Отворено писмо на Българската библиотечно-информационна асоциация
и 31 обществени и академични библиотеки в България
.

На 30.05.2023 г. Българската библиотечно–информационна асоциация (ББИА) публикува на страницата си Отворено писмо, адресирано до 49 Народно събрание и подкрепено от 22 обществени (регионални, общински и градски) и 9 академични (научни и университетски) библиотеки в България.

Отвореното писмо е във връзка с внесения на 13.04.2023 г. в 49 Народно събрание Закон за изменение и допълнение към Закона за авторското право и сродните му права (ЗИД на ЗАПСП) с цел транспонирането на Директива 2019/789 и Директива 2019/790 в българското законодателство (сигнатура 49-302-01-21), както и внесения на 23 май 2023 г. проект за ЗИД на ЗАПСП (сигнатура 49-354-01-50).

В писмото си библиотеките настояват да бъдат припознати като активен участник в авторскоправната реформа. Те заявяват, че концепцията на авторскоправната защита винаги е била основана на баланса между интересите на авторите, от една страна, и обществения интерес от достъп до информация, знание и култура, от друга.

Съвременната авторскоправна уредба предоставя множество възможности за високоефективно функциониране на обществените, академичните и специалните библиотеки, като на европейско ниво съществуват редица механизми, стимулиращи:

  • масовата цифровизация,
  • научноизследователската дейност, включително машинното извличане на данни, през колекциите на библиотеките,
  • създаването на онлайн хранилища с отворен достъп за целите на научноизследователската дейности,
  • споделянето на научна литература в такива хранилища, в машинночетим формат,
  • подпомагане на образователната мисия на библиотеките,
  • споделянето на културно наследство в рамките на европейската платформа Европеана
  • атрактивното представяне на културното наследство на публиката, напр. чрез т.нар. потапящи преживявания, и т.н.

Актуалната българска авторскоправна уредба до голяма степен лишава библиотеките от тези възможности. Традиционно тя е фокусирана върху интересите на правоносителите и особено – на издатели и продуценти – и сериозно изостава в адекватното отразяване на интересите на останалите групи заинтересовани лица, и особено на институционалните ползватели на творческо съдържание в обществен интерес, каквито са библиотеките. България има огромна нужда да навакса в уредбата на използваните в останалите европейски държави съвременни технически решения за предоставяне на широката публика на достъп до знание и култура.

В този смисъл, библиотеките, наред с останалите институционални ползватели на защитено съдържание, като архиви, галерии и музеи, образователни и научни институции, трябва спешно да бъдат припознати като заинтересована страна в дебата за реформиране на авторскоправната уредба в България.

По-нататък, библиотеките настояват за целенасочена работа от страна на Народното събрание в посока въвеждането на ясни правила, позволяващи им да осъществяват обществената си мисия в съзвучие с най-добрите практики на европейско ниво. По-специално, те апелират за конкретни подобрения в готвеното законодателство, в това число: въвеждане на законови гаранции за това да могат ефективно да се възползват от правомощията, които законът им предоставя; подобряването на възможностите за използване на защитени произведения с образователна цел; унифициране на уредбата на изключенията за културни и образователни цели; подобряване на законовия режим на техническите средства на защита; подобряване на предложения със законопроекта режим на използване на произведения извън търговско обращение и др.

В допълнение, библиотеките настояват авторскоправната уредба да се синхронизира с уредбата на достъпа до обществена информация и отворените данни. В частност, те апелират за въвеждането на право на вторично публикуване, което позволява свободен достъп до научни публикации, финансирани с публични средства.

 

1 – 5 юни 2024
Стара Загора

ЗЛАТАТА ЛИПА
Международен филмов фестивал
за ново европейски кино

Стара Загора – история и култура

Страница за Стара Загора

Думи за обичта, изведени от творчеството на най-добрите български и световни писатели и поети

Проект Предпочитам да обичам!

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“