На кръгла маса в Стара Загора ще бъде обсъдена ролята на библиотеките за приобщаването на гражданите към цифровото общество

Проект Дигитални умения за МСП в БългарияНа 29 ноември 2018 г. в Обучителния център на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ в гр. Стара Загора ще се проведе кръгла маса на тема „Обществената библиотеката – център за дигитално включване на възрастни“.

По време на кръглата маса ще бъдат представени основните резултати от пилотния проект „Дигитални умения за малки и средни предприятия в България“. Проектът се изпълнява от  Фондация „Глобални библиотеки – България“ в партньорство със Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии.

В рамките на проекта се осъществява обмен на иновативни практики между Латвия и България и адаптирането в нашата страна на иновативен образователен модел с основна цел подобряване на цифровите компетенции на служителите на малките и средните предприятия (МСП).

Сред главните цели на проекта са и изграждането на устойчиви транснационални партньорства между заинтересованите страни от Латвия и България, както и изграждането на партньорства между заинтересованите страни в България в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора, за да се ускори развитието на регионалните библиотеки като центрове за цифрово приобщаване на гражданите.

В рамките на кръглата маса ще бъде представен и доклад с оценка на постигнатите резултати. Оценката има за цел да установи дали и в каква степен е постигната логическата връзка между планираните дейности за трансфериране на иновативни практики в обучението по дигитални умения и тяхното реално изпълнение. Докладът ще представи и приложимостта на иновативните елементи на новия образователен модел за придобиване на дигитални умения от заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора.

В кръглата маса ще вземат участие представители на партньорите по проекта от българска страна – Фондация „Глобални библиотеки – България“ и Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“, както и представители на заинтересованите страни – областни управи, общини, неправителствени организации, работодатели и образователни институции.

Повече за проекта:

Проектът „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“ се изпълнява от Фондация „Глобални библиотеки – България“ в партньорство със Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии. Проектът се изпълнява и в тясно сътрудничество и с регионалните библиотеки в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора.

Проектът е финансиран по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата стойност на проекта е 168 393,58 лв., от които европейското финансиране е 159 973,89 лева, а национално съфинансиране от държавния бюджет е в размер на 8 419,69 лева.

Периодът на изпълнение на проекта е 14 месеца и ще приключи в края на декември 2018 г. Главната му цел е да оптимизира прилагането на концепцията за „устойчива заетост“ при управлението на МСП в различните сфери на икономиката в страната, посредством иновативен образователен модел за придобиване на цифрови компетентности, основан на равен достъп на заетите до гъвкави процеси за неформално учене, предоставян чрез широката мрежа на обществените библиотеки.

Програма на кръглата маса.

За повече информация:

Сайт на проекта
http://www.glbulgaria.bg/bg/digisme 

Фондация „Глобални библиотеки – България“
Спаска Тарандова
+359 892 219 360
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Регионална библиотека „Захарий Княжески“
Надежда Груева
+359 888 642151
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проект BG05M9OP001-4.001-0135-C01 „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Партньорска мрежа за цифрови умения

За да се трансферира успешно в България иновативния образователен модел от Латвия, в рамките на проекта „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“ се изграждат местни партньорства в трите области Пловдив, Смолян и Стара Загора. Те се обединят около обществените бибилотеки.
Във връзка с формирането на партньорствата, на 18 юли 2018 г. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ се проведе еднодневно обучение, което имаше за цел да повиши капацитета на заинтересованите страни за иницииране, разработване и изпълнение на социални иновации, насочени към придобиване на дигитални умения от заетите в МСП.
В обучениeта взеха участие представители на местните власти, центрове за професионално обучение, неправителствени организации, браншови организации, висши учебни заведения, библиотеки и др.
Обучението завърши с подписване на Меморандум за сътрудничество на заинтересованите страни в област Стара Загора.
Всички граждани и организации, които споделят целите на проекта за създаване на повече и по-гъвкави възможности за развитие на дигиталните умения в МСП, могат да се присъединят към Многостранния меморандум за сътрудничество.
Копие от Меморандума е на разположение на заинтересованите организации в регионалните библиотеки в Пловдив, Стара Загора и Смолян, и при запитване на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Текстът на меморандума и презентациите от обученията са достъпни на сайта на проекта http://www.glbulgaria.bg/bg/digisme.
С Меморандума Фондация „Глобални библиотеки – България“ се ангажира да разработва и да предоставя възможност за ползване на учебни програми и ресурси, и онлайн обучителна платформа за развитие на дигитални умения на МСП, както и да координира работата на партньорската мрежа.
Предстои и изработването на наръчник по социални иновации, който ще бъде достъпен на сайта на проекта.
Успешното изпълнение на целите на проекта „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“ ще допринесе за:
  • повишаване на цифровите знания и умения на заетите в МСП;
  • развитие на креативността и иновациите;
  • увеличаване на производителността на труда;
  • осигуряване на устойчива заетост;
  • развитие на МСП и повишаване на икономическия растеж.

