Правилник за Междубиблиотечно заемане

ПРАВИЛНИК
за предоставяне на специализираната библиотечна услуга
Междубиблиотечно заемане (МЗ и ММЗ)

в Регионална библиотека „Захарий Княжески“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият правилник урежда правилата за предоставяне на специализираната услуга Междубиблиотечно заемане (МЗ) според чл. 28 от Правилата за обслужване на читателите и чл. 4. т. 3 от Правилника за дейността на Регионална библиотека „Захарий Княжески”.
Чл.  2. (1) Услугата Междубиблиотечно заемане (МЗ) се изпълнява на основание чл. 52, ал.1, т. 3 от Закона за обществените библиотеки и със сътрудничеството на други библиотеки в страната с цел да се удовлетвори правото на ползвателите на достъп до необходимите им библиотечни документи.

 1. РБ „Захарий Княжески” поръчва и доставя за временно ползване библиотечни документи, които не се притежават от библиотеката.
 2. Поръчки на библиотечни документи извън страната чрез Международно междубиблиотечно заемане (ММЗ) се изпращат за изпълнение към Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.
 3. РБ „Захарий Княжески” изпраща документи от собствения си фонд на други библиотеки в страната само при условие, че търсените библиотечни документи липсват в техните фондове.
 4. Редът и начините за осъществяване на услугата, както и имуществената отговорност, се уреждат съгласно настоящия Правилник и Кодекса на специализираната библиотечна услуга Междубиблиотечно заемане.

ОРГАНИЗАЦИЯ
Чл. 3. В Регионална библиотека „Захарий Княжески” за услугата Междубиблиотечно заемане отговаря служител от Сектор Читални и междубиблиотечно заемане, който подпомага процеса по заявяване и доставяне на библиотечните документи.
Чл. 4. Право да ползват услугата Междубиблиотечно заемане имат регистрирани потребители на РБ „Захарий Княжески” с валидна читателска карта както и всички библиотеки от страната.
Чл. 5. Искането за доставка на библиотечни документи от страната (МЗ) може да бъде направено устно, чрез писмено заявление или по електронната поща на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
(1) Заявленията за доставка на библиотечни документи от страната (МЗ) се подават от потребителя на място в читалнята на библиотеката или по електронната поща.
(2) Устните искания се приемат след съставяне на протокол за приемането им.
(3) Заявленията, получени по електронната поща се считат за писмени.
(4)  Библиографските данни на документите се вписват без съкращения.
(5)  РБ ”Захарий Княжески” не налага ограничения за броя на заявките, подадени от един потребител.
Чл. 6. Заявленията за доставка на библиотечни документи извън страната (ММЗ) се подават само на място в читалнята на библиотеката.

Чл. 7. (1) Срокът за доставка на документи от страната е:
7 работни дни – за документи в оригинал;
3 работни дни – за електронни документи.

 1. Срокът за доставка на документи извън страната (ММЗ) зависи от установените контакти на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и географското местоположение на доставящата библиотека.
 2. Когато документът не може да бъде открит в достъпните електронни каталози или библиотеката не може да изпълни заявката поради получен отказ, потребителят се уведомява незабавно на посочения от него телефон.

Чл. 8. (1) Библиотечните документи в оригинал, получени по междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане (ММЗ), се ползват само на място в Читалнята;
(2) копиране само в библиотеката съгласно разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права (чл. 24, ал. 1, т. 9)  и при условие, че не са посочени допълнителни забрани от доставящата библиотека;
(3) електронните копия, получени по междубиблиотечно заемане се препращат на адреса на електронна поща на потребителя.
Чл. 9. (1) Срокът за ползване на документите, получени по междубиблиотечно заемане, се определя от библиотеката, която ги предоставя.
(2) РБ „Захарий Княжески определя срок от 30 календарни дни за заемане на  документи от фондовете ѝ.                                 

 1. Срокът може да бъде продължен само при условие, че документите не се търсят от други потребители.
 2. Удължаването на срока трябва да се поиска по електронен път (или по телефона) 5 работни дни преди изтичането му.

Чл. 10. РБ „Захарий Княжески” изключва от МЗ следните видове библиотечни документи:

 1. редки и ценни библиотечни документи;
 2. периодични издания;
 3. некнижни носители;
 4. справочни издания и книги в един екземпляр се изпращат по преценка на ръководителите на отдели и на отговорника за МЗ.

Чл. 11. Статии от периодични издания и сборници се предоставят само във вид на електронно копие.
Чл. 12. Библиотеката не изпълнява поръчки от своите фондове, когато търсените документи са:

 1. временно недостъпни (заети от потребител, в процес на обработка или на подвързия);
 2. не са обект на МЗ, съгласно разпоредбите на чл. 10 на този Правилник;
 3. с неточни библиографски данни на търсения документ;
 4. с непълни потребителски данни в заявлението.

