ПРАВИЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ 
в Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора

Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тези правила уреждат организацията на работата по обслужването на читателите на Регионална библиотека „Захарий Княжески” (наричана по-нататък „Библиотеката”) по смисъла на чл. 4, т. 2 – 6 и § 2 от Заключителните разпоредби на Правилника за дейността на библиотеката.
Чл. 2. Библиотеката е регионален образователен, информационен и културен институт, който събира, обработва, организира, съхранява и предоставя за обществено ползване печатни и други произведения и информация.
Чл. 3. Библиотеката осигурява правото на гражданите на равноправен и свободен достъп до библиотечно-информационното обслужване и съдейства за изграждането на гражданското и информационното общество.
Чл. 4. (1) Библиотеката предоставя основни и специализирани библиотечни услуги.
(2) Основните библиотечни услуги са:

 • Ползването на библиотечните колекции в Библиотеката и извън нея.
 • Предоставянето на вербална библиографска и фактографска информация.
 • Достъп до собствени традиционни и електронни бази данни.
 • Интернет достъп за образователни, социални и научни цели.

(3) Основните библиотечни услуги се предоставят безвъзмездно.
(4) Специализираните библиотечни услуги са:

 • Предоставяне на писмена библиографска информация.
 • Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания.
 • Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина.
 • Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни.
 • Копиране на библиотечни документи.
 • Публикуване на издания.

(5) Специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно. Размерът на таксите за предоставяне на специализираните библиотечни услуги се определя с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет – Стара Загора.
Чл. 5. (1) Отношенията между Библиотеката и ползвателя възникват с регистрирането му и издаването на читателска карта и се основават на Закона за обществените библиотеки.
(2) Когато Библиотеката предостави на читател библиотечни услуги и/или документи със задължение за връщане, между двете страни възниква договор – заем за послужване по чл. 243 – 245, 247 – 249  от Закона за задълженията и договорите.
Чл. 6. (1) Работното време на Библиотеката с читатели е от 8:30 ч. до 18:30 ч. всеки работен ден и от 8:30 ч. до 14:30 ч. в събота.
(2) Библиотеката не работи с читатели всеки последен четвъртък от месеца поради профилактика на фондовете и техниката.
(3) При необходимост Библиотеката преминава на ограничен достъп и/или ограничено/удължено работно време с читателите със заповед на Директора.

Раздел ІI
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

Чл. 7. (1) Регистрацията на читателите до 14-годишна възраст и издаването на читателски карти се извършва в Детски отдел.  
(2) Регистрацията на читателите над 14-годишна възраст и издаването на читателски карти се извършва в Сектор Регистрация и информация. 
Чл. 8. (1) Библиотеката издава постоянни и временни читателски карти. Постоянните читателски карти важат за срок от една година от датата на издаване. 
(2) Временните читателски карти се издават еднократно за деня. С временните читателски карти не се заемат библиотечни документи за дома.
Чл. 9. (1) За получаване на читателска карта на лица над 14-годишна възраст е необходимо представяне на лична карта за справка.
(2) Обработването и съхраняването на лични данни се извършва в съответствие с Общия регламент за личните данни и Политиката за защитата на лични данни в Регионална библиотека „Захарий Княжески“.  
(3) В процеса на регистрацията читателите се запознават с видовете услуги, които могат да получат, както и със задълженията и отговорностите, които поемат съгласно разпоредбите на тези Правила. Регистраторът заснема лицето на заявителя и снема неговия подпис за съгласие с Правилата. 
(4) (отм. – зап. № 4 от 12.01.2023 г.)
(5) (отм. – зап. № 4 от 12.01.2023 г.)
Чл. 10. Читателската карта е лична и не се преотстъпва.
Чл. 11. Постоянните читатели на Библиотеката се пререгистрират при изтичане на срока на валидност на читателската им карта.
Чл. 12. Не могат да бъдат пререгистрирани като читатели лица, които имат неуредени задължения към Библиотеката.

Раздел III
ПОСЕЩЕНИЯ

Чл. 13. Ползването на библиотечни документи в Библиотеката и извън нея, компютри и други технически средства за потребители и/или безжичен интернет във всички зали за обслужване на Библиотеката става след представяне на валидна читателска карта.
Чл. 14. (1) Внасянето и ползването на собствени материали и технически средства в залите за обслужване на Библиотеката става след представянето им на дежурния библиотекар.
(2) Библиотеката не носи отговорност за загубени или откраднати лични вещи.
Чл. 15. Не се допускат сградата на Библиотеката на читатели и посетители:

 • след употребата на алкохол или друго упойващо вещество;
 • със занижена лична хигиена и/или силно замърсено или неприлично облекло;
 • носещи незаконно притежавано оръжие.

Чл. 16. Не се допуска употребата на храни и напитки (освен вода) в залите за обслужване на Библиотеката.