Проектът „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“ е финансиран по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обучение

Обучение

Обучение

 

 

Обмяна на опит в Латвия

В рамките на проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“ Кремена Иванова и Радостина Кацарова представляваха Регионална библиотека „Захарий Княжески” в петдневна обучителна програма за обмяна на опит и добри практики в Латвия и посетиха LIKTA (Асоциация за информационни и комуникационни технологии в Рига), партньор по проекта. На срещите в Латвийската столица присъстваха и представители на ФГББ, на МСП и на библиотеките от Пловдив и Смолян.
Програмата  на пътуването включваше  обмяна  на опит и добри практики в разработването, прилагането, мониторинга и оценката на иновационните подходи в две основни направления:
1) изграждане и развитие на съвременни и ефективни образователни модели за придобиване на дигитални умения от заетите в МСП;
2) изграждане и развитие на широки партньорски мрежи на национално и регионално ниво за социални иновации в сферата на учене през целия живот за заети лица, с фокус върху придобиването на дигитални умения.
Д-р Мара Якобсон – вицепрезидент на LIKTA, запозна българите с целите, дейностите и постигнатите основни резултати на реализирания от асоциацията успешен проект „Цифрови умения за малки и средни предприятия в Латвия“. Осъществена бе практическа демонстрация на онлайн обучителната платформа, разработена и използвана в рамките на латвийския проект, с нейните четири модула: дигитален (цифров) маркетинг, услуги в облак за МСП, защита и поверителност на данните, безопасни онлайн транзакции и сътрудничество.
Експертите от LIKTA представиха начина на създаване и развитие на национални и местни партньорства за изпълнение и популяризиране на своя образователен модел. Българските колеги се срещнаха с 15 латвийски експерти, част от които изследователи и обучители по дигитални компетенции, а останалите представители на латвийската библиотечна общност.
По време на посещението си българите успяха да се запознаят и с дейностите на Националната библиотека в Рига за развитие на медийната грамотност у деца и възрастни.

 Получаване на сертификати по проект

Успешно приключили програмата за обмяна на опит в Рига,
участниците получиха сертификати за обучители по дигитални компетенции
в рамките на проекта.

Повече информация можете да получите на сайта на проекта: http://www.glbulgaria.bg/bg/digisme

Начало на Проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“

На 12 януари 2018 г. в София се проведе пресконференция, на която беше представен Проект BG05M9OP001-4.001-0135-C01 „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“, изпълняван от Фондация „Глобални библиотеки – България“ (ФГББ), в партньорство със Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии (LIKTA).
Проектът се изпълнява в тясно сътрудничество и с регионалните библиотеки в градовете Пловдив, Смолян и Стара Загора и се очаква да приключи до края на м. октомври 2018 г. Финансира се по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е на общата стойност 168 393.58 лв. от които 159 973.89 лв. от ЕСФ и 8 419.69 лв. национално съфинансиране.
Повсеместното навлизане на информационните технологии във всички сфери на човешката дейност изисква придобиване на цифрови знания и умения от гражданите. И това е особено важно за работещите в производството, тъй като един от стълбовете на Четвъртата технологична революция, която започна, е цифровата икономика. Според прогнозата на ЕК през 2020 г. 90% от работните места в ЕС ще изискват от работещите цифрови знания и умения, а според индекса на готовност за цифрова икономика (DESI), България е в края на класацията за ЕС.
За да създадем условия за повишаване на възможностите за устойчива заетост и подобряване на качеството на работната сила в българските малки и средни предприятия стартираме този проект, с който чрез трансфер на социални иновации и добри практики от Латвия и тяхното осъвременяване искаме да развием иновативен образователен модел, предоставян чрез обществените и читалищни библиотеки за ползване от всички, които желаят да повишат своите знания и умения в областта на информационните технологии. Пилотно ще бъдат обучени 30 представители на МСП чрез съчетаване срещи лице в лице и използване на съвременни онлайн технологии.
Учебната програма ще представи перспективите за развитие на производството и бизнеса в началото на Четвъртата индустриална революция, и свързаните с това промени в управленските и информационните системи с въвеждането на системи и устройства с изкуствен интелект, блокчейн технологиите и криптовалутите, мобилните разплащания, основни познания за цифровия маркетинг, за ползване на облачни услуги, за начините за защита на данните и осъществяване на безопасни онлайн транзакции, както и създаване на мрежа за сътрудничество.
Постигнатите резултати ще бъдат разпространени в мрежата на ФГББ, с над 980 обществени библиотеки страна и сред членовете на съюза „Произведено в България“ и всички заинтересовани.

Повече информация можете да получите на сайта на проекта: http://www.glbulgaria.bg/bg/digisme

logo EU SEFlogo digital skills SMEslogo BG center“ width=

 

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“