Чл. 13. Заявените по МЗ библиотечни документи в оригинал (книги) се поставят в здрава опаковка и се изпращат като препоръчана пощенска/куриерска пратка.

ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ
Чл. 14. (1) РБ „Захарий Княжески” не начислява такса за посредническата услуга по заявяване и доставка на библиотечни документи.

 1. Разходите по доставка на документи от фонда на РБ „Захарий Княжески” се поемат от библиотеката поръчител;
 2. Всички разходи, свързани с доставката на документи от други библиотеки в страната и от чужбина, са за сметка на ползвателя на документите.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
Чл. 15. РБ „Захарий Княжески” носи имуществена отговорност за заетия оригинален документ от получаването до връщането му в доставящата библиотека.
Чл. 16. РБ „Захарий Княжески” следи за правилното използване и недопускане на вреди върху заетия чрез МЗ библиотечен документ.
1. При евентуална повреда ползвателят и библиотеката носят споделена отговорност за отстраняване на нанесените вреди.
Чл. 17. Библиотеките, ползващи услугата МЗ, предоставяна от РБ „Захарий Княжески”, поемат следните задължения:

 1. да не предоставят заетите книги за ползване извън библиотеката;
 2. да се грижат за опазването на заетите книги и да поправят вредите, причинени през време на ползването им;
 3. да връщат заетите книги в срока, отбелязан на заемната бележка и посочен в чл. 9. от настоящия Правилник.

Чл. 18. При неспазване срока на връщане, повреда или загуба на получените документи, на библиотеката поръчител се налагат санкции съгласно Правилата за обслужване на читатели в РБ „Захарий Княжески”.
Чл. 19. Правилникът се приема на заседание на дирекционния съвет на библиотеката и влиза в сила след издаване на заповед от директора за утвърждаването му.

Приложения:

 1. Заявление за доставка на библиотечни документи (Междубиблиотечно заемане по чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените библиотеки)
 2. Протокол за приемане на устни заявления

Утвърден със заповед № 13 / 23.02.2021 г.

 

Зала „Захарий Княжески”

Адрес: Стара Загора, бул. Руски 44, идеален център, І етаж на Регионалната библиотека  
Входове в библиотеката: два – от тунела на бул. Руски (партер) и от площадката над него (І етаж)
Входове в залата: през фоайето, две срещуположни врати
Брой места: 100 амфитеатрално разположени седалки в 3 сектора и 40 допълнителни стола
Осветление: LED
Отопление: три климатика за отопление и охлаждане
Озвучаване: система с 8 микрофона с кабел и 4 безжични, четири тонколони
Екран: размер 5/3 м
Сцена-подиум: 5/3 м, със стълби от ляво и дясно
Паркинг: на ниво първи етаж, площадка с 8 паркоместа. В непосредствена близост има два безплатни и един платен паркинг
Тоалетни: дамска и мъжка

Интернет достъп
Възможност за мултимедия, лаптоп, DVD, Blu-Ray 
В залата – роял Weinbach
Пред залата – голямо фоайе с възможности за изложби, изложения и кетъринг, плазма
От площадката пред входа на библиотеката, ниво първи етаж, се открива панорама към Античния форум, Съдебната палата, сградата на Операта, Драматичния театър и Художествената галерия. В близост се намира Историческият музей.

***

Плащането е авансово и може да се извърши и по банков път:

Регионална библиотека „Захарий Княжески“
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG13 UNCR 7000 3122 2417 53
BIC: UNCR BGSF

 

Семинари по програмиране с използване на робота Финч (Finch)

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ организира семинари по програмиране с използване на робота Финч (Finch). Той е малък, а програмата, с която се управлява – достъпна за деца. Това е една добра възможност децата да направят първите си стъпки в програмирането по един интересен и забавен начин.
Десетте роботчета Финч, използвани в обучението, са предоставени на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ в Стара Загора от Посолството на САЩ в България и Фондация „Глобални библиотеки – България“.
Семинарните занятия се провеждат за децата от 6 до 14 години в групи до 8 човека. Обучител е Дилян Бакалски.

