Стартираха регионалните дейности в РБ „Захарий Княжески“ – Стара Загора по проект на институцията „Координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за библиотеките от регион Стара Загора“ към Министерство на културата.

На 29 ноември 2022 г. се проведе регионален семинар на тема „Показатели за библиотечен фонд и индикатори за измерване ефективността на библиотечната дейност“.

Директорът на библиотеката – Надежда Груева, представи новото издание на институцията „Измерване и оценка на ефективността на библиотечната дейност в регионалната библиотека :

Показатели и индикатори за измерване на резултатност в обществената библиотека“. Автор на книгата е Милена Владимирова (регионална библиотека).

В процеса на работа беше разгледан въпросът за събирането на данни за ключовите характеристики за обществените библиотеки. С промените в библиотеките, става все по-наложително да се събират данни, които да показват резултатите, ефективността и ефикасността от работата им, необходими на техните ръководства и библиотечните специалисти, местните власти, политиците, но и на самите граждани, обслужвани от библиотеките. Участниците получиха методически насоки за измерване и оценка на ефективността и качеството на библиотечната дейност.

Бяха представени и някои добри практики: презентация „Професионален опит и творчески идеи от дейността на библиотеките от област Стара Загора през 2022 година“; презентация „Професионален опит и творчески идеи от дейността на библиотеките от област Кърджали през 2022 година“.

Презентация на полиграфическото издание „Енеолитна Сърнена гора“ представи Дилян Бакалски. Книгата, придружена с картен лист бяха предоставени на библиотеки от област Стара Загора и област Кърджали.

Презентация на тема „Концепция за графичен дизайн на книги от преписи на „История славянобългарска“ беше показана от представители от Педагогическия факултет на Тракийския университет – Стара Загора.

Бяха връчени благодарствия и грамоти на участниците в инициативата по случай честването на тройната годишнина на св. Паисий Хилендарски – 300 години от рождението му, 60 години от канонизирането му за светец и 260 години от написването на „История славянобългарска“ за съвременен саморъчен препис на Паисиевата „История славянобългарска“. Бяха върнати от Атон и всички преписи на Паисиевата „История славянобългарска“, вече получили благословението на  монасите от българския манастир „Св. Георги Зограф".

В края на срещата, на всички големи читалищни библиотеки беше подарен по един екземпляр от новата книга на Милена Владимирова. Електронното издание е публикувано на официалния сайт на библиотеката https://www.libsz.org/doc/izmervane-efektivnost-biblioteka.pdf

Участниците в семинара придобиха нови знания, повишиха професионалните си компетенции, които ще им помогнат да подобрят качеството на библиотечно-информационното обслужване в читалищните библиотеки.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“