Практически занимания със STEM конструктори

Регионална библиотека „Захарий Княжески” предлага на своите читатели практически занимания със STEM конструктори в клуб „Създатели“! Те ще бъдат не само полезни, но и забавни!

В превод STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката. Целите на работата със STEM конструктори са младите хора да експериментират, да откриват нови решения, да мислят иновативно и да се развиват в сферата на науката и технологиите.

Семинарните занятия се провеждат за читатели от 10 до 14 години в групи до 10 човека. Обучители са Дилян Бакалски и Дима Михайлова.

Записване за сформиране на нови групи:
имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 0884477151
Тийн зона на Регионална библиотека „Захарий Княжески“

stem конструктури

 

 

Първи стъпки в програмирането с Пчела робот (Blue-Boot, Bee-Bot)

Регионална библиотека „Захарий Княжески” предлага на своите най-малки читатели занимания с Мини робота Bee bot  („умната пчела”).

Той е подходящ за обучение на деца на възраст от 4 до 7 години. Управлението на пчелата робот е изключително опростено, съобразено с особеностите на ранната детска възраст и се извършва с помощта на няколко бутона. С него децата с лекота изучават програмирането, като задават алгоритми за извършване на определени движения и определят посоката на движение по игралното табло, а пчелата робот се движи и реагира със светлинни и звукови сигнали.

Обучители са Дилян Бакалски и Дима Михайлова.

Записване на:
имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 0884477152
Детски отдел на Регионална библиотека „Захарий Княжески“

bee bot

 

 

Правила за приемане на дарения от библиотечни документи

Регионална библиотека „Захарий Княжески” приветства и насърчава дарения, които отговарят на текущите интереси и приоритети на читателската аудитория и допълват колекциите ѝ по отношение на вид на изданията, тематична насоченост, научност и плурализъм.
Библиотеката получава право на собственост върху дарените документи и може да ги владее, ползва и да се разпорежда с тях съобразно своите функции, цели и задачи.

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правилата са изработени съгласно разпоредбите на:

 • Закон за обществените библиотеки
 • Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд
 • Дарения за колекциите: Насоки за библиотеките на Секцията по комплектуване към ИФЛА, 2008 г.
 • Инструкции на Българската библиотечно-информационна асоциация

Раздел II
ЦЕЛИ

 • Гарантиране на еднакви условия и ръководни принципи при приемане на дарения от библиотечни документи.
 • Създаване на необходимата организация и процедури при приемане на дарения.

Раздел III
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДАРЕНИЯТА

 • Библиотеката приема само такива дарения, които отговарят на профила на изграждане на фондовете ѝ, съответстват на изискванията и критериите за подбор, използвани при покупката на нови библиотечни документи – т.е. да инвентира подареното заглавие само в случай че е важно за фонда и за него бихме отделили средства за закупуване.
 • Библиотеката приема както отделни библиотечни документи, така и обособени колекции (лични библиотеки).
 • Библиотеката приема дарения, които са придружени от опис, в който са отразени следните данни: автор, заглавие и година на издаване за съгласуване и подбор за документи, издадени преди повече от десет години. За такива, издадени през последните десет години, опис не се изисква.
 • За документи, които представляват културна ценност, дарителят се задължава да предостави информация за произхода им и пътя им до библиотеката.

Раздел IV
НЕПОИСКАНИ ДАРЕНИЯ

 • Библиотеката не приема материали:
 • в лошо физическо състояние;
 • остарели по съдържание;
 • неподходящи за профила на библиотеката;
 • минали течения на периодични издания (с изключение на документи,  които са липсващи във фонда ѝ произведения за Стара Загора и края или от старозагорски автори, както и такива, които представляват културна ценност);
 • документи, притежание на други библиотеки.
 • Не се приемат дарения, които са обект на интерес или притежание на други институции – музеи, архиви, галерии и др. По изключение могат да се приемат материали, които не са характерни за колекциите на библиотеката, само ако това е в интерес да се запази целостта на дарението.
 • Библиотеката не поощрява непоискани дарения с поставени условия от дарителя и запазва  правото си след преценка на необходимостта от дарението за нейните читатели да разполага с него както намери за добре. Предложенията за дарения с поставени условия се разглеждат индивидуално за всеки отделен случай.

Глава V
ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМАНЕ НА ДАРЕНИЯ

 • Библиотеката огласява правилата за дарения на своя сайт и на достъпни за читателите места в библиотеката.
 • Библиотеката не поема разходите по доставката и транспорта на даренията, освен в случаите, когато те са с изключителна ценност за нея.
 • С цел улесняване на дарителя даренията се приемат във всички отдели на библиотеката от служители, които я представляват – директор, гл. библиотекар,  библиотекари, отговорни за развитието и опазването на фондовете.
 • Дарителят (или служител на библиотеката, когато това се налага) попълва бланка за дарение (по образец).
 • По желание от страна на дарителя се издава Свидетелство за дарение.
 • Дарението се вписва в „Списък на дарителите”, съдържащ следната информация:  входящ номер, от кого е дарението – три имена, адрес, телефон, имейл; вид и брой на дарените документи.
 • Библиотеката не поема ангажимент за обработка на дарения в рамките на поставен срок.
 • Комисия изготвя оценка на дарените книги и взема решение за необходимостта от регистрирането им на основата на политиката за комплектуване и развитие на библиотечните фондове.
 • Регистрирането се извършва с Акт за дарение, към който се прилага списък на регистрираните библиотечни документи, представляващ неразделна част от него.
 • Когато в дарението има материали без информация за цена, комисия извършва финансова оценка и определя стойността им по пазарни цени. Когато дарението съдържа редки и ценни документи, комисията може да извърши консултация със специалисти.
 • Служител на библиотеката поставя на всеки документ печат „Дарение от…” и  вписва името на дарителя. При изрично заявено искане на дарителя библиотеката подкрепя желанието му за анонимност.
 • След регистрация, обработка и каталогизация, съгласно Наредба  № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд, дарените материали стават неотменна част от фонда на библиотеката.
 • Части от дарения, които дублират документи от библиотечния фонд не се усвояват и се предоставят на други библиотеки, културни институции и неправителствени организации.

