината 67 
Годината 254 
Годината на падането 144 
Горски пътник 49 
Грехове с аромат на есен 142 
Грозното патенце 217 
Да отгледаш читател 1 
Дарът 8 
Двоен грях 128 
Девиците 99 
Джинджър и Пикълз 194 
Доверие 137 
Домът на Шишман и неговите реални или мними потомци през XV - XX век 231 
Дубльор за ада 57 
Дълго пазени тайни 108 
Дъщерята на Йезид 147 
Евангелието на Локи 109 
Ежко Бежко и баба Меца и други приказки 211 
Ерик Светлоокия 110 
Жажда за светлина 61 
За любовта, божествена и земна 153 
Завръщане в кафенето на края на света 130 
Заекът и лисицата и други приказки 212 
Зайчетата Флопси 192 
Замръзналото кралство: Закуската на Анна 224 
Замръзналото кралство: Лакомства от Ариел 227 
Запазено място 75 
Записки от Шато Лакрот 60 
Земята на българите 191 
Иван Мърквичка (1856 - 1938) 42 
Игра с огъня 111 
Игри на паметта 112 
Игуаната 113 
Избрана публицистика 48 
Имало едно мече 190 
Имало едно мече 253 
Инцидент по време на лов 198 
Испанско-български, българско-испански речник 44 
История на България 232 
Календарни празници и обичаи на българите 20 
Калоян боговенчаният 56 
Камък 117 
Капризната игра на времената 80 
Клеветата 118 
Книжарничката край плажа 120 
Кой цивилизова древните гърци 239 
Коледни детски песнички 210 
Компанията 121 
Конституционно право 16 
Крайбрежие 78 
Кратка история на мита 9 
Краят винаги е близо 235 
Краят на лятото 146 
Криминален клуб "Четвъртък" 122 
Където се ражда Слънцето 58 
Късчета душа 71 
Късчета душа 257 
Къща край брега на светулките 123 
Къщичката в къта на Пух 203 
Лейла 126 
Летален изход 76 
Личният бележник (тефтерчето) на Васил Левски 240 
Мадоната с коженото палто 141 
Малката немирна маймунка 186 
Манастирът Фуентерабия 134 
Маша и Мечока: До пролетта не ме буди! 207 
Маша и Мечока: Позвъни ми, позвъни ми! 206 
Методика на домашните посещения в социалната работа 12 
Методика на преподаването на хорово дирижиране 35 
Миндаугас 154 
Мисли 156 
Мистър Бог, тук е Ана 150 
Младата дама 143 
Млади разказвачи 72 
Моето корейско лято или как заобичах кимчи 124 
Моето тяло 226 
Морето в разкази и стихове 66 
Мъжът с червеното палто 125 
На кръстопътя на традициите: кое е истинското българско църковно пеене? 32 
Най-хубавите приказки от цял свят 187 
Натура 2000 в България 23 
Натура 2000 в България 256 
Национална кръгла маса 100 години от рождението на Пенчо Кубадински 28.09.2019 г. - Велико Търново 10 
Национална кръгла маса 100 години от рождението на Пенчо Кубадински 28.09.2019 г. - Велико Търново 249 
Не пожелахте да чуете 11 
Незабравимите дни 242 
Незабравимите дни 258 
Неомъжена до събота 84 
Непознатият от гората 83 
Новата прическа на Вики 63 
Нощен влак 50 
Нощен влак 248 
Обещанието 85 
Облагане доходите на физическите лица от А до Я 13 
Орденът за храброст сред отличията на Царство България 31 
Оригами 230 
Осигуряване на здравословна и безопасна работна среда в условията на COVID-19 14 
От песен към художествена форма в инструменталната музика 33 
Откраднат дом 86 
Падението на Леджънд 133 
Палавите мишоци 193 
Палечка 209 
Патриотизъм и антифашизъм 238 
Песента на буревестника 89 
Петте аромата на нашата любов 90 
Пламъци в рая 91 
По вина на Боби Фишер 51 