Раздел ІV
ЗАЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОМА

Чл. 17. Читателите могат да заемат за домашно ползване едновременно до 5 (пет) библиотечни документа от един отдел, но не повече от 8 (осем) общо.
Чл. 18. При заемане на библиотечните документи за дома читателят получава компютърна разпечатка на заетите заглавия и срока за тяхното връщане, която подписва.
Чл. 19. Сроковете за заемане на библиотечни документи са:

 • книги, картографски издания и ноти  – 30 дни
 • грамофонни плочи – 15 дни
 • аудио и видеокасети, диапозитиви, електронни носители – 7 дни.

Чл. 20. (1) Сроковете за заемане могат да бъдат продължени от библиотекаря по искане на читателя само ако заетите от него библиотечни документи не се търсят от друг читател.
(2) Удължаването на срока може да стане в съответния отдел, от който са заети библиотечните документи, чрез един от следните начини: лично, по телефон или по електронен път, но не повече от 2 пъти след първоначалното заемане.
Чл. 21. При връщане от читателя на заетите документи, библиотекарят трябва да провери физическото им състояние и да въведе по съответен начин информация, че са приети обратно в Библиотеката.
Чл. 22. Закъснелите да върнат заетите библиотечни документи читатели се уведомяват по телефон или по електронен път, че срокът за заемане на документите е изтекъл. Те са задължени в срок от 10 дни след получаване на известието да върнат просрочените библиотечни документи.
Чл. 23. Читателите имат право да направят резервация за библиотечни документи, които се запазват в срок до 3 дни след уведомяване на читателя.

Раздел V
ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ В ЧИТАЛНИ ЗАЛИ

Чл. 24. Читателите ползват само на място в читалните зали следните библиотечни документи:

 • библиотечни документи от фондовете на читалните;
 • документи от специализираните фондове (редки и ценни, краеведски издания и др.);
 • библиотечни документи, получени по междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане.

Чл. 25. (1) Ползването на библиотечни документи в отделите на Направление Справочно-библиографско, информационно обслужване и читални става след предоставянето на читателска карта и попълване от читателя точно и четливо на заемна бележка по образец.
(2) При приемане на читателската заявка, дежурният библиотекар и читателят уточняват залата, където ще се ползват библиотечните документи.
(3) При връщане на библиотечните документи, библиотекарят проверява физическото им състояние и въвежда по съответен начин информация, че са приети обратно, след което връща читателската карта.
Чл. 26. Библиотечни документи могат да бъдат запазени за ползване в читалните зали до 10 (десет) работни дни.
Чл. 27. Заявки за ползване в събота на периодични издания и книги от книгохранилища, отдел Краезнание и отдел Изкуство се приемат най-късно до 16:00 ч. в петък.
Чл. 28. Ползването на услугите Междубиблиотечно и Международно междубиблиотечно заемане са уредени с Правилник за  предоставяне на специализираната библиотечна услуга междубиблиотечно заемане (МЗ и ММЗ) в Регионална библиотека „Захарий Княжески“.

Раздел VІ
ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТРИ ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП

Чл. 29. Времето за непрекъснато ползване на компютър от един читател е до 2 (два) часа. След изтичане на двата часа е възможно удължаване на времето за ползване при липса на други чакащи читатели.
Чл. 30. Осигуреният интернет достъп в Библиотеката се ползват само за образователни, социални и научни цели.
Чл. 31. Предоставената от Библиотеката техника и интернет достъп не могат да се ползват за комерсиални цели.
Чл. 32. Слушалки се дават от библиотекаря при поискване и се връщат обратно след приключване на работа.
Чл. 33. Читателите имат право да използват собствени слушалки и преносими USB устройства, като Библиотеката не носи отговорност при евентуалната им повреда.
Чл. 34. Читателите имат право на неограничен достъп до безжичната мрежа на Библиотеката там, където е достъпна, с лично устройство за достъп.
Чл. 35. Не се разрешава:

 • промяна на конфигурацията на компютърната система;
 • изтриване и/или модифициране на вече инсталиран софтуер;
 • теглене и/или инсталиране на софтуер, филми, музика, компютърни игри и др.
 • посещение на сайтове, съдържащи порнография и насилие;
 • нарушаване на закони, свързани с интелектуалната собственост и авторските права.

Чл. 36. Дежурните служители са упълномощени да контролират ползването на компютърната техника и интернет в Библиотеката, да следят за спазването на правилата и да предприемат незабавни действия при констатиране на нарушение.
Чл. 37. При нарушаване на някое от правилата достъпът се прекратява. При повторно нарушение читателят се лишава от ползване за срок от 6 (шест) месеца.