Приложение: Бланка за дарение

Правилник за Междубиблиотечно заемане

ПРАВИЛНИК
за предоставяне на специализираната библиотечна услуга
Междубиблиотечно заемане (МЗ и ММЗ)

в Регионална библиотека „Захарий Княжески“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият правилник урежда правилата за предоставяне на специализираната услуга Междубиблиотечно заемане (МЗ) според чл. 28 от Правилата за обслужване на читателите и чл. 4. т. 3 от Правилника за дейността на Регионална библиотека „Захарий Княжески”.
Чл.  2. (1) Услугата Междубиблиотечно заемане (МЗ) се изпълнява на основание чл. 52, ал.1, т. 3 от Закона за обществените библиотеки и със сътрудничеството на други библиотеки в страната с цел да се удовлетвори правото на ползвателите на достъп до необходимите им библиотечни документи.

 1. РБ „Захарий Княжески” поръчва и доставя за временно ползване библиотечни документи, които не се притежават от библиотеката.
 2. Поръчки на библиотечни документи извън страната чрез Международно междубиблиотечно заемане (ММЗ) се изпращат за изпълнение към Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.
 3. РБ „Захарий Княжески” изпраща документи от собствения си фонд на други библиотеки в страната само при условие, че търсените библиотечни документи липсват в техните фондове.
 4. Редът и начините за осъществяване на услугата, както и имуществената отговорност, се уреждат съгласно настоящия Правилник и Кодекса на специализираната библиотечна услуга Междубиблиотечно заемане.

ОРГАНИЗАЦИЯ
Чл. 3. В Регионална библиотека „Захарий Княжески” за услугата Междубиблиотечно заемане отговаря служител от Сектор Читални и междубиблиотечно заемане, който подпомага процеса по заявяване и доставяне на библиотечните документи.
Чл. 4. Право да ползват услугата Междубиблиотечно заемане имат регистрирани потребители на РБ „Захарий Княжески” с валидна читателска карта както и всички библиотеки от страната.
Чл. 5. Искането за доставка на библиотечни документи от страната (МЗ) може да бъде направено устно, чрез писмено заявление или по електронната поща на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
(1) Заявленията за доставка на библиотечни документи от страната (МЗ) се подават от потребителя на място в читалнята на библиотеката или по електронната поща.
(2) Устните искания се приемат след съставяне на протокол за приемането им.
(3) Заявленията, получени по електронната поща се считат за писмени.
(4)  Библиографските данни на документите се вписват без съкращения.
(5)  РБ ”Захарий Княжески” не налага ограничения за броя на заявките, подадени от един потребител.
Чл. 6. Заявленията за доставка на библиотечни документи извън страната (ММЗ) се подават само на място в читалнята на библиотеката.

Чл. 7. (1) Срокът за доставка на документи от страната е:
7 работни дни – за документи в оригинал;
3 работни дни – за електронни документи.

 1. Срокът за доставка на документи извън страната (ММЗ) зависи от установените контакти на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и географското местоположение на доставящата библиотека.
 2. Когато документът не може да бъде открит в достъпните електронни каталози или библиотеката не може да изпълни заявката поради получен отказ, потребителят се уведомява незабавно на посочения от него телефон.

Чл. 8. (1) Библиотечните документи в оригинал, получени по междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане (ММЗ), се ползват само на място в Читалнята;
(2) копиране само в библиотеката съгласно разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права (чл. 24, ал. 1, т. 9)  и при условие, че не са посочени допълнителни забрани от доставящата библиотека;
(3) електронните копия, получени по междубиблиотечно заемане се препращат на адреса на електронна поща на потребителя.
Чл. 9. (1) Срокът за ползване на документите, получени по междубиблиотечно заемане, се определя от библиотеката, която ги предоставя.
(2) РБ „Захарий Княжески определя срок от 30 календарни дни за заемане на  документи от фондовете ѝ.                                 

 1. Срокът може да бъде продължен само при условие, че документите не се търсят от други потребители.
 2. Удължаването на срока трябва да се поиска по електронен път (или по телефона) 5 работни дни преди изтичането му.

Чл. 10. РБ „Захарий Княжески” изключва от МЗ следните видове библиотечни документи:

 1. редки и ценни библиотечни документи;
 2. периодични издания;
 3. некнижни носители;
 4. справочни издания и книги в един екземпляр се изпращат по преценка на ръководителите на отдели и на отговорника за МЗ.

Чл. 11. Статии от периодични издания и сборници се предоставят само във вид на електронно копие.
Чл. 12. Библиотеката не изпълнява поръчки от своите фондове, когато търсените документи са:

 1. временно недостъпни (заети от потребител, в процес на обработка или на подвързия);
 2. не са обект на МЗ, съгласно разпоредбите на чл. 10 на този Правилник;
 3. с неточни библиографски данни на търсения документ;
 4. с непълни потребителски данни в заявлението.

Чл. 13. Заявените по МЗ библиотечни документи в оригинал (книги) се поставят в здрава опаковка и се изпращат като препоръчана пощенска/куриерска пратка.

ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ
Чл. 14. (1) РБ „Захарий Княжески” не начислява такса за посредническата услуга по заявяване и доставка на библиотечни документи.

 1. Разходите по доставка на документи от фонда на РБ „Захарий Княжески” се поемат от библиотеката поръчител;
 2. Всички разходи, свързани с доставката на документи от други библиотеки в страната и от чужбина, са за сметка на ползвателя на документите.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
Чл. 15. РБ „Захарий Княжески” носи имуществена отговорност за заетия оригинален документ от получаването до връщането му в доставящата библиотека.
Чл. 16. РБ „Захарий Княжески” следи за правилното използване и недопускане на вреди върху заетия чрез МЗ библиотечен документ.
1. При евентуална повреда ползвателят и библиотеката носят споделена отговорност за отстраняване на нанесените вреди.
Чл. 17. Библиотеките, ползващи услугата МЗ, предоставяна от РБ „Захарий Княжески”, поемат следните задължения:

 1. да не предоставят заетите книги за ползване извън библиотеката;
 2. да се грижат за опазването на заетите книги и да поправят вредите, причинени през време на ползването им;
 3. да връщат заетите книги в срока, отбелязан на заемната бележка и посочен в чл. 9. от настоящия Правилник.