Поведенчески и социалнопсихологически измерения на пазарния ред: статус, щастие и благосъстояние 15 
Повече от музика 92 
Подарък за Дядо Коледа 216 
Поезия и медия 47 
Поетика на себенадмогването 45 
Портретна галерия 68 
Портретна галерия 255 
Посланието на Пандора 129 
Представата за теб 93 
Призрачни огньове 94 
Призрачни огньове 250 
Приказка за Зайчето Питър: Питър на училище 196 
Приключенията на господин Боровинка по вода и суша 195 
Приключенията на една блондинка 62 
Принцеса: Чаено парти 228 
Професионална военна комуникация 17 
Психоаналитична диагностика 7 
Пътеводител на една млада кубинка за чай и чудеса 132 
Пътешествие до безброй много други чудни неща 205 
Рейн-сан: Без правила 96 
Реката 200 
Рибко 182 
Рибко 251 
Рицар на Светия Дух 73 
Садистични наклонности в юношеска възраст 6 
Сбогом, Страшен чехъл! 183 
Свободна зона. Часът е 9 без 5 24 
Следобедни закуски 229 
Смъртният грях 100 
Смъртта на невръстния богомолец 119 
Снежната кралица 208 
Сребърните криле 101 
Сталин 234 
Странните неща 79 
Стъклени крила 102 
Счетоводство на предприятието 25 
Счетоводство на предприятието 26 
Съединението 241 
Съкровището на Гленууд 145 
Съперниците 103 
Сър Найджъл 104 
Тайни от острова 105 
Тамплиерите и асасините: Стражи на небесните тайни 2 
Татковина 64 
Ти, непрестанна новина 59 
Тиха клопка 151 
Том Гейтс: Отлични оправдания (и други хубави неща) 181 
Три интервюта 36 
Три истории от Третото българско царство 237 
Трите [удивителни]: Тайната на старата вила 184 
Търговски закон ; Закон за кооперациите 18 
Удавниците 106 
Умишлено пренебрежение 139 
Умни деца 155 
Усилни години 81 
Утринно сияние 107 
Феникс - Храмът на живота 54 
Ферма за калинки 70 
Фльор 135 
Хвани ме, когато падна 152 
Хвърчило към рая 55 
Херцогът и аз 114 
Хитър Петър 202 
Храненето 225 
Целувката 115 
Читателският клуб на Зайко 189 
Чия е вината? 127 
Шедьовър покъртителен на гений изумителен 116 
Шерлок Холмс: Пъстрата лента 199 
Ярослав Вешин 1860 - 1915 43 
Ab Oriente lux 41 
Afrodita 178 
And another thing... 170 
Appley Dapply's Nursery Rhymes 219 
Billionaire Boy 222 
Bulgarian Wine Book 29 
Caballeros de las cimas y otros relatos de montana 177 
Dark Continenent: Europe's Twentieth Century 243 
Darker 167 
Deadly harvest 173 
Dentro Y Fuera 22 
Der Spiegel der Konigin 223 
Diary of a Wimpy Kid 220 
El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha 179 
Fantastic Beasts and where to find them 174 
Fateless 164 
Harry Potter and the cursed Child 175 
Hotel Stories 28 
Jane Eyre 169 
Little Red Riding Hood 218 
Little Women 161 
Lovers and Gamblers 159 
One Day 158 
Paula 160 
Sag's nicht weiter, Liebling 176 
Singapore Chic 21 
The Aegean, Birthplace of westwern Civilization 245 
The China Study 30 
The complete Encyclopedia of Wine 27 
The Corrections 168 
The Honeymoon 163 
The Lost Carousel of Provence 166 
The Melancholy Death of Oyster Boy and other Stories 171 
The Omega Force 172 
The seven Husbands of Evelyn Hugo 165 
Through a Glass, Darkly 162 
Treasures of Bulgaria 244 
Variation on a Theme 157 
Yellow Bird 221 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Автографи 3
Анатомия - енциклопедии - детска и юношеска литература 226
Английски език - учебни помагала 173