Раздел VІІ
КОПИРАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

Чл. 38. Библиотеката предлага на читателите си копирни услуги само за библиотечни документи.
Чл. 39. Копирането в Библиотеката се извършва съгласно чл. 24, ал. 1, т. 9 от Закона за авторското право и сродните му права.
Чл. 40. При по-голям обем на документи за копиране читателят получава материалите в допълнително уговорено време.
Чл. 41. Не се допуска копиране на библиотечни документи, застрашени от повреда и/или унищожение.

Раздел VІІІ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧИТАТЕЛИТЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

Чл. 42. Читателите са задължени:

 • Да се осведомят за правата и отговорностите, които поемат като читатели на Библиотеката или като посетители за други услуги, което да удостоверят с подписа си върху читателската карта.
 • Да уведомяват обслужващия ги библиотекар при промяна на данните, необходими за регистрация в Библиотеката.
 • Да уведомяват обслужващия ги библиотекар при констатиране на повреди и/или липсващи страници в ползваните библиотечни документи.
 • Да ползват всички видове библиотечни документи внимателно, да ги пазят чисти, да не ги повреждат като подчертават текста и правят бележки по него, да не късат страници или части от страници, да не водят записки на лист, поставен върху библиотечния документ.
 • Да връщат заетите библиотечни документи в определения срок. При неспазване потребителят се лишава от правото да ползва услугите на Библиотеката за срок, аналогичен на срока на закъснението.
 • Да се запознаят със съдържанието на разпечатката със заетите библиотечни документи и да я съхранят до връщането им.
 • Да не нарушават начина на подреждане на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване.
 • Да не отстъпват другиму ползването на лично заетите библиотечни документи.
 • Да пазят грижливо имуществото, с което са в досег при ползването на Библиотеката.
 • Да се грижат сами за опазване на личното си имущество, внесено в Библиотеката.
 • Да пазят ред и тишина в залите на Библиотеката, да не провеждат телефонни разговори и да не внасят храни и напитки.
 • Да не пречат по никакъв начин на другите потребители да ползват ресурсите и услугите на Библиотеката.
 • Да спазват правилата за противопожарна безопасност и забраната за тютюнопушене в сградата.

Чл. 43. Когато потребител загуби или повреди библиотечен документ и го направи негоден за ползване, той е длъжен да замени невърнатия или повреден библиотечен документ:

 • със същото или по-ново издание на заглавието;
 • със заглавие от същата област на знанието, издадено през последните 10 (десет) години.

Чл. 44. Когато читателят не върне заетите библиотечни документи, се прилагат разпоредбите на чл. 66 – 68 от Закона за обществените библиотеки и Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 45. При нарушаване на Правилата от страна на служителите на Библиотеката, читателите уведомяват директора.

Раздел ІХ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл. 46. Служителите в Библиотеката са задължени:

 • Да предлагат качествени библиотечно-информационни услуги.
 • Да запознават читателите с реда за ползване на библиотечните документи и услугите в Библиотеката и да следят за неговото спазване.
 • Да поддържат пълна и точна информацията в базата данни за читателския състав на Библиотеката.
 • Да регистрират своевременно заемането и връщането на библиотечни документи от читателите.
 • Да не разгласяват информация, свързана с личните данни на читателите и ползваните от тях библиотечни документи.
 • Да оказват помощ на читателите при работа със справочния апарат и фондовете на свободен достъп.
 • Да поддържат реда на фондовете на свободен достъп и да спазват установените режими за съхранение и правила за опазване на библиотечните фондове.
 • Да изпълняват своевременно читателските заявки за библиотечни документи.
 • Да контролират внасянето и изнасянето на лични за читателите материали и технически средства в залите за обслужване.
 • Да не допускат изнасяне на библиотечни документи извън установения ред.
 • Да носят служебните си баджове.

Чл. 47. При констатиране на нарушения на Правилата служителите са задължени да уведомят съответния ръководител. За неотстранени нарушения служителите информират директора на Библиотеката.
Чл. 48. Ако има данни, че ползвателят е извършил престъпление спрямо Библиотеката (кражби, палежи и др.), ръководството ѝ уведомява специализираните органи, като им изпраща необходимата документация за възбуждане на наказателно преследване.
Чл. 49. Директорът може да отнеме правото на читателя да ползва услугите на Библиотеката за определен срок или завинаги според степента на нарушението, когато ползвателят не спазва изискванията на Правилата за обслужване на читателите и след предоставено на директора становище от назначена с негова заповед комисия.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Правилата за обслужване на читатели се приемат на заседание на дирекционния съвет на Библиотеката и влизат в сила след издаване на заповед от директора за утвърждаването им.

Приложение: (изм. – зап. № 4 от 12.01.2023 г.) Такси в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

Утвърдени със заповед № 13 / 23.02.2021 г.
Изменени със заповед № 4 / 12.01.2023 г.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“