Чл. 18. При неспазване срока на връщане, повреда или загуба на получените документи, на библиотеката поръчител се налагат санкции съгласно Правилата за обслужване на читатели в РБ „Захарий Княжески”.
Чл. 19. Правилникът се приема на заседание на дирекционния съвет на библиотеката и влиза в сила след издаване на заповед от директора за утвърждаването му.

Приложения:

 1. Заявление за доставка на библиотечни документи (Междубиблиотечно заемане по чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените библиотеки)
 2. Протокол за приемане на устни заявления

Утвърден със заповед № 13 / 23.02.2021 г.

 

Курс по Лего роботика

Роботиката е сред най-подходящите начини за запознаване на учениците с технически науки като физика, математика, информационни технологии и програмиране. Часовете по роботика протичат забавно и интересно, докато учениците трупат познания в различните научни области. Чрез LEGO роботите бързо се създават и тестват различни конструкции. Учениците се запознават с основните физични и инженерни концепции. Правят първите си стъпки в програмирането, използвайки софтуер, който е специално разработен за ученици. Работата с роботите поражда експлозия от емоции за децата - страх, напрежение, адреналин, увереност, щастие и най-важното заряд и вдъхновение за нови знания!

Курсът по Лего роботика е шанс за децата на Стара Загора да получат познания, които отварят много врати в ерата на бързоразвиващото се информационно общество. И то с обучители, създаващи шампиони.

За повече инфо: https://www.facebook.com/robo.burborko/; 0878216023

Курсове през 2019 г.

за деца от 3. до 6. клас
8 петъка през м. март и м. май 2019 г.

за деца от 3. до 6. клас
8 петъка през м. януари и м. март 2019 г.

Курсове през 2018 г.

Записване на деца за базисно ниво BEGINNER инженер, включващо 8 занятия от 3 учебни часа
за деца от 3. до 6. клас
8 поредни петъка от 12 октомври 2018 г.
от 16:30 до 18:30 ч.

Първи стъпки в програмирането със SoftUni Kids

„Първи стъпки в програмирането” е първият и основополагащ модул по време на обучението по програмиране на SoftUni Kids. Той е насочен към изграждане на основни компетенции и умения, необходими на децата, за да продължат обучението си в следващи модули от програмата ни за малки програмисти.
На първо място децата получават знания за основните понятия в света на програмирането: компютър и неговите части, хардуер, софтуер, мрежа, програмен код, среда за разработка, алгоритъм и цикъл. На второ място децата се учат на активно общуване в група и работа в екип – принципи, които са заложени в цялостната програма на обучението по програмиране на SoftUni Kids.
По време на модула „Първи стъпки в програмирането” поставяме основите на алгоритмичното мислене, определянето на цел и разделянето на една голяма задача на по-малки. Основни принципи по време на занятията ни е работа в екип и постигане на заложените от самите деца цели под формата на финален проект. Курсът завършва със създаване на сценарии, които са измислени, съставени и програмирани от децата.
В последния ден на занятията родителите са добре дошли в последния половин час, за да видят и презентацията на създадената от децата им програма

За повече информация: https://kids.softuni.bg/courses/first-steps-in-programming?traininglab=17.

-----------------

Програмирай и играй с платка Micro:bit със SoftUni Kids

Задължително условие за участие е децата да са преминали през „Първи стъпки в програмирането“.
Във второто ниво на обучение малките програмисти надграждат знанията си и ги използват, за да създадат сложни алгоритми и програми. Те виждат връзката между хардуер и софтуер с помощта на Micro:bit – платката, използвана във всяко училище във Великобритания по време на часовете по програмиране и разработена с подкрепата на BBC.
Децата усвояват нови понятия в програмирането като работа с условия, събития и променливи. За тази цел използваме визуален език за програмиране, а чрез него децата се запознават и с езика за програмиране JavaScript. По време на обучението екипите програмират множество изображения, задачи и игри, които платката Micro:bit изпълнява за тях. Част от задачите са свързани с физика, пространствено мислене, английски език и средата около нас.
Модулът завършва със създаване на проект, програмиран и усъвършенстван от екипите. В последния ден на занятията родителите са добре дошли, за да видят и презентацията на създадения от детето им проект!

За повече информация: https://kids.softuni.bg/courses/program-and-play-with-microbit-chip?traininglab=17

-----------------

Игри със Scratch

Задължително условие е децата да са преминали през „Програмирай и играй с Micro:bit”.
Всички деца мечтаят да могат да програмират своя собствена игра. „Игри със Scratch“ е модулът, в който мечтите стават реалност! Той надгражда знанията, които децата са придобили по време на предните модули и ги превръща в експерти в програмирането със Scratch. По време на модула децата се учат как да намират решения на сложни проблеми, за да достигнат крайната си цел. Понятия, с които малките програмисти се запознават и научават да използват при създаване на по-сложни програми, са: оператори, променливи и условия. Отделяме особено внимание на оптимизиране и дебъгване на написания от тях програмен код. Тъй като основни принципи по време на занятията ни са работа в екип и създаването на финален проект, курсът завършва със създаване на игри, вдъхновени и изпълнени от Scratch експертите. В последния ден на занятията родителите са поканени да експериментират и поиграят на създадената от децата им игра!