Археологически паметници - България 244
Балкански полуостров - история 231
Балкански полуостров - история - средни векове 231
Библиотеки, университетски - София - сбирки 4
БКП - дейци - юбилеи и чествания - конференции 10, 249
Борба против фашизма - България - история - сборници 238
Ботев, Христо, 1848 - 1876 - биографии 46
България - генеалогия 231
България - журналистика 24
България - изобразителни изкуства 50, 248
България - история 232, 238, 240, 241
България - литературознание 47, 61
България - литературознание - история 46
България - музика 32, 36, 38, 39, 40, 247
България - нумизматика 31
България - обществено управление 17
България - пътеводители 233
България - фолклористика - етнография 20
Български език - речници, бълг.-исп. 44
Вайсенберг, Алексис, 1929 - 2012 - интервюта 36
Вапцаров, Никола Йонков, 1909 - 1942 - художествена литература 61
Вешин, Ярослав, 1860 - 1915 - изложби - каталози 43
Вино - България - история 29
Вино - енциклопедии 27
Вино - история 29
Висша нервна дейност 5
Вокално-симфонична и сценична музика - 20 век - история 37
Въоръжени сили - кадри - управление и организация - България 17
Геополитика - интервюта 11
Готварство - рецепти - детска и юношеска литература 224, 227, 228, 229
Данъци - върху общия доход - България 13
Данъчно облагане - България 13
Детско четене - наръчници и иръководства 1
Димитров, Стефан Михайлов, 1949 - - спомени 40
Династии, български - история 231
Диригентство - теория, техника и майсторство 34, 246
Древна Гърция - изкуство 245
Древна Гърция - история и култура 245
Европа - история - 20 век 243
Епидемии 14
Естрадни певци, български - спомени 40
Живот - философски проблеми 130
Животни - България - екология - албуми 23, 256
Жизнено равнище 15
Икономическо поведение 15
Инструментална музика 33
Интелект 5
Испански език - речници, исп.-бълг. 44
История - България 232
История - България - нова - сборници 238
История - Чирпан - спомени 242, 258
История, обща 235
Карадочева, Богдана Иванова, 1949 - - спомени 40
Композитори, български - спомени 40
Комуникация 17
Конституционно право 16
Кооперации - България - законодателни и директивни материали 18
КПСС - дейци - биографии 234
Краезнание - България 236, 252
Кубадински, Пенчо Пенев, 1918 - 1995 - юбилеи и чествания - конференции 10, 249
Култура - Древна Гърция - история 239
Култура - Европа - история 239
Култура, европейска - история 125
Левски, Васил, 1837 - 1873 - биографии 240
Личност - психология 8
Математика - задачи - учебници за основни училища 19
Математика - задачи - учебници за средни училища 19
Медици, френски - биографии 125
Международни отношения - интервюта 11
Милев, Иван, 1897 - 1927 - творчество 50, 248
Мислене 5
Митология 9
Музикални педагози, български - биографии 38
Музикално образование - България - история - конференции 39, 247
Мърквичка, Иван Вацлав, 1856 - 1938 - изложби - каталози 42
Народни обичаи и обреди, български - енциклопедии 20
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" (София) - история - конференции 39, 247
Националноосвободително движение - България - дейци 240
Организационна култура 17
Ордени и медали, български - история 31
Оригами - детска и юношеска литература 230
Памет 5
Патриотизъм - България - политико-исторически аспекти - сборници 238