Записване за сформиране на нови групи:
   имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 0884477152
   Детски отдел на Регионална библиотека „Захарий Княжески“

--------------------------

Проведени семинари с робота Финч

8 май 2019 г.
гр. Стара Загора, 6 ОУ "Св. Никола"

7 май 2019 г.
гр. Стара Загора, 6 ОУ "Св. Никола"

2 май 2019 г.
гр. Стара Загора, 6 ОУ "Св. Никола"

27 февруари; 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21 март 2019 г.
гр. Раднево, ОБ "Алдин Алдинов" - Работилница по Проект "Generation Code"

23 януари 2019 г.
гр. Казанлък, ОБ "Искра"

4 декември 2018 г.
гр. Гурково, СОУ „Христо Смирненски“ и НЧ „Войвода Г. Къргов – 1920” – Гурково

5 ноември 2018 г.
с. Дъбово, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” и НЧ „Развитие – 1921“
гр. Шипка, НЧ „Светлина – 1861“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

1 ноември 2018 г.
гр. Стара Загора, Образователен център „Кукуряк”

29 октомври 2018 г.
с. Осетеново, НЧ „Георги Бенковски – 1928“ и ОУ „Христо Ботев“ 
гр. Стара Загора, Шесто ОУ „Св. Никола”

19 октомври 2018 г.
с. Зетьово, НЧ „Селски будилник 1906” и ОУ „Отец  Паисий“

18 октомври 2018 г.
гр. Гълъбово, НЧ „Просвета – 1911” и Второ ОУ „Христо Ботев“

17 октомври 2018 г.
гр. Раднево, ОБ „Алдин Алдинов”
гр. Стара Загора, Шесто ОУ „Св. Никола”

16 октомври 2018 г.
гр. Стара Загора, ОУ „Кирил Христов“

15 октомври 2018 г.
гр. Стара Загора, ОУ „Кирил Христов“

12 октомври 2018 г.
гр. Стара Загора, Второ ОУ „Петко Р. Славейков“ 

11 октомври 2018 г.
гр. Стара Загора, СУ „Васил Левски“

9 октомври 2018 г.
гр. Крън, НЧ „Цвятко Радойнов – 1885”  и ОУ „Св. Климент Охридски“

31 май 2018 г.
гр. Стара Загора, СУ „Иван Вазов“

4 май 2018 г.
гр. Стара Загора, СНЦ „Етносвят България” и ОУ „Георги Райчев“

3 май 2018 г.
гр. Стара Загора, СНЦ „Етносвят България” и ОУ „Георги Райчев“

23 март 2018 г.
гр. Павел баня, НЧ „Напред – 1903"

22 март 2018 г.
гр. Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“

21 март 2018 г.
гр. Раднево, СУ „Гео Милев“ и Второ ОУ „Св. Паисий Хилендарски”

20 март 2018 г.
гр. Шипка, НЧ „Светлина-1861"

6 февруари 2018 г.
гр. Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“

18 октомври 2017 г.
гр. Стара Загора, ОДЗ „Райна Княгиня“ 

16 октомври 2017 г.
гр. Стара Загора, РБ „Захарий Княжески“ и Второ ОУ „Петко Р. Славейков“ 

12 октомври 2017 г.
с. Преславен, НЧ „Димитър Наумов – 1908“ и ОУ „Бойчо Русев“ 

10 октомври 2017 г.
с. Енина, НЧ „Братство – 1869“ и ОУ „Христо Ботев“

7 октомври 2017 г.
с. Тулово, НЧ „Заря – 1905“ и ОУ „Христо Смирненски“

10 август 2017 г.
гр. Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“

20 юли 2017 г.
гр. Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“

20 април 2017 г.
с. Дълбоки, ОУ „Иван Мирчев“

5 април 2017 г.
гр. Гълъбово, НЧ „Просвета“

22 март 2017 г.
с. Зетьово, НЧ „Селски будилник – 1906“

21 март 2017 г. 
гр. Крън, НЧ „Цвятко Радойнов – 1885“

17 декември 2016 г.
гр. Казанлък, Детска академия по програмиране към ЦПО „ИКТ Център“ / Повече

По време на Седмицата на програмирането 2016:

21 октомври 2016 г. (петък), 17:30 ч.
гр. Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Детски отдел

20 октомври 2016 г. (четвъртък), 15:00 ч.
гр. Казанлък, Общинска библиотека „Искра“, Детски отдел

19 октомври 2016 г. (сряда), 13:30 ч.
гр. Стара Загора, IV ОУ „Кирил Христов“ (с ученици от училището)

19 октомври 2016 г. (сряда), 12:30 ч.
Стара Загора, IV ОУ „Кирил Христов“ (с ученици от училището)

17 октомври 2016 г. (понеделник), 13:00 ч.
гр. Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Детски отдел

17 октомври 2016 г. (понеделник), 11:00 ч.
гр. Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Детски отдел

Фотогалерия

 

 

finch

Подкатегории

Библиографски справки

 

Библиографски списък на публикации (книги, статии и електронни ресурси), издирени по определена тема и параметри, зададени от заявителя (вид на публикациите, времеви обхват и др.).

Оттук можете да свалите формуляр за заявка на писмена библиографска справка (.docx). След като попълните формуляра, изпратете го на имейла на сектор Справочно-библиографско обслужване Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Писмените библиографски справки са специализирани библиотечни услуги и се предоставят възмездно. Вж. Ценоразпис на услугите.

Архив на писмените библиографски справки, изготвени от Сектор Справочно-библиографско обслужване.

 

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“