За повече информация: https://kids.softuni.bg/courses/program-games-with-scratch

 

Семинари по програмиране с използване на робота Финч (Finch)

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ организира семинари по програмиране с използване на робота Финч (Finch). Той е малък, а програмата, с която се управлява – достъпна за деца. Това е една добра възможност децата да направят първите си стъпки в програмирането по един интересен и забавен начин.
Десетте роботчета Финч, използвани в обучението, са предоставени на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ в Стара Загора от Посолството на САЩ в България и Фондация „Глобални библиотеки – България“.
Семинарните занятия се провеждат за децата от 6 до 14 години в групи до 8 човека. Обучител е Дилян Бакалски.

Записване за сформиране на нови групи:
   имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 0884477152
   Детски отдел на Регионална библиотека „Захарий Княжески“

--------------------------

Проведени семинари с робота Финч

8 май 2019 г.
гр. Стара Загора, 6 ОУ "Св. Никола"

7 май 2019 г.
гр. Стара Загора, 6 ОУ "Св. Никола"

2 май 2019 г.
гр. Стара Загора, 6 ОУ "Св. Никола"

27 февруари; 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21 март 2019 г.
гр. Раднево, ОБ "Алдин Алдинов" - Работилница по Проект "Generation Code"

23 януари 2019 г.
гр. Казанлък, ОБ "Искра"

4 декември 2018 г.
гр. Гурково, СОУ „Христо Смирненски“ и НЧ „Войвода Г. Къргов – 1920” – Гурково

5 ноември 2018 г.
с. Дъбово, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” и НЧ „Развитие – 1921“
гр. Шипка, НЧ „Светлина – 1861“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

1 ноември 2018 г.
гр. Стара Загора, Образователен център „Кукуряк”

29 октомври 2018 г.
с. Осетеново, НЧ „Георги Бенковски – 1928“ и ОУ „Христо Ботев“ 
гр. Стара Загора, Шесто ОУ „Св. Никола”

19 октомври 2018 г.
с. Зетьово, НЧ „Селски будилник 1906” и ОУ „Отец  Паисий“

18 октомври 2018 г.
гр. Гълъбово, НЧ „Просвета – 1911” и Второ ОУ „Христо Ботев“

17 октомври 2018 г.
гр. Раднево, ОБ „Алдин Алдинов”
гр. Стара Загора, Шесто ОУ „Св. Никола”

16 октомври 2018 г.
гр. Стара Загора, ОУ „Кирил Христов“

15 октомври 2018 г.
гр. Стара Загора, ОУ „Кирил Христов“

12 октомври 2018 г.
гр. Стара Загора, Второ ОУ „Петко Р. Славейков“ 

11 октомври 2018 г.
гр. Стара Загора, СУ „Васил Левски“

9 октомври 2018 г.
гр. Крън, НЧ „Цвятко Радойнов – 1885”  и ОУ „Св. Климент Охридски“

31 май 2018 г.
гр. Стара Загора, СУ „Иван Вазов“

4 май 2018 г.
гр. Стара Загора, СНЦ „Етносвят България” и ОУ „Георги Райчев“

3 май 2018 г.
гр. Стара Загора, СНЦ „Етносвят България” и ОУ „Георги Райчев“

23 март 2018 г.
гр. Павел баня, НЧ „Напред – 1903"

22 март 2018 г.
гр. Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“

21 март 2018 г.
гр. Раднево, СУ „Гео Милев“ и Второ ОУ „Св. Паисий Хилендарски”

20 март 2018 г.
гр. Шипка, НЧ „Светлина-1861"

6 февруари 2018 г.
гр. Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“

18 октомври 2017 г.
гр. Стара Загора, ОДЗ „Райна Княгиня“ 

16 октомври 2017 г.
гр. Стара Загора, РБ „Захарий Княжески“ и Второ ОУ „Петко Р. Славейков“ 

12 октомври 2017 г.
с. Преславен, НЧ „Димитър Наумов – 1908“ и ОУ „Бойчо Русев“ 

10 октомври 2017 г.
с. Енина, НЧ „Братство – 1869“ и ОУ „Христо Ботев“

7 октомври 2017 г.
с. Тулово, НЧ „Заря – 1905“ и ОУ „Христо Смирненски“

10 август 2017 г.
гр. Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“

20 юли 2017 г.
гр. Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“

20 април 2017 г.
с. Дълбоки, ОУ „Иван Мирчев“

5 април 2017 г.
гр. Гълъбово, НЧ „Просвета“

22 март 2017 г.
с. Зетьово, НЧ „Селски будилник – 1906“

21 март 2017 г. 
гр. Крън, НЧ „Цвятко Радойнов – 1885“

17 декември 2016 г.
гр. Казанлък, Детска академия по програмиране към ЦПО „ИКТ Център“ / Повече

По време на Седмицата на програмирането 2016:

21 октомври 2016 г. (петък), 17:30 ч.
гр. Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Детски отдел

20 октомври 2016 г. (четвъртък), 15:00 ч.
гр. Казанлък, Общинска библиотека „Искра“, Детски отдел

19 октомври 2016 г. (сряда), 13:30 ч.
гр. Стара Загора, IV ОУ „Кирил Христов“ (с ученици от училището)

19 октомври 2016 г. (сряда), 12:30 ч.
Стара Загора, IV ОУ „Кирил Христов“ (с ученици от училището)

17 октомври 2016 г. (понеделник), 13:00 ч.
гр. Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Детски отдел

17 октомври 2016 г. (понеделник), 11:00 ч.
гр. Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Детски отдел

Фотогалерия

 

 

finch

Библиотерапевтично консултиране

 
Уважаеми потребители,

Регионална библиотека „Захарий Княжески” предлага иновативна услуга „среща с консултант по библиотерапия“ или „библиотерапевтично консултиране”. Тя е насочена към приемни семейства и деца в риск (деца и възрастни), нуждаещи се от подкрепа при преодоляване на конкретни житейски ситуации или личностни кризи.
Чрез услугата „библиотерапевтично консултиране” Вие получавате специално внимание, достатъчно време да споделите проблема, който Ви тревожи, конфиденциалност на разговора и книга, подбрана лично за Вас.