Пеене 33
Пианисти, български - интервюта 36
Писатели, руски - творчество 45
Поезия, българска - теми, образи, сюжети 47
Поети, български - биографии 46
Поети, български - творчество 47
Поети, български - художествена литература 61
Политици, български - юбилеи и чествания - конференции 10, 249
Политици, съветски - биографии 234
Потребление 15
Поци, Самюел, 1846 - 1918 - биографии 125
Престъпление и престъпници - България - история 237
Психоанализа 7
Психология, патологична - при юношите 6
Работно място - хигиена 14
Радио- и телевизионна журналистика - България 24
Растения - България - екология - албуми 23, 256
Революционери, български - биографии 46, 240
Редки и ценни книги - България - библиографии 4
Редки и ценни книги - сбирки 3
Религиозни ордени - история 2
Религиозни празници - България - енциклопедии 20
Семейно възпитание - наръчници и ръководства 1
Сингапур - пътеводители 21
Социална психология 15
Социална работа - учебни помагала 12
Сталин, Йосиф Висарионович, 1878 - 1953 - биографии 234
Старопечатни книги - София - колекции - описи 4
Стопански предприятия - счетоводство - учебници за ВУЗ 25, 26
Съединение на Източна Румелия и Княжество България, 1885 г. 241
Съкровища - България 244
Тайни общества - история 2
Толстой, Лев Николаевич, 1828 - 1910 - творчество 45
Търговски закон - България 18
Учене - психология и методика 5
Физиология - енциклопедии - детска и юношеска литература 226
Хорово диригентство - методика на преподаването - учебни помагала за ВУЗ 35
Хотели - очерци 28
Хранене - енциклопедии - детска и юношеска литература 225
Хранене - хигиена 30
Художници, български - творчество 50, 248
Художници, чешки - изложби - каталози 42, 43
Цивилизация - история 235
Църковна музика, българска 32
Църковна музика, източноправославна - история 41
Чехия - изобразителни изкуства 42, 43
Чирпан - история - краезнание 242, 258
Швеция - албуми 22
Юноши - психопатология 6

Индекс 'КЛЮЧОВИ ДУМИ'

COVID-19 14
автографи 3
албуми 22, 23, 50, 248, 256
анатомия 226
английски език 21, 27, 28, 29, 30, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 219, 220, 221, 222, 244, 245
антисоциално личностно разстройство 6
антисоциално поведение 6
антифашизъм 238
археологически паметници 244
асасини 2
афродизиаци 178
бандитизъм 237
банкови обири 237
барове 21
безопасност и здраве при работа (БЗР) 14
Бел епок, 1871 - 1914 125
библиография 4
библиотечни каталози 4
библиотечни колекции 3, 4
биографии 10, 36, 38, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 61, 125, 234, 240, 248, 249
бит и култура 239
БКП (Българска комунистическа партия) 10, 249
благосъстояние 15
богове 9
божества 9
борба против фашизма 238
българска литература 3, 47, 61
българска литературна критика 3
Българска православна църква 32
български език 44
български писатели 3
български художници 50, 248
вино 27, 29
винопроизводство 27, 29
вирусни болести 14
висша нервна дейност 5
висше музикално образование 39, 247
висше образование 39, 247
висши учебни заведения 39, 247
военна комуникация 17
военни организации 17
военни отличия 31
военнослужещи 17
вокална музика 33, 37
въоръжени сили 17
вътрешна политика 10, 249
генеалогия 231
геополитика 11
гинеколози 125
главен мозък 5