Консултантите по библиотерапия са:

• добри библиотечни специалисти;
• преминали допълнително обучение за консултиране по библиотерапия;
• усвоили конкретни библиотерапевтични техники за оказване на подкрепа на хора в криза;
• разполагат с много заглавия, разглеждащи различни проблеми от живота;
• успешно се ориентират в огромния обем от книги и информация.

Екипът от консултанти в библиотеката ще подбере книги, чиито сюжет и герои съответстват на настроенията и проблемите на конкретния потребител, потърсил тяхното съдействие. По този начин читателят сам може да открие същността на своя проблем и да го анализира. Освен това ще види, че не е единствен с подобни тревоги и може да намери подходящо решение.

 

За справяне със стреса и трудностите в ежедневието, за добро психично здраве – ЧЕТЕТЕ!
Какви книги?
Посъветвайте се с консултантите по библиотерапия:

Детски отдел – Дима Михайлова, тел.: 042 639354, имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Детски отдел – Елина Димитрова, тел.: 042 639354, имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Детски отдел – Евдокия Иванова, тел.: 042 639354, имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Заемна за възрастни – Роза Белева, тел.: 042 622409, имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Заемна за възрастни – Миглена Петрова, тел.: 042 622409, имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Справочен отдел – Петя Синкова, тел.: 042 648143, имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Обработка – Светлана Михова, тел.: 042 623841, имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Регионална библиотека „Захарий Княжески”
гр. Стара Загора, бул. „Руски” № 44

 

Услугата „библиотерапевтично консултиране” е за потребители на библиотеката!

 

Попитай библиотекаря

Уважаеми потребители,

Чрез услугата „Попитай библиотекаря”, чиято форма се намира в долната дясна част на сайта на библиотеката, Вие пестите време, като получавате необходимата информация още преди да ни посетите на място в библиотеката.

Можете да задавате въпроси, свързани с библиотеката и нейните информационни ресурси:

 • наличие в библиотеката на конкретни издания (книги, списания, вестници);
 • уточняване на библиографски данни на търсена книга: автор, заглавие, издателство, година на издаване и т.н.;
 • изготвяне на списък с литература (до 5 – 10 загл.) по определена тема, която може да бъде намерена чрез достъпните за библиотеката информационно-търсещи системи.

Ние ще Ви отговорим до 2 работни дни, в зависимост от сложността на запитването.
При запитвания, изискващи по-задълбочени издирвания, ще Ви насочим към специализираната услуга „Поръчка на писмена библиографска справка”.

Не отговаряме на въпроси, свързани с:

 • решаване на кръстословици и участие в интелектуални игри;
 • курсове на валути, цени на стоки и др. с търговски характер;
 • предоставяне на готови съчинения, есета, курсови и дипломни работи.

 

Зала „Захарий Княжески”

Адрес: Стара Загора, бул. Руски 44, идеален център, І етаж на Регионалната библиотека  
Входове в библиотеката: два – от тунела на бул. Руски (партер) и от площадката над него (І етаж)
Входове в залата: през фоайето, две срещуположни врати
Брой места: 100 амфитеатрално разположени седалки в 3 сектора и 40 допълнителни стола
Осветление: LED
Отопление: три климатика за отопление и охлаждане
Озвучаване: система с 8 микрофона с кабел и 4 безжични, четири тонколони
Екран: размер 5/3 м
Сцена-подиум: 5/3 м, със стълби от ляво и дясно
Паркинг: на ниво първи етаж, площадка с 8 паркоместа. В непосредствена близост има два безплатни и един платен паркинг
Тоалетни: дамска и мъжка

Интернет достъп
Възможност за мултимедия, лаптоп, DVD, Blu-Ray 
В залата – роял Weinbach
Пред залата – голямо фоайе с възможности за изложби, изложения и кетъринг, плазма
От площадката пред входа на библиотеката, ниво първи етаж, се открива панорама към Античния форум, Съдебната палата, сградата на Операта, Драматичния театър и Художествената галерия. В близост се намира Историческият музей.

***

Плащането е авансово и може да се извърши и по банков път:

Регионална библиотека „Захарий Княжески“
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG13 UNCR 7000 3122 2417 53
BIC: UNCR BGSF

 

Правила за обслужване на читателите

ПРАВИЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ 
в Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора

Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тези правила уреждат организацията на работата по обслужването на читателите на Регионална библиотека „Захарий Княжески” (наричана по-нататък „Библиотеката”) по смисъла на чл. 4, т. 2 – 6 и § 2 от Заключителните разпоредби на Правилника за дейността на библиотеката.
Чл. 2. Библиотеката е регионален образователен, информационен и културен институт, който събира, обработва, организира, съхранява и предоставя за обществено ползване печатни и други произведения и информация.
Чл. 3. Библиотеката осигурява правото на гражданите на равноправен и свободен достъп до библиотечно-информационното обслужване и съдейства за изграждането на гражданското и информационното общество.
Чл. 4. (1) Библиотеката предоставя основни и специализирани библиотечни услуги.
(2) Основните библиотечни услуги са:

 • Ползването на библиотечните колекции в Библиотеката и извън нея.
 • Предоставянето на вербална библиографска и фактографска информация.
 • Достъп до собствени традиционни и електронни бази данни.
 • Интернет достъп за образователни, социални и научни цели.

(3) Основните библиотечни услуги се предоставят безвъзмездно.
(4) Специализираните библиотечни услуги са:

 • Предоставяне на писмена библиографска информация.
 • Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания.
 • Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина.
 • Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни.
 • Копиране на библиотечни документи.
 • Публикуване на издания.

(5) Специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно. Размерът на таксите за предоставяне на специализираните библиотечни услуги се определя с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет – Стара Загора.
Чл. 5. (1) Отношенията между Библиотеката и ползвателя възникват с регистрирането му и издаването на читателска карта и се основават на Закона за обществените библиотеки.
(2) Когато Библиотеката предостави на читател библиотечни услуги и/или документи със задължение за връщане, между двете страни възниква договор – заем за послужване по чл. 243 – 245, 247 – 249  от Закона за задълженията и договорите.
Чл. 6. (1) Работното време на Библиотеката с читатели е от 8:30 ч. до 18:30 ч. всеки работен ден и от 8:30 ч. до 14:30 ч. в събота.
(2) Библиотеката не работи с читатели всеки последен четвъртък от месеца поради профилактика на фондовете и техниката.
(3) При необходимост Библиотеката преминава на ограничен достъп и/или ограничено/удължено работно време с читателите със заповед на Директора.

Раздел ІI
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

Чл. 7. (1) Регистрацията на читателите до 14-годишна възраст и издаването на читателски карти се извършва в Детски отдел.  
(2) Регистрацията на читателите над 14-годишна възраст и издаването на читателски карти се извършва в Сектор Регистрация и информация. 
Чл. 8. (1) Библиотеката издава постоянни и временни читателски карти. Постоянните читателски карти важат за срок от една година от датата на издаване. 
(2) Временните читателски карти се издават еднократно за деня. С временните читателски карти не се заемат библиотечни документи за дома.
Чл. 9. (1) За получаване на читателска карта на лица над 14-годишна възраст е необходимо представяне на лична карта за справка.
(2) Обработването и съхраняването на лични данни се извършва в съответствие с Общия регламент за личните данни и Политиката за защитата на лични данни в Регионална библиотека „Захарий Княжески“.  
(3) В процеса на регистрацията читателите се запознават с видовете услуги, които могат да получат, както и със задълженията и отговорностите, които поемат съгласно разпоредбите на тези Правила. Регистраторът заснема лицето на заявителя и снема неговия подпис за съгласие с Правилата. 
(4) (отм. – зап. № 4 от 12.01.2023 г.)
(5) (отм. – зап. № 4 от 12.01.2023 г.)
Чл. 10. Читателската карта е лична и не се преотстъпва.
Чл. 11. Постоянните читатели на Библиотеката се пререгистрират при изтичане на срока на валидност на читателската им карта.
Чл. 12. Не могат да бъдат пререгистрирани като читатели лица, които имат неуредени задължения към Библиотеката.

Раздел III
ПОСЕЩЕНИЯ

Чл. 13. Ползването на библиотечни документи в Библиотеката и извън нея, компютри и други технически средства за потребители и/или безжичен интернет във всички зали за обслужване на Библиотеката става след представяне на валидна читателска карта.
Чл. 14. (1) Внасянето и ползването на собствени материали и технически средства в залите за обслужване на Библиотеката става след представянето им на дежурния библиотекар.
(2) Библиотеката не носи отговорност за загубени или откраднати лични вещи.
Чл. 15. Не се допускат сградата на Библиотеката на читатели и посетители:

 • след употребата на алкохол или друго упойващо вещество;
 • със занижена лична хигиена и/или силно замърсено или неприлично облекло;
 • носещи незаконно притежавано оръжие.

Чл. 16. Не се допуска употребата на храни и напитки (освен вода) в залите за обслужване на Библиотеката.

Раздел ІV
ЗАЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОМА

Чл. 17. Читателите могат да заемат за домашно ползване едновременно до 5 (пет) библиотечни документа от един отдел, но не повече от 8 (осем) общо.
Чл. 18. При заемане на библиотечните документи за дома читателят получава компютърна разпечатка на заетите заглавия и срока за тяхното връщане, която подписва.
Чл. 19. Сроковете за заемане на библиотечни документи са:

 • книги, картографски издания и ноти  – 30 дни
 • грамофонни плочи – 15 дни
 • аудио и видеокасети, диапозитиви, електронни носители – 7 дни.

Чл. 20. (1) Сроковете за заемане могат да бъдат продължени от библиотекаря по искане на читателя само ако заетите от него библиотечни документи не се търсят от друг читател.
(2) Удължаването на срока може да стане в съответния отдел, от който са заети библиотечните документи, чрез един от следните начини: лично, по телефон или по електронен път, но не повече от 2 пъти след първоначалното заемане.
Чл. 21. При връщане от читателя на заетите документи, библиотекарят трябва да провери физическото им състояние и да въведе по съответен начин информация, че са приети обратно в Библиотеката.
Чл. 22. Закъснелите да върнат заетите библиотечни документи читатели се уведомяват по телефон или по електронен път, че срокът за заемане на документите е изтекъл. Те са задължени в срок от 10 дни след получаване на известието да върнат просрочените библиотечни документи.
Чл. 23. Читателите имат право да направят резервация за библиотечни документи, които се запазват в срок до 3 дни след уведомяване на читателя.

Раздел V
ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ В ЧИТАЛНИ ЗАЛИ

Чл. 24. Читателите ползват само на място в читалните зали следните библиотечни документи:

 • библиотечни документи от фондовете на читалните;
 • документи от специализираните фондове (редки и ценни, краеведски издания и др.);
 • библиотечни документи, получени по междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане.

Чл. 25. (1) Ползването на библиотечни документи в отделите на Направление Справочно-библиографско, информационно обслужване и читални става след предоставянето на читателска карта и попълване от читателя точно и четливо на заемна бележка по образец.
(2) При приемане на читателската заявка, дежурният библиотекар и читателят уточняват залата, където ще се ползват библиотечните документи.
(3) При връщане на библиотечните документи, библиотекарят проверява физическото им състояние и въвежда по съответен начин информация, че са приети обратно, след което връща читателската карта.
Чл. 26. Библиотечни документи могат да бъдат запазени за ползване в читалните зали до 10 (десет) работни дни.
Чл. 27. Заявки за ползване в събота на периодични издания и книги от книгохранилища, отдел Краезнание и отдел Изкуство се приемат най-късно до 16:00 ч. в петък.
Чл. 28. Ползването на услугите Междубиблиотечно и Международно междубиблиотечно заемане са уредени с Правилник за  предоставяне на специализираната библиотечна услуга междубиблиотечно заемане (МЗ и ММЗ) в Регионална библиотека „Захарий Княжески“.