готварство 224, 227, 228, 229
грабежи 237
градове 242, 258
данък върху общия доход 13
данъци и такси 13
данъчни декларации 13
данъчни облекчения 13
данъчно облагане 13
дезинфекция 14
дейци на КПСС 234
депресивна личност 7
депресивна психология 7
депресия 7
детска и юношеска литература 224, 227, 228, 229, 230
детска литература 225, 226
детско четене 1
диагностично интервю 7
диета 30
династии 231
диригентско изкуство 34, 246
диригентство 34, 246
дирижиране 34, 246
дисоциативна личност 7
доходи 13
Древна Гърция 245
древни култури 239
древногръцка култура 239, 245
древногръцка митология 239
древногръцко изкуство 239, 245
духовно пробуждане 130
душа [философия] 130
държавни отличия 31
държавници 234
евреи 164
европейска култура 125, 239
Егейско море 245
екология 23, 256
елинска култура 239
емоции 8
енциклопедии 20, 225, 226
епидемии 14
естрадни певци 40
етнография 20
живот 130
животни 23, 256
жизнено равнище 15
журналисти 24
забележителности 233
задачи 19
Закон за кооперациите 18
защитени зони 23, 256
изкуство 47
изкуство от хартия 230
изложби 42, 43
изобразителни изкуства 42, 43
източноправославна музика 41
икономически кризи 11
икономическо поведение 15
индивидуална психология 8
инструментална музика 33
интелект 5
интервюта 11, 36
испански език 22, 44, 177, 178, 179
историческа памет 238
история 2, 31
история на балканските страни 231
история на България 10, 31, 46, 231, 232, 237, 238, 240, 241, 242, 249, 258
история на Древна Гърция 239
история на Европа 239, 243
история на музиката 37, 41
история на образованието 39, 247
история на Русия 234
история на СССР 234
история на цивилизацията 239, 239
кадри 17
кантати 37
каталози 42, 43
композитори 40
компулсивна личност 7
компулсия 7
комуникация 17
конституции 16
конституционна идентичност 16
конституционно право 16
конституция 16
конференции 10, 39, 247, 249
коронавируси 14
коронакриза 11
КПСС (Комунистическа партия на Съветския съюз) 234
краезнание 233, 236, 242, 252, 258
кръстоносни походи 2
култове 9
култура 235
лекции 11
литература 46
литературна критика 45, 47
литературознание 47, 61
лични библиотеки 3
личност - психология 8
личностни разстройства 6
личностнови разстройства 6
магазини 21
мазохизъм 7
мазохистична личност 7
мазохистична психология 7
манийна психология 7
математика 19
медали 31
медици 125
международни икономически отношения 11
международни отношения 11
международни политически отношения 11
методика на преподаване 35
минойска цивилизация 239
мислене 5
митове 9
митове и легенди 236, 252
митология 9
музика 41
музикална естетика 34, 246
музикални жанрове 33, 37
музикални изпълнители 38
музикални педагози 38
музикално образование 39, 247
музиканти 40
музикознание 33, 37
народни обичаи 20
народни обреди 20
нарцисизъм 7
нарцистична личност 7
национализъм 238
националноосвободително движение 240
неврология 5
невропсихология 5
немски език 176, 223
необлагаеми доходи 13
нихилизъм 238
нова история 238
нумизматика 31
облагане на доходи 13
обой 38, 38
образование и общество 11
обсесивна личност 7
обсесия 7
обща история 235
опазване на природата 23, 256
описи 4
оратории 37
организационна култура 17
ордени [нумизматика] 31
оригами 230
ортодоксална музика 41
отвличане на хора 237
отродяване 238
пазарна икономика 15