Раздел VІ
ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТРИ ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП

Чл. 29. Времето за непрекъснато ползване на компютър от един читател е до 2 (два) часа. След изтичане на двата часа е възможно удължаване на времето за ползване при липса на други чакащи читатели.
Чл. 30. Осигуреният интернет достъп в Библиотеката се ползват само за образователни, социални и научни цели.
Чл. 31. Предоставената от Библиотеката техника и интернет достъп не могат да се ползват за комерсиални цели.
Чл. 32. Слушалки се дават от библиотекаря при поискване и се връщат обратно след приключване на работа.
Чл. 33. Читателите имат право да използват собствени слушалки и преносими USB устройства, като Библиотеката не носи отговорност при евентуалната им повреда.
Чл. 34. Читателите имат право на неограничен достъп до безжичната мрежа на Библиотеката там, където е достъпна, с лично устройство за достъп.
Чл. 35. Не се разрешава:

 • промяна на конфигурацията на компютърната система;
 • изтриване и/или модифициране на вече инсталиран софтуер;
 • теглене и/или инсталиране на софтуер, филми, музика, компютърни игри и др.
 • посещение на сайтове, съдържащи порнография и насилие;
 • нарушаване на закони, свързани с интелектуалната собственост и авторските права.

Чл. 36. Дежурните служители са упълномощени да контролират ползването на компютърната техника и интернет в Библиотеката, да следят за спазването на правилата и да предприемат незабавни действия при констатиране на нарушение.
Чл. 37. При нарушаване на някое от правилата достъпът се прекратява. При повторно нарушение читателят се лишава от ползване за срок от 6 (шест) месеца.

Раздел VІІ
КОПИРАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

Чл. 38. Библиотеката предлага на читателите си копирни услуги само за библиотечни документи.
Чл. 39. Копирането в Библиотеката се извършва съгласно чл. 24, ал. 1, т. 9 от Закона за авторското право и сродните му права.
Чл. 40. При по-голям обем на документи за копиране читателят получава материалите в допълнително уговорено време.
Чл. 41. Не се допуска копиране на библиотечни документи, застрашени от повреда и/или унищожение.

Раздел VІІІ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧИТАТЕЛИТЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

Чл. 42. Читателите са задължени:

 • Да се осведомят за правата и отговорностите, които поемат като читатели на Библиотеката или като посетители за други услуги, което да удостоверят с подписа си върху читателската карта.
 • Да уведомяват обслужващия ги библиотекар при промяна на данните, необходими за регистрация в Библиотеката.
 • Да уведомяват обслужващия ги библиотекар при констатиране на повреди и/или липсващи страници в ползваните библиотечни документи.
 • Да ползват всички видове библиотечни документи внимателно, да ги пазят чисти, да не ги повреждат като подчертават текста и правят бележки по него, да не късат страници или части от страници, да не водят записки на лист, поставен върху библиотечния документ.
 • Да връщат заетите библиотечни документи в определения срок. При неспазване потребителят се лишава от правото да ползва услугите на Библиотеката за срок, аналогичен на срока на закъснението.
 • Да се запознаят със съдържанието на разпечатката със заетите библиотечни документи и да я съхранят до връщането им.
 • Да не нарушават начина на подреждане на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване.
 • Да не отстъпват другиму ползването на лично заетите библиотечни документи.
 • Да пазят грижливо имуществото, с което са в досег при ползването на Библиотеката.
 • Да се грижат сами за опазване на личното си имущество, внесено в Библиотеката.
 • Да пазят ред и тишина в залите на Библиотеката, да не провеждат телефонни разговори и да не внасят храни и напитки.
 • Да не пречат по никакъв начин на другите потребители да ползват ресурсите и услугите на Библиотеката.
 • Да спазват правилата за противопожарна безопасност и забраната за тютюнопушене в сградата.

Чл. 43. Когато потребител загуби или повреди библиотечен документ и го направи негоден за ползване, той е длъжен да замени невърнатия или повреден библиотечен документ:

 • със същото или по-ново издание на заглавието;
 • със заглавие от същата област на знанието, издадено през последните 10 (десет) години.

Чл. 44. Когато читателят не върне заетите библиотечни документи, се прилагат разпоредбите на чл. 66 – 68 от Закона за обществените библиотеки и Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 45. При нарушаване на Правилата от страна на служителите на Библиотеката, читателите уведомяват директора.

Раздел ІХ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл. 46. Служителите в Библиотеката са задължени:

 • Да предлагат качествени библиотечно-информационни услуги.
 • Да запознават читателите с реда за ползване на библиотечните документи и услугите в Библиотеката и да следят за неговото спазване.
 • Да поддържат пълна и точна информацията в базата данни за читателския състав на Библиотеката.
 • Да регистрират своевременно заемането и връщането на библиотечни документи от читателите.
 • Да не разгласяват информация, свързана с личните данни на читателите и ползваните от тях библиотечни документи.
 • Да оказват помощ на читателите при работа със справочния апарат и фондовете на свободен достъп.
 • Да поддържат реда на фондовете на свободен достъп и да спазват установените режими за съхранение и правила за опазване на библиотечните фондове.
 • Да изпълняват своевременно читателските заявки за библиотечни документи.
 • Да контролират внасянето и изнасянето на лични за читателите материали и технически средства в залите за обслужване.
 • Да не допускат изнасяне на библиотечни документи извън установения ред.
 • Да носят служебните си баджове.

Чл. 47. При констатиране на нарушения на Правилата служителите са задължени да уведомят съответния ръководител. За неотстранени нарушения служителите информират директора на Библиотеката.
Чл. 48. Ако има данни, че ползвателят е извършил престъпление спрямо Библиотеката (кражби, палежи и др.), ръководството ѝ уведомява специализираните органи, като им изпраща необходимата документация за възбуждане на наказателно преследване.
Чл. 49. Директорът може да отнеме правото на читателя да ползва услугите на Библиотеката за определен срок или завинаги според степента на нарушението, когато ползвателят не спазва изискванията на Правилата за обслужване на читателите и след предоставено на директора становище от назначена с негова заповед комисия.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Правилата за обслужване на читатели се приемат на заседание на дирекционния съвет на Библиотеката и влизат в сила след издаване на заповед от директора за утвърждаването им.

Приложение: (изм. – зап. № 4 от 12.01.2023 г.) Такси в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

Утвърдени със заповед № 13 / 23.02.2021 г.
Изменени със заповед № 4 / 12.01.2023 г.

Такси за услуги и наеми

Из Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Стара Загора

(посл. изм. и доп. – Решение № 2219 от 20.12.2022 г.)


Глава Втора. Местни такси
Раздел Осми. Други такси

Чл. 52е. Такси за предоставяне на специализирани библиотечни услуги в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ Стара Загора.
(1). За изготвяне на писмени библиографски справки:
1. С хронологичен обхват до 10 години за 1 брой библиографско описание – 0.10 лв.
2. С хронологичен обхват над 10 години за 1 брой библиографско описание – 0.20 лв.
3. Повторно ползване на библиографска справка – за 1 брой библиографско описание – 0.05 лв.
4. Изготвяне на писмена фактографска справка – 2.00 лв./стр.
(2). За разпечатване и копиране на библиотечни документи
1. Разпечатване на черно-бял принтер А4 – 0.20 лв./стр. едностранно и 0.30 лв. двустранно
2. Копиране на библиотечни документи – 0.10 лв./стр. едностранно и 0.15 лв. двустранно
3. Сканиране на документ А4 до 5 стр. – 0.50 лв./стр.
(3). Постъпленията от таксите остават в приход на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ Стара Загора.

Приложение № 4 към чл. 53
Цени за ползване на сгради и части от тях собственост на Община Стара Загора

ХI. Регионална библиотека „Захарий Княжески”
1. За използване на зали, фоайета и изложбени площи в сградата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ от граждани и организации в рамките на работното време:
1.1. Ползване на зала „Захарий Княжески” І етаж (100 места)
1.1.1. без озвучаване – 150.00 лв. за 1 час с вкл. ДДС.
1.1.2. с озвучаване – 180.00 лв. за 1 час с вкл. ДДС.
1.1.3. за 8 часа – 720.00 лв. с вкл. ДДС.
1.2. Ползване на зала ІV етаж – заседателна (30 места):
1.2.1. за 1 час – 90.00 лв. с вкл. ДДС.
1.2.2. за 8 часа – 360.00 лв. с вкл. ДДС.
1.3. Ползване на фоайе:
1.3.1. без озвучаване – 48.00 лв. на започнат час с вкл. ДДС.
1.3.2. с озвучаване – 60.00 лв. на започнат час с вкл. ДДС.
1.3.3. за 8 часа – 240.00 лв. с вкл. ДДС.
1.4. Ползване на изложбени площи за 14 дни – 72.00 лв. с вкл. ДДС.
2. За използване на залите, фоайетата, изложбените площи на открито и закрито в сградата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ в извънработно време се заплащат цените, посочени по-горе в т. 1, увеличени с 20 на сто, без включен обслужващ персонал. Заплащането на обслужващия персонал се определя по договаряне.
3. За ползване на сградите и части от тях по т. 1 от Общината, от културните институти, от творчески сдружения в Община Стара Загора, от учебните и детски заведения за провеждане на организирани мероприятия се заплаща 1/3 от определените цени.
4. Времетраенето на всички предхождащи или следващи събитието дейности се включва в продължителността, за която се отдава за ползване съответната зала или части от сградата.
5. Не заплащат цени за ползване граждани, организации и общински структури, провеждащи събития от Културния календар на Община Стара Загора, при осигурен свободен вход за посетителите.

 ***

Заплащането за използване на услуги, зали, фоайета и изложбени площи в сградата на Регионалната библиотека е авансово и може да се извърши и по банков път:

Регионална библиотека "Захарий Княжески"
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG13 UNCR 7000 3122 2417 53
BIC: UNCR BGSF

 

Видове услуги

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ предоставя основни и специализирани библиотечни услуги. Редът за предоставянето на библиотечните услуги се определя с правилата за обслужване на читателите в библиотеката.

 

Основните библиотечни услуги са:

1. Ползването на библиотечните колекции в библиотеката и извън нея
2. Предоставянето на вербална библиографска и фактографска информация
3. Достъп до собствени традиционни и електронни бази данни и интернет достъп за образователни, социални и научни цели.

Основните библиотечни услуги се предоставят безвъзмездно.

 

Специализираните библиотечни услуги / Административните услуги са:

1. Предоставяне на писмена библиографска информация / Информация (Изтегли в PDF) / Заявление (Изтегли в DOC)
2. Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания / Информация (Изтегли в PDF) / Заявление (Изтегли в DOC)
3. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина / Информация (Изтегли в PDF) / Заявление (Изтегли в DOC)
4. Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни / Информация (Изтегли в PDF)
5. Копиране на библиотечни документи / Информация (Изтегли в PDF) / Заявление (Изтегли в DOC) / Декларация (Изтегли в DOC
6. Публикуване на издания / Информация (Изтегли в PDF).

Специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно. Размерът на таксите за предоставяне на специализираните библиотечни услуги се определя с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

 

Подкатегории

Библиографски справки

 

Библиографски списък на публикации (книги, статии и електронни ресурси), издирени по определена тема и параметри, зададени от заявителя (вид на публикациите, времеви обхват и др.).

Оттук можете да свалите формуляр за заявка на писмена библиографска справка (.docx). След като попълните формуляра, изпратете го на имейла на сектор Справочно-библиографско обслужване Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Писмените библиографски справки са специализирани библиотечни услуги и се предоставят възмездно. Вж. Ценоразпис на услугите.

Архив на писмените библиографски справки, изготвени от Сектор Справочно-библиографско обслужване.

 

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“