пазарно стопанство 15
памет 5
пандемии 14
параноидна личност 7
параноидна психология 7
параноя 7
патентен данък 13
патологична психология 6
патриотизъм 238
пеене 33
пианисти 36
писатели 46
писменост 239
поведение 8
поведенческа икономика 15
поети 46, 47, 61
политика 238
политици 10, 249
политическа икономия 15
политически анализ 11
политически кризи 11
политически партии 10, 249
поп музиканти 40
поп певци 40
потребителско поведение 15
потребление 15
православие 41
православна музика 41
православно християнство 41
престъпления 237
престъпници 237
приложно изкуство 230
природни забележителности 236, 252
продуценти 40
противоепидемични мерки 14
професионална етика 17
професионална комуникация 17
психиатрична диагноза 7
психоанализа 7
психоаналитична диагноза 7
психологическа диагностика 6
психология на личността 8
психология на потребителя 15
психология на юношите 6
психопатия 6, 7
психопатна личност 7
психопатология 6
пътеводители 21, 233
пътешествия 233
работно място 14
разбойници 237
растения 23, 256
революционери 46, 240
редки и ценни книги 3, 4
религиозни вярвания 9
религиозни култове 9
религиозни ордени 2
религиозни празници 20
ресторанти 21
рецепти 224, 227, 228, 229
речи 11
речници 44
ритуали 9
родове [генеалогия] 231
руски писатели 45
ръкописи 3
садизъм 6
самоусъвършенстване 8, 130
сборници 238
светилища 236, 252
световни кризи 11
семейно възпитание 1
символика 9
симфонична музика 37
Софийски университет Св. Кл. Охридски 4
социален статус 15
социална психология 15
социална работа 12
социални дейности 12
социални помощи 12
социални проблеми 12
спомени 40, 242, 258
Средновековие 231
старопечатни книги 4
стопански предприятия 25, 26
сценична музика 37
счетоводна отчетност 25, 26
счетоводство 25, 26
съветски политици 234
съдебни процеси 237
Съединението на България, 1885 г. 241
съкровища 244
сътворението на света 9
тайни общества 2
тамплиери 2
творчество 47, 50, 248
телевизионна журналистика 24
телевизионни предавания 24
телевизия 24
теория 34, 246
техника на безопасност 14
тракийско изкуство 239
туризъм 233
Търговски закон 18
умствен труд 5
университетски библиотеки 4
управление и организация 17
учебни помагала 12, 173
учебни помагала за ВУЗ 35
учебници за ВУЗ 25, 26
учене 5
учредителна власт 16
фалеристика 31
фашизъм 238
физиология 226
физически лица 13
фолклористика 20
хигиена 225
хигиена на работната среда 14
хигиена на хранене 30
хигиена на храненето 30
хирурзи 125
хистерична личност 7
хистерична психология 7
хистерия 7
Холокост 164
хорово диригентство 35
хорово дирижиране 35
хорово изкуство 35
хотели 21, 28
хотелиерство 28
хранене 225
християнство 41
художници 42, 43, 50, 248
ценни книги 3
цивилизация 235, 239
циклотимна личност 7
църковна музика 32, 41
църковно пеене 32, 41
четене 1
шизоидна личност 7
шизоидна психология 7
юбилеи и чествания 10, 249

Индекс 'ЗА НЕГО / НЕЯ'

Akurgal, Ekrem (1911 - 2002) 245
Moody, Rick (1961) 172
Агаоглу, Адалет (1929) 146
Али, Сабахатин (1907 - 1948) 141
Алиенде, Исабел (1942) 160
Андерсон, Лена (1970) 139, 140
Арнаудова, Нели 66
Атанасов, Димитър Иванов (1953) 75
Бакалов, Иван Крумов (1928) 34, 246
Барнс, Джулиан (1946) 125
Беливанова, Киприана Димитрова (1942 - 2001) 37
Берканд, Муазез Тахсин (1899 - 1984) 143
Биндер, Мориц 237
Благоева, Адриана Димитрова (1960) 35
Блазон, Нина (1969) 223
Блекуел, Джулиет (1962) 166
Богданова, Генка 66
Богданова-Влайкова, Елена (1957) 66
Бозовайска, Славена Петрова (1978) 65, 66
Бонев, Стефан Бончев (1961 - 2016) 79
Ботев, Христо (Петков) (1848 - 1876) 46, 48
Бъртън, Тим (1958) 171
Вазов, Иван Минчов (1850 - 1921) 64
Вапцаров, Никола Йонков (1909 - 1942) 47, 61
Вентрела, Роза 118
Вешин, Ярослав (1860 - 1915) 43
Врангова-Петкова, Снежина Величкова (1978) 33
Вутимски, Александър (1919 - 1943) 50, 248
Господинов, Георги (Георгиев)(1968) 47
Даруиш, Халед (1956) 119
Джалал ал-Дин Руми (1207 - 1273) 153
Диас, Кармен Рубио 177
Димитров, Стефан Михайлов (1949) 40
Димчева, Анжела Иванова (1963) 57
Дионисиева, Иглика Николова (1973) 77
Егер, Едит (1927) 8
Егърс, Дейв (1970) 116
Желязков, Георги (1938 - 2005) 38
Зидаров, Константин Николов (1909 - 2004) 242, 258
Иванчев, Йордан Любомиров (1949) 78
Игнатов, Любомир Ангелов (1963) 41
Йорт, Вигдис (1959) 148
Капралов, Атанас (1958) 215
Карадочева, Богдана Иванова (1949) 40
Карай, Рефик Халид (1888 - 1965) 147
Каралийчев, Ангел Иванов (1902 - 1972) 191
Картал, Севинч 66
Кемпбъл, Колин 30
Кемпбъл, Томас 30
Кертес, Имре (1929 - 2016) 164
Кинсела, Софи (1969) 176
Кирова, Мариана 62
Ковачев, Петър (1941 - 1981) 50, 248
Колев - Поета, Николай (1943 - 2005) 50, 248
Колфър, Оуън (1965) 170
Константинов, Петър (1928 - 2011) 244
Коритаров, Георги Стоянов (1959 - 2021) 24
Коубън, Харлан (1962) 83
Куик, Джим 5
Кънчев, Николай (1936 - 2007) 50, 248
Лаптева, Гергана Гришева (1977) 52
Левски, Васил=Васил Иванов Кунчев (1837 - 1873) 240
Левчев, Любомир Спиридонов (1935 - 2019) 80
Ленин, Владимир Илич (1870 - 1924) 234
Леон, Дона (1942) 162
Леопарди, Джакомо (1798 - 1837) 156
Лона, Панчита 178
Мазовер, Марк (1958) 243
Макуилямс, Нанси (1950) 7
Маржоран, Лор 90
Маринов, Янко Божков (1975) 41
Марцинкявичюс, Юстинас (1930 - 2011) 154
Марч, Мегън (1983) 133
Матвеева, Наталия 66
Мей-Уис, Татяна (1972) 189
Милев, Иван (Лалев)(1897 - 1927) 50, 248
Минков, Маргарит (1947 - 1997) 50, 248
Мирчева, Христина 66
Михайлов, Илия (1974) 41
Михайловска-Георгиева, Ягода (1953) 134
Монтескьо, Шарл Луи (1689 - 1755) 125
Морицугу, Ким (1954) 145
Мърквичка, Иван Вацлав (1856 - 1938) 42
Николов-Зиков, Петър Николаев (1979) 231
Никълс, Дейвид (1966) 158
Озмън, Ричард 122
Олкът, Луиза Мей (1832 - 1888) 161
Панджаридис, Христина 66
Папазов, Боян Бранимиров (1943) 73
Папас, Уилиам Елиас (1927 - 2000) 150
Петков, Спиро Димитров (1952) 38
Петков, Христо (1910 - 1993) 38
Петрова, Веселина 66
Пецали, Летиция (1979) 138
Пипева, Ана Николаева (1987) 116
Попов, Валентин 66
Поци, Самюел (1846 - 1918) 125
Райчев, Георги Михалев (1882 - 1947) 190, 253
Раковски, Георги Стойков (1821 - 1867) 49
Рийд, Тейлър Дженкинс 165
Роулинг, Джоан Катлин=Дж. К. Роулинг (1965) 174
Рубина, Дина (1953) 97
Руми, Джалал ад-Дин Мохамед Балх (1207 - 1273) 153
Руми, Мевляна Джеляледдин (1207 - 1273) 153
Русева, Мариела 66
Сервантес Сааведра, Мигел де (1547 - 1616) 179
Сескис, Тина 163
Силвестро, Ани 189
Симеонова, Валя Миткова (1969) 17
Симънс, Дан (1948) 91
Славов, Недялко Славов (1952) 74
Спасов, Васил (1902 - 1947) 38
Сталин, Йосиф Висарионович (1878/9 - 1953) 234
Старноне, Доменико (1943) 136, 137
Стойков, Георги=Алтъндишлията (1895 - 1927) 237
Стрелеки, Джон П. (1969) 130
Талев, Димитър (1898 - 1966) 81
Терио, Дени (1959) 113
Толстая, София Андреева 127
Толстой, Лев Николаевич (1828 - 1910) 45, 127
Томов, Иван 66
Трендафилов, Светлин 66
Търмазова, Сибел (1989) 66
Узунов, Дочо=Драгомир Петков Узунов 237
Уилкинсон, Тим (1947) 164
Уутън, Сю (1961) 135
Филипова, Людмила Орлинова (1977) 58
Франзен, Джонатан (1959) 168
Фрийгард, Джанис (1963) 144
Хагард, Хенри Райдър (1856 - 1925) 110
Христов, Димитър (1957) 197
Цветанова, Росица Георгиева (1985) 200
Шектър, Робърт 178
Щонова, Неделя (1972) 55
Яман, Хакан (1963) 142
Янакиев, Дончо (Андонов) (1903 - неизв.) 237

Индекс 'ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ'

Австралия 27
Австрия 27
Айтос, гр. 236, 252
Арда, р. 236, 252
Аржентина 27
Африка 27
Балкански полуостров 231
Беглик Таш, мегалитно светилище 236, 252
Белгия 27
Бели пласт, с. 236, 252
Белоградчишки скали 236, 252
Богородична стъпка (местност, Старозаг. мин. бани) 236, 252
Бразилия 27
Бродилово, с. (Бургас) 236, 252
Будапеща, гр. (Унгария) 164
Бузовград (с., Старозаг. област) 236, 252
България 3, 4, 10, 13, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 36, 39, 40, 46, 47, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 244, 247, 249, 252, 256
Варна 236, 252
Великобритания 27
Враца 236, 252
Германия 27
Голямо градище, вр. 236, 252
Гърло, с. 236, 252
Гърция 27
Демир баба теке (Разградска обл.) 236, 252
Долен, с. 236, 252
Древен свят 239
Древна Гърция 239
Дяволско гърло, пещера (Родопи) 236, 252
Европа 27, 125, 239, 243
Егейско море 245
Еменски каньон 236, 252
Западен Предбалкан 236, 252
Западна Стара планина 236, 252
Зимбабве 27
Златолист, с. 236, 252
Испания 27
Италия 27
Ихтимански район 236, 252
Кабиле (край Ямбол) 236, 252
Каменна сватба - геоложки феномен (Кърджали) 236, 252
Канада 27
Караджов камък, местност (Родопи) 236, 252
Каснаково, с. (Димитровградско) 236, 252
Ковачевица, Благоевградска област 236, 252
Копринка (яз.) 236, 252
Корея 124
Крибул, с. 236, 252
Крушуна, Ловешка обл. 236, 252
Кръстова гора, местност Родопи 236, 252
Кърджали 236, 252
Кътински пирамиди 236, 252
Лещак, с. 236, 252
Лисиците, с. (Кърджалийска обл.) 236, 252
Люксембург 27
Магура, пещера 236, 252
Мадарско плато 236, 252
Мексико 27
Нидерландия 27
Нова Зеландия 27
Осомар, с. (Шумен) 236, 252
Перперикон 236, 252
Пирин, пл. 236, 252
Побитите камъни 236, 252
Португалия 27
Предбалкан 236, 252
Равногор, с. 236, 252
Разбоище, Софийска област 236, 252
Рибново, с. 236, 252
Родопи, планина 236, 252
Румъния 27
Рупите, край Петрич 236, 252
Русия 45, 234
САЩ (Съединени американски щати) 27
Северна Америка 27
Севтополис (гр. тракийски) 236, 252
Седемте рилски езера 236, 252
Сингапур 21
Сливарово, с. 236, 252
София 4, 39, 247
СССР 234
Стара Загора 190, 253
Старосел, с. (Пловдивска обл.) 236, 252
Странджа, пл. 236, 252
Съветски съюз 27
Татул, с. 236, 252
Траянови врата (проход) 236, 252
Унгария 27, 164
Франция 27, 125
Хлябово, Хасковско 236, 252
Царичина, местност 236, 252
Чехия 42, 43
Чехословакия 27
Чили 27
Чирпан 242, 258
Чудните мостове 236, 252
Швейцария 27
Швеция 22
Югославия 27
Южна Америка 27
Южна Африка 27
Ягодина, с. 